Keleti Ujság, 1943. november (26. évfolyam, 248-271. szám)

1943-11-26 / 268. szám

KutTiüjsm 1943. NOVEMBER 26.' — Tanfolyamot rendeznek Dósén a szol- nokdobokamegyei gazdasági elöljárók ré­szére. Tudósítónk jelenti: A Szolnok-Doboka vármegyei falusi gazdasági elöljárók szá­mára Désen tanfolyamot rendeznek. A tan­folyamon a legújabb tudnivalókkal ismerte­tik meg az elöljárókat. — Cseiesemó't találtak a Kalandos-utcá­ban. Szokatlan leletre bukkantak a korai járókelők csütörtökön reggel a Kalandos­utca 9. számú ház kapualjában. Rongyokba csavarva egy egészséges, gőgicsélő, kéthó­napos körüli leánygyereket találtak. Az esetről nyomban értesítették a rendőrkapi­tányságot. A talált csecsemőt a rendőrség beutalta a Rákóczi-uti állami gyermekmen- helyre s egyben megindította a nyomozást a lelketlen anya kézrekeritésére. — Kolozsvári belvárosi református asz- szonyók összejövetele. A belvárosi reformá­tus asszonyok november 26-án, pénteken délután 6 órakor a Király-utca 22. szám alatti férfiszövetségi otthonban tartják összejövetelüket. Ezalka.lommal az Úrva­csoráról tart előadást László Dezső lelki- pásztor. — Csekey professzor előadása Marosvá­sárhelyen. A kolozsvári egyetem Népműve­lési Bizottságának szabadegyetemi előadás- sorozatában november 26-án Csekey István dr. egyetemi nyilvános rendes tanár Maros- vásárhelyt „Nép, nemzet, nemzetiség“ cím­mel tart e'öadást. — A kolozsvári Német Lektorátus hírei. A kolozsvári német lektorátus közli, hogy' a november 2S-á,n az intézetben megnyíló képkiállitás előkészületei miatt november 26-án az előadások szünetelnek. A képkiálli­tás tartama alatt az előadások szintén el­maradnak, de a tanfolyam-hallgatóik figyel­mébe ajánlják, hogy e héten alkalmuk nyí­lik mindennap délután 6 órakor az irodalmi előadásokat meghallgatni. Előadók: Kiéin Károly Kurt dr., Koszó János dr. egyetemi tanárok, Sievers dr. és Gerlach dr. német egyetemi lektorok. A megnyitás napján, va­sárnap november 26-án 12 órakor, Ernst Hackel dr. a Német Tudományos Intézet Dudapesti igazgatója mond megnyitó beszé­det. Bevezető előadást tart Felvinczi Takáts Zoltán dr. egyetemi tanár. * Aranyérnél és béldugulásnál, vala­mint az ezekkel járó derékfájás, mell­szorulás, szívdobogás és szédülési roha­mok esetén a természetes „Ferenc József“ keserüviz rendszeres használata csakha­mar igen jótevő megkönnyebbülést ered­ményez. Kérdezze meg orvosát! — Amikor fogházzal jár a szülői bele­egyezés. Cosmuta Sándor csernafalvi legény egy falujabeli leánynak udvarolt. A szülök fiem akartak tudni a házasságukról. Az ép­pen katonai bevonulás előtt álló legény erre 1942 szeptember 8-án a leányt meg­szöktette hazulról és együttesen átmentek Romániába. Tordán telepedtek meg, ahol csaknem egy évet töltöttek. Közben meg­enyhült a gyermeküket vesztett szülök el­lenkezése is és egyre-másra üzengették, hogy mielőbb térjenek haza, mert „minden meg van bocsájtva“. A fiatal pár végül is jobbnak látta visszatérni a vagyonos szülök oltalmába, akiknek örömére már unokát is hoztak magukkal. A tiltott határátlé­pésért bíróság elé kerültek. A törvényszék Szenczei József elnöklésével ülésező büntető hármastanácsa — jogerős ítéletében — a katonaköteles Cosmuta Sándorra kéthavi fogházat szabott ki, mig a fiatalasszonyt felmentették. — Harminc évet „iüt“ eddig egy 44 éves katonaszökevény. Tudósitónk jelenti: Kin- dris Aurél katonaszökevényt a virágosbe- reki csendörség letartóztatta és bekísérte a dési ügyészségre. A rovottmultu katona- szökevény 44 éves, életéből ezideig 30 évet töltött fegyházban és börtönben. A dési ügyészség átkisértette a kolozsvári katonai törvényszék fogházába. — Kolozsváron fogtak el egy mátyásföldi tolvaj cselédleányt. A kolozsvári rendőrség elfogta és a királyi ügyészségnek átadta lopás büntette miatt Il’yés Erzsébet 21 éves cselédlányt. Illyés Erzsébet nemrégi­ben még a Budapest melletti Mátyásföldön szolgált: Egy reggel azonban munkaadója arra ébredt, hogy a lánynak csak hült he­lye van. Átkutatva a lakást megállapította, hogy a lelkiismeretlen háztartási alkalma­zott többszáz pengő értékű fehérneműt és ruhaneműt vett magához és úgy távozott el munkahelyéről. Jelentést tett a buda­pesti rendörfökapitányságon, amely nyo­mozólevelet bocsájtott ki a tolvaj cseléd­lány ellen. Ennek az alapján indította meg a nyomozást a kolozsvári rendőrkapitány­ság is és Illyés Erzsébetet csakhamar kéz- rekeritette. Az ellopott holmikon azonban régen túladott. , 6 Kibővítik és korszerűsítik a széki gazdasági iskolát A {öldmiveiésiigyi miniszter 50 ezer pengős költséggel javíttatja meg a községtől az iskoláig vezető utat Kolozsvár, november 25. Szék nagyközség századokkal ezelőtt a Mezöség egyik leg­fontosabb központja volt. Erről tanúskodnak azok a kiváltságlevelek, amelyekben Mátyás királytól elkezdve az erdélyi fejedelmekig mind megerősítették Szék kiváltságos hely­zetét sok más településsel szemben. Külö­nösen azelőtt játszott fontos központi és gazdasági szerepet, mielőtt az örmények meg nem alapították a sokkal szerencsésebb fekvésű Szamositjvárt. Az addig virágzó, de a forgalmas útvonaltól távoleső Szék ettől- fogva rohamosan veszített fontosságából. Lakói is visszahúzódtak a dombok koszo- ruzta házaikba s őket is alig kereste fel otthonaikban valaki. Talán azért is történ­hetett, hogy annyira sikerült megőrizniök jellegzetes viseletűket, ősi népszokásaikat és dalaikat. Ezt a derék, józan, szorgalmas földműves népet mär a mult világháború előtti kor­mányzat igyekezett segíteni. így épített eb­ben a Szolnok-Doboka vármegyei szinma- gyar községben mezőgazdasági népiskolát. A község által felajánlott telken be is fe­jezték az építkezést, de az iskola, megnyitá­sára, nem kerülhetet sor a háború kitörése miatt. A román uralom alatt nem maradt üre­sen az uj Iskolaépület, mert román házi­asszonyképző iskolát állítottak fel 'benne. A huszonkétéves felelőtlen gazdálkodás követ­keztében az épület teljesen használhatat­lanná vált. Falai meghasadoztak, a vakolat lemállott róla s itt-ott fedele is erősen meg­rongálódott. Az épület tatarozásával nem törődött senki. A hazatérés után a földművelésügyi mi­niszter visszaigényelte az épületet eredeti rendeltetésére és abban téli gazdasági is­kolát nyitott meg. Az iskola az elmúlt két télen igen szép eredménnyel működött. A földművelésügyi minisztériumnak az az el­gondolása, hogy Szék nagyközségben, a község és a környék gazdaifjai számára állandójellegü gazdasági iskolát létesítsen. Ez volt az óhaja a széki és környékbeli magyaroknak is s ezért báró Bánffy Dániel földművelésügyi miniszter nagy megértéssel * fogadta a széki téli gazdasági iskola kibő­vítésére és korszerűsítésére vonatkozó elő­terjesztéseket. A földművelésügyi miniszté­rium erdélyi kirendeltsége alaposan meg­vizsgálta a helyzetet s meggyőződött arról, hogy a még