Ferencváros, 1985 (10. évfolyam, 1-3. szám)

1985. február / 1. szám

Ferencváros A IX. KERÜLETI TANÁCS ÉS A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA V-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­­X . ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1985. FEBRUÁR Politikai egységben közös céljainkért A kongresszust előkészítő kerületi pártértekezlet a számvetés fó­ruma. Hogyan dolgoztak az utóbbi években a kerület kommunistái, miben összegezhetők munkájuk eredményei, s melyek azok a terü­letek, amelyeken előbbre kell lépnünk - ezekre a kérdésekre kere­sünk választ a következő napokban, hetekben. Pártszervezeteink a beszámoló taggyűléseken értékelték öt éves munkájukat, majd ja­nuárban - igényelve a párton kívüliek álláspontjait is — felelősen vé­leményt mondtak a központi Bizottság kongresszusi irányelveiről. A kerületnek a XII. kongresszus óta elért eredményei, gyarapo­dása a kerület kommunistáinak, dolgozóinak, lakosainak a munkáján alapszik. Az itt élő sokezer pártonkívüli társadalmi munkás a tömeg­szervezetekben, a lakóterületi közösségekben, vagy hivatásában gya­korolt szakértelmével, felelősségével elősegítette a párt által kijelölt célok megvalósítását, hozzájárult a nemzeti egység fejlődéséhez. Ak­tív közreműködésük és tapasztalatuk nélkülözhetetlen volt eddig is, s számítunk rájuk a jövőben is. Az elért fejlődés egy konfliktusokkal terhes nemzetközi helyzetben, bonyolult gazdasági-társadalmi felté­telek között következett be. Elismerést érdemelnek ezért azok a kol­lektívák, amelyek jelentős eredményeket értek el a társadalmi, gaz­dasági és városfejlesztési célok megvalósításában. A megújult Boráros tér Az 1980-as pártértekezlet célkitűzései helyesek voltak, jó alapot szolgáltattak a kerületi pártszervek, alapszervezetek munkájához, a XII. kongresszus és a budapesti és kerületi pártértekezlet döntései­nek megvalósításához. A Központi Bizottság 1983 áprilisi ülése érté­kelte e határozatok végrehajtását. Rámutatott néhány kérdésre, amelyben a megújulás és a célszerűség új feltételek, módszerek ki­dolgozását, az irányítás átalakítását követelték meg. A KB határoza­tát a kerületi párttagság széles körben megismerte, megértette. Az alapvető kérdésekben tovább formálódott a konstruktív szemlélet, az alkalmazás tartalmasabb lett, a pártszervezetek tovább fejlesztet­ték, bővítették az egységes gondolkodást, cselekvést. Az intenzív gazdasági fejlődésre való átállás bonyolult feladata, a fejlődéssel együtt járó ellentmondások növelték a gondot kerüle­tünk gazdálkodó egységeiben. A nemzetközi helyzet feszültségei, a világgazdaságban végbement változások, a gazdasági lassulása, az életszínvonal stagnálása kedvezőtlen folyamatokat is eredményezett, nehéz helyzet elé állította a pártszervezeteket, a dolgozókat és a lakosságot. A nehezebb helyzetben jobban felszínre, és a kritika kö­zéppontjába kerültek a még meglévő társadalmi különbségek, a szo­cialista elvekkel ellentétes jelenségek, a pártmunka gyengeségei. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom