Ferencváros, 1976 (1. szám)

1976 / 1. szám

Művelődési, Ifjúsági és Sport Osztály Közművelődési Csoport J450 Budapest IX. kér., Szamuely u. 56. FERENCVÁROS A IX. KÉR. TANACS ES A HAZAFIAS NÉPFRONT HÍRADÓJA AZ ALKOTÓ, CSELEKVŐ FERENCVÁROS Beszélgetés Horváth Ernővel, a IX. kerületi pártbizottság titkárával a kerület életéről, feladatairól Kérjük, jellemezze a kerüle­tet. — A Ferencváros, Budapest IX. kerülete, a közepes nagy­ságú kerületek közé tartozik. Sokszor büszkélkedünk azzal, hogy a Ferencváros régi mun­káskerület, elismert munkás- mozgalmi tradíciói vannak. Dolgozóinak, lakosainak mint­egy kétharmada valóban ma is fizikai munkás. Pontosabban, szólni kell ar­ról, hogy a munkások sorai­ban dolgozó húsipari munkás, aranyműves, vasutas, kőműves, lakatos és kereskedelmi dolgo­zók mellett az értelmiségiek száma is jelentős. A kerületet meghatározó termelő üzeme­ken kívül sok tanintézet, egészségügyi és kutatóintézet is munkálkodik a Ferencváros­ban. A kerület sokszínűsége a fel­adatok differenciáltsága, a po­litikai irányító és szervező munkában, a városgazdálko­dásban nagy felelősséget ró a kerületi pártbizottságra, az ál­lami- és társadalmi szerveze­tekre. Mit tart jelenleg a pártbi­zottság legfontosabb feladatá­nak? — A kerületi pártbizottság­nak ma az a legfontosabb fel­adata, hogy mozgósítson az MSZMP XI. kongresszusán ho­zott határozatok végrehajtásá­ra, s az, hogy a Ferencváros minden dolgozója és lakója a határozatban megfogalmazott célok valóra váltásáért dolgoz­zon. 1975 novemberében a Köz­ponti Bizottság — a népgazda­ság helyzetét figyelembe véve — megjelölte az ötödik ötéves terv céljait, és az 1976. év fel­adatait. Ennek alapján a kerü­leti párt-végrehajtóbizottság 1970. március 4-én munka- programot fogadott el. A ke­rület vállalatainak, intézmé­nyeinek pártalapszervezetei — az állami, társadalmi szervek­kel közösen — a pártbizottság célkitűzéseinek figyelembe­vételével elkészítettek éves munkaprogramjukat. E munkaprogramok célja az, hogy minden szinten megfo­galmazzák a cselekvésre ösz­tönző feladatokat, és széles kö­rű ismertetés segítse elő az egységes értelmezést, a fegyel­mezettebb, következetes végre­hajtást, a kezdeményezést, a politikai, szervezeti és cselek­vési egységet. Népgazdasági érdek, hogy s kerületben dolgozó minden vállalat teljesítse 1976. évi tervét. Ez az ötödik ötéves íerv végrehajtásának fontos szaka­sza. Az éves tervek alapvetően a belső tartalékok feltárására, a saját erőforrásokra épülnek. Az idén és a következő évek­ben hatékonyabban és fegyel­mezettebben kell dolgoznunk. Kerületünk üzemeiben nem mindenütt fejlődött megfele­lően az üzem- és munkaszer­vezés. lacsony a termelőbe­rendezés ■ • kihasználási szint­je is, so lyen nem haladja meg zzre± ’ i északot. Természetes., van sok pozi­tív példa is, amely igazolja munkánk eredményeit. Előre­haladásunknak az is feltétele, hogy a végrehajtási folyama­tokat következetesebben kell ellenőrizni. A kerületi pártbi­zottság is széles körű progra­mot dolgozott ki az idei fel­adatok segítő ellenőrzésére. Ellenőrizni kívánja a pártbi­zottság az egyes vállalatoknál az 1976. évi terv évközi telje­sítését; az export-import tevé­kenység alakulását, a gazdasá­gos termékszerkezet kialakítá­sára tett intézkedéseket, a kol­lektív szerződések érvényesü­lését, a pártszervezetek üzemi demokráciával kapcsolatos te­vékenységét is. Az ön által vázolt feladatok sikeres megoldása kizárólag a gazdasági tevékenység eredmé­nyességén múlik? — Nem. Feladataink meg­valósításában fontos szerepük van a párt- és társadalmi szer­vezeteknek, az állami vezetők­nek. A hatékonyabb munká­nak nem csupán az anyagi­technikai feltételeit kell meg­teremteni, a szocialista köz- gondolkodást is fejleszteni kell. A politikai nevelő, meggyő­ző munka mellett nagyon fon­tos a kommunisták, a vezetők példamutatása, magatartása. Minden pártalapszervezetben hatékonyabbá kell tenni a marxizmus—leninizmus pro­pagandáját. Nagyon lényeges az is, hogy minden dolgozó is­merje, értse, és tudatosan kép­viselje szocialista céljainkat, a párt politikáját és cselekvőén vegyen részt a megvalósítás­ban. A Ferencvárosban dolgozó kommunisták, párton kívüli dolgozók a szocialista társada­lom építése során már sokszor bizonyították helytállásukat. A kerület régi, füstös gyárfalai között sok ezer ember szocia­lista módon él és dolgozik. És nemcsak a termelő munkában járnak élen, a társadalmi mun­kának is aktív részesei. (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom