Keleti Ujság, 1943. szeptember (26. évfolyam, 197-221. szám)

1943-09-01 / 197. szám

Ára ie fillér S şl e r d a 1943. szeptember 1 parlament extern ELŐFIZETÉSI ARAK: 1 HÖRA 4.30, NE­GYED ÉVRE 12.40, FÉL ÉVRE 34.80, EGÉSZ ÉVRE 49.60 PENGŐ-----POSTATAKARÉK­PÉNZTARI CSEKKSZÁMLA SZAMA 72148. HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM 197. SZÁM KIADJA A LAPKI ADó RfiSZVÉNYTARS ASAG SZERKESZTŐSÉG, KIADÓHIVATAL ÉS NYOMDA: KOLOZSVÁR, BRASSAI-U. 7. TELEFON: 15-08. — POSTAFIÓK: 7L SZ. KÉZIRATOKAT NEM ADUNK VISSZA Meghiúsult Reggiőnál az angol partraszállási kísérlet Sztálin csak kész egyezmény aláírására hajlandó részfvenni a hármasértekezleten A „limes“ Európa angolszász és szovjet érdekkörre osztását javasolja ftz algíri rádió újabb nagy hadműveletekkel fenyegeti Olaszországot A míuszi szakaszon és Charkovtól nyugatra teljes erővel tombol a harc Hagy veszteségeket szenvedett a Nyugaf-Németországof és Dé!o!aszországot támadó ellenséges légihaderő Harmincnégyezer tonnatartalmu hálóteret süllyesztettek el a német tengeralattjárók A DÁNIÁI ESEMENYEK továbbra is a nemzetközi érdeklődés előterében állanak, egyrészt, magáért a német-dán kapcsolatért, n asrészt azért is, mart kétségtelenül össze­függésben vannak a szövetségesek Európa elleni esetleges támadási lehetőségeivel. A. kivételes intézkedések keretében a né­met hatóságok elrendelték a dán tényleges és tartalékos tisztek internálását.. Az in­ternált tisztek száma körülbelül 1000, a tengerészeké mintegy 200. Egy részüket a koppenhágai Hotel de Angleterre-ben, a többieket a királyi palotában helyezték el. he tartóztatták ezenkívül a koppenhágai zsidó hitközség elnökét és még ötven fon­tosabb zsidó személyiséget. A dán kormány lemondott és nyomban megszüntette hiva­tali működését. A minisztériumokban az osztályfőnökök vették át az ügyek vezeté­sét. A lemondott kormány nyilatkozatban hívta fel a népet nyugalomra, és megfon­toltságra s felszólított a tisztviselőket, hogy maradjanak a helyültön. A dán rádióban proklamációt olvastak fel s eszerint Hanne,ekén tábornok dániai né­met főparancsnok vette kezébe a hatalmat, beleértve a törvényhozást, a törvénykezést és a kormányhatalmat is. Az intézkedés következtében jogában áll az érvényben lévő dán törvények megváltoztatása. A vá­rosi és községi tisztviselők német ellenőrzés alatt folytatják munkájukat. A dán király és királyné a, Koppenhága melletti Sorgenfrei-kastélyban tartózkodik, a trónörököspár a koppenhágai A malicn- borgon lévő palotájában lakik. A posta, táviró és távbeszélöforgalom az egész országban helyreállott s kedden ren­des időben megjelentek a lapok Is. A némtet sajtó megállapítja, hogy a tett intézkedések a dán tengerpart biztosítására és az ellenséges ügynökök tevékenységének elfojtására voltak szükségesek. Dánia megszállása óta — Írja a „Deut­sche Allgemeine Zeitung“ — Németország Dánia számára a szabadságnak és az állam önállóságának a lehető legnagyobb mérté­két biztosította, a külföldről kiinduló uszí­tás azoriban a rendet többször veszélyeztet­te és bár a dán kormány intelemmel for­dult az országhoz, mégsem volt abban a helyzetben, hogy biztosítsa a rendet, amit kétségkivül maga a dán ncp is óhajtott. Válságos fejlemények megelőzése végett Németország most megfelelő intézkedése­ket tett és a dánok átláthatják, hogy az ország érdeke szempontjából erre feltétlenül szükség van. A „Berliner Börzenseitung“ kiemeli, hogy Dánia, a háborúval érintett többi államhoz viszonyítva kivételesen elő­nyös helyzetnek örvend. Anglia és a bolse- vizmus hivei rendszeresen arra törekedtek, hogy a német megszállóknak nehézségeket okozzanak. Ideje volt. bebizonyítani, hogy Németország nagylelkűségét nem lehet ösz­szetéveszteni a gyengeséggel. I A német-svéd kapcsolatok kérdéséről nyi- j latkozat hangzott el a né.met kiil/igymHi** tóriumban. Schmidt dr. követ kijelentette, hogy kétségtelenül beigazolódott a svéd ha­lászbárkák nemzetközi jogba ütköző maga­tartása. Berlinben egyáltalában semmi okát nem látják annak, hogy a német katonai helyek erre vonatkozó jelentéseit kétségbe vonják. Reámutatott arra is, hogy az angol ügynökök tevékenysége éppen ezeken a vi­dékeken' már régebb idő óta jól ismert. A svéd sajtó megkísérli, hogy a nyilvánvaló tényállást elferdítse, ezt azonban német részről csak nagyon sajnálatos tényként könyvelhetik el. Anglia ma mindenütt za­vart igyekszik támasztani és ezért Német­ország ott, ahol előőrsként áll, megkétsze­rezi éberségéti-* AZ ANGOLSZÁSZOK TEVÉKENYSÉ­GÉVEI SZEMBEN a német éberség, indo­kolt, mert egyáltalában nem lehetetlen, hogy valóban újabb nagyobb hadműveletet készítenek elő. Az angol rádió hétfőn több­ször is izonetet. intézett az olaszokhoz s be­jelentette, hogy a szövetségesek tengeri és szárazföldi hadereje újabb hadjáratot ké­szít elő. A szövetségeseknek mondotta — megvan a lehetőségük arra, hogy ott és akkor támadjanak, amikor tetszik. Hadere­jük akár délen, akár északon szállhat partra az olasz szárazföldön. A szövetséges hadak, fejezte be az algíri rádió, egymás­után fölszabadítják Szárdiniát, Korzikát, Elbát s azután az olasz szárazföldet. Természetesen nem lehet tudni, hogy ez a felhívás mennyiben írható az idegháhoru és mennyiben a tényleges szándékok szám­lájára. Sziciüa elfoglalása után is azt állí­tották, hogy közvetlenül küszöbön áll az ugrás az olasz félszigetre s azóta már tete­mes idő telt el. Ennek el'gnére megvan a lehetőség arra, hogy valóban újabb hadmű­veletekre szánják el magukat. A szövetséges légihadero keddre virradó éjszaka újból Nyugatnémetországot bom­bázta s nagy rombolásokat okozott több né­met városban, köztük Münchenben is. Erős ellenséges légiköte:ékek jártak Északiran- ciaország és Belgium, másrészt Dél- és Középolaszország fölött is. A bomhatáma- dásoknak, amint Zürichből jelentik, most már a közlekedési utak és a repülőterek a fő célpontjai. Ugylátszik, hogy az angol­szász iégihaderö a szövetségesek támadá­sát szándékszik előkészíteni és a légi fö­lény megszerzésére törekszik. Nem kétséges, hogy a szándékokkal szemben német részről is megtörténtek és megtörténnek a szükséges ellenintézkedé­sek. Az angolszász terrortámadások ügyében a német egyházak is hallatják szavukat. A fuldai római katolikus püspöki értekezlet nagy pásztorlevele, amelyet a hírek szerint szeptember utolsó vasárnapján olvasnak m . •kéitpen erről a kérdéssel foglal, kozik. Németországban úgy tudják, hogy XII. Pins pápa rádióbeszédében is főleg a légitámadások ügy-ét fogja tárgyalni. A protestáns „Oekumenische Pressedienst“ című néme.t egyházi sajtószolgálat közli, hogy a német evangélikus egyház lelkészei­nek bizalmi tanácsa ugyancsak megállapí­totta, hogy az egyházi élet a sok templom és más egyházi épület elpusztulása követ­keztében nagy- hátrányokat Szenved. Az egyháztanács inti a hívőket, hogy a ke­gyetlen légihábotu által a népre mért sze­rencsétlenséget és szenvedéseket a haza érdekében hősiesen viseljék el, amig a jobb fordulat el nem következik. •i*­A NÉMETEK BORZALMAS EMBER­ES ANYAGVESZTESÉGET OKOZTAK ÉS OKOZNAK A SZOVJETUNIÓNAK, Írja az „Evening Standard“ cirnü londoni lap Ezenkívül a Szovjet sok pótolhatatlan ter­mészeti segélyforrását elvesztette. Jelenlegi támadása is nagyon sokba kerül és nagyon kevés hasznot hoz. A németek — állapítja 'meg végül az angol lap — a Szovjetunió­ban még messze vannak a vereségtől. Az ellenséges oldalon is látják tehát, hegy a német felmorzsoló hadműveletek eredményesek s a német hadvezetöségnek sikerült viszonylag csekély terület feladás» árán, rendkívüli mértekben meggyöngileni az ellenséges erőt s nyilvánvaló, hogy a to­vábbi hadműveletek során ez mutatkozni is fog. A német arcvonal szélső déli szárnyának visszavonásával, Taganrog kiürítésével ez a harci szakasz is megrövidült s a betörési helyeket elzárták. Berlini, közlések szerint a Miusz felső folyásánál az orosz nyomás tovább tart. Itt a bolsevista hadvezetöség a más szakaszokról elvont csapatokat vetette be, s ezek között, másod- és harmadrendű tartalékok is szerepelnek. Az elhárító csata súlypontja azonban még mindig Charkovnál van Itt a legtöbb helyi jelentőségű orosz be­törést sikerült elzárni s a bekerített csapat tokqt megsemmisítették. Az orosz hadvezetöség természetesen a lehetőség szerint még ki akarja használni azt a körülbelül négy hetet, amely az eső és a sár beköszöntése előtt még rendelkezé­sére áll. A szovjet jelentések magától érte­tődően túlozni igyekeznek az eredményeket s amint a Magyar Távirati Iroda Berlinből jelenti, a moszkvai közlések azt állítják, hogy a harctér most Taganrogtől 70 kiló- méternyire nyugatra Nikolajevkától Kotel- nikovóig vonul. Berlinben nem közölték a nyilvánossággal, hogy a német csapatok visszavonása nagyobb, vagy kisebbarányu ''hadművelet volt-e, csak ara®! ismeretes, I hogy ez a katonai intézkedés a kharkovi ar-vonalmcgröindités miatt vált szükséges­sé Bagy ti P jovjetnék ne sikerüljön n. deli arcvonal bekeritésére irányuló kísérlete. * A SZÖVETSÉGES TANÁCSKOZÁSOK kétségkivül az angolszász—orosz probléma körül forognak. Churchill a hét vége félé érkezik az Egyesült Allaipokba, hogy Roo- sevelttel tárgyaljon s amint az „Evening Standard“ jelenti — megbeszélésük egyedüli célja az orosz politikai személyiségekkel való későbbi megbeszélések előkészítése. Végle­ges közös angolszász vonalban kivánnak megállapodni, hogy azután a hármas érte­kezleten ezt kövessék. Ez a jelentés sokmindent elárul. Tehát még közös angolszász vonal sincs a szov­jettel elintézendő kérdésekkel kapcsolatban. Mit végeztek akkor Quebecben és milyen körülmények között, hogyan igényeli ma­gának Churchill azt a jogot, hogy a világ népeihez intézzen rádióbeszédet? Egyben kétségtelenül teljés az egyetértés, Európát meg akarják fosztani népi és gazdasági ön- állóságától s gyámság alá akarják helyezni. A vita a módszerek és annak a kérdésnek tekintetében folyik, hogy ki legyen a há­rom közül a döntő hatalom. A „Times“ ezzel kapcsolatban azt Írja, hogy a három szövet­séges állam vagy abban állapodik meg, hogy az európai kérdéseket közösen oldják meg, vagy pedig felosztják maguk között Európát érdekterületekre. Anglia és az Egyesült Államok csak Nyugateurópával tö­rődnének, mig a többi rész fölött a Szovjet­nek engednék át a „felelősséget“. Lippman, az ismert amerikai köziró úgy tudja, hogy Sztálin egy háromhatalmi érte­kezleten csak akkor fog megjelenni, ha a megállapodás — természetesen a szovjet tetszésének megfelelően — már biztosítva lesz, de azért nem, hogy egy megállapodást létrehozzon. Sztálin nem hajlandó tárgyalni két angolszász államférfival, akik még hozzá bizalmas barátok is. A nagy probléma, ame­lyet a ».tervezett tárgyaláson meg kell vitat­ni, az, hogy Németországot valamennyi egyesült nemzet közreműködésével rendőri felügyelet a'á helyezzék-c, vagy pedig szín­terévé váljék a szovjet befolyás és az an­golszász befolyás összeütközésének. Lippman hangoztatja, hogy ennek az összetűzésnek kiküszöbölése alapvető fontosságú. Oroszor­szágot, — amint Írja, — reáüsztikus alapon kell kezelni, nem pedig úgy, mint eddig, amikor túlbecsülték Amerika befolyásának és hatalmának határait. Rendkívül kényes helyzetet teremt az Is, hogy a Szovjetunió és Japán nincsenek ha­diállapotban. Washingtoni politikai körök­ben vegyes érzelmekkel vettél^ tudomásul, hogy az oroszok nem hajlandók Szibériában • repülőtámaazpontofeat rendelkezésre bocsá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom