Ferencváros, 1991 (2. évfolyam, 1. szám, 1. évfolyam, 1-5. szám)

1991. augusztus / 1. szám

ÁTALAKUL AZ ÁFOR Néhány éven belül nyugati színvonalon szolgáltat A Ferencváros egyik leg­nagyobb vállalata az Ásvány­olaj forgalmi Vállalat, közis­mert néven ÁFOR. Vezér­igazgatója Dr. Sokorai Ist­ván. A 43 éves cégről, jelené­ről, jövőjéről őt kérdezzük: Hányán dolgoznak az ÁFOR-nál, mennyi töltőállo­másuk, illetve telephelyük van?- 5900 munkatársam van. Országos hálózatunk 350 benzinkútból és 50 készletező telephelyből áll. Tavalyi árbevételünk 175 milliárd forint volt.- A hazai piacon válto­zatlanul monopol helyzet­ben van az ÁFOR?- 1990. december 31-ig az egyetlen hazai kőolaj nagykereskedés volt, azóta kivételezettségünk meg­szűnt. Idén decemberben az ÁFOR átalakul RT-vé.-A közelmúltban csökken­tették kútjaik számát, felszá­moltak néhány telephelyet. Ez a tény regresszióra utaL A fel­számolt telepek és kutak ugyanakkor megtakarítást je­lentettek a vállalatnak Ho­gyan lehetséges ez?- Külön kell választani a telephelyek és kutak csök­kentésének ügyét. Elsősor­ban a korszerűtlen, kör­nyezetszennyező telepe­ket, azaz nagykereskedel­mi lerakatokat szüntettük meg. Ezeknél a részlegek­nél erős talajszennyezés fe­nyegetett, amelyek elhárí­tása nagyon sok pénzbe ke­rült volna. Összehasonlítá­sul: Ausztriában mind­össze két nagykereskedel­mi lerakat működik, Ma­gyarországon pedig ötven. Távlati célunk, hogy az olajfinomítóból egyenesen a benzinkutakhoz kerül­jön az üzemanyag. A kutak számának csök­kenése szoros összefüggés­ben van az előprivatizációs törvénnyel. Az állam ezen törvény alapján elvont öt­venhárom kutat tőlünk, ezeket magánszemélyek ré­szére, a kincstár hasznára értékesítette. További száz elavult kutat vegyes vállala­tainkba vittünk be, azzal a nem titkolt céllal, hogy eze­ket partnereink moderni­zálják, európai színvonalú­vá alakítják át. Vegyesválla­latot alapítottunk számos híres világcéggel, mint pél­dául az Agip, Esso, Mobil, ÖMV, Total és Q8-cal.- A kutak többségénél nincs nyilvános WC, mos­dó, ivóvíz, pihenőhely. Ter­vezik ilyenfajta „kényelmi berendezések ” létesítését?- Szeretnénk, ha szolgál- tatásaink három-négy éven belül elérnék a nyuga­ti színvonalat.- Nyugat-Európában a ku­tak nagy része önkiszolgáló, ennek előnyei közismertek Biztonságos pénzkezelés, gyors kiszolgálás, a borralva- lózás mellőzése. Az említett pozitívumok ellenére a hazai utak mentén alig találunk önkiszolgáló benzintöltő ál­lomásokat. Miért?- Magyarországon a múlt év végén mindössze hatszá­zötven benzinkút műkö­dött, míg például Ausztriá­ban négyezerötszáz, Olasz­országban harminchatezer. Az összehasonlítások alap­ján tudjuk, hogy nálunk át­lagosan ötször annyi üzem­anyagot mértek ki egy kút­oszlopnál, mint Nyugat-Eu­rópában. Az önkiszolgálás lassabban megy, mint a hagyományos töltés. Számítva az élesedő kokurrencia harcra,a várható túlkínálatra, a jövő útja ná­lunk is minden bizonnyal az önkiszolgáló forma lesz.- Az ÁFOR környezet- szennyező üzem?- A magyarországi nor­mákhoz viszonyítva az ÁFOR közepesen környe­zetszennyező. A leggyak­rabban előforduló veszélyt az jelenti, amikor a kilyu­kadt tartályokból olaj vagy benzin szivárog a talajba. Rendszeres ellenőrzés mellett azonban ezek a hi­bák jó hatásfokkal elhárít- hatók. A másik veszélyforrás az áttöltéskor jelentkezik, a tartályból tartályautóba, kútból autóba kerülő ben­zingőzszennyezi a levegőt. Ez költséges technikai be­rendezések alkalmazásá­val, illetve a töltőállomá­sok átépítésével jelentős mértékben csökkenthető. Sajnos, az átépítéseket a helyi Önkormányzatok nem szívesen engedélye­zik, a költséges berendezé­sekre pedig nincs pénzünk.- Csepeli telepükön hosszú sorban állnak az utánfutóval ellátott Wartburg taxik és hor­dószámra viszik a jóval ol­csóbb foltbenzint. A forgalom­ban gyakran érezni a kétüte- műekből áradó - a szokásos­nál is kellemetlenebb - fojtó bűzt, amely a foltbenzin hasz­nálatára utaL Hogyan lehetne kényszerszabállyal megaka­dályozni, hogy a különösen mérgező foltbenzint üzem­anyagként használják az autósok?- A kétütemű motorok valóban üzemeltethetők alacsony oktánszámú, ol­csóbb foltbenzinnel is. Ilyenkor a kipufogó gáz­ban sokkal nagyobb arány­ban találunk káros, el nem égett anyagokat, viszont a foltbenzin nem tartalmaz ólmot. A motor persze ha­marabb tönkremegy, de ez sajnos nem mindenkit tart vissza-a használattól. Az ÁFOR, mint keres­kedelmi vállalat nem jogo­sult ellenőrizni, hogy vevői mire használják a megvásá­rolt foltbenzint. Az árelté­rés oka pedig, hogy az ipari benzinek fogyasztási adó- mentességet élveznek, míg a motorbenzint nyolcvan szá­zalék adó sújtja. Tehát a foltbenzint használók az adószabályokat sértik meg. Az adóhatóságnak már jeleztük ezt a tényt, de eddig nem kaptunk rá választ.- Az ÁFOR IX. kerületi vállalat. Milyen a kapcsola­ta az „otthont” adó város­résszel?- Eddigi viszonyunk köl­csönös kedvezményeken alapult Támogattuk a kerü­leti közművek fejlesztését, cserében dolgozóink egy ré­sze lakáshoz jutott Ez a fajta kapcsolat nyilván átalakul, hiszen a lakáshoz juttatás mindenképpen a helyi Ön- kormányzat feladata lesz. Jelenleg szerény mértékben az Önkormányzat kultúrális és sport tevékenységét, vala­mint az infrastuktúra fejlesz­tését támogatja az ÁFOR.- Az átszervezés kapcsán hány embert kell elbocsáta­niuk?- Erre a kérdésre nem tu­dok pontosan válaszolni, mert az átszervezés még nincs lezárva. Mindenesetre nemcsak megszűnnek, ha­nem keletkeznek is új mun­kakörök. A központban mindössze kétszázan dolgo­zunk, tehát nem kell számol­nunk jelentősebb leépítés­sel. A vállalat többezer dol­gozójából párszáz ember bi­zonyára feleslegessé válik.- Mi lesz Óiméi? Hogyan (téli meg saját jövőbeli pozí­cióját?- Az én helyzetem csak annyira biztos és annyira bizonytalan, amennyire bárkié az ÁFOR-nál. Kleer László II

Next

/
Oldalképek
Tartalom