az első világháború előtt léte­sített iskolaépület sem befogadóképessége, sem egyéb szempontok miatt úgy, ahogyan ma áll, nem felel meg. A helyzet az ugyanis, hogy az elmúlt két télen több, mint 70 ál­landó hallgatója volt az előadásoknak s ha lett volna megfelelő befogadóképességű he­lyiség, ennek a kétszerésénél is többen je­lentkeztek volna a tanulnivágyó gazdaifjak közül. Itt emlitjük meg, hogy esévben nyílt meg Széken a polgári iskola első évfolyama is, amelynek elhelyezése ugyancsak nagy ne- hezsegekbe ütközött, bár a vármegye veze­tői, élükön gróf Bethlen Béla főispánnal, mindent elkövettek, hogy a két nagyjelen­tőségű magyar kultúrintézménynek megfe­lelő helyet biztosítsanak. A polgári iskola végül, ha nem is teljesen megfelelő, de a szükségeket kielégítő helyiséghez .futott, míg a gazdasági iskola további működésének biztosítását a földművelésügyi minisztérium erdélyi kirendeltsége vette kezébe. Érintke­zésbe lépett a Szent Ferenc Rend tartomány- főnökével, hogy a széki rendházban bocsás­son megfelelő helyiséget ideiglenesen a téli gazdasági iskola részére. A kirendeltség ve­zetőségének kérése a tartományfönök jóin­dulatú megértése folytán eredménnyel is járt. Néhány nappal ezelőtt a vallás- és közok­tatásügyi, valamint a földművelésügyi mi­nisztérium részéről közös bizottság látoga­tott el Székre, hogy a helyszínen vizsgálja meg a két uj magyar kultúrintézmény — a polgári iskola és téli gazdasági iskola — elhelyezési lehetőségét. A földművelésügyi midisztérium addig is, amig felépiheti az uj, korszerű téli gazda- sági iskola épületét — a tervek már készen vannak s tavasszal hozzákezdenek az épít­kezéshez — 50.000 pengőt bocsájtott a köz­ség rendelkezésére a községtől a téli gazda­sági iskoláig vezető ut megjavítására, ille­tőleg átépítésére. Zárolt napraforgóolaj eladásából akarta kifizetni kártyaadósságát egy kfssebesi gazdálkodó Kolozsvár, nov. 25. Margitäs Gábor kis- sebesi gazdálkodót a csendörség négy mázsa buza és két liter napraforgó olaj eladásán érte tetten. A búzáért 170 pengő egységárat, az olaj literjéért 15 pengőt kért. A felvett csendőri jelentés értelmében Margitás még 60 liter olaj eladását tervezte, hogy árából letörleszthesse kártyaadósságát. Az uzsorabirósági tárgyaláson Margitás Gábor csupán a már elkövetett tényeket is­merte be. A bíróság ezért 1500 pengő pénz- büntetéssel sújtotta. Egyidejűleg megbün­tették azonban 300 pengőre Margitás Gá­bornak az eladásnál segédkező feleségét 13, 100 pengővel pedig az eladott gabona egy- részét megvásárló Costea Gábort, egyben a nála talált két mázsa gabonát is elkobozták. Biró Lajos dr. törvényszéki egyes uzsora- biró Ítélkezett Mátyás György és öt társa gabonaelvonási perében is. A hat bőrvélyi gazdálkodó ezév nyarán kézicséppel végezte el a cséplést, de a kivert gabonából szemé­lyenként egy-két mázsányit nem vezettek be a mázsáié könyvbe. A biróság a kézicsép- lést végző Mocan Tivadart és Vulturar Ti­vadart egyenkint 200—200 pengő, a gabona elrejtésében részes Demeter Tivadart 250, Mátyás Györgyöt 150, Mátyás Gergelyt és Vulturár Andrást pedig 100—100 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Gabonarejtegetés miatt került az uzsora- bíróság elé Pintea Lászlóné nádaskorodi asszony is, akinél másfél mázsa bejelentet­len búzára akadtak. Kétszáz pengő pénzbün­tetésen kivül az elrejtett gabonát is elkoboz­ták tőle. Hasonló vétségben találták bűnös­nek Rus Györgyöt és fiát, Jánost, Topa­szentkirályon. Az apát 200, a fiút 150 pengő pénzbüntetésre ítélték. Együttesen közel tiz mázsa különböző ga­bonát, búzát, rozsot, árpát rejtettek el tel­kükön Ferenc László és Ferenc Simon ná- daspapfalvi gazdálkodók. Azzal védekeztek, hogy tudtukon kivül még tavalyról maradt a mázsáié könyvbe be sem vezetett gabona- mennyiség. A bíróság ennek ellenére megál­lapította vétkességüket, mert az indokolás szerint „az is felelős, áld nem jár el meg­felelő gondossággal“. Deritei Györgyné türei asszony két izíben 2—2 kilogram vajat adott el, 15 pengős egy­ségáron Éliás Rózának, aki viszonteladásra vette. Mindkettőjüket 300—300 pengő pénz­büntetéssel sújtotta az uzsorabirósdg. Valamennyi büntetés jogerős. Szigora büntetést kaptak Désen a vasúti kocsikat fosztegaté éjjeitérok Dés, november 25. A dési állomás terüle­tén elhelyezett kocsikból az utóbbi időkben több olyan csomag veszett el, amelyet ma­gánosok adtak fel vasúton való száüitásra. A dési rendőrség nyomozó-osztálya hosszas megfigyelés után lopás gyanújával letartóz­tatta Fülöp Adám és Nagy Dániel éjjeli őröket. A két éjjeli őr a rendőrségen azt mondotta, hogy a kocsikat álarcos emberek törték fel és rabolták ki s amikor ők a/rra mentek, elfutottak. Ezt a mesét azonban semmivel sem tudták igazolni, sőt lakásukon feszitövasakat találtak. A törvényszéki tár­gyaláson kiderült, hogy az éjjeli őrök fel­esküdött alkalmazottak s ezért Király Gyula dr. ügyész a tárgyalás elnapolását és uj fötárgyalás kitűzését kérte, tekintettel arra, hogy nem lopás bűntettének vádját emeli, hanem hivatali sikkasztás bűntettével vádolja őket. A most megtartott uj tárgyaláson a két éjjeli őr tagadta bűnösségét. Azt mondották, hogy a rendőrségen reájuk erőszakolták a beismerő vallomás aláírását, ez azonban nem igazolódott be. Király Gyula dr. ügyész vádbeszédében a legsúlyosabb Ítéletet kérte a két éjjeli őrre. A törvényszék Fülöp Adátnot hivatali sikkasztás miatt három évi börtönre s öt évi hivatal- és jogvesztésre, Nagy Dánielt 3 évi és 6 havi börtönre s mellékbüntetés­ként 5 évi hivatal- és jogvesztésre Ítélte. Az előzetes letartóztatásban lévő elítéltek to­vábbra is letartóztatásban maradnak. JÓ ÁRU ÉS JÓ HIRDETÉS ALAPJA A Jó ÜZJJETMENETNHá Egymásután alakulnak meg az Erdélyi Katolikus fikció vidéki szervezetei Kolozsvár, november 25. Az Erdélyi Ka­tolikus Akció kolozsvári megalakulása után, vidéken is egymásután alakulnak meg a he­lyi szervezetek. Az elmúlt vasárnap Gyalu községben alakult meg a Katolikus Akció helyi szervezete. Az alakuló gyűlést Bercsé­nyi Elemér esperes vezette le s nagy be­szédben vázolta a Kato’ikus Akció célkitű­zéseit. Bercsényi esperes beszéde után meg­választották a Katolikus Akció gyalui veze­tőségét. * A legközelebbi vasárnapon Szászfenesen alakul meg a Katolikus Akció helyi szerve­zete. Az alakuló gyűlésen a kolozsvári köz­pont képviseletében Baráth Béla dr. föespe- res, plébános-kanonok és Bartha Ignác dr. országgyűlési képviselő, az Egyházmegyei Tanács igazgatótanácsi tagja vesznek részt. — Nagyobb mennyiségű, kedvezményes áru gyümölcsfa-oltványt oszt ki a Gyü­mölcstermelők Egyesülete. A Kolozsvári és Kolozsmegyei Gyümölcstermelők Egyesü­lete az általános érdeklődésre való tekintet­tel nagyobb mennyiségű gyümölcsfa-olt­vány kiosztását tette lehetővé. Az oltvány­akció keretében a földművelésügyi minisz­térium Erdélyi Kirendeltsége támogatásá­val kedvezményes áron is kerülnek forga­lomba oltványok. A kedvező áron való fel­osztású fákból az első szállítmány a mai napon megérkezett. A szállítmánnyal érkez­tek alma-, szilva-, cseresznye- és meggyfa­oltványok. Felhívják az érdeklődő közönség figyelmét, hogy akik a kedvezményes olt­ványokból akarnak részesülni, egy hét le­forgása alatt jelentkezzenek az Egyesület­nél Kolozsvár, Majális-utca 24. szám alatt. — Uj tárgyalást tartanak a csalással és sikkasztással vádolt volt dési nyilasvezér ügyében. Tudósítónk jelenti: Csóka József, a nyllaspárt volt dési tagozatának vezetője, akit csalásért és sikkasztásért már elitél­tek, a közelmúltban azért került a dési já­rásbíróság elé, mert közel 400 szolnok- dobokamegyei falusi embernek azt mon­dotta, hogy ha fejenként bizonyos összeget befizetnek a kezeihez, kiviszi őket német- országi munkára s ott nagyon jól kereshet­nek. Csóka ezzel szemben azt állította, hogy ö az illetőket beíratja a nyilaskeresz­tes párt megfelelő osztályába. A pénz átvé­telét elismerte. A járásbíróság csalás miatt a volt nyilasvezért negyedévi börtönre Ítélte. Fellebbezés során most került az ügy a törvényszék elé, ahol az Ítéletet alaki okok miatt megsemmisitsftték és uj tárgya­lás megtartására utalták a járásbíróságot. — Zátonyra futott egy potyautas, aki vajban „utazott“. A kolozsvári pályaudva­ron egy gyanúsan viselkedő fiatalembert szólított fel igazolásra a szolgálatot telje­sítő rendőr. A fiatalember azonban igyeke­zett a tömegben elvegyülni. A rendőr azon­ban szemmel tartotta s még idejében el­fogta. Igazoltatása során kiderült, hogy Fischer Györgynek hívják, zsidó cipész­segéd, állandóan bejelentett lakása pedig Budapesten, a Szövetségi-utca 12. szám alatt van. Fischer György iratai között ki­hallgatása során találtak egy idegen névre kiállított másodosztályú vasúti jegyet, amelyről a zsidó cipészsegéd bevallotta, hogy ö maga hamisította s eddig már ki­lenc esetben utazott a hamisított másodosz­tályú jeggyel Budapestről Sepsiszent- györgyre és vissza, tizeimével nem keve­sebb, mint 2454 pengővel károsította meg a magyar államvasutat. Fischer azt is beval­lotta, hogy „fekete“ utjai során a Székely­földön vajat, húst s egyéb fontos élelmiszer­cikkeket szedett össze és szállított Buda­pestre, ahol természetesen busás haszonnal adta el. Atkisérték a királyi ügyészségre. — Oltárteritőket lopott egy csavargón«. Tudósitónk jelenti: A magyarlápost római katolikus templomból ismeretlen tettes ello­pott három oltárteritöt. A csendörörs a nyo­mozás során elfogta Germán Mária. csavar­gómat, akit lopásért és betörésért már Besztercén és Zilahon megbüntettek. Az asszony beismerte, hogy ő lopta el a térítő­két és azokat Berg Lászlóné magyarlápos! asszonynak 60 pengőért eladta. Az asz- szonyt beutalták a dési törvényszék foghá­zába és lopás büntette miatt megindították ellene az eljárást. A KOLOZSVÁRI NEMZETI SZIHAZ HETI MŰSORA: Nov. 26. Péntek 6 órakor: Bolygó Hollandi. Napi bérlet A. 5. sz. Opera helyárak. Nov. 27. Szombat %7 órakor: Fekete Péter. Bérletszünet. Rendes helyárak. Nov. 28. Vasárnap d. u. 3 órakor: Fekete Péter. Rendes helyárak. Nov. 28. Vasárnap %7 órakor: Fekete Pé­ter. Bérletszünet. Rendes helyárak. Nov. 29. Hétfő %7 órakor: Travlata. A Ti­zes Szervezet előadása. Bevezetőt mond: Dr. Entz Géza tanár, "őtizedes. Jöggeket a pénztár nem árusít.

Next

/
Oldalképek
Tartalom