Keleti Ujság, 1943. december (26. évfolyam, 272-295. szám)

1943-12-01 / 272. szám

I S x er d a 1943, dccembér 1• T. OH 3Z.40Ű YUL2C !' ö ?ÎY Tl /áépviaelöhdz >0:iyvtá ■ • . >1 , -V / ^ J>U JJ ^ D t> PASI»JL MEUT BXTSRtf ira W fillér ÍVRE 49.60 PENGŐ. — PÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA SZERKESZTŐSÉG, KTADÖHIVATAI ÉS NYOMDA: KOLOZSVÁR, BRASS A1-U. 7. TELEFON: 15-08. — POSTAFIOK: 71. SZ. KÉZIRATOKAT NEM ADUNK VISSZA CHURCHILL. ROOSEVELT ES CSANGKA3SEK KAIRÓBAN TÁRGYALT . ' • • / Perzsiában lesz a négyes értekezlet — Berlin bombázása Sztálin követelésére történt A német óvárosban nevetségesnek minősítik a béketapsgatizásakrél terjesztett híreket Kievtől Vitebszkig iszcpfenger akadályozza a hadműveleteket — Â Sangró folyónél az angolszászok megkezdték nagy támadásukat Á szövetségesek biztosítékot adtak a Szentszéknek, hogy nem bombázzák a Vatikánt TEHERÁNT EMLEGETIK legújabban , 8 Churchill—Roosevelt—Sztálin találkozó színhelyéül. A különböző hírforrásokból származó hírek megegyeznek abban, hogy Roosevelt és Churchill már néhány napja Kairóban tartózkodik. Lisszabonból Züri­ch on át érkezett értesülés valószínűnek tartja, hogy Sztálin is útban van a hâi-mas- értekezletre és Teheránban tartózkodik. Ankarában úgy tudják, hogy a két angol­szász államférfi is ugyanide utazott s le­hetséges, hogy már meg is érkezett. Stein­hardt, ankarai amerikai nagykövet repülő­gépen Kairóba utazott, hogy ott állítólag Roosevelttel tanácskozásokat folytasson, de már vissza Is tért a török fővárosba. Ebből arra következtetnek, hogy' Roosevelt és Churchill tovább utazott Egyiptomból. Más hírek szerint az összejövetel színhe­lye nem Teherán lesz, hanem Alexandria, vagy éppen Kairó. Az utóbbi lehetőséget nem nagyon tartják valószínűnek. Hire jár annak is, hogy Csangkájsek és felesége is útban van az értek''zletre és jelenleg Irán­ban tartózkodik. Amint. .Zürichből' jelentik, feltűnő, hogy a* orosz sajtó két nap óta, semmit sem ir Sztálin személyéről és tevékenységéről. Stockholmban Úgy tudják, hogy Sztálinnál együtt Benes Is elutazott az angolszász- szovjet megbeszélésekre. Érdekes összefüggést látnak a német kül­ügyminisztériumban a hármssértek endet és Berlin bombázása között. Utaltak arra. a hírre, hogy a német főváros elleni bomba- támadás Sztálin egyik feltétele volt és ehhez kötötte az értekezleten való megjele­nését. Sztálinnak politikai okai voltak arra, — mondották a Wilhelmstrassen, — hogy ezt a feltétéit állítsa fel. Lehet, hogy azt gondolja, hogy Berlin szétrombolásával egy- szersmindénkorra lehetetlenné teszi a né- mét-angol megegyezést, másrészt pedig azt reméli, hogy minél több városát rombolják össze Középeurópának, annál könnyebb lesz számara Európa bolsevizáiása. * A NÉMETORSZÁG ELLENI BOMBA- TAMADASOK céljáról és hatásáról elmél­kedik a „Times“ cirţiii angol lap egyik leg­utóbbi számában. A cél szeriöte a német hadiipar halálos megsebzése és a háborúnak német területre való helyezése. Az angolok és amerikaiak most ki akarják próbálni, hogy mennyiben helytálló a légi erővel való győzelem elmélete. Churchill annakidején ki is jelentette, hogy a szövetségesek hajlandók az elmélet kipróbálására, de néni tételezhető fel, hogy a próbaidőt végtelenül meghosz- szabbitják. Londoni vélemény szerint az el­következendő téli hónapok nyújtják az utolsó alkalmat arra., hogy kizárólagos légi háborúval a döntést kikényszeritsék. Ha ez a, tavaszig nem sikerül, akkor a második arcvonal nyugaton elkerülhetetlen és ez két­ségtelenül uj feladatok elé állítja a nyugati hatalmak légi erőit a földi csapatokkal való szórós együttműködésben. A berni uBund“ jelentése szerint Német­országból érkező hírek bizonyítják, hogy Berlin lakosságának véleménye szerint a Berlinért folyó csata csak most kezdődik meg és hogy a légitámadások valóban csu­pán az időjárási viszonyok miatt szünetel­nek. A berliniek véleménye szerint a RAF a birodalmi fővárost egyszerűen el akarja pusztítani. A német hatóságok megtesznek mindent, hogy enyhítsék a főváros lakos­ságának helyzetét. A hatalmas feladat meg­oldását három szervezetre bízták éspedig a hadseregre, a nemzeti szocialista párt úgy­nevezett Katastropheinsatz-jára és a berlini rendőrségre. A főváros minden közlekedő- eszközét igénybevették a hajléktalanok el- szállitására. Az utcákon állandóan teher­autók cirkáJnak, amelyek minden hajlékta­lant megmentett, ingóságával együtt azonnal felvesznek és elszállítanak a város terüle­téről. Eddig a hajléktalanok százezreit szállítot­ták el Berlinből. Ami a rendőrséget. Illeti, neld az a különös feladat jutott, hogy a haj­léktalanokat úgynevezett, zöld jegyekkel lássa. el. Aki %en zöld jeggyel rendelkezik, az igényt tartha,t. támogatásra, élelmezésre és a városból való elszállításra. * az állítólagos béketapogato­ZASOKROL SZŐLŐ HÍREKET a német külügyminiszt ériiunban elhangzott kijelen­tés szerint — amint a „Transcontinent Press“ közli — angolszász oldalról terjesz­tik. Londonban nagyon kellemetlen benyo­mást, keltett, az a tény, hogy a berlini la­kosság ellenálló erejét a bombatámadások nem törték meg és ezért ezeknek a hírek­nek terjesztésével nyilvánvalóan azt a lát­szatot akarják kelteni, hogy azért a táma­dásoknak mégis volt politikai hatása. Hogy a hírek nevetségesek — mondották a Wil­helmstrassen — azt nem kell külön hang­súlyozni. Angolszász hivatalos körökben viszont a németek számlájára Írják a hírek elindítá­sát. Cordell Hull amerikai külügyminiszter a hétfői sajtóértekezleten azt mondotta, hogy a jelenleg terjesztett békehiresztciese- ket hamisaknak kell minősíteni s szerinte azokat ellenséges oldalról terjesztik azzal a szándékkal, hogy a szövetséges országok­ban hagy bizakodást idézzenek elő s a túl­zott derűlátás azután gyengítse a szövetsé­gesek háborús erőfeszítéseit. Kijelentette még Hull, hogy a Vatikánban kezdett meg­beszélések csupán azzal a szövetséges biz­tosítékkal állnak összefüggésben, hogy a Vatikánvárost nem fogják bombázni. A legcsekélyebb indok sem forog fenn — mondotta — amely ilyen bombázást meg­okolna. A „Neue Zürcher Zeitung“ londoni tudó­sítója jelenti, hogy londoni mértékadó kö­rök semmiképpen sem erősítik meg az állí­tólagos béketapogatózásokról szóló híreket, a vezető lapok azonban továbbra is foglal­koznak velük. A „Sunday Times“ pé’dául arról ir, hogy a semleges államokban elő­készületek folynak béketárgyalásra. Sokkal nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani azonban annak a ténynek, hogy London fe­lelős körei kizárólag a harmadik birodalom poétikai és katonai realitásával számolnak. Ezekben a körökben rámutatnak arra, hogy mindeddig semmi sem történt, ami valami- Jţişp változásra engedne következtetni Né­metország , hatalmi politikai viszonyában. Erre való 'tekintettel Angliában egyéltalan nem számolnak po'itikai változás lehetősé­gével és rámutatnak arra, hogy a szövetsé­geseknek a jövő évben saját áldozatai ká­rán keli kicsikarniok a döntést. * BENF-S MOSZKVÁBAN, amint az vár­ható volt, elérte célját s a szovjetorosz-eseh- sziovák szövetségi egyezmény elkészült — jelenti az „Exchange. Telegraph“. Az egyez­ményt még a hét folyamán aláírja Molo­tov külügyi népbiztos és Fierünger mosz­kvai cseh követ. Azt hiszik, hogy Benes is jelen lesz az egyezmény aláírásakor. Az egyezmény öt cikkelyből áll és húsz évre szói. Lényegében megegyezik a szovjet- oronr.-angol szövetségi szerződéssel. Az egyik cikkely kimondja, hogy harmadik ál­lamok is csatlakozhatnak az egyezményhez. Az egyezmény lengyel záradéka feltételezi, hogy hamarosan lehetővé válik a Szovjet­unió és Lengyelország közli súlyos konflik­tus elsimítása. Figyelemreméltó az egyez­mény harmadik cikkelye, amely világosan kimondja, hogy az egyezmény célja a kelet felé Irányuló német terjeszkedés megaka­dályozása. * A KELETI HARCTÉREN kemény, válta­kozó jellegű harcok folynak. A szovjet az arcvonal több pontján támadásokkal Kísérle­tezett, igy Krivojrognál, Kiemjenesugnál és Cserkasszi környékén. A német csapatok azonban visszaverték őket. A Kievtől nyu­gatra folyó német támadó vállalkozás to­vábbi eredményeket ért el. Gomelnél is fel­tartóztatták a szovjet kísérletezéseket s az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett. Nyeveljtől délnyugatra további területek el­foglalását jelenti a német hivatalos közlés. Délolaszországbah az angolszászok hétfőn megkezdték már rég óta várt támadásukat s a német hivatalos jelentés heves harcokról ad hirt. A Magyar Távirati Iroda azt közli Berlin, november 30. A Führer főhadiszál­lásáról jelentik a Német Távirati Irodának: A véderő főparancsnoksága közli: A perekopi földszorosban lévő állásaink ellen irányuló ellenségei előretörések nem jártak sikerrel. A nlkopoll hídfőnél és a Dnyeper nagy kanyarulatában hétfőn az el­lenség támadó tevékenysége általában véve valamelyest lanyhább volt. Erősebb támadá­sok** intézett a szaaiet Krivairágtól észak­Berlinböl, hogy a brit-ujzélandi és kanadai csapatok széles a-rcvonalon előre vitt láma ■ dását, a német kötelékek szives ellenállással megállították. A harcok a Szangro altofo- lyásánál tombolnak s az angolok itt nagyon ki vannak téve a német hegyiállásokbó! le­zúduló tüzelésnek. ■ A légi bábom tovább tart. Az amerikai repülők ismét Brémát bombázták. Az angol­szászok 39 gép elvesztésével fizették meg támadásaikat. Olaszországban Rimittit érte súlyos légitámadás. A város legszebb tem­plomát, a San Nicola székesegyházat telje­sen elpusztították a bombák. A német buvárhajók az utóbbi napokban eredményesen tevékenykedtek: 8 szállító ha­jót és több hadihajót süllyesztettek el. A távolkeleti harctéren is súlyos harcok folynak. A japán légierő a Gilbert-szigetek vidékén njra elsüllyesztett egy nagy' ellensé­ges cirkálót, egy másikat pedig megrongált. A Makin-sziget egyik öblében több száílitó- hajót lángbaboritottak a japán bombák. Tarava, szigetén heves harcok folynak, Bougainville körül a. harcok — tokiói véle­mény szerint — még nem fejeződtek be és az ellenség veszteségei olyan nagyok, hogy kétségtelenül hatással lesznek többi hadi­terveire, ig.v a Burma ellen terv ezett táma­dásra is. Ezzel kapcsolatban a „Nagybritan- nia és a Kelet“ című hetilap azt írja, hogy' az Egyesült Államokban és Csungkingkiná- ban gyakran felvetik azt a kérdést, miéit nem tesz Anglia komoly kísérletet Burma visszafoglalására. Anglia tevékenysége bom­bázásokra szorítkozik. Nagybritannia szövet­ségeseinek nézete szerint ez azonban nem elegendő. Burmát, nagyszabású vállalkozás­ban kellene visszafogla'ni. Elegendő erők felállítására bizonyos halasztásra szükség lehet ugyan, de ugyanakkor tisztában van­nak azzal, hogy a japánok minden heti ha­lasztással módot kapnak ellenállásuk erősí­tésére. Minden héten megrövidül az az idő­szak is, amikor Anglia hadjáratot folytat­hatna. Közben az indiai független hadsereg ké­szülődik az ország felszabadítására. Bose. SZ ideiglenes indiai kormány feje Szcnanban pénteken újságírók előtt kijelentette, hógy az Indiai nemzeti hadsereg egy része .«ár megkezdte a támadást India határán s a terv szerint rövidesen sor kerül az Indiába való benyomulásra. keletre és északra, valamint a Kremencnug- tó! délre lévő betörési helyen. Egy sikeres ellentámadásban 30 löveget pusztítottunk el, illetve zsákmányoltunk. Gserkaszi körül nőtt az ádáz és váltakozó sikerű harcok he­vessége. Kievtől nyugatra, támadó vállalko­zásunk újabb helyi sikerrel járt. A Kiev és Zsitomir környéki támadó és védő harcokban a hadsereg és az SS csapatai Hofft, vezér- ezredes vezetése alatt mozeő harcmodorral Gomel vidékén a németek feltartóztatták a szovjet támadást I

Next

/
Oldalképek
Tartalom