Keleti Ujság, 1943. november (26. évfolyam, 248-271. szám)

1943-11-03 / 248. szám

T t r rr S zz e r d a j9*3. november 3 Óra zá • PFí aza Mra íe fillér SZERKESZTŐSÉ«, KIADÓHIVATAL *S NYOMDA: KOLOZSVÁR, BRASSAI-U. 7. TELEFON: 15-08. — POSTAFIÓK: 71. SZ. KÉZIRATOKAT NEM ADUNK VISSZA BERLINBEN MEGÁLLAPÍTJÁK. HOGY MOSZKVÁBAN EURÓPÁT KISZOLGÁLTATTAK Biqw—Wi-nmiMrirniMi i III A SZOVJETNEK iA szövetséges nemzetek Londonban európai tanácsot szándékoznak felállítani Krivojrcgtól északra nagy siker! hoztak a német ellentámadások Ellenséges repcaiiőfjépek száiilak el fölött A török kOIOgyminiszter Edén meghívására Kairóba utazott A MOSZKVAI ÉRTEKEZLET VÉGET ÉRT. Sztálin ebédet adott a Kremlben Hull éa Edén tiszteletére. Beszédében az Olasz­országban harcoló angol cs amerikai had­erőket éltette és csak ezután említette ChurchiUt és Rooseveltet. Az angol félhivatalos híriroda hétfőn este közölte az értekezletről kiadott hivatalos közleményt. Ez bevezetésében megállapítja, hogy a kérdések közi.1! egyesekben végleges állásfoglalás történt-, másokban megbeszél­ték ugyan az elvi döntést, de tüzetesebb ta­nulmányozás végett külön bizottság elé utalták, vagy pedig diplomáciai utón intézik el azokat, ismét másokat eszmecserével tisztáznak. A három nagyhatalom együtt­működésre törekszik, a közös háborús erő­feszítéseket érintő kérdésekben. Elsősorban a Németország és szövetségesei elleni hábo­rús rendszabályokat beszélték meg, megtár­gyalták a végleges katonai hadműveleteket s a hozott- dötések végrehajtását előkészítik, hogy megvessék alapját a három ország leg­szorosabb katonai együttműködésének. A közlemény ezután tudatja, hogy az északamerikai, a brit, a szovjet és a csímg- kingi kormány közös nyilatkozatot ado‘t ki * hangoztatja, hogy ez összhangjáéban van a szövetségesek eddig elhangzott kijelenté­seivel, többek között azzal, hogy az ellensé­geskedést a feltétel nélküli fegyverletételig kell folytatni. A közös nyilatkozat, amelynek hat. pont­ját alább részletesen közöljük, az együtt­működést hangoztatja. Legfontosabb része a negyedik pont, amely egy nemzetközi szervezet létesitését mondja ki. Érdekes a hatodik pont is, amely azt hangoztatja, hogy a négy kormány az ellenségeskedés befeje­zése után haderejét nem használja fel más államok területén, — ami Anglia aggodal­mait is mutathatja a Szovjet túlságos étvá­gyával szemben. Az Olaszország irányában követendő politika tekintetében hangoztat­ják, hogy Olaszországban biztosítani keil a sajtó, a vélemény és a gyülekezés szabad­ságát. Nagy kérdés, hogy milyen jogc’men teszi ezt a Szovjet, ahol már évtizedek óta ezeknek a szabadságoknak nyoma sincs. Végül a közös nyilatkozat az összes kérdé­sek közül Ausztriát ragadta ki s kijelenti a háború után egy független Ausztria létesí­tését, de felszólítja az osztrákokat hogy ,.járuljanak hozzá az ország felszabadításá­hoz“. A nyilatkozat fenyegetéssel zárul, hangoztatja, hogy felelősségre f~~ják vonni mindazokat a németeket, akik a megszállt területeken „rémtetteket“ követtek el. Az angol és amerikai újságírók előtt. Eden nyilatkozott a moszkvai eredményekről. Meggyőződése, — mondotta — hogy lerak­ták a három szövetséges együttműködésnek alapkövét, megteremtették egy jövendő bé­keszervezet és külpolitikai gépezet lehetősé­gét. Hull azt hangsúlyozta, hogy a vezető állajnok elhagyták az elszigetelődésre vezető magányos utakat. A legfőbb ideje is annak, tette hozzá, hogy a három állam, ha egy­általán együtt haladnak, akkor ezt igazán valósítsa meg, amíg nem késő. Az elszige­telődés elve helyett tehát az együttműködés elvét fogadták el s ezen az alapon — Hűl! szerint — nem lesz nehéz a különleges ka­tonai, politikai, gazdasági és szociális kér­désekben haladást elérni. Utalt arra, nogy a jövőben a Szovjet is képviselve lesz azo­kon a nem formális megbeszéléseken, ame­lyeket Washingtonban már megkezdték az angolszász államok között. Az angol sajtó a moszkvai tanácskozásoa legfontosabb gj'akoriati eredményének azt tekinti, hogy a három hatalom Londonban közös európai tanácsadó bizottságot létesít. A bizottság együttes javaslatokat fog tenni a három kormánynak. Külön bizottságét fognak létesíteni az olasz ügyekkel kapcso­latban s ebbe beveszik a francia nemzeti felszabadító bizottság képviselőit, is > ké­sőbb Görögország és Jugoszlávia kiküldöt­teit. A Kremlhez közel álló körökben is azt hangoztatták, hogy a megegyezés a nem­zetközi kollektiv biztonság uj rendszerének kezdetét jelenti s ez hathatósabb lesz, mint a volt népszövetségi rendszer. Nagyon fon­tos az az ugyancsak Moszkvában tett kije­lentés, hogy a négy hatalom együttműködé­se. nem jelent változást a Szovjetunónak Ja­pánhoz való viszonyában. Több angol lap annak a meggyőződésének ad kifejezést, hogy Moszkvában sok olyan kérdésről tárgyaltak, amelyekről a hivata­los közleményben politikai, vagy egyéb okokból nem tettek említést. Felemlítik a lengyel kérdést, amelyet minden bizonnyal megvitattak s feltehető, hogy az úgyneve­zett európai bizottság elé utalták. A „News Chronicle“ megállapítja, hogy az értekez­let eredményeiben nagy hiányosság mutat­kozik. így hiányzik minden ntalás a Szovjet nyugati határaira és súlyos hiba, az is, hogy a francia szakadár bizottság hiányzik az európai tanácsadó bizottságból. A „Sunday Times“ szerint semmi sem iga­zolja, hogy a moszkvai siker olyan nagy lenne, ahogyan azt Roosevelt jellemezte s megállapítja, hogy Londonban továbbra is messzemenő tartózkodást tanúsítanak. Churchill egyébként legközelebb az alsó­házban nyilatkozik a moszkvai értekezlet­ről. Az „Observer“ cimü angol lap Moszkvá­val kapcsolatban az európai kisállamok ügyével foglalkozik. A következőket Írja: az európai ldsnépek léte valóság, a kisál­lamok teljesen független létezése azonban veszélyes időszerűtlenség. Helyes megoldá­sul szövetség létesitését ajánlja, amelybe Németországnak is bele kellene tartoznia, de nem mint egységes államnak. A tengeren túlról Conelli szenátor, a kül­politikai bizottság elnöke mondott vé’e- ményt. Szerinte a moszkvai közlemény el­hallgattatja azokat, akik tartottak az orosz-német kiiiönbéke lehetőségétől. A szövetséges nemzetek között kifejezésre ju­tott egység erősebbé teszi a háborús erőfe­szítéseket és közelebb hozza a győzelem papját -— mondotta Conelli. A semleges államok visszhangja közül e svéd sajtóról érkeztek jelentések. A svéd lapok állásfoglalása nem egységes. A „Stockholms Tldningen“ bizonyos kételke­déssel ir s megállapítja, hogy Moszkvában sokkal többet titkoltak el, mint amennyit közzétettek. Egyelőre a három nagyhata­lom dönt a nemzetközi kérdésekről s a kis­államok képviselőit csak alkalmilag vonják be. Ez ellentétben áH a demokrácia elvei­vel. A lapot aggasztja a BaSti-AH&mok sorsa és szembefordul azzal a szándékkal, hogy a kisállamokat feláldozzák a nagyhatalmak érdekében. Márpedig Ooneíll nyilatkozata világosan mutatja, hogy ez a feláldozás elvben meg is történt. Azokat a jelentéseket, hogy a londoni svéd követ Finnországnak szóló fegyver­szüneti javaslattal Stockholmba érkezett volna, svéd részről cáfolják. Egyes svéd ér­tesülések a lengyel kérdést megoldottnak mondják, de meg kell várni, hogy ez milyen értelemben történt. Délkeleteurópáról egy­előre semmit sem hoztak nyilvánosságra. Általában valószínűnek tartják azt a kü­lönböző értesülések, hogy most már sor kerül Churchill, Roosevelt és Sztálin talál­kozójára. A „Daily Telegraph“ ismét azt hangoztatja, hogy a külügyminiszterek ér­tekezlete tulajdonképpen ezt akarta előké­szítem.-* TÖRÖKORSZÁGOT Ismét erősebben meg akarja környékezni az angol diplomácia. Eden meghivta Menemencsoglu török kül­ügyminisztert, hogy megbeszélések céljából látogasson el Kairóba. A török külügymi­niszter elfogadta a meghívást és kíséretével együtt nyomban útra is kelt. A Nemzet­közi Tájékoztató Iroda azt jelenti Anka­rából, hogy az angol diplomácia a török politikai köröket meg akarja nyerni a Bal­kán egyes kérdéseinek rendezésére. Azt 'görgetik, hogy Bulgária visszavonul Kelet- Tráciából és hogy helyre fogják állítani a régi török—görög határt a Marica folyó mentén és hogy Anglia közvetíteni fog az Égei-tengeri szigetek felosztása ügyében is. Az angol diplomácia jelentéktelennek igyek­szik feltüntetni a Szovjet balkáni tervei esetében felmerült török kifogásokat. Azt hangoztatják, hogy Anglia nem fogja meg­engedni a Szovjetnek, hogy megvesse lábát a Balkánon, viszont azt kívánják, hogy a törökök tanúsítsanak „bizonyos megértést“ a Szovjetnek a tengerszorosokon át való sza­bad mozgására vonatkozó kívánságai iránt. Azt a benyomást igyekeznek kelteni az angolok, hogy a Szovjetnek nagyobb érde­keltséget nyújtanak az iráni ut terén, hogy ezzel eltereljék Moszkvát a tengerszorosok és a balkán kérdéseitől. A törökök véleményét Inonü államelnök­nek a török nemzetgyűlés uj törvényhozási időszakának megnyitásán mondott beszéde fejezte ki. Hangsúlyozta, hogy Törökország tovább folytatja eddigi külpolitikáját. Esz­ményét annak a civilizációnak megvalósítása jelenti, amely a nemzetek szabadságán és függetlenségén alapul s hisz olyan rend létesítésében, amely az összes kis- és nagy nemzetek őszinte együttműködésére épül fel. Ennek érdekében hajlandó vállalni a súlyos áldozatokat is. Azt akarjuk, ■mondotta, hogy ebben a háborúban a civilizáció és az emberiesség győzedelmeskedjék.-* A DNYEPER-KÖNVÖKBEN a német el­lenállás továbbra is megszilátdult, a Dnye­per alsó folyása mentén a helyzet még nem tisztázódott véglegesen — jelenti Berlinből a Budapesti Tudósitő. Tény az, hogy a Szovjet áttörő hadműveleteket a krivojrogt térségében a németek megállították, az ottani csata uj szakaszába lépett s a német hadvezetés ismét kezébe vette a kezdemé­nyezést. A Dnyeper-torkolat elleni szovjet támadás ismét a legnagyobb erővel lángolt fel. Nyilvánvaló, hogy a bolsevisták minden­áron el akarják érni a Dnyeper-torkolatot, hogy elzárják a krimi csapatok visszavonu­lását. A német hadvezetösgg azonban két­ségtelenül másként látja a helyzetet, mert semmi jele sincs annak, hogy a félszigetről vissza akarnák vonni a csapatokat. A harcok hevességét je’lemzö tényként említik Berlinben, hogy a nyári offenziva megindulása óta déli részen kereken 18.000 szovjet páncélost lőttek szét a németek. A legújabb fejlemény tehát az, hogy a kezdeményezés egyoldalúsága megszűri, a német hadvezetőség egyre jobban kilép tar­tózkodásából és a német csapatok olyan tér­ségekben is kezdenek eredményes ellentáma­dásokat indítani, amelyek ezelőtt kétségte­lenül a szovjet támadás területei voltak. A küzdelmek mostani helyzete azonban még hullámzó és amint Berlinben mondják, minden lehetőséget magában rejt. Különö­sen vonatkozik ez azokra a hadmozdu’a- tokra, amelyeknek során sikerült a szovjet előretört nagy csatarészeit elvágni hátsó összeköttetéseiktől és közülök többet már meg Is semmisítettek.-* DÉLOLA3ZORSZAGBAN — úgy látszik — hamarosan újabb nagyobb méreteket fog ölteni a küzdelem. Az angolszászok erősebb csapatokat indítottak a német vona­lak felé, a harcok azonban még mindig vsak a német főállások előterében folynak. A déli apenninekben a németek megáUitoi- ták az angolszász előrenyomulást. Az újabb harcok főként a Voltumo partjain alakul­tak ki. Az amerikaiak itt a Capri atiba ve-

Next

/
Oldalképek
Tartalom