Keleti Ujság, 1943. április (26. évfolyam, 73-96. szám)

1943-04-01 / 73. szám

ELŐFIZETÉSI ARAK: 1 HÓRA 3.20, NE­GYED ÉVRE 9.20, FÉL ÉVRE 18.40, EGÉSZ I HUSZONHATODIK ÉV ÉVRE 36.80 PENGŐ. — POSTATAKARÉK- I KIADJA A LAPKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA SZAMA 72148. I ; • _______- _____ T. OR3Z A OG Y uLr; C :■: ö : : >: *2ópviae 1 őhti2 cö ..yj \ i,-■. ' --.j 'j . j 3Ul/A.'w,. * 7Vá PARLAMENT EXTERN Ara 12 íillér ÉS RBASSAI-U. 7. 71. SZ. KÉZIRATOKAT NEM ADUNK VISSZA Százháromezer tonnányi ellenséges hajótér elsüllyesztését közli a legújabb német küfönjelentés Tuniszban tartanak a kemény támadások és elhárító harcok Sikeres német előretörés asi Ilmen-íónál Expediciós csapatokat küld Brazilia a tengerentúlra Roosevelt bejelentette, bogy nemsokára meg* kezdődnek az amerikai-szovjet tanácskozások AZ ÉSZAKAFRIKAI HARCOK változat- ! lan hevességgel tartanak s a tengelycsapa- tok hősies küzdelmet vívnak az európai szá­razföldnek ezért az előretolt hídfőjéért. Rommel rugalmas hadvezetési módszereivel meghiúsította az ellenségnek azt a szándé­kát, hogy a tengelyerőket több különálló csoportra tagolja s a déli szakaszon küzdő hadcsoportokat elvágja az északtuniszi erőktől. A délkeleti arcvonalszakaszon ádáz csata dúl. A tengelycsapatok az arcvonal megrö­vidítése érdekében kiürítették El Hamma és Gabes községeket. A Sós-tavaktól északke­letre az amerikai ötödik hadsereg jobb szár­nya gyakorol erős nyomást a tengelycsapa­tokra, ezek azonban kemény küzdelemben ellenállának. Mac Nass ítél keletre helyi si­kert értek el a német és olasz erők, vissza­foglaltak egy fontos hadállást. Kissé észa­kabbra német páncélos erők erélyes előre­törést hajtottak végre, páncélos csata fejlő­dött ki s ebben az angolszászok húsznál több páncélost vesztettek. Sikertelenek ma­radtak a Fonduk elleni ellenséges támadá­sok is. Medjez el Bab vidékén egyelőre vi­szonylagos nyugalom van, de itt is erős an­golszász támadásra lehet számítani. A Ta- mera—Sedjenan—Beja vonalon már elkese­redett harcok folynak és Arnim tábornok csapatai szívós ellenállást fejtenek ki. A tengely légiereje állandóan tevékeny részt vett a hadműveletekben és súlyos vesz­teségeket okoz az ellenségnek a páncélos hadoszlopok és a tüzérségi állások sikeres bombázásával s ezenkívül állandóan ellenőr­zik a Földközi-tengernek az ellenségtől meg­szállott partvidékét, hogy megakadályozza utánpótlást. Algir keleti partjainak magas­ságában az utóbbi napokban több hajót sül­lyesztettek el, vagy rongáltak meg. Pbi- lippeville előtt két csapatszállító hajót süllyesztettek el és három másikat súlyosan megrongáltak. Az angol közvélemény, amint a Budapesti Tudósító jelenti, megelégedéssel fogadja ugyan a tuniszi harcokról érkező híreket, de tisztában van azzal, hogy az angolszász csapatok még nagyon távol állanak céljaik megvalósításától. A londoni katonai szak­értők is rámutatnak arra, hogy Rommehiek újból sikerült elkerülnie a csapdát. A 8. an­gol és az 5. amerikai hadsereg egyesítése még mindig nem történhetett meg és Rom­mel hadereje lényegében érintetlen. A tuniszi hadiesemények következtében Szicília mindinkább a háborús fejlemények középpontjába kerül, állapítja meg a „Mes- sagero“ cimü olasz lapban Pavolini volt olasz miniszter. Cikkében a következőket Írja: A szövetséges hatalmak Európa ellen Afrika felöl kezdték meg a támadást. Afri­kában Olaszország először egyedül, majd pe­dig a tengelyhatalmak csapataival együtte­sen fontos feltartóztató harcokat vivott. Amióta az ellenség megérkezett Tunéziához, Szicília arevonala is lövészárokká változott. A jelenlegi csatában az ellenség nyilvánva­lóan kettős célt tűzött ki maga elé. Az első az, hogy biztosítsa magának az afrikai par­tot Európa elleni támadás céljaira. A máso­dik az, hogy kinyissa a Földközi-tengert a szövetséges hajózás számára. Az olasz és német csapatok bámulatraméltó vitézségről tesznek tanúságot. Amig a mostani csata folyik, nem volna helyénvaló stratégiai jós­lásokba és találgatásokba bocsátkozni, any- nyit azonban meg lehet jegyezni, hogy a Szicíliai-csatorna elzárása sohasem volt le­hetséges az afrikai partokról, hanem mindig csak az olaszországi partokról. Éppen ezért merésznek látszik az az angol—amerikai állítás, hogy a tunéziai csata eredménye alapján biztosítani fogják a Szicíliai-csator­na kinyitását. Bárhogy álljon is a dolog, Szidlia most mindenképpen Olaszországnak és az európai kontinensnek előretolt bástyá­jává vált. Tudják, milyen fontos szerep jut nekik a háború további során és tudják, hogy egy szabad és méltóságteljes Olaszor­szágért harcolnak. * KÜLÖNÖSEN EREDMÉNYES VOLT március a német tengeralattjárók harcaiban. A hónap utolsó napján ismét külön jelen­tésben számolt be a német véderő főparancs­noksága az újabb sikerekről s jelentette, hogy a fáradhatatlan buvárnaszádok az el­lenséges utánpótlási útvonalakon mindenütt ellenőrzik az angolszász szállítmányokat. As Atlanti-óceán északi részén, a középső útvo­nalakon és a Földközi-tengeren egyaránt súlyos veszteségeket okoztak az ellenségnek. Az uj eredmény ismét 103.000 tonna. Tizen­hét hajót vesztett újból az ellenséges hajö- tér s ezzel a márciusi eredmény — a ten­gelyhatalmak tengeralattjáróinak és légi erőinek eredményeit egyesítve — közel jár az egymillió tonnához. Az angolszász vezető körök hajózásuk nehéz helyzetét igyekeznek leplezni közvé­leményük előtt, az általuk bevallott adatok is olyan súlyosak, hogy a legborulátóbb kö­vetkeztetésekre kényszerítik az ellenséges sajtót. A Life cimü amerikai folyóirat megálla­pítja, hogy a tengeralattjárók, a „zöldszemü szörnyetegek“ kíméletlenül a pusztulásba kergetnek embereket és dolgokat. Szinte re­ménytelennek látszik ellenük a védekezés. Nap-nap után olyan tragédiák játszódnak le, amelyek miatt a háborút az Atlanti-óceán és Izand között elveszíthetjük. A buvárha- jók fontos tengeri utak elvágásával egész arcvonalat elszigetelhetnek, Angliát kiéhez­tethetik, a Szovjetunió elől elvághatják a legfőbb utánpótlási vonalat és elszigetelhetik az Indiai-óceánt is. Ha nem leszünk urak az Atlanti-tengeren, végzetes katasztrófa elé nézünk — fejezi be cikkét a lap. Mint a brit hírszolgálat jelenti, Alexander, a brit tengemagyi hivatal első lordja, egyik beszédében kijelentette, hogy a brit tenger­alattjáró fegyvernem veszteségei elszamori- tóan súlyosak. * A KELETI ARCVONALNAK csak az északi részén voltak súlyosabb harcok. Az Ilmen-tótól délre a német csapatok végez­tek eredményes támadó vállalkozást, a La- B doga-tótól délre pedig eredményes véde- I kezö harcban verték vissza a bolsevista erőket. A Német Távirati Iroda összefoglaló je­lentést közöl a február 23. óta tartó s az utóbbi napokban helyi harcokká lanyhult sztarajarusszai negyedik csatáról. Az oro­szok Itt 37 lövészhadosztály, 23 dandár és több páncélos kötelék támogatásával akar­ták úttörői az arcvonalat. A német erők az összes támadásokat visszaverték és rendkí­vül súlyos veszteségeket okoztak az ellen­ségnek. Négy szovjet hadosztályáé* 10 dan­dár megsemmisültnek tekinthető s ezenkí­vül még 18 hadosztály és 10 dandár is a legvéresebb veszteségeket szenvedte. Berlin, márc. 31. (MTI) A Führer főhadi­szállásáról jelentik a Német Távirati Irodá­nak: A véderő főparancsnoksága közli: A keled arcvonal déli és középső szaka­szán a nap általában nyugodtan telt el. A kubáni hídfőnél és Vjazmától délnyu­gatra indított ellenséges előrenyomulásokat tüzérségünk hatásos tüze és zuhanó harci repülőgép kötelékeink lendületes támadásai meghiúsították. Az Ilmen-tótól délre az arcvonal megrö­vidítésére irányuló támadó vállalkozásunk a nagy terepnehézségek ellenére is elérte ki­tűzött céljait. A Ladoga-tótól délre elterülő Berlin, március 31. A német véderő fő­parancsnoksága jelenti: A tunéziai elhárító csata tart. Néhány szakaszon az ellenséges támadó tevékeny­ség a német-olasz csapatok eredményes el­lenállásának hatása alatt alábbhagyott. Más arcvonalszakaszon az ellenség foly­tatta súlyos támadásait. Csapataink szilárd elhárításán kedden is összeomlottak az ösz- szes támadások. A légierő éjjel-nappal új­ból és újból beavatkozott repülőkötelékeivel a földi harcokba. A Földközi-tengeren egy német harci­repülőgép elsüllyesztett egy angol tenger­alattjárót. Róma, március 31. (MTI.) A Ştefani Iroda közli az olasz fegyveres erő főhadi­szállásának 1040. sz. közleményét: Az ellenség kedden is erős nyomást fej­tett ki a tuniszi arcvonalon és újabb heves támadásokat indított, amelyekkel szemben a tengelycsapatok a légierővel szoros együtt­működésben szívós ellenállást tanusitottak. Egy olasz vadászkötelék erős ellenséges va­dászrepülőgép csoporttal szállt szembe és négy gépet lelőtt. További hat ellenséges repülőgépet a légvédelmi ütegek és a német­olasz vadászgépek pusztítottak el. Ameri­kai repülőgépek néhány bombát dobtak le és géppuskával tüzeltek Crotone községre. OSTTTMA berlini japán nagykövet nyilat­kozatát közli a „Berliner Börsenzeitung“. Oshima méltatta a német és szövetséges haderők hősi harcait. — Mind Németország, mind Japán —; mondotta -- tudatában vannak, hogy eb­ben az évben mindenütt kemény, döntő har­cokra kerül sor. Jelszavunk ez: mindig tá­madni. A tengelyhatalmak és Japán együtt­működése már eddig Is minden területen nagyszerűen bevált s Japánban senki sem kételkedik egy pillanatig sem a teljes végső győzelemben. A távolkeleti helyzetről kijelentette, hogy véleménye szerint Csongking kényte­len lesz föladni a harcot. Az utóbbi időben egyre több csungkingi parancsnok adja meg magát a vezetésük alatt állé erőkkel együtt és a fölszabadított területek lakos­sága mindenütt a legnagyobb lelkesedéssel fogadja a japánokat. Japán, amint az en­gedményes területek Kína részé: j való visszaadása is bizonyltja, a legteljesebb mértékben békepolitikát folytat s a nagy­ázsiai együttmiiködés keretében a nemzeti függetlenség gondolatának híve. A tengelyhatalmaknak és Japánnak ez­zel a magatartáséval élesen szembenáll az a mód, ahogyan az ellenséges tábort kezeli a hatáskörükbe került országokat. Amint Rómából jelentik, a Szovjet és az angolszá­szok között végleges megegyezés jött létre Irán teljes felosztására és az iráni függet­lenség megszüntetésére. Irán északi részét Szovjetoroszországho* csatolják s az egyike lesz a sok Szovjetköz­társaságnak, déli részét viszont Irakhoz kapcsolják és Így angol ellenőrzés alá kerül. harci területen a kemény, de eredményes vé­dekező harcok tovább tartottak. Két ellen­ség«* zászlóaljat bekerítettünk és megsem­misítettünk, sok páncélost kilőttünk. Hétfőn 33 repülőgépet vesztettek a bolsevisták Berlin, márc. 31. (MTI) Mint a Német Távirati Iroda jelenti, eddigi jelentések sze­rint a bolsevisták március 30-án 33 repülő­gépet vesztettek. Az eredményt)«! a szlovák vadászok 3 repülőgép lelövésével vették ki részüket. Az áldozatok száma egy halott és öt sebe­sült. Angol búvárba jó elsüllyesztett egy görög vitorlást Berlin, március 31. (MTI.) A Német Táv­irati Iroda jelenti: A Földközi-tenger keleti részén egy an­gol tengeralattjáró, Lemnos-szigettől délre megállított egy görög motoros vitorlást és felszólította legénységét, hogy álljon a vi­torlással együtt az angol parti utánpótlás szolgálat rendelkezésére. Amikor a görög tengerészek habozását látták, az angol ten­geralattjáró minden előzetes figyelmeztetés nélkül nekiment a vitorlásnak és elsül­lyesztette. A legénység a megmarad« egyet­len mentőcsónak segítségével menekült meg és hosszabb hányattatás után, teljesen kimerülve ért el Lemnos-szlgetére. Berlin elítéli az ellenséges .......■ I in '■ .......' , A propaganda zavartkeltő híreit Berlin, március 31. (MTI.) Illetékes né­met helyről tájékoztatásul a Következőket közllk: Illetékes német körökben szokásos célza­tén za.vartkeltő angol jelentésnek minősítik A Ladoga>i6től délre két szovjet zászlóaljai semmisítettek meg a németek Az angolok Tunäsziian kedden sem tudtak lényeges eredményeket elérni

Next

/
Oldalképek
Tartalom