Ferencváros, 2008 (18. évfolyam, 1-50. szám)

2008-01-11 / 1. szám

2 HÍREK Ferencváros 2008. január 11. HÍREK RÖVIDEN ■ Bravúros beugrások Az erősödő influenzajár­vány a Művészetek Pa­lotájának január 7-ei és 9-ei Pillangókisasszony­bemutatóját sem hagyta érintetlenül. Az eredetileg felkért művészek - Karine Babajanian és Giuseppe Giacomini - megbetege­dése miatt Cso-cso-szán szerepét a Stuttgartból Budapestre érkező Barba­ra Dobrzanska, a számos nemzetközi díjat nyert, fia­tal énekesnő alakítja. Part­nere az a Zoran Todorovich volt, akit már pályája leg­elején a „jövő tenorjának" nevezett a szaksajtó. A Petőfi-album aranylemez lett A Helikon Kiadó 2005-ben állt elő az ötlettel, hogy ismert és kevésbé ismert verseket hoz közelebb a közönséghez oly módon, hogy azokat neves hazai művészek megzenésítve adják elő. így jelent meg többek között Kányádi Sán­dor a Kaláka, Ady Endre Cseh Tamás, illetve József Attila Sebő Ferenc tol­mácsolásában. A sorozat tizedik albuma Petőfi ver­seiből ad egy csokrot, me­lyet Ferenczi György és a Rackajam dolgozott fel. Az album decemberre beara- nyozódott. A Petőfi-album adta az alapját a zenekar erdélyi turnéját feldolgozó dokumentumfilmnek is. Csajkovszkij-ünnep lesz a Művészetek Palotájában Egész napos Csajkovsz- kij-parádé várja az orosz romantikus zeneszer­ző népes rajongótá­borát. Február 2-án, a Csajkovszkij-maraton kere­tében 11.00-22.00 óráig összesen 11, egyenként 45 perces koncerten szól­nak a komponista nagy- zenekari és kamaraművei. Aki pihentetni akarja a fülét, filmeken nézheti a világ különböző operahá­zaiban rögzített legjobb Csajkovszkij-operafelvéte- leket. Az előcsarnokban a moszkvai Glinka Múzeum Csajkovszkij-fotókiállítása látható. * Bartók Béla és József Attila A Művészetek Palotája új sorozata, a Gondolkodó­koncertek a középiskolás­ok ismereteire, élményeire épül. A fellépő művészek hozzájuk igyekeznek köze­lebb vinni a zenét a költé­szeten és más műfajokon keresztül. Az egyik legna­gyobb magyar zeneszerző, Bartók Béla és a legjele­sebb magyar költők közé tarozó József Attila nem csa. egymás kortársai vol­tak, íanem sok tekintetben fasoilóképpen éreztek, •ondtíkodtak is. Mindket- en zsgereik mélyén érez­ők, miől szól a 20. század első fék, mi szép, mi inspi­ráló bene, és melyek azok a baljói jelek, amelyek szorongásai töltik el az érzékeny mbert. Bár egyi­kük eszköe a zene volt, másikuké t szó, alkotásaik között számos párhuzamra figyelhetünk fel. Mit vár az új esztendőtől? Kerületünkben élő hírességek nyilatkoznak terveikről Benkó Sándor zenész a Benkó Dixieland Band vezetője- Az együttes tavaly ünnepel­te fennállásának 50. évfordu­lóját. Ez alkalomból májusban teltházas jubileumi koncertet adtunk a Papp László Buda­pest Sportarénában, és meg­jelent rólunk egy könyv is. Erre különösen büszke va­gyok, hiszen - talán a Beat­lest leszámítva - a világon még egyetlen „bandáról” sem írtak ilyen exkluzív, gyönyörű kiállítású könyvet, melyet ra­jongóink az Alexandra-köny- vesboltokban vehetnek meg. A jubileumi évre tette fel a ko­ronát december végén a Mű­vészetek Palotájában előadott Karácsonyi Mise Oratórium, mely saját szerzeményünk, és ahol a dixielandmuzsika kétszáz tagú kórus közremű­ködésével szólalt meg. Idén elkészül a Benkó ösz- szes, vagyis a Benkó Dixieland Band valamennyi lemezfelvé­telének kiadása olyan DVD-n, amely számítógépen is lejátsz­ható lesz. Rengeteg felvételről van szó, hiszen csak CD-nk 75 jelent meg! Ez a kiadvány pedig tartalmazza a legko­rábban keletkezett számokat, a zsengéket is, valamint egy- egy dal akár tizenöt különbö­ző módon előadott változatát. Az ötletet - bevallom - a Beatlestől vettem, a világon eddig csak nekik jelent meg ilyen összeállításuk. Elindul továbbá a Karácsonyi Mise bevezetése a világon, kar­mesterekkel, zenekarokkal, kórusokkal ismertetjük meg a művet, melynek teljes kottája hozzáférhető bárki számára. Ebben az évben tervezzük letenni a Benkó Múzeum alapjait. Szeretném megva­lósítani - és lehetőleg itt, a IX. kerületben - Közép-Eu- rópa dzsessz- és könnyűze­nei múzeumát. Az 1950-es ■ évektől kezdve itt sok zenei érték született, melynek do­kumentumait meg kellene menteni az enyészettől. Ha az önkormányzat adna egy olyan épületet, mely alkal­mas lehet erre a célra, akkor egy nemzetközileg is számon tartott kulturális központot hoznánk létre. Elő házat kép­zelek, kutatásra is alkalmas hang- és képtárral, állandó kiállításokkal a könnyűzene történetéből (természete­sen állandó Benkó-kiállítást is tervezek), a házban countryklub, dzsesszklub működne, ahová a legjobb zenészeket hívnánk meg. Örülnék, ha a Ferencváros befogadna egy ilyen, Euró­pában egyedülálló múze­umot. Hiszen mi is innen indultunk éppen ötven éve, a Benkó-klub itt működik negyven éve, s a múzeum jól illeszkedne a kerületben már létező művészeti centrum­hoz. Egyébként is törekedni kellene arra - s |zért magam is többet szeretnék tenni hogy minél szélesebb körben tudatosodjon: a Benkó Dixie­land Band gyökerei is ide, a Ferencvárosba nyúlnak visz- sza, az együttes elismerésé­nek, sikerének, világhírének a kerület dicsőségét is kell hirdetnie. Jóllehet, tavaly sok puska­porunkat ellőttük, idén is vár­ható egy „nagy dobás”. Május 7-én a sportarénában rendez­zük meg a világ legnagyobb „dixie-kocsmáját”. Vagyis a koncertet, mely a műszaki értelmiség napjának egyik kiemelt rendezvénye lesz, kocsmaasztalok, söröspultok mellett is hallgathatja a kö­zönség, sőt táncolni is lehet majd. Sok fiatalt várok erre a rendezvényre. Idén is turnézunk itthon és Európában, valamint Ausztrá­liába is készülünk. Azt hiszem, ez így, hatvannyolc évesen elég is lesz. Ábrahám Rafael festőművész az Art9 művészcsoport vezetője- Nagyon várom, hogy idén bemutathassam a másfél-két éve készített kollázsaimat. E szürrealista jellegű alkotások a litografikus korszakomban alkotott műveimre emlékez­tetnek. Élettapasztalataim gazdagodásával ugyanis idő­ről időre visszaidézek korábbi korszakokat, műveket. Gon­dolkodásmódom alapvetően nem változott, akkor sem, amikor egy időben nyitottam kompozícióimban a geomet­rikus elemek iránt. A mostani kollázsok Shakespeare műveit idéző darabjait beneveztem a Tatabányai Kortárs Galéria pályázatára, és nyertem ve­lük egy díjat. Ez tette lehe­tővé, hogy 2008 áprilisában ott rendezhetem meg önálló kollázskiállításomat. Meg­hívást kaptam e 15 darabos kollekciómra az Újlipótvárosi Klubgalériába és a neves bel­városi K.A.S. Galériába is, ősszel pedig a ferencvárosiak itthoni környezetben láthatják a műveket. Nagyon szeretném, ha az idén a 10 éves jubileumát nemrégiben ünneplő Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesületének helyzete köny- nyebbé válhatna. De szép is lenne, ha a 10 éve változatlan összegű és ma már a Lónyay utcai kollektív festőműteremre és az Art9 Galéria fenntartásá­ra kétfelé oszló támogatásunk valahogyan lépést tarthatna legalább az inflációval (leg­titkosabb vágyam, hogy a képzőművészet más ágainak megbecsülése közelítene pl. a grafikáéhoz)! Az már álma­ink netovábbja lenne, ha újra lehetne a galériában terem­őrünk. Az Art9 Egyesület és a Galé­ria rangot vívott ki magának, évi 12 kiállítást rendezünk, felét ferencvárosi, felét neves meghívott művészek alkotá­saiból, emellett más kiállító- helyekkel is együttműködünk, például a Ferencvárosi Pince­galériával. Azt várom, hogy e kiállítások tovább öregbí­tik a lokálpatriotizmus és a szakmai igényesség alapján szerveződött egyesület jó hírnevét. Az is célunk, hogy e kiállítások megismertessék és megszerettessék a közis­merten műértő ferencvárosi közönséggel a kortárs művé­szetet és művészeket, gazdag formakincsüket. Szeretném, ha a közönség fogékony lenne e felhívásunkra, nagy szám­ban látogatná kiállításainkat. Találkozzunk! Mit kívánhatok még? Ter­mészetesen boldog, békés, harmonikus és sikeres új esz­tendőt mindenkinek! Fehér Anna színművész a József Attila Színház tagja- Mi, színészek az évadot szep­temberben kezdjük, ezért erre a kérdésre inkább az évad kez­detén kellene válaszolni. Még­is, mit várok ettől az évtől? Szeretném, ha ugyanilyen ütemben folytatódna, és mi­hamarabb befejeződne a városrehabilitáció Ferencvá­rosban. Fantasztikus, hogy mennyit fejlődött ez a kerü­let. Például a Ferenc tér, a Lenhossék park. Édesanyám a Balázs Béla utcában lakik, én egész gyermekkoromat itt töltöttem, ferencvárosi va­gyok ízig-vérig. Itt tanultam meg élni. A Viola utcai óvoda, a Lenhossék utcai általános, a Leövey gimnázium, a Háner néni nyitotta és zárta kapu, a vasárnapi ebédek illata mind­mind ide köt. Visszatérve a szakmához: ha minden jól alakul, próbá­lok a Budapesti Kamaraszín­ház Shure Stúdiójában. Utána anyaszínházamban egy ferge­teges vígjátékban kezdek pró­bálni, amelyet Méhes László rendez. A filmszemlén mutat­ják be Almási Tamás új filmjét, amelynek Márió, a varázsló a címe, s amelyben a főszereplő­nő barátnőjét játszom. Tanulok Drámaian növekszik az influenzás megbetegedések száma Milyen tünetekkel jár, és hogyan előzhető meg a betegség? Az influenza mindenkit veszélyeztet, a felkészüléssel legalább a tünetek enyhithetők December eleje óta folyama­tosan növekszik az influenzás megbetegedések száma, az utcán, a villamoson, minde­nütt lázas tekintetű, köhögő, tüsszögő emberek; országos járványtól azonban - az MTI híre szerint - mégis csak a hó közepétől, végétől lehet tar­tani. Mindenesetre próbáljuk megelőzni a kórt, és talán még most sem késő a védőoltás. Az emberiség történetébe feke­te betűvel került be az 1918- as „spanyolnátha”, amelyben néhány hónap alatt 20 millió ember vesztette életét. Magyar- országon legutóbb 2002-2003 telén volt komolyabb járvány, ekkor több mint 400 000 meg­betegedést jelentettek. Az influenza cseppfertőzés­sel terjedő, fertőző betegség, amelyet az influenza A, B és C vírus okoz. Köhögéssel, tüsszentéssel, de normál be­széd közben is vírusok milliói kerülnek a levegőbe, és ezek - belélegezve - akár tömegek fertőzését is okozhatják. Zárt tér, zsúfoltság és a légkondi­cionáló melegágya a járvány kialakulásának. Az influenza hirtelen kezdő- ' dik, magas lázzal, erős fejfájással, izomfájdalommal, gyengeséggel és kaparó érzéssel a torokban. A „náthás tünetek”, az orrfolyás, az orrdugulás, a hörghurut más vírusfertőzésre utal, nem az inf­luenza jellemzője. A vírus a légzőszervek (lég­cső, hörgők és tüdő) nyál­kahártyáját betegíti meg, onnan jut a vérkeringésbe és más szervekbe is. A vírus el­leni küzdelem legyengíti az immunrendszert, megnyitva az utat más fertőzések, pél­dául a tüdőgyulladást okozó pneumococcus baktérium előtt. Ez az influenza leggya­koribb szövődménye, ami akár legyengült időskorúak és tartós betegségben szen­vedők halálát is okozhatja. A pneumococcus okozta tüdő­gyulladás védőoltással meg­előzhető, amely beadható az influenzaoltással egy időben is. Egyetlen hátránya, hogy re­ceptre kell felíratni, és pénzbe kerül, de mindenképpen keve­sebbe, mintha egy már kiala­kult tüdőgyulladást kellene kezeltetni. Jó tudni, hogy az influenza nem mindenkit veszélyeztet egyformán. Súlyos következ­ményekkel elsősorban szív-, tüdő- és keringési betegség­ben szenvedőknél, krónikus vesebetegeknél, anyagcsere­betegségben szenvedőknél (pl. cukorbetegeknél), gyengült védekezőképességűeknél (pl. daganatos betegség miatt ke­zeiteknél), valamint a 60 éven felüliek esetében járhat. .Járványos időszakban ezért kerüljük a zárt tereket, a töme­ges összejöveteleket, a betegek látogatását. A betegek köhö­géskor, tüsszentéskor takarják el szájukat zsebkendővel, és gyakran mossanak kezet! Ha el­kaptuk a betegséget, akkor pár napig mindenképpen marad­junk otthon, ágynyugalomban. A fertőzés megelőzésének egyetlen hatékony módja az a színművészeti egyetemen, ahol művészeti doktorátust szeretnék szerezni. Épp most jöttem ki a költészettanvizs- gámról. Semmi különös célom nincs a diplomával, mindössze a kihívás, a kíváncsiság hajt. Závada Pál író Kossuth-, József Attila- és még sok más egyéb díj birtokosa A Ráday utcában lakó Závada Pált is megkérdeztük, milyen tervekkel várja az új évet. A Jadviga párnája, a Milota és más sikerkönyvek szerző­je most sajnos elhárította a válaszadást, és egy későbbi időpontra halasztotta. Most ugyanis éppen nem az idei terveket kovácsolja vagy rendezgeti, hanem - mint megtudtuk - teljes gőzzel dolgozik. Méghozzá új regé­nyén, mely hamarosan elké­szül, és amely ráadásul itt, a Ferencvárosban játszódik. „Ez talán önöknek sem lesz érdektelen” - mondta az író, és e helyről is biztosíthat­juk, hogy ez bizony valóban nem érdektelen nekünk sem. Ezért hát kérjük olvasóink szíves türelmét is, reméljük, mihamarabb többet is meg­tudhatunk a készülő regény­ről és szerzőjének következő terveiről F. Zs.-K. Á.-S. K.-S. G. évenként és időben elvégzett védőoltás. Minden évben új ol­tóanyag készül, a védelemhez új oltás szükséges. A védettség két hét múlva alakul ki. Az ol­tás csak annak nem adható be, akinek súlyos allergiás re­akciója van tojás fogyasztása után, vagy az előzőleg kapott influenza elleni oltás heves reakciót váltott ki nála. A Magyarországon forga­lomban lévő influenzavak­cinák nem tartalmaznak élő vírust, így nem okozhatnak influenzás megbetegedést. Az oltóanyagban lévő elölt vírusok ellenanyagot termel­tetnek a védekezőrendszerrel, amelyek majd megakadályoz­zák az influenza kialakulását. Csak nagyon ritkán lépnek fel a vakcina beadásával össze­függésbe hozható, nem kívánt mellékhatások, mint például láz vagy fejfájás. Helyi reakció (bőrpír, duzzanat az injekció helyén) az oltottak mintegy 20 százalékánál fordul elő, de ezek a reakciók általában enyhék, és 48 órán belül el­múlnak. Dr. Kovács Aranka, kerületi tiszti-főorvos r. lú/yVÁ. J ff Ferencváros Ferencvárosi polgárok ingyenes hetilapja A Muraion lapcsoport tagja. Ferencváros • XVIII. évfolyam 1. szám, 2008. január 11. • Budapest IX. kerület, Ferencváros hetilapja * A Maraton lapcsoport tagja • A lapot alapította és támogatja a Ferencvárosi Önkormányzat Főszerkesztő: Kocsis Kristóf • Szerkesztők: Krivánszky Árpád, Solténszky Kornélia, Steiner Gábor • Szerkesztőség: 1094 Budapest, Ferenc tér 11. Telefon: 323-0452 • e-mail: ferencvaros@maraton.plt.hu Kiadó: Maraton Lapcsoport Multivízió Kiadói Kft. • Felelős kiadó: Kovácsi Miklós ügyvezető igazgató * Heffler György ügyvezető igazgató • 8200 Veszprém, Házgyári út 12. • Telefon: 06-88-541-763 www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu • Lapigazgató: Pap Erzsébet • Irodavezető: Molnár Eszter • Hirdetésfelvétel: 1094 Budapest, Ferenc tér 11., Telefon: 299-04-92 e-mail: ferencvaros.uszi@maraton.plt.hu Értékesítés: 323-12-38 e-mail: ferencvaros.hirdetes@maraton.plt.hu • Nyomda: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, Veszprém, Házgyári út 12. • Felelős vezető: Jens Dänhardt A lap ingyenes * megjelenik 37 000 példányban • Terjeszti a Pannon Lapok Társasága

Next

/
Oldalképek
Tartalom