Ferencváros, 2003 (13. évfolyam, 1-12. szám)

2003. január / 1. szám

2003. január Ö nkormányzat Polgármesterek kézikönyve A polgármesterséget és a képviselőséget nem oktatják sehol, az ehhez szükséges tudnivalókat idáig csak az életben lehetett megtanulni. Mostantól azonban egy könyv is segíti a kezdőket és haladókat. A hosszabb ideje polgármesteri tisztet betöl­tők, pedig rádöbbenhetnek mit rontottak el. Feltéve, ha kezükbe veszik az unió ki­adó legújabb kiadványát a Polgármesterek kézikönyve című könyvet. A könyv szerzői között a Ferencvárosi Polgármesteri Hiva­tal szakértő munkatársainak nevét is felfe­dezhetjük. A kézikönyvet Szmetana György, az adóiroda vezetője szerkesztet­te, dr. Oszvári István jegyző és dr. Koronczay Miklós aljegyző lektorálta. A kiadványból megtudható, hogy jogi­lag ki a polgármester, alpolgármester, kép­viselő-testületi tag, hogy mi az önkor­mányzatok közjogi szerepe, miképpen kell költségvetést készíteni és még sok más, főként gyakorlati tudnivaló. A kerületi képviselők valamennyien kaptak a könyvből egy-egy példányt.-r. A főváros 350 milliót ad az idén a rendőrségnek Bár a bűnmegelőzés és a bűnüldözés álla­mi feladat, a főváros jelentős anyagi és er­kölcsi támogatásával az elmúlt években sikerült több, a közvéleményt foglalkozta­tó bűncselekménytípust visszaszorítani, és javultak a felderítési, tettenérési mutatók. A budapestiek számára elsőrendű fontos­ságú, hogy érezzék a rendőri jelenlétet, a gyors reagálási és segítségnyújtási képes­séget. A Főváros Közgyűlés ezért kéri, hogy a rendőrség hatékonyabban működ­jön együtt a Fővárosi Közterület-felügye­lettel az illegális árusítás felszámolásában, és tartósan teremtsen biztonságot az alul­járókban, valamint derítse fel hatékonyab­ban a lopásos és betöréses eseteket. Idén a főváros újabb lépést tesz Budapest na­gyobb biztonságáért: az eddigieknél jóval több pénzzel, 350,5 millió forinttal támo­gatja a rendőrséget. Ebből 330,5 millió fo­rintot a BRFK, 20 millió forintot az ORFK Készenléti Rendőrsége kap meg. A rendőrség segíti a hajléktalanokat A fővárosi rendőrfőkapitány elvárja a rendőröktől, hogy a hajléktalanokról és a veszélyeztetett emberekről értesítsék a Menhely Alapítványt. Az utasítás az is tar­talmazza, hogy a rendőrség a megfelelő gondossággal játjon el ilyen esetekben. Kökényesi Antal Budapest rendőrfőkapi­tánya az elmúlt évihez hasonló utasítást adott ki. Ebben rögzíti, hogy a BRFK tel­jes személyi állományától elvárja: foko­zottan segítse az időjárási viszonyokból eredő megpróbáltatások elviselésében a hajléktalanokat. A kerületi rendőrkapi­tányoknak fel kell venniük a kapcsolatot a hajléktalanokat segítő szervezetekkel. Ta­valy a téli időszakban a fővárosi rendőrök 1885 hajléktalan érdekében tettek intézke­déseket, 248 embert a mentőszolgálat jár­műveivel, 33 embert pedig karitatív szer­vezetek autójával szállíttattak kórházba, vagy hajléktalanok számára kialakított szálláshelyre. Új ügyfélszolgálati iroda a gázműveknél Megnyitották a Fővárosi Gázművek Rt. új ügyfélszolgálati irodáját a XIII. kerületi Béke tér 9-11. szám alatt. Az iroda meg­nyitása kapcsolódik ahhoz a folyamathoz is, amelynek során - várhatóan 2005 kö­zepéig - a Fővárosi Gázművek Rt. saját számlázásba veszi valamennyi gázmérő­vel rendelkező ügyfelét. A Béke téri irodát előreláthatólag a környező kerületben élő dolgozó fővárosiak keresik majd fel. Az új objektum azonban a Főgáz Rt. valameny- nyi fogyasztója számára teljes körű szol­gáltatást nyújt a gázértékesítéssel kapcso­latos ügyekben, szerződéskötéstől a szám­lázási ügyek intézésén keresztül a befize­tésig. Természetesen az új irodában a tár­saság megbízása alapján dolgozó díjbe­szedő szervezetek számlázásában lévő ügyfelek is kaphatnak felvilágosítást pél­dául az új fogyasztási helyek létrehozása­kor felmerülő teendőkről vagy a mérőkkel kapcsolatos tudnivalókról. Az ener­giatanácsadó szolgáltatás igénybevétele ugyancsak bárki számára adott. Az iroda a hét minden napján az ügyfelek rendelke­zésére áll, hétfőn és szerdán 10 és 18, a többi napon 8 és 15 óra között. A telefo­non érdeklődő ügyfelek hívását a 1-477- 1272-es központi telefonszámon várják. Élhető város November végén „Élhető Város” címmel rendeztek bűnmegelőzési konferenciát a ferencvárosi Páva Pláza szállodában. A rendezvény fővédnöke dr. Lamperth Mó­nika belügyminiszter, védnöke dr. Demsz­ky Gábor főpolgármester volt. A Ferencvárosi Közbiztonsági Alapít­vány által szervezett rendezvénysoroza­ton többek között előadások hangzottak el a bűnmegelőzés állami és önkormány­zati feladatairól, a fővárosi önkormány­zat bűnmegelőzési stratégiájáról, a drog­ellenes küzdelemről, a ferencvárosi tömb­rehabilitációról és a kerület közbiztonsá­gáról. Fővárosi ár- és díj­emelések január 1-től A Főpolgármesteri Kabinet december 9-i ülésén döntött a közszolgálati díjak eme­lésének mértékéről. Eszerint 2003. január 1 -tői a vízdíj 116,90 Ft/m3 + 12% áfa lesz. Ez az előző évhez képest 3,9%-os emelést jelent. A csatornahasználati díj jövő év elejétől 122,50 Ft/m3 + áfá-ra emelkedik. Ez az idei díjhoz képest 7,46%-os emelést jelent. Előzetes kalkulációk szerint ez egy embernek havi 36 Ft többletkiadást jelent majd. Az egyedi kémények ellenőrzésé­nek, tisztításának és műszaki vizsgálatá­nak éves díja 2003. január elsejétől 900 Ft-ról 972 Ft-ra emelkedik, míg a gyűjtő­kéményeknél ez az összeg 2016 Ft-ról 2184 Ft-ra nő. A szemétdíj jövőre átlago­san 10,49%-kal lesz több. Egy 110 literes tartály ürítésének díja heti 267 Ft-ról 295 Ft-ra emelkedik. Ennek értelmében egy négytagú család 2003-ban havonta 121 Ft-tal fog többet fizetni a szemét elszállí­tásáért. A települési folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos díj emelésének mértéke átlagosan 6,8%, a közszolgáltatá­si díj 913 Ft/m’-ről 975 Ft/m'-re nő. Az ál­lami támogatásban részesülő lakossági szolgáltatási díj 824 Ft/m3-ről 886 Ft/m’- re nő. A kegyeleti közszolgáltatási díjak átlag 8%-kal nőnek. A BKV Rt. jegy- és bérletárai 2003-ban két lépcsőben emel­kednek, először január elsejétől 10%-kal, majd július elsejétől további 5%-kal. En­nek értelmében egy vonaljegy a jelenlegi 106 Ft helyett 2003. januártól 115 Ft-ba, majd júliustól 120 Ft-ba kerül. Egy havi és 30 napos bérlet ára a mostani 4050 Ft- ról 4480 Ft, majd 4700 Ft-ra emelkedik. A nyugdíjas és a tanulóbérletek ára a mostani 1315-ről először 1455, majd 1530 Ft-ra nő. Kamerák figyelik a buszsávokat A büntetés: 30 ezer forint December közepétől hetven kamera mű­ködik a fővárosban, amelyek egy része ki­emelten azokat a személyautókat figyeli, amelyek a buszsávokban közlekednek. A rendszerbe hamarosan olyan automatiz­must építenek be, amely azonnal megteszi a feljelentést, ha tilosban tartózkodó gép­kocsit észlel. A szabálysértésről rögzített kép elegendő lesz az akár 30 ezer forintot is elérhető büntetés kiszabására is, ame­lyet mostantól kíméletlenül alkalmazni fognak minden szabálytalankodó autóssal szemben. Szakemberek szerint ha valóban sikerül megtisztítani a buszsávokat, akkor akár 20 százalékkal is csökkenhet a jármű­vek menetideje. Deák Press Ferencváros AIX. kerület polgárainak lapja Kiadja a Ferencvárosi Önkormányzat Főszerkesztő: Tompa Imre Szerkesztőség: 1094 Budapest, Tompa u. 12. Tel.: 216-1020, tel./fax: 215-9589 E-mail: ferencv@elender.hu Internet: www.ferencvaros.hu A kiadást a Kecskeméti Lapok Kft. gondozza 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1/A Terjesztés: 3 Profi Kft. Tel.: 351 54 51 Nyomda: Dunaújvárosi Nyomda Kft. 2 Ferencváros

Next

/
Oldalképek
Tartalom