Ferencváros, 2001 (11. évfolyam, 1-12. szám)

2001. január / 1. szám

7 üiikormánv/at Alpolgármesterek a gyorsétteremben A Ronald McDonald’s Gyer­meksegély Alapít­vány - mely céljául tűzte ki a súlyosan be­teg gyermekek támo­gatását - hagyomá­nyos jótékonysági napját rendezte meg december 2-án. Ma­gyarországon e nap bevétele a Ronald McDonald’s Ház ja­vára folyik be. E ház olyan vidéki családoknak nyújt teljesen ingyenes ideiglenes otthont, amelyeknek súlyosan beteg gyermeke a közeli kór­házak egyikében fekszik. Az idei év bevétele segítségével az Alapít­vány bővíteni szeretné házát, további 12 családnak biztosítva ezzel át­meneti otthont. A ferencvárosi Üllői úti McDonald’s étteremben Bánsághi Tamás és Pál Tibor alpolgármesterek vettek részt a jóté­konysági rendezvényen. Bánsághi Tamás alpolgármester egy órán át próbálta rábeszélni a betérő vendégeket arra, hogy Big Mac szendvi­cset válasszanak, mivel e napon minden Big Mac árából 200 forintot utalt át az étterem az Alapítvány számára, Pál Tibor alpolgármester pe­dig megvendégelte a két legnagyobb - hat-, illetve nyolcgyerekes - fe­rencvárosi családot. A vállalkozókért vagyunk November 28-án megnyílt a FEVE - Ferencvárosi Európai Integ­rációs és Vállalkozásfejlesztési Egyesület - irodája, melyet az ön- kormányzat és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Bu­dapesti Vállalkozásfejlesztési Központja hozott létre azért, hogy megvalósítsa a kerület valamint Dél-Pest és környéke régiójának eu­rópai integrációs törekvéseit, továbbá az EU pályázatain való haté­kony részvételt és a vállalkozói kör céljainak elérését. A nonprofit oktatási, információs és tanácsadó központ oktatási, tudományos te­vékenységgel, információval, szervezéssel, konferenciateremmel és brüsszeli szakemberek bevonásával segíti a vállalkozások fejlődését. Az iroda szolgáltatásai a következők:- mikrohitel-program (1,3-10 millió forintig) ;- Támogatott Tanácsadói Program;- Saját projektekben végzett szolgáltatások (személyre szóló in­tenzív nyelvoktatás, számítógépes tanfolyam, személyre szóló szám­viteli- adóügyi- és vagyonvédelmi szaktanácsadás, tréningek, vállal­kozásindítási tanácsadás, konferenciaszervezés, stb.);- Az iroda saját jogtiszta adatbázissal rendelkezik, melynek fel- használása partnerei részére is lehetségessé válik, valamint vállalko­zások, cégek, pályázatok információit teszi hozzáférhetővé. Az előbbiekből is kitűnik tehát, hogy a FEVE célja a kerületi vál­lalkozók versenyelőnyhöz juttatása a gazdasági életben, s szolgálta­tásaival a vállalkozások megerősítését kívánja szolgálni. Az iroda a Bakáts utca 8. sz. alatt található. Előnyben a beruházások A Ferencvárosi Önkormányzat elfogadta a 2001-es költségvetési koncep­ciót. Ennek alapján készül az új évezred első évének részletes költségve­tése. Az elmúlt évtizedben, a rendszerváltást követően az önkormányzat kiadásainak jelentős részét a működésre, fejlesztésre és beruházásokra köl­tötte. Az 1990-es években ez az összes kiadás 70 százalékát, az utóbbi időkben 90 százalékát tette ki. A folyamatosan csökkenő költségvetési támogatást az önkormányzat taka­rékossági intézkedésekkel és átszervezésekkel ellensúlyozta - állapította meg dr. Gegesy Ferenc polgármester. A pénzügyi források szabadon felhasználható részét Ferencváros felhal­mozásra fordítja. Ezen belül a felújítások és beruházások részesülnek előnyben a pénzügyi befektetésekkel szemben. Ez utóbbira csak akkor ke­rülhet sor - áll a koncepcióban , ha a befektetés egy éven belül ezer szá­zalékos biztonsággal megtérül és az inflációnál érezhetően nagyobb hoza­mot termel. A költségvetési koncepció megfogalmazza az önkormányzat előtt álló leg­fontosabb feladatokat. A képviselő-testület kiemelt területnek tekinti a la­kásgazdálkodást, az oktatást, az egészségügyi és szociális ellátást. A tervek között szerepel a József Attila-lakótelepi forgalomcsillapító beru­házások befejezése, az Aszódi úton alakuló társasházak felújítása. A Bel- ső-Ferencváros fejlesztése folytatódik, a Ráday utcához kapcsolódó fej­lesztéseket megkülönböztetett figyelmet kapnak. Folytatódik a Középső- Ferencváros rehabilitációja. Egy nemrégen készült felmérés szerint mint­egy 47 milliárd forintba kerülne a rehabilitáció befejezése. Az önkormány­zat évente egy-másfél milliárdot tud erre a célra biztosítani. A rehabilitációs területen jelentős mértékben növekedtek az ingatlanárak, így lehetővé válik, hogy a magánbefektetők nagyobb szerepet kapjanak. A tervek szerint a bontásra ítélt házak lakóinak a telkek eladási árából tudják majd biztosítani az új otthont. Szabadidőközpont a Gyáli úton A kerületi sportkoncepcióban foglaltak szerint a László Kórház sporttele­pén önkormányzati finanszírozással ifjúsági sport- és szabadidőcentrum fog létesülni. Az új intézmény több lépcsőben épül meg. Ebben az évben elkészülnek a részletes tervek és a közművek kiépítése. 2002-ben megépül a főépület, egy évvel később a fedett sportcsarnok és kiszolgáló helyiségei, 2004-ben a szabadtéri sportlétesítmények. Nyert a „Sors” A Páva utcai zsinagóga Holokauszt-emlékhellyé alakítására kiírt pályáza­tot Mányi István építész és társai nyerték meg, ők készíthetik el a részle­tes terveket. A „Sors” jeligét választó győzteseknek a bírálóbizottság aján­lása szerint a pályázat második helyezettjével együtt kell működnie. A ter­veknek tavaszig el kell készülniük, hogy még az első félévben elkezdőd­hessen a mintegy 1 milliárd forintos beruházás. Napfényváltozások 2000. december 6-tól új forgalmi rend lépett érvénybe a IX. kerületi Józse. Attila-lakótelepen. Egységesen érvényes a 30 km/órás sebességkorlátozás, továbbá az eddig főútvonalként használt Napfény, Dési Huber és Pöttyös utcákon a jobbkéz-szabály figyelembe vételével kell haladni. Kétjük ne megszokásból vezessenek! Felhívás A Ferencvárosi Önkormányzat Adócsoportja ér­tesíti Önöket, hogy az adózás rendjéről szóló (1990. évi XCI.) törvény 29. § (1) bekezdés módosítása szerint 2000. 01. 01-jétől az önkormányzati adóha­tósághoz teljesítendő fizetési kötelezettségeket adónként, a megfelelő adószámlára kell megfizetni!- Építményadó-számla, telekadószámla, gépjár­műadó-számla, mely a jelenlegivel azonos, egyéb bevételek beszedési számla, amely az idegen bevé­telek beszedési számlával azonos, bírságszámla, pótlékszámla, azaz, 2000. január 01-jétől a mulasztási bírság­kötelezettséget a bírságszámlára, a késedelmes befi­zetés miatt keletkezett pótlékot a pótlékszámlára, a keletkezett adót pedig a nevesített adószámlákra kell megfizetni. Adóhatóságunk 2001. február-március hónap­ban a 2001. évre (március 16-i és szeptember 15-i teljesítéshez) számlaegyenleget és befizetési lapo­kat fog küldeni a nyilvántartásában szereplő adó­alanyok részére. Tájékoztatjuk a helyi építményadó alanyait, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat képviselő-tes­tületének 25/2000. (XII. 05.) számú rendelete a he­lyi építmény- és telekadóról szóló, többször módo­sított 42/1996. (XI.4.) rendeletmódosítása szerint 2001. január 01-jétől az építményadó mértéke 900 Ft/m2/év. Értesítjük az érdekelteket, hogy a parkolási rend bevezetése a Ferencvárosi Önkormányzat parkolás­sal lefedett közigazgatási területén 2000. január 25- től lépett életbe. 2001. évtől a parkolási engedélyek matrica for­mátummal kerülnek kiadásra, melyet a gépjármű szélvédőjére kell felragasztani. A parkolótárcsás (engedély) matrica csak az adóhatóság által biztosí­tott parkolási időt jelző együttes használatával, par­kolási idő megkezdési idejének beállításával érvé­nyesíthető. A kiegészítő órát a gépjármű első szél­védőjén, jól látható módon kell elhelyezni. A 2000. évi parkolási engedélyeket, melyek lejárati határ­ideje 2001 .január 31 -e, az új 2001. évi parkolási en­gedély átvételekor nem kell leadni! Parkolással kapcsolatos ügyintézés az önkormányzat ügyfél- szolgálati irodán Bakáts tér 14/fsz. alatt, a parkolási ügyfélszolgálat az alábbiak szerint tart állandó fél­fogadást: hétfőn: 8.00-17.30-ig, kedden: 8.00- 15.30-ig,szerdán: 8.00-16.00-ig, csütörtökön: 8.00— 15.30-ig, pénteken: 8.00-12.00-ig. Nevesített időponttól a 217-2400 vagy a 215­1077 központi számokon a 213. távbeszélő mellé­ken lehet érdeklődni. Parkolási engedéllyel kapcso­latos felvilágosítás, ügyintézés az adócsoportnál (Bp. IX. Ráday u. 57/fsz.) az alábbi félfogadási idő­ben lehetséges: hétfőn: 13.00-17.30-ig, szerdán: 8.00-16.00-ig (11.45-12.20-ig ebédszünet), pénteken: 8.00-12.00-ig. Tájékoztatás az adócsoportnál a 217-2400 vagy a 215-1077 központi számokon a 302, 303, 304, 305,332 és 333-as telefonmellékeken kérhető. Kér­jük az érdekelteket, hogy a 2001. évi parkolási en­gedélyek érvényesítése céljából a parkolási ügyfél- szolgálatot és az adócsoportot 2001. január 12-től szíveskedjenek felkeresni, parkolási kérelmük be­szerzése érdekében. Az engedély önköltségi ára 500 Ft/gépjármű, mely befizetés teljesítése a kérelem le­adásakor igazolandó! Az engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kért bizonylatokat a par­kolási kérelmen feltüntetettek szerint kérjük bemu­tatni, csatolni! A kerületi parkolással kapcsolatos üzemeltetési tájékoztatás, felvilágosítás a Budapesti Önkor­mányzati Parkolási Kft. alábbi címein beszerezhető: Ügyfélszolgálati Iroda: Bp„ XIII. Hegedűs Gy. u. 20/B. Telefon: 320-2319. A Budapesti Önkormány­zati Parkolási Kft. telephelye: 1064. Bp., Rózsa u. 55. telefax: 342-0775, 478-5002, központi telefon: 478-5000

Next

/
Oldalképek
Tartalom