Ferencváros, 1969 (1. szám)

1969-03-21

2 ■Kaszai Koine dr. ápoljuk ű forradalom iqaz gyümölcseit A talmi csillogásu millenium^és az azt követő másfél évtized sem tudta feledtetni a több évszázados népi keserűséget és a szenvedés indulatai, az újat akarás feszitő min­den "régi ezeréves holmit" elsöprő erői összefogtak, s olyan tüzet gyújtottak, amelynek lángjainál 1919 tavaszán Magyarországon is győzött a proletárforradalom, A fiatal, alig néhány hónapos Kommunista Párt létrehozta a Magyar Tanácsköztársaságot és bebizonyította, hogy a proletárdiktatúra nem valamiféle orosz specialitás, hanem tör­ténelmi szükségszerűség az egész világ munkásai számára, A XX, században a cári birodalom mellett a monarchia volt Európában az egyetlen olyan ország, amelyben a nemzeti érzés a széthúzás tényezője lett. Oroszország a népek távoli börtöne, a monarchia a nemzetiségek Európa közepére állitott kalodája volt. Hazánkban a kizsákmányoláson néhány száz, többezer holdas nagybirtokos és ötven finánc­tőkés család osztozott "mely eszméit napionalista frázisokban, cselekvését a törtetés- ben, céljait a harácsolásban találta meg," A nacionalizmus Ady Endre szavaival "egyik boldogtalansága az emberiségnek,""fojt és öl millióm marjával és arra jó mindenek felett, hogy a vele megmámorositott tömeg ne vegye észre, mi hiányzik neki és mihez van joga," Nem véletlen tehát, hogy az uralkodó eszmeáramlat hatására mesterségesen szitott sovi­niszta hangorkánban "csörtettek bátran a senkik és meglapult az igaz ember." Az I, világháború kezdeti éveiben a nép milliói hallgatásra kényszerültek, A háború azonban semmit sem oldott meg, csak fokozta a munkások, parasztok, nemzetiségek helyze­tének elviselhetetlenségét. Az 1917 évi februári forradalom népünkre sem maradt hatástalan, ha a cárt el lehet ker­getni, ez másutt is megismétlődhet, A forradalom egyre inkább vált utópiából valósággá és bevonult az egész nép tudatába, A sorsa ellen lázadó tömeg élén a gyári munkások jártak. Ebben a történelmi helyzetben reményt ébresztő hirek érkeztek az orosz proletariátus saját burzsoáziájával szemben vivott végső csatájáról, uj korszakot nyitó győzelméről. A nagy októberi forradalom győzelme után a magyar nép elkeseredése már nem volt célta­lan, irányát az oroszországi események jelölték meg, a munkásság 'állásfoglalása egyér­telmű lett, - követni az orosz példát! A cél vilégos»volt, de az ut odáig sok áldozatot, hősiességet követelt. A halál rajtéit bürokratikus államgépezefr még 1918 junius 2o-án is sortüzzel válaszolt a MÁV Gépgyár munkásai jogos követelésére. \ Elérkezett a pillanat, amikor felül nem tudtak, alul nem akartak a régi,módon élni. "Most mór nagyon jó, mert nem lehet rosszabb" ütött a forradalom órája. Olyan történelmi felvonás következett, melyben a régi hatalom embereivel nem lehetett alku. Ezt példázta az október 28-án végbemenő lánchidi csata is. És október 3o-ról 31-re virradó éjszakán a munkások és katonaruhába öltöztetett parasz­tok közös harca megdöntötte a régi feudálkapitalista rendet, a,Habsburgok négyszáz éves uralmát és győzelemre vitte a polgári demokratikus forradalmat. Kiszabadították a politikai foglyokat, azokat a bátor hazafiakat, akik a forradalom dia­dalra vivői voltak, akik megértették saját koruk parancsát, ők voltak azok, akik a harc­ban meg nem állva rohamra indultak a szervezett forradalmi munkásosztállyal a teljes népfelszábaditásért, a szocialista forradalomért, E nagyszerű emberek közül kerültek ki a megszülető Kommunista Párt alapitói, legrégibb tagjai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom