Ferencváros, 1991 (2. évfolyam, 1. szám, 1. évfolyam, 1-5. szám)

1991. július / Próbaszám

A Ferencváros történetéből I. Ha szűkebb pátriánk, a Ferencváros elnevezésé­nek eredünk nyomába, mindössze kétszáz évre kell lemerülnünk a múlt „mély­séges-mély” kútjába. 1792- ben I. Ferenc, a „kalapos király”, II. József unoka­öccse, Mária Terézia uno­kája lép a császári trónra. Annak ellenére, hogy 43 évig uralkodott, a történe­lem koncepciótlan, hova­tovább jelentéktelen sze­mélyiségként tartja szá­mon. Hogy mégis az ő ne­vét kívánta felvenni annak a 160-180 háznak körülbe­lül 1800 főnyi lakossága, akik „benépesítették” a mai Üllői út és a Duna kö­zött területet, az talán az alattvalói lojalitás túlzásá­val magyarázható. Ha magának a település­nek a múltját keressük, egy picit távolabbra kell vissza­tekintenünk. A török hó­doltság majdnem másfél évszázada, illetve az 1686- os felszabadulás éve jelen­tik azt az időbeni határt, amely előtt nem lehet tele­pülésről beszélni, és amely után elkezdődött kirajzo­lódni egy majdani pesti kül­város tétova és halvány ké­pe. Az anyavárosról készült korabeli látképek, térké­pek, metszetek, amelyeket többnyire külhoni rajzolók készítettek, szomorú ro­mokat, templomokat, egészben maradt épülete­ket festettek. A valóság ez­zel szemben mást mutat. Az 1688 után készült ösz- szeírás 273 kimért telekről tud, melyből 91 teljesen puszta, 8 telken nyomorult kunyhó állt, 164 telken ta­láltak csak falakat, az egész városban pedig 101 hasz­nálható szobát és 34 pincét regisztráltak. Pest város falain túl a tö­rök kiűzésének idején la­kott vagy elhagyott telepü­lés nem volt. A XVII. szá­zad végén, a lakatlan, elva­dult határban 3 vagy 4 kőé­pület romjai maradtak, me­lyek csak helymegjelölés céljait szolgálták, de ké­sőbb építőanyagnak azokat is széthordták. E sivár pusztaságok lettek volna hivatva az újonnan betele­pülő pesti polgárok mező- gazdasági igényeit kielégí­teni. Első lépésként azon­ban - e földek jogállását tisztázandó - a város határ­viszonyait kellett rendezni. A középkorban 5 - azóta elpusztult - faluról tudtak; Kőér, Jenő, Szentlászló, Újbécs, és ami most szá­munkra érdekes: Szentfal­va. Ez utóbbi település a mai Boráros tér magassá­gában lehetett, és mind­össze egy úgy nevezett „pusztatemplom” romjai jelezték egykori helyét. A megindult birtokren­dezés - jó magyar szokás szerint birtokperekbe torkollott. Az 1800-as évek elején a Pesttől délre található pusztákat, Sorok­sárt, Gubacsot, Péterit és Szentlőrincet egy bizonyos Wathay család birtokolta. Minden valószínűség sze­rint e család kezén volt a fenti puszták és a városok közötti terület is, tehát a mai Ferencváros első tulaj­donosai is ők lehettek. Ők 1732-ben azután meg­egyeztek a pesti polgárok­kal, azóta 2000 aranyforint fejében - ez a terület egy­szer és mindenkorra Pest város tulajdonába ment át. A közben eltelt ötven év nem maradt nyom nélkül: a pusztaságokat a szorgal­mas lakosság kertekké és majorságokká varázsolta. A majortelkek a kertek kö­zött és a kerteken túl terül­tek el, a vizek léte erősen befolyásolta az elhelyezke­désüket. Három nagy „víz”-ről tud a krónika; a Rákos patak, az „Illés kút”(a mai Illés utca) és természetesen a Duna. A későbbi Ferencváros terü­letén lévő majorságok az Il­lés kút mellett a Körösi úton túl feküdtek. A Körö­si út pedig nem más, mint a mai Üllői út régi neve. A kertek és a majorságok kö- zött eleinte gyalog­ösvények húzódtak, később ezek nyomvonalán alakul­tak ki az első utak és or­szágutak: a már említett Körösi út, valamint a Duna melletti majorságokon át­vezető utak, a Soroksári út és a Gubacsi út. Ezzel nagyjából előttünk is áll a majdani Ferencvá­ros alapszerkezete; a város­faltól délre induló Üllői út, a Duna menti Soroksári út, és a vele párhuzamos, a Gubacspusztára (a mai Er­zsébetre) vezető Gubacsi út. A hajdani városfal vona­lát követi a mai Kiskörút, ennek ferencvárosi része a Vámház körút. 1771-ben, a fenyegető pestisjárvány el­leni védekezés céljából a városi hatóság kijelöli az úgynevezett „vonalárkot”. E vonalárok irányát követi a mai Haller utca, a külső körút ferencvárosi szaka­sza. A vonalárkon túl legelők voltak. Erről a területről is van emlékünk: a mai Köz­vágóhíd és Kén utca Ócsai (Soroksári) útra támaszko­dó részét a városi tanács szántófölddé nyilvánította. A sok kert és majorság lassan akadálya lett a város fejlődésének, ezért már a negyvenes évektől kezdve megkezdte a városi elöljá­róság a majorsági területek házhellyé változtatását. 1770-től a majdani Fe­rencváros fejlődése új sza­kaszába lép, megkezdőd­nek a házak, tömbök, utcák építkezései, ezzel együtt az új lakosság és új városkép kialakulása. (folytatjuk) Horváth F. Miklós WIRTH ÉS TSA KÖNYV- KERESKEDÉS IX., RÁDAY U. 33/B NYITVA: NAPONTA 11-19 ÓRÁIG SZOMBATON: 10-17 ÓRÁIG TELEFON: 1-182-804 14

Next

/
Oldalképek
Tartalom