Ferencváros, 1997 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1997. január / 1. szám

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok! Mikor Önök ezt az újságot olvassák, már el­múlt a karácsony, a meghitt, családi ünnep, és elmúlt a szilveszter is, amikor mindenki az 1997-es évre koccintott, kívánva egymásnak békés, boldog új évet. A vidám emberek kö­zött biztosan sokan voltak, akik visszagondol­tak az elmúlt évre, és feltették maguknak a kérdést, mi változott, mi lett jobb vagy rosszabb. Magam is visszatekintettem kicsit a szemé­lyes sorsom alakulására, és visszatekintettem Ferencváros fejlődésére is. Megkönnyítette ezt egy frissen elkészült közvéleménykutatás, mely szerint a kerület lakói úgy látják - és ilyen ünnepi hangulatban hadd említsem csak a legkedvezőbbet -, hogy a IX. kerület fejlő­dött, méghozzá a többinél nagyobb mérték­ben. Pedig 1996. nem volt könnyű év. Az in­tézmények működtetésére az inflációtól csak jóval elmaradva tudtunk költeni. Volt lakbér- emelés is, és meg kellett szüntetnünk néhány nem hatékony segélyezési formát Ezzel szemben jelentős összeget fordítot­tunk rehabilitációra, aminek meg is lett az eredménye! A szemmel látható megújulás mellett kijutott az elismerésekből is. A Liliom utca 33. felújítására megkaptuk a Fővárostól az Év lakóháza kitüntetést, majd pedig a Ma­gyar Urbanisztikai Társulattól a Hild díjat, s ami egyáltalán nem utolsó, a következő ütem­ben tervezett 12 épület felújításához a költsé­gek felét, közel 700 millió Ft-ot adott a Fővá­rosi Önkormányzat. Más területre ugyan kevesebb jutott, de például az év elején vehették birtokukba a gyerekek az újonnan épült, uszodával, torna­teremmel felszerelt, több mint 150 millióba került Liliom utcai óvodát A tanulók egyik fele ingyen, a másik fele féláron kapja meg a könyveit, taneszközeit, de a bevezetett módosítás révén 1997 őszén akár mindenkinek ingyenes lehet az ellátása, ha az év elején megkapott könyveket év végén használható állapotban az iskolának visszaad­ja. Iskoláink külső megítélését jól jelzi, hogy míg Budapesten minden kerületben csökken az iskolákba járó gyerekek száma, addig ná­lunk nő, egyre több gyerek jön más kerületből is hozzánk Rendezvényeink prezsizsének köszönhe­tően az előző évinél jóval kisebb pénzből sike­rült megszerveznünk a Bakáts téri nyári-őszi programokat, amelyek színvonalasabbak - és látogatottabbak - voltak minden korábbinál. (És sajnos hangosabbak is, amiért a környé­ken lakóktól ismételten elnézést kell kémem. Jövőre ezen változtatnunk kell.) Segélyezési rendszerünk átalakítása során igyekeztünk az igazán rászorulókat jobban tá­mogatni: a kötelezően előírt támogatási for­mákon felül véglegesen kialakult a kisnyugdí­jasok karácsonyi támogatása, minden 70 éven felüli hozzájuthat az ingyenes gyógyszerellá­tást biztosító közgyógyellátási igazolványhoz, a kerületi idősgondozó intézményekbe járók szociális üdültetésben vehetnek részt a kerüle­ti iskolai üdülőkben. Emeltük a munkaképte­len, idős emberek szociális segélyét, a lakás- fenntartási támogatást, a nevelési segélyt, és egyszeri támogatást vehetnek igénybe az első­szülöttek (szülei), a felsőfokú tanulmányokat megkezdők. Látványosan tovább korszerűsö­dött, szépült az egészségügyi szakrendelő. A közbiztonság helyzetét javítja a Dzsumbujnál átadott rendőrőrs, ami több mint 50 mülióba került. A gazdasági előrejelzések szerint a '97-es év nem lesz rosszabb mint az elmúlt év volt Az optimistábbak kicsiny javulást is ígérnek. Ezál­tal megvalósulna a múlt év végén megfogalma­zott reményen, mely szerint gazdaságilag az 1996-os mélypont után további romlás már nem várható. így ez Ferencvárosban sem lehet másképp. A hivatal és magam mindent meg fo­gunk tenni azért hogy az Önök életkörülmé­nyei ne romoljanak, hanem inkább javuljanak. Kívánok sok erőt, egészséget az elkövet­kezendő időre, és boldog új évet. dr. Gegesy Ferenc polgármester

Next

/
Oldalképek
Tartalom