Keleti Ujság, 1943. október (26. évfolyam, 222-247. szám)

1943-10-01 / 222. szám

Ára m ftllér Vén í e le 1943 oUtóber 1 DUDA? S3 j ELŐFIZETÉSI ARAK: 1 HÖRA 4.30, NE­GYED ÉVRE 12.40, FÉL ÉVRE 24.80, EGÉSZ ÉVRE 49.60 PENGŐ. — POSTATAKARÉK­­PÉNZTARI CSEKKSZÁMLA SZAMA 72148. HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM 222. S Z A M KIADJA A LAPKIADö RÉSZVÉNYTARS AS A G SZERKESZTŐSÉG, KIADÖHTVATAL ÉS NYOMDA: KOLOZSVÁR, BRASSAI-tJ. 7. TELEFON: 15-08. — POSTAFIŐK: 71. SZ. KÉZIRATOKAT NEM ADUNK VISSZA Nápolyban a németek a legszigorúbb intézkedéseket tették a kommunista zavargások letörésére A Yeíuy dléli lejtőinél vissza vériéit az angolszász páncélosok lámadásál  keleti harctéri helyzetet az eredményes német ellentámadások jellemzik * ■ Ha a Szovjet beleegyezik, Londonban lesz a hármasértekezlet UJ SZAKASZBA LÉPTEK A NAGY HARCOK a keleti arcvonalon, állapítja meg a Német Távirati Iroda katonai tudósitója. A heteken át folytatott német mozgó elhá­rítás után a harcok most már inkább állan­dósult jelleget kezdenek ölteni s a német visszavonulás a keleti harctér nagykiterje­­désü szakaszain megállóit. -A mozdulatok üteme mindkét részről meglassult s úgy lát­szik, hogy a Dnyeper középső folyása bizo­nyos természetes határt nyújt a kölcsönös hadmozduiatakiak. Ettől északabbra azok­ban még mindig tovább tartanak a mozgó hadműveletek. Mindenesetre megemlítendő az is, hogy Berlinben továbbra sem beszél­nek Dnyepervonalról, hanem inkább fokozott figyelmet szentelnek a napról-napra erősödő német ellenlökéseknek. A német sajtó biza­kodással Ítéli meg a helyzetet, bár a további fejlemények tekintetében nem bocsátkozik jóslatokba. Az oroszok, különösen az arcvonal két pontján fejtenek Id erős tevékenységet: dé­len a Dnyeper alsó folyása és az Azovi-ten­­ger között s azután a Szmolenszk—Roszlávl térségben, ahol Fehéroroszországban szeret­nének tért nyerni. A déli sulypóntnál minden erejüket arra vetik be, hogy a német csapatokat hátrá­lásra bírják a Krim-félszlget bejáratától és így elszigeteljék a kubáni hidfönél és magán a Krim-félszigeten tartózkodó német erőket. Céljukat eddig még egyáltalán nem érték el. A kubáni hidfönél a németek szükebb terü­letre vonták össze csapataikat a Taman­­félszigetre, itt azonban erős állásaikban ke­ményen tartják magukat, míg az arcvonal déli szakaszán nagy elhárító sikereket vív­tak ki a német csapatok. Zaporozsjétól délre Melitopolj környékén egy német ellenlökés olyan eredményesen támadta a szovjet kö­telékeket, hogy azoknak Melitopolj megke­rülésére irányuló kísérlete meghiúsult. A zaporozsjei német hídfőállásnál a németek ugyancsak kemény visszavágásokkal felel­tek. Dnyepropetrovszkná! a legutóbbi vesz­teségek annyira meggyengítették a bolse­vistákat, hogy nyomásuk érezhetó'en eny­hült. Nagy erőfeszítéseket fejt ki a szovjet hadvezetöség Kiev irányában. Ez a város tekinthető annak a bolsevista hadicélnak, amelyet még a sáros idő beállta előtt min­den körülmények között el akar érni. A szovjet csapatok most elsősorban azon fá­radoznak, hogy a Dnyeper szigeteit szerez­zék meg támaszpontok céljaira s ebbe a feladatba minden erejüket belevetik, de ed­dig csak azt érték el, hogy a fe'adat meg­oldására kivezényelt kötelékeiket a teljes megsemmisülésnek tették ki, ami a német állások eröteljességét bizonyítja. Helyenkint az oroszoknak sikerült ugyan átkelniük a Dnyeperen, de csak gyönge erőkkel és ezek a nyugati parton nem kezd­hettek nagyobb hadműveletet. A német el­lentámadás itt-is lissza verte a bolsevistáka t. A Pripjet torkolatától kezdve a harctér még nem szilárdult meg. Innen Demidovig, ahol azután a legészakibb és egyelőre még nyugalmas szakasz kezdődik, a németek még folytatják lassú visszahúzódásukat, A mozgásban lévő arcvonalon, a Szmolenszk és Vitebszk között félúton lévő Ludnyánál és az ehhez délről csatlakozó szakaszon heves harcok folynak. A legújabb jelentések szerint a német csa­patok a Dnyeper középső folyásánál kiürí­tették a keleti parton lévő Kremencsug vá­rost. A Newyork Herald Tribune cimü angol lap katonai szakértője a keleti harctér hely­zetét vizsgálva, figyelmezteti az amerikai közvéleményt, hogy a német elszakadó r-.oz­­dulatokbui ne vonjanak le 'derülátó és túl­zott következtetéseket. A németek visszavo­nulása figyelemreméltó ügyességgel és rend­ben folyt le. A szovjetnek nem volt módjá­ban jelentékeny számú foglyot ejteni, a né­met hadseregek érintetlenek s jelenleg na­gyon jó védekező állásban varrnak.-* AZ ANGOL FŐVAROSBAN már latolgat­ják annak eshetőségét, mi történik, ha a német csapatok megállítják a szovjet előre­törést, Lord Strabolgi a Budapesti Tudó­sitó jelentése szerint egy pártközi gyűlésen, amelyen a vörös hadsereget ünnepelték, be­szédet tartott és ebben azt hangoztatta, hogyha a szövetségesek nyugaton továbbra is csak készenlétben tartják haderejüket és nem indítanak nagy támadást, akkor az oroszoknak talán egy meghatározott vona­lon meg kell államok és védekezésre kell áttérniük. Ebben az esetben Németország kiiíönbéke nélkül is abban a helyzetben volna, hogy helyzetét nyugaton megszilár­dítja. megbeszélések színhelye mégis London lesz, s a svájci sajtó úgy tudja, hogy legkoráb­ban november elején ülhetnek össze a kül­ügyminiszterek. A svájci értesülések egyéb­képpen egyértelműen megállapítják, hogy kétségtelenül jelentős nehézségek állanak fenn, hiszen Quebeckben még a három kül­ügyminiszter értekezletét sem sikerült vég­legesen megszervezni, nemhogy a Churchill —Roosevelt—Sztálin találkozót készítették ţ "Oilna elé. A La Suisse azt jelenti London­­“ iji/, hogy a Lonuon—Washington-—Moszkva feszültség enyhülése, az Igazi egyetértés, csak a második arcvonäl tényleges megte­remtése után következhetik be. A Basier Nationalzeitung a kérdést tovább fejti és arra mutat reá, hogy az oroszok előrelát­hatóan nem lesznek hajlandóak vég nélkül viselni a harc fő terhét. A Baltimore Sun cimü amerikai lap tudniv.éli, hogy Standiey, az Egyesült-Államok moszkvai nagykövete, aki most Washingtonban tárgyal, közölte Hullai, hogy nagyon üdvös lenne, ha szemé­lyesen keresne kapcsolatot a Szovjet poli­tika vezetőivel, mivel Moszkvában a hangu­lat az angolszászok irányában „ingadozó“, úgy, hogy nem volna tanácsos, ha a hár­masértekezletre az amerikai diplomácia egy második vonalbeli egyéniségét küldenék. A DÉLOLASZ ARCVONALON a német csapatok kedvezőbb állásokba vonulríak vissza és az angolszászok csak lassan kö­vetik ezeket a mozdulatokat. Elörevonulásuk során megszállották Pompejit. A Vezuvtól délre a német erők azonban megállást pa­rancsoltak az ellenséges páncélos kötelékek­nek. Nápolynál ellenséges partraszállásra szá­mítanak a német csapatok és ezért a kikötő berendezéseit szétrombolták. * AZ ALTALANOS HADIHELY ZETRÖL folytatott beszélgetést Sven Hédin, a világ­hírű svéd kutató a Morgenposten cimü lap munkatársával. Hangoztatta, hogy vélemé­nye szerint Németország győzelemmel fe­jezi be a háborút. A német nép harci ere­jét nem lehet megtörni, szembe tud szál­­lani a bolsevizmussal s egy napon a szövet­ségesek s a Szovjet egyaránt rájönnek majd erre. Az az elképzelhetetlen eset, hogy Né­metország elvesztené a háborút, nemcsak a német haderő vereségét, hanem az európai( kultúra elvesztését, pusztulását is jelentené és ezzel mindenkinek tisztában kell lennie. I Szovjet támadásaira a déli szakaszon erős ellen­támadásokkal válaszolnak a német csapatok BERLIN, szept. 30. (MTI) A Führer fő­hadiszállásáról jelentik a Német Távirati veszteségeket okozni a bolsevistáknak. Egyes helyeken minden összefüggés nélkül Azokat a hireket azonban, amelyek állí­tólagos német-orosz megbeszélésekről ter­jengtek, német részről újból a leghatározot­tabban cáfolták. A Transcontinent Press stockholmi jelentése szerint ottani politikai köröknek Is az a véleménye, hogy a hírek különösen erős cáfolatot kaptak Ribbentrop német külügyminiszternek abban a leg­utóbb tett kijelentésében, hogy a német véderő mindaddig nem teszi le a fegyvert, a-mig Európa felöl véglegesen el nem tün­teti a bolsevista veszélyt. Ennek a nyilat­kozatnak megtörténte óta Stockholmban senki sem hisz többé abban, hogy a német­szovjet fegyverszüneti tárgyalásokról ’láhra­­kapott híreknek komoly alapjuk volna, mert ebben az esetben a birodalmi külügy­miniszter valószinüleg kevésbbé éles formu­lát keresett volna a cáfolatra. Stockholm­ban az a vélemény uralkodik, hogy a hirek­­terjesztője csak az az oldal lehet, amely zavart akar kelteni, tudván azt, hogy a birodalom és szövetségesei a Szovjetunióban látják legnagyobb ellenségüket. * AZ ANGOLSZÁSZ-SZOVJET HARM AS KÜLÜGYMINISZTERI ÉRTEKEZLET kö­rül újabb bonyodalmak merültek fel. Elő­ször Londont jelölték ki a megbeszélések színhelyéül, majd a leghatározottabb for­mában Moszkváról volt szó — egyes hirek már tudni vélték, hogy Eden el is utazott Moszkvába, a legújabb fejlemény viszont az, hogy Hull amerikai külügyminiszter „kora és egészségi állapota“ miatt nem vál­lalkozik hosszú repülőútra és igy tatán a Irodának: A véderő főparancsnoksága közli: A kubáni hidfő középső szakaszán meg­hiúsult az ellenségnek egyik nagyobb erők­kel végrehajtott támadása. A bolsevisták számos friss hadosztály kíméletlen harcba­­vetésével -és erős harcirepülőgépkötelékek támogatásával ismételten át akarták tömi védelmi arcvonalunkat Zaporozsje térségé­ben. A támadásokat mindenütt visszavertük. A Dnyeper középső folyásánál az ellenség számos helyen át akart kelni. Ellentáma­dással a bolsevistákat egy egészen áttekint­hetetlen térségben, ahol hídfőállást akartak létesíteni, visszavertük. Az arcvonal középső szakaszán a leg­rosszabb időjárási és terepviszonyok ellené­re is végrehajtották a kijelölt mozdulatokat, miközben részben heves ellenséges támadá­sokat hárítottak el. Berlin, szept. 30. (MTI) A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelenti a keleti arcvonal­­.ol: A Dnyeper középső szakaszán a bolsevis­ták az egész kiterjedt vonalon folytatták kísérleteiket, hogy döntő betörést kénysze­rítsenek ki. Noha az ellenség ismét sok lö­vészhadosztályt és páncéloszászlóaljat, vala­mint sok repülőgépet vetett be, a németek­nek erős ellentámadásokkal és a záróállá­sokban kemény kitartással sikerült nagy a Dnyeperen átkelt bolsevistákat részben megsemmisítettük, vagy elszigeteltük. Kre­­mencsugnál előbb néhány orosz zászlóalj, majd három szovjet ezred hasztalan tá­madta az erős német biztositó eszközöket. Ugyancsak veszteségesen omlott össze több zászlóalj majdnem ezrednyi erővel végrehaj­tott támadása Kievtől keletre a nagy széles síkságon. A bolsevisták, bár óriási szüntele­nül véres veszteségeket szenvedtek, az éj­szaka védelme alatt egyre újabb erősítéseket igyekeztek átszállítani. Ezen a szakaszon sem éjjel, sem nappal nincs pillanatnyi szü­net sem a harcokban. A Pripjet—Dnyeper háromszög területén a harcok hevessége még fokozódik. Az éjszaka átszivárgóit szovjet csoportokat a német ellentámadás erős tüze mindenütt visszavetette. A szovjet itt a mocsarakban szintén jelentékeny vesz­teségeket szenvedett. A német haditengerészet előőrs-erői az el­múlt éjszaka Anapa előtt és a Taman-fél­­sziget déli partvidékénél harcra kényszeri­­tettek szovjet tengerészeti egységeket, ame­lyek a Taman-félsziget partjához igyekeztek közeledni. Az erős német tüzelés hatását a rossz látási viszonyok miatt nem lehetett megállapítani, azonban az erősen szoronga­tott ellenség kénytelen volt feladni azt a tervét, hogy hadműveletet folytasson a né­met ellenőrzés alatt álló tengerszoros ellen. Német részről nem volt semmiféle veszte­sés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom