Ferencváros, 1980 (5. évfolyam, 1-2. szám)

1980. november / 2. szám

Nyugalmunk érdekében Ebben az évben emlékeztünk meg a polgári védelem megalakulásának har­mincadik évfordulójáról. Nemcsak a kerek évszám miatt, hanem elsó'sorban a bé­kében végzett áldozatkész munkáért is gon­dolunk most többet mindazokra, akik a gyá­rakban, üzemekben, hivatalokban és isko­lákban a polgári védelem munkájában részt vesznek. Senki eló'tt nem kell különösebben hang­súlyoznunk, hogy kerületünkben, ahol annyi intézmény és vállalat van, milyen fontos sze­rep hárul a polgári védelemre. Ebből követ­kezően munkája is bőven akad. A tenniva­lókról, feladatokról kérdeztük a kerület törzsparancsnokát, Fülöp István őrnagyot.- Ma már mindenki tisztában van azzal, hogy a mi munkánk össztársadalmi feladat, amit a fegyveres erőkkel és a lakossággal együtt oldhatunk meg csak sikeresen. Nem kell elmagyarázni azt sem, hogy a polgári védelem egy védekezési rendszer, s a rend­szer működése csak közös összefogással képzelhető el.- Hogyan értékeli őrnagy elvtárs ma a kerület polgárvédelmi munkáját?- Többezren foglalkoznak nap mint nap evvel a tevékenységgel. Most egy sza­kaszt lezártunk, befejeztük az elméleti ki­képzést, s ezzel az évvel a tanultak gyakor­lati alkalmazása lesz a fő feladatunk. Idén megkezdődtek azok a rendszeres és állandó foglalkozások, amelyek során mindenki a saját egyéni területén ülteti át a gyakorlatba megszerzett tudását. Ezzel a gyakorlatozás­sal fokozódik az állomány alkalmazási ké­szenléte, szinten tartjuk védelmi készültsé­günket.- Milyen jellegűek ezek a gyakorlatok?- Kerületünk nagyobb üzemeiben tar­tottuk és tartjuk a polgári védelem megfe­lelő szakszolgálatainak gyakorlatait. Az egyik vállalatnál gyakoroltuk pl. az élő állatok su­gármentesítését, amelyre háborús körülmé­nyek között a mai haditechnikai fejlettség szintjén számítani lehet, az egészségügyi egy­ségek feltételezett sérülteket kezeltek. Egy másik vállalatnál pedig a tűzvédelmi szak- szolgálat gyakorlatát rendeztük meg, még­pedig a műszaki szakszolgálat gyakorlatával együtt. A Budapesti Vegyi Műveknél sugár- mentesítés volt a szakszolgálat feladata.- Hogyan zárták az elméleti kiképzés éveit?- Nagyon alapos és jó felkészültséget szereztek tagjaink. És erre szükség is van, hiszen a haditechnika, a haditudomány fej­lődése rendkívül gyors. Igyekeztünk a leg­újabb elméleti anyagot megismertetni, ter­mészetesen nem hanyagoltuk el a polgári védelem már hagyományosnak mondható ismeretanyagát sem. Kerületünk üzemei, gyárai eltérő jellegű munkát végeznek. Ezt természetesen nem csak figyelembe vesszük, de a kiképzésünk is ennek megfelelően folyik. A differenciált kiképzés azt jelenti, hogy mindenki a maga munkahelyén, a saját szakterületén kapja meg az oda illő ismeretanyagot és sajátítja el a gyakorlati tennivalókat, hogy aztán rendkívüli körülmények között azokat alkal­mazni is tudja. — A polgári védelem feladata az elemi csapások, természeti erők okozta károk el­hárítása, illetve azok eüeni védekezés is. Szükség volt-e ilyen jellegű munkára a kerü­letben? — Szerencsére nem, s például az árvi­zekhez is az ottani, tehát a helyi polgári vé­delem vonul ki, segíti a mentési munkálato­kat. Én, személy szerint dolgoztam árvizes területen, de a kerületi egységek munkájára ott nem volt szükség. — Hogyan alakult az üzemekkel, válla­latokkal a kapcsolatuk? — Tizenegy éve dolgozom a kerületnél, ennyi idő alatt jól megismertük egymást. Sok üzemi szakszolgálatunk működik, jó a kapcsolatunk. (békési) A vöröskeresztes mozgalom születése a háborúkhoz kötődik. A háborúk embertelensége elleni ösztönös védekezés hozta létre és kezdettől fogva az ember segítőkészségére alapozta tevékenységét. A Magyar Vöröskereszt feladatát munkahelyi, lakó- területi alapszervezetek, iskolai csoportok segítségével végzi. A IX. kerületi Vöröskereszt missziós szerepéről, békés körülmé­nyek között folyó tevékenységéről Moór Ottónéval, a szervezet tit­kárával beszélgetünk. — Mi a feladata a szervezetnek a kerületben és hogyan tölti be hivatását?- Feladatainkat a Magyar Vöröskereszt V. kongresszusa hatá­rozta meg és öt nagy csoportba tömöríthetők. Az egészséges élet­módra való nevelés, a családpolitika — családvédelem, a véradás szer­vezése, a segélynyújtás és a tisztasági mozgalom tartozik feladatkö­rünkbe. — Tudjuk, hogy e munkát teljességében, néhány mondatban bemutatni nem lehet. Ezért arra kérjük, érzékeltesse néhány esettel, kiemelt munkával, müyen tevékenység van egy-egy fogalom mögött.- Az egészséges életmódra való nevelésen belül igen nagy gon­dot fordítunk a fiatalokkal való törődésre. Iskolások részére példá­ul rendszeresen előadássorozatokat, tanfolyamokat szervezünk. Az alsó tagozatos osztályok tanulói egészségügyi kérdésekről, a felső­sök elsősegélynyújtásról és csecsemőápolásról hallhatnak. Ebben az évben az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének felhívásához, a „Dohányzás, vagy egészség:válasszon!” az ő segítségükkel csatlakoz­tunk oly módon is, hogy kiállítást szerveztünk. Ez úgy történt, hogy pályázatot hirdettünk az általános és középiskolások körében. A be­érkezett rajzokat olyan ötletesnek találtuk, hogy elhatároztuk, ván­dorkiállítást állítunk össze belőlük. A kiállítás jelenleg a Keriparnál látható. A Budapesti Vegyiműveknél egy hónapig tartott az érdeklő­dés a rajzok iránt és a látogatók többségét az ragadta meg, hogy ezt a kiállítást gyerekek rendezték a felnőtteknek, holott a téma távol áll tőlük. A helyes egészségügyi szokások és magatartás kialakításá­hoz nagy segítséget kapunk a kórházak, üzemek orvosaitól, akik kü­lönböző szinten, évente 350 ilyen jellegű előadást tartanak. A családpolitikához, családvédelemhez szorosan hozzátartozik a támogatásra szoruló idősek kérdése, amelyet akkor is komolyan ven­nénk, ha nem csatlakoztunk volna a Magyar Vöröskereszt Budapesti Vezetősége, a HNF valamint a KISZ közös felhívásához. Munkánk A Vöröskereszt munkája során igen szép emberi érzésekkel, példamutató magatartásokkal ta­lálkoztunk és remélem találkozunk majd ezután is. A „Főváros az öregekért” akció két öregek napközi otthona és egy fővárosi szoci­ális otthon létesítéséhez kér társadalmi segítséget. Tudomásom sze­rint eddig a BHV üzemegységei 10, és a Dr. Bokor lakókörzet 5 ezer forintot utalt át a szervezet budapesti vezetőségéhez. De megtörtént az is, hogy egy kisfiú húsz forinttal kopogtatott be ajtónkon. A fela­jánlások még tartanak. A „Ferencvárosiak az idősekért” mozgalom­ban a Népfront - és a KISZ-bizottság kérése az, hogy ne csupán ok­tóberben figyeljünk oda az idős emberekre, hanem folyamatosan tö­rődjünk az arra rászorultakkal. Ezt mi lehetőségeinkhez képest, ak­tíváink segítségével meg is tesszük. Az üzemekben a szocialista bri­gádok, a lakóterületeken pedig az ottani alapszervezetben dolgozók 14

Next

/
Oldalképek
Tartalom