Ferencváros, 1999 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1999. január / 1. szám

Utánajártunk Ha gyufával játszik a gyerek A közelmúlt tűzesetei a főváros oktatási intéz­ményeiben aggodalomra késztették a ferenc­városi szülőket is. Többen kérdezték, hogy le­het-e hasonló tűz kerületünk iskoláiban, óvo­dáiban? Peterman József alezredes, kerületi tűzoltóparancsnok elmondta: az elmúlt év­ben a ferencvárosi nevelési és oktatási intéz­ményekben végzett ellenőrzések tapasztala­tai szerint azok tűzvédelmi helyzete elfo­gadható. A tűzbiztonságot alapvetően befo­lyásoló, közvetlen veszélyeztető körül­ménnyel a tűzoltók nem találkoztak, a hiá­nyosságok nagy része adminisztratív jelle­gű. Ugyanakkor tény, hogy az intézmények a működtetés és az oktatás mindenki által is- ... ..k ézségei mellett, a tűzvédelmet nem tudják kellő hangsúllyal az iskolai feladatok részeként kezelni. Az adminisztratív hiányosságok lényege, hogy az intézményi tűzvédelmi szabályzatok többsége elavult, bár tartalmuk megközelíti a jogszabályban előírtakat. Az épületek kiüríté­sét tűzriadótervben szabályozzák, azokat évente legalább egyszer gyakoroltatják, a gyakorlatot azonban nem dokumentálják. „Menekülési gyakorlat” valójában több van az évi egynél^- az elszaporodott bombariadók kapcsán. Az intézmények vezetőitől kapott tájé­koztatás szerint a tűzvédelmi ismeretek ok­tatása az egyes szaktantárgyak - elsősorban fizika, kémia és osztályfőnöki órákon törté­nik, de ennek kidolgozott, külön tanulmányi (Folytatás a 7. oldalon.) Harmadszor is polgármester Dr. Gegesy Ferenc Egyszerű kereskedelmi fogás a termékeken feltüntetett „Új! New! Neu!” felirat. Hiszen a fogyasztó szívesen áldoz kíváncsiságának, szándékosan hisz _ a szép csomagolásnak, a hangzatos termékismertetőnek. A politikai termékskálán is van választék, különböző színezetek és tartalom szerint kínálkozik a lehetőség a változtatni hirdetett minőség kipróbálására. Csakhogy már rutinosak vagyunk. A saját bőrünk őrei.- Ön azon kevesek közé tartozik, akik az önkormányzatok felállása óta fo­lyamatosan birtokolják a polgármeste­ri címet. Az eddigi tapasztalatok alap­ján hogyan értékeli a legutóbbi válasz­tást?- Nagy örömmel számoltam össze a szavazatokat, néztem át a kerületi és a fővárosi választási eredményeket. He­lyi szinten most is közel kétharmados szavazattöbbséget kaptam. A képviselő- testületben is többsége került az engem támogató koalíció. De hozzáteszem, ez természetesen nem azt jelenti, hogy egy most kialakult kisebbség-többség harca indul, hanem továbbra is az elő­ző nyolc évben kialakult együttműkö­dést próbáljuk megvalósítani. Az ehhez szükséges első lépések meg is történ­tek, hiszen van egy SZDSZ-es polgár- mester, MSZP-s, Fideszes alpolgár­mester, Kisgazda és MDNP bizottsági elnök. Munkáspárti és MIÉP-es bizott­sági alelnök. (Folytatás a 2. oldalon.) Fotó: Kleer

Next

/
Oldalképek
Tartalom