Ferencváros, 1984 (9. évfolyam, 1-2. szám)

1984. június / 1. szám

Ferencváros A IX. KERÜLETI TANÁCS ÉS A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1984. JÚNIUS KERÜLETFEJLESZTÉS ’84 Közvilágítástól az iskola-rekonstrukcióig — Lakásépítési lehetőségek — Felújítások Kaiser Ottó felvételei A főváros kilencedik kerületére ugyan­azok a kemény gazdasági tényezők hatnak, mint az ország, Budapest más tájaira. A gaz­dasági gondok közepette nem szárnyalhat szabadon a tervezők fantáziája, gondosan mérlegelni kell minden munkát, figyelni minden fillérre, hogy a szűkös summákból a legfontosabb beruházások valósuljanak meg a Ferencvárosban is. A realitásokkal való szembenézés azonban nem jelenti azt, hogy kerületünk nem fejlődik, nem szépül az idei esztendőben. A kerületi tanács február végén fogadta el a tervjavaslatot. Egyértelmű volt az állás- foglalás, hogy az idén a fő cél - s ez nem is kevés - az intézményi alapellátás biztosítá­sa, az előző években vállalt beruházási és fel­újítási kötelezettségek pénzügyi fedezetének garantálása, a pénzügyi egyensúly fenntar­tása lehet. Ugyanis a tanács tervezett bevéte­le a VI. ötéves tervben az idei évre megálla­pított előirányzatnál kevesebb. Kisebb ösz- szegre számíthatunk a vállalatok által fize­tett fejlesztési alapban is. Az mindenesetre megnyugtató, hogy a kerület bevétele a ko­rábban vállalt kötelezett ségek teljesítésére elegendő. Mi valósulhat meg az idén a tanács több mint 26 millió forintjából? S mi a vállalatok segítségével? 350 méter hosszúságban gázve­zeték épül a Gubacsi úton, amelynek pénz­ügyi fedezetét az Aszfaltútépítő Vállalat te­remti elő. A Füleki úti közvilágítást mint­egy fél kilométeren korszerűsítik, s e munka finanszírozásába is besegítenek a kerületi vállalatok. A Vágóhíd u. 35-37. bölcsőde-óvoda be­ruházásának teljes pénzügyi elszámolására tavaly nem került sor, a kivitelező vállalat mulasztása miatt. A még kiegyenlítetlen számlák kifizetésén túl a hátralévő munkák — például: a telefonhálózat kiépítése - fi­nanszírozására szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani. A Szociális Foglalkoztatót szanálni kell, mivel az Ernő és Telepi utcai magánerős la­kásépítésekhez szükség van a területre. Az idén a műszaki előkészítésekre kerül sor. A kerület idei legnagyobb vállalkozása a Mester u. 19. sz. általános iskola rekonstruk­ciója. Az iskola felújítása ugyanis a tanács bevételeinek több mint a felét viszi el, a drága kivitelezési költség miatt. Ezt az össze­get döntően vállalati alapátadásokból kíván­ják fedezni. A kulturális intézmények fejlesztése kö­zül említést érdemel a már tavaly szóba jött Kálvin tér 9. sz. alatti műemlékház átalakí­tása, amelynek műszaki előkészítését az idei esztendőre tervezzük. A sportfejlesztésreju- tó forintok egyrészt a Szamuely utcai kon­dicionáló terem áthúzódó pénzügyi elszámo­lására kellenek, másrészt kisebb mértékű sportfeladatok fedezetéül szolgálnak. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is a ke­rület lakóinak társadalmi munkájából 20 mil­lió forint értékre számítunk. Erre most külö­nösen nagy szükség van, hiszen a központi források szűkülnek, a kerület szempontjából tehát sok függ a ferencvárosiak önzetlen ten- niakarásától. A tanács számít a társadalmi szervek közreműködésére, aktív segítségére, s az összefogás hatékonyságának, szervezett­ségének növelésével kívánja még eredménye­sebbé tenni a kerületért végzett társadalmi munkát. 1983. január 1. óta a kerületi tanács ha­táskörébe tartozik a magánerős lakásépítés, amelyet az idén is kiemelt feladatként keze­lünk a Ferencvárosban. íme bizonyításul: A Drégely u. 11—19. sz. alatti, 93 lakást ma- gábafoglaló magánerős lakásépítési program az idén elkészül. E beruházás során a Mester utcai szakorvosi rendelőintézet 500 négyzet- méter földszinti alapterülettel gazdagodik, ahol 7 orvosi rendelőt alakítanak ki. A költségek­re a Fővárosi Tanácstól fedezetet kaptunk. | A Hámán Kató út 32-40 sz. alatti 126 lakásos építkezés az ütemtervnek megfelelő- I en halad. Elkészült az alapozás, az alagsor, a földszint és a szerelőszint szerkezete. A kivi­telező az átadást 1985-re tervezi. Az Ernő és Telepi utcai magánerős lakás­építés beruházási programjavaslata „A” és „B” változatban elkészült. Megvalósítására a Fővárosi Tanács illetékesei, az OTP és a ke­rületi tanács műszaki osztálya a 204 lakást magábafoglaló, földszint ♦ 4 szintes épületek tető alá hozását javasolják. A „B” változat ugyan 216 lakással számol — két ötszintes és (Folytatás a 2. oldalon) FERENCVÁROS 1 Angyal utca

Next

/
Oldalképek
Tartalom