Keleti Ujság, 1943. július (26. évfolyam, 145-171. szám)

1943-07-01 / 145. szám

&pv i ae i öház i:0 -i.y v t ár . SUDAPSwT PAEUM3IÎT SZTSTtíJ & ŞEff 4L V ^ Megjelent a fizetésszabályozásról szóló rendelet CsUlörtöK l 9 4 3. j uliu 8 J Ára 12 miér ELŐFIZETÉSI ARAK: 1 HÓRA 3.20, NE- I I SZERKESZTŐSÉG, KIADÓHIVATAL ÉS GYED ÉVRE 9.20, FÉL ÉVRE 18.40, EGÉSZ I HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM 145. SZÁM I NYOMDA: KOLOZSVÁR, BRASSAI-IT. 7. ÉVRE 36.80 PENGŐ. — POSTATAKARÉK- I KIADJA A LAPKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I TELEFON: 15-08. — POSTAFIÓK: 71. SZ. PÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA SZAMA 72148. I I KÉZIRATOKAT NEM ADUNK VISSZA a VILáeHIRfl KÖLNI DflHufl ÉS LIYQRWt TÖBB TEMPLOMÜRII DOBTAK BOMBiUBT az awBOLSziisz repPlük Az utolsó huszonnégy órában 61, júniusban 878 repülőgéppel fizettek az angolszászok terrortámadásaikért Paroliul megállapítja: „II tengelyt meglepetés selsol sem érheti“ Port-Darwin katonai berendezéseit megsemmisítették a japán repülők Á britek lezárták a mekkai zarándokutat MÉLYSÉGES MEGDÖBBENÉSSEL veszi tudomásul egész Európa, hogy sz angol­szász repülök a keddre virradó éjszakán, a Köln ellen intézett terrortámadás során bom­báikkal súlyosan megrongálták a világhírű kölni dómot. Ezzel az európai kultúra és az európai szellem egyik felmérhetetlen értékű remeke esett az angolszász harcmodor ál­dozatául. A kölni dóm sorsa mindennél beszédesebb bizonyíték Anglia \ és Amerika harcmodora és hadi céljai mellett. Ez a hadviselési mód már teljesen szakított minden régi hagyo­mánnyal és emberi tisztességgel. A korszerű háború legfélelmetesebb fegyverét, a repülő­gépet már nem katonai célpontok ellen ve­tik be, hanem a jelek szerint kizárólag arra használják fel, hogy a polgári lakosságot irtsák ki a föld színéről és egyben megsem­misítsék az európai civilizáció évezredes munkájával teremtett településeket, ottho­nokat, műemlékeket. Ez a harcmodor tuda­tosan tekint el a háborúban is kötelező em­beriesség és lovagiasság törvényeitől, a nem­zetközi hadijog tételes megállapodásaitól. Ez már a totális háború, a legelfajuitabb for­májában, amelyben az angolszász bombázók hadi „sikerei“ hovatovább csak templomok­ra s más, minden katonai vonatkozástól tel­jesen távol álló épületekre korlátozódnak. Nem is beszélve arról, hogy az angolszász légiháboruban egyre gyakrabban ismétlődik meg a védtelen polgári lakosság lemészár­lása. Ha azonban az angolszász hatalmak úgy vélik, hogy ezzel a harcmodorral célt érnek el, végzetesen tévednek. Európát ilyen mód­szerekkel meg nem törhetik s ha eljön a visszaütés órája, minthogy közeledik, az an­golszászok s elsősorban az angolok kapnak olyan leckét a totális légi háborúból, ame­lyet megérdemelnek. A kölni dóm pusztulása beszédes jelkép s Európg megérti ezt a figyelmeztetést s min­den erejét megfeszítve készül a megtorlás pillanatára. A Köln ellen intézett terrortámadásról egyébként a következő részletek érkez­tek he: A támadásnál — jelenti a Német Távirati Iroda — az angol repülök a repeszbombák és a gyujtóhombák ezreit teljesen válogatás nélkül dobálták le a városra. A megsemmi­sített kulturális emlékek között van a kölni városi tanács-épület, me'yen dús szobordi- szités volt. A vele szemben álló városháza szintén elpusztul, úgyszintén a világhírűvé vált, középkorból származó csarnoképü­let is. A székesegyházban igen nagy a kár. Ne­hézbombák ütötték ét a Doni boltozatát és a templom belső részében robbantak, ahol erős pusztítást vittek véghez. A baloldali ke­reszthajó teljesen elpusztult, szintúgy a pompás orgona, a keresztelő kápolna és az értékes szobormüvek köziül több. A bolto­zat több helyen beomlott. A szerdai német lapok egyöntetűen a brit légiterror újabb megnyilvánulásának minő­sítik a német kulturemlékek, köztük a kölni székesegyház szétrombolását, valamint a polgári lakosság tudatos bombázását, ugyan­akkor azonban kiemelik a mind erősebbé váló légvédelmet, amelynek egyre több an­golszász gép esik áldozatul. A megfélemlítő támadások — írja a „Völ­kischer Beobachter“ — amelyeknek kultur­emlékek és hagyományt képviselő épületek megsemmisítése a kifejezett céljuk, Európa népeit csak megerősítik elhatározsukban, hogy a harcot ez ellen az ellenség ellen kétszeres erővel folytatják a végső győze­lemig. A kölni székesegyházból íelcsapódö láng harcrahivó fáklya. A britek halált és tüzet vetnek, de gyűlölet és halálos meg­torlást aratnák. A gyűlölet és a megtor­lásra való szándék hideg nyugalommal vár, amig nem üt az óra. A légiháborut a britek kezdték, de » németek fejezik be. A német harangok acélnyelve hirdeti majd a nap fel- virr adását, amikor Európa megszabadul a brit-bolseviki hatalmasoktól. Az olasz hadijelentés megemlékezik az angolszász bombázók Livornó ellen intézett támadásáról. Erre a támadásra nincs más meghatározás csak egy: minden emberi érzéstől messze elfajult gyűlölet diktálta mészárlás. A Ştefani Iroda a Livornó ellen hétfőn intézett légitámadásról a következő részle­teket jelenti: A légiriadót jeilzö szirénák délelőtt 10 órakor szólaltak meg. A négymotoros bom­bázók első hulláma után még három hul­lám Indult támadásra. A bombázók igen alacsonyan szálltak, hogy a célpontokat jobban megfigyelhessék. Egy egész város­negyedet elpusztítottak abban a körzetben, ahol csaknem kivétel nélkül munkáslaká­sok voltak. A következő templomok pusz­tultak el, vagy rongálódtak meg: a kapu­cinusok temploma, a Szent József-templom, a Szent András-templom és a Szent Mátyás­templom. Eltaláltak az ellenséges bombá­zók ezenkívül egy aggmenházat, továbbá Livornó legnagyobb iskoláját is. Találat érte a Rossini színházat is. A XVIII szá­zadnak ez a remekműve teljesen elpusztult. Livornó lakossága csodálatos hídegvérüső- get és lelkiszilárdságot tanúsított a terror­támadás idején. Az olasz fővárosban Idézik egyes angol lapoknak Róma bombázását követelő cik­keit, illetve a brit légierő képviselőjének a bombázásra vonatkozó kijelentését. Rámu­tatnak arra, hogy Róma is felkészült az el­lenséges repülők támadására. Serényen folytatódnak a műszaki előkészületek, hogy az örökváros valamiképpen védve legyen a bombázás ellen. Rómának erős légvédel­me van. Az olasz szakértők egyébként megállapítják, hogy a Szent Péter bazilika kupolája már azt sem bírná el, ha 10 kilo­méterre a bazilikától bombázás történne. A megrázkódtatás nyomán a hatalmas ku­pola beomlana. Az angolszász légiháboru mindenre el­szánt kegyetlensége mellett azonban van egy másik tényező Is, amelyre egész Európa felfigyel. Ez pedig nem más, mint a ten­gelyhatalmak egyre ^sikeresebb és eredmé­nyesebb légielháritása, amelyben — amint a más helyen közölt jelentések közük — a brit és amerikai légierő napról-napra na­gyobb veszteségekkel fizeti meg a terrortá­madásokban elért „sikereket". A „Cumhuryet“ c. török lapban egyéb­ként rendkívül érdekes állásfoglalás jelent meg a háború mai helyzetének megítélé­séről. A „Cumhuryet“ vezércikke szerint az a körülmény, hogy Angliát eddig végleg nein győzték le és hogy tekintélyes mennyiségű nyersanyagok birtokában van még mindig, ez a háború győzelmes befejezése szempont­jából lényegtelen. Anglia legyőzésének lehe­tősége — miként angol vezetöférfiak is ki­jelentették — változatlanul meg van. HOL ÉS MIKOR indítják meg az angol­szász hatalmak az Európa ellen tervezett támadásukat, ez a kérdés természetszerűleg egyre sűrűbben jut megtárgyalásra, különö­sen az olasz sajtóban. Pavolini a „Messagero“-ban megállapítja, hogy Olaszország és az olasz szigetek, vala­mint a francia tengerpart, a Balkán-félszi­get, a körülötte lévő szigetcsoport, a balkán —román feketetengeri partvidék, az Atlanti- part és Norvégia az az öt szakasz, ahol meg lehet kísérelni az Európa elleni támadást. Berlin, junius 30. A vezéri főhadiszállás­ról jelentik: A véderő főparancsnoksága közli: Velikie Lukinál és Sztaraja Rosszától délre több ellenséges támadást vertünk visz- sza. A Kola-öbölben német vadászrepülők tűzfegyvereikkel megsemmisítettek egy el­lenséges gyorshajót. A finn hadijelentés szerint Rukajervi vi­dékén az ellenség tegnap két sikertelen tá> Az ellenséges közvélemény türelmetlenül kö­veteli az Európa elleni támadás megindítá­sát. Eddig sikerült az angolszászoknak és szövetségeseiknek a halogató taktikát érvé­nyesíteni, de a most rájuk háruló legnagyobb feladattal szembe kell nézniük és bele kell, hogy vessék magukat az Ismeretlenbe. Min­den jel arra vall, hogy ezt a partraszállást a közeljövőben megkísérlik. Az azonban biztos, hogy a tengelyt meglepetés seholsem érheti. Az ellenség hatalmas erőösszevonásokat hajtott végre Angliában, amelyek az északi részek felé történő esetleges támadással függnek össze. Nagy erőket vontak össze a közelkeleten és Eszak-Afrikában Is. Gibral­tárban és az északafrikai kikötőkben hadi­hajókat és partraszállási eszközöket össz­pontosítottak, amelyeket a tengely légiereje állandóan és hatásosan támad. Az ellenség támadása a déli szakaszon várható, de kü­lönösképpen Olaszország felé Irányul a tá­madó szándék. Tévedés lenne azt hinni, hogy a tengely­haderők csak védelemre vannak berendezve. Természetesen az ellenségnek kell az első lépést ipegtennie, de alighogy az első hajó­lile írét neg*n'íii!na Európa felé, a tengely tengeri, és légi erői számára a leghevesebb támadó feladat következnék. Alighogy az első ellenséges osztag partrateszl a lábát, nemcsak puszta védekezéssel találkozik, ha­nem a partvédelem hatásos ellentámadásával is. Valamennyi olasz katonát és polgárt egy akarat hevit. Az ellenség eljöhet Olaszor­szágba, de nem fog ittmaradni — hacsak nem halottként.-* HAZAARULASSAL VÁDOLNÁK egy amerikai minisztert. Washingtoni értesülések szerint amerikai politikai körökben nagy feltűnést keltett az a levél, amely az újságok indiszkréciója folytán került a közvélemény elé és amely­ben Wallace, az Egyesült Államok alelnöke azzal vádolja Jones kereskedelmi minisztert, hogy szabotálja az ország háborús erőfeszí­téseit és a nemzet gazdasági érdekeivel és általában a teotális háborús alapelvelvel el­lentétes tevékenységet fejt ld. Ugylátszik. Jones olyan Intézkedéseket tett, amelyek hátráltatják a hadianyagtermelést. A mi­niszter válaszában felhívja Wallacet, hogy bizonyítsa be állításait a kongresszus elölt, mert ezek az állítások olyan súlyosak, hogy amennyiben valóknak bizonyulnak, nem működhet tovább együtt a kormánnyal. Amint a Német Távirati Iroda jelenti, a brit híriroda washingtoni közlése szerint Jones miniszter Wallace alelnök vádjairól kijelentette, hogy rosszszándékról van szó és állításai a helyzetet hamisan mutatják. Az újjáépítési és pénzügyi testület semmiféle fontos tervezetet nem odázott el. Nagyon boldog lennék, ha egy országgyűlési bizott­ság bírálat tárgyává tenné ezeket a váda­kat, jelentette ki a miniszter. A botrány hullámai a Fehér Házba Is el­értek. Roosevelt a sajtóértekezleten kijelentette, hogy Wallace alelnöknek Jones kereskede­lemügyi miniszterrel szemben hangoztatott vádjai meglepték. Azt óhajtja, hogy az Ilyen ügyeket mielőtt nyilvánosságra kerülnének, terjesszék eléje. madást Intézett egy röviddel ezelőtt elvesz­tett támaszpontjának visszahóditására. Tü­zérségünk tüze az ellenségnek különösen sú­lyos veszteségeket okozott. A keleti aravo­nal északi részén folytatódott a felderítő tevékenység. A többi arcvonalszakaszon nem történt említésre méltó esemény. A Német Távirati Iroda kiegészítő jelen­tése szerint a keleti arcvonalon semmi je- len tő» harci esemény nem volt, A Eekete-f IMem volt jelentős harci esemény a keleti arc vonalon

Next

/
Oldalképek
Tartalom