Keleti Ujság, 1943. február (26. évfolyam, 26-48. szám)

1943-02-02 / 26. szám

fára 12 tillér K e <f «> i948 február 2. SZERKESZTŐSÉG, KIADÓHIVATAL. ES NYOMDA: KOLOZSVÁR, BRASSAI-U. 7. TELEFON: 15-08. — POSTAFIÖR: 71. SZ. KÉZIRATOKAT VEM ADUNK VISSZA ELŐFIZETÉSI ARAK: 1 HORA 3.20, NE­GYED ÉVRE 8.20, FEL ÉVRE 18.40, EGÉSZ ÉVRE 3880 PENGŐ. — POSTATAKARÉK- PÉNZTARI CSEKKSZÁMLA SZAMA 72148. v KÉT CSATAHAJÓT ÉS HÁROM ——■hibiii—■■■! mii ii I linii ii»» ii mii i«i—ii ■ um ■■mai min —hpi i iii—i ■■mii ■i—m—■■■ CIRKÁLÓT SÜLLYESZTETTEK EL A JAPÁN REPÜLŐK Sztálingrád észoki részén hősi önfeláldozással küzdenek a német csapatok Ankarában angolszász diplomáciai offenzivára számítanak KNOX amerikai tengerészeti miniszter wombaton azt a kijelentést , tette, hogy a Déli Csendes-oceánon az angolszászoknak sikerült kezükbe keriteDiök a kezdeménye­zést a japánokkal szemben. Ugyanakkor, amikor es a kijelentés elhangzott, a japánok újból nagy , csatát nyertek a Salamon-szige- tek Msein, a Rennel-szigeteknél. A japán császári főhadiszállás közölte, hogy a japán tengerésze,ti repülőgépek január 29-én és Só-ó* kőt. ellenséges csatahajót és három r-trkálót süllyesztettek ét és súlyosan meg­rongáltak égy csatahajót és egy nagy cir­kálótJapán részről tiz repülőgép a veszte­ség, ezek közül hét rádobta magát bomba- terhével a célpontra és igy feláldozta magát az ellenség hajójának elpusztítása érdekében A japán hősiesség újból csodát müveit. Két csatahajó és három cirkáló — a leg- tosabb vizsjsin fölötti hajótipusok — elpusz­títása rendkívül nagy csapás az angolszász tengerészeire, annál inkább, mert ez csak folytatása annak a diadalmas sorozatnak, amellyel a japán haditengerészet és légi haderő dicsekedhetik. A Salamon-szigetek vizein, amint a Doméj távirati iroda jelenti. a legutóbbi eredményekkel együtt 132 ellen­séges hadihajót és száüitóhajót süllyesztet­ték él távolkeleli szövetségeseink s ezek kö­zött tíz csatahajót, nyolc repülőgéphordozót, negyven cirkálót és harminchat rombolót. Ez egész hatalmas hajóhadat kitevő ellen­séges hajótömeg, amit belátható időn belül nem igen tudnak pótolni ellenséges oldalról A kétségtelenül elpusztított hajókhoz hozzá kell számítani azokat is. amelyeknek meg­semmisülését nem lehetett ugyan teljes pon­tossággal megállapítani, de megsemmisülé­sük valószínű. Ebbe a csoportba egy csata­hajó, két repülőgéphordozó, öt cirkáló, hét romboló és több kisebb hajó tartozik s ezen­kívül súlyosan megsérült még három csata­hajó, két repülőgéphordozó, egy cirkáló és nyolc romboló. Knox tehát megint csak „amerikai ada­tokat" mondott, amikor az általuk kivívott fölényt emlegette. Állításait egyébképpen azok sem hiszik el, aldk éppen az Egyesült Államoktól várják a legnagyobb segítséget. Ismeretes, hogy Ausztrália részéröl az utóbbi időben egyre sürgetőbbé vált az a követelés, hogy Ame­rika küldjön újabb hadihajókat a Déli Csendes-óceánra, mivel egyáltalában nem tekintik elhárítottnak a japán veszélyt. Ez az ausztráliai segély kiáltás washingtoni köz­lések szerint kongresszusi körökben mély benyomást keltett. Sokan élesen bírálják Rooseveltet, amiért minden figyelmét az afrikai eseményeknek szenteli és nem törő­dik a. Csendes-óceáni harcokkal, noha ezek létfontosságúak az Egyesült Államok szem­pontjából. Washingtonban tehát Ismét kiújult és a Rennel-szigeteknél történt veszteség után kétségtelenül még jobban erősödni fog a harc a között a két irányzat között, amelyek közül az egyik a Csendes-óceáni harcteret, a másik pedig az európai küzdelmekben való részvételt tartja fontosnak. * A SEMLEGESEKNEK a háborúba való bekésyszeritéséről a jelek szerint sokat beszéltek Roosevelt és Churchill Casablan­cái értekezletén. A „Washington Post“ cimü amerikai lap félre nem érthető célzást is tett erre egyik cikkében' és ezen a nyomon most a semleges államok sajtója erőtelje­sen foglalkozik az angolszász törekvések­kel. Az „Ulus“ elmü török félhivatalos lap főhelyen hozza a „Washington Post“ köz­lését, s hozzáfűzi, hogy az megerősíti An­kara felfogását abban, hogy a szövetségesek most minden eszközzel állásfoglalásra akar­ják kényszeríteni fi még semleges Állá-.»okát, köztük Törökországot s a legközelebbi jö­vőre az angolszászok részéről diplomáciai lépéseket Is várnak. A török fővárosban fe­szült éberséggel figyelik a Casablanca! ta­lálkozó ilyen kihatásait és találgatják, vaj­jön milyen módon fognak elöállani a szö­vetségesek követelésükkel. Mértékadó török helyen az a vélemény, hogy ez a tervezett angolszász diplomáciai támadás Törökor­szágban fogja a legnagyobb erőfeszítéseket tenni. * ' v HITLER vezér Doenitz tengernagyot nevezte ki a német haditengerészet fő­parancsnokává és ez a tény erős nyug­talanságot keltett Londonban, amint az „Afton Tidningen“ cimü svéd lap jelen­ti. Az angol fővárosban Doenitz kineve­zésében annak jelét látják, hogy Német­ország még az eddiginél is erőteljesebben szándékozik harcbavetni a tengeralatt­járókat, hiszen az uj német tengerészeti főparancsnok éppen ennek a fegyver­nemnek a legnagyobb szakértője. A ten­geralattjáróktól pedig nagyon tartanak az ellenséges oldalon. Littleton angol termelésügyi miniszter Birminghamban a kővetkezőket mondotta ezzel kapcso­latban: „Az ellenség a tengeralattjárók­ban valóban hatásos fegyverrel rendel­kezik. és a szövetségesek a tengeralatt­járó háború miatt kátyúba jutottak. Minden tengeri ut manapság vakmerő és kalandos vállalkozás. Nemcsak ke­reskedelmi hajókat kell épitc ünk, ha­nem mindinkább növekvő mértékben fegyveres kitérő hajókat és repülőgé­peket. A háborút a tengeren veszíthetjük el. — állapítja meg az „Economist“ cimü angol lap. —- Hármas veszteséget szen­vedünk, hajókban, tengerészekben és a rendkívül értékes hajószállitmányokban. A „News Chronicle“, tengerészeti mun­katársa is azt Írja, hogy az Atlanti-óceáni csata állása a szövetségesek szempont­jából rendkívül veszélyes. A kereske­delmi hajók közül a legutóbbi időkben csak nagyon kevés érkezik meg a ren­deltetési kikötőkbe. ' A tengeralattjáró veszély miatt egyre kevesebb tengerész hajlandó szolgálatot teljesíteni az angolszász kereskedelmi hajókon. A brit hírszolgálat közlése sze­rint egy Londonban tartott nemzetközi tengerészértekezleten erősebb védelmet követeltek a hajókaravánok részére, mert másképpen lehetetlen a hajózást fenntartani. Ilyen körülmények között természetes tehát, hogy Anglia ellátási helyzete egy­re nehezebb. Az angol népnek a most következő hónapokban a nadrágszijjat olyan szorosra kell húznia, mint még soha, — Írja a „Daily Herald“. A legkö­zelebbi jövőben szükséghelyzet fog elő­áll ani. A blokád, amelyet pedig Anglia leg­erősebb fegyverének gondolt, ellenke­zően sikerült és éppen Angliára csapó­dik vissza. Az elmúlt hónapban, amely pedig a tengeri hadviselés szempontjá­ból ■ állandó viharok miatt a legked­vezőtlenebb. a német erők félmillió ton­nánál nagyobb ellenséges hajóteret sül­lyesztettek el és ezzel ismét a legérzé­kenyebben sújtották az- ellenség után­pótlási lehetőségeit. * A KELETI ELHÁRÍTÓ CSATA válto­zatlan hevességgel tart tovább — közli a német hivatalos jelentés. A sztálingrádi hősi harc egyik szakasza véget ért. A hatodik német hadsereg déli csoportját, miután több. mint két hónapig hősiesen védekezett a rendkívüli erejű ellenséges támadásokkal szemben, az ellenség harcban legyőzte. Az északi csoport még mindig helytáll. Hitler Berlin, február I. (MTI.) A Führer fő­hadiszállásáról jelentik a Német Táv­irati Irodának: A véderőfőparancsnokság közli: A Führer Paulus vezérezredest a di­csőséges VI. hadsereg főparancsnokát, Sztálingrád hős védőjét, vezértábornagy- gyá nevezte ki. Egyidejűleg a Führer Heitz tüzérségi tábornokot, Sztálingrád egyik erődjében harcoló hadtest vezény­lőtábornokot vezérezredessé nevezte ki. Paulus vezértábornagy megsebesült? Berlin, febr, 1. (MTI.) A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelenti: Sztálingrád déli részében, a GPU épü­let romjai közé beszorított német har­cicsoport a túlnyomó erővel támadó szovjet kötelékekkel szembeh, miután utolsó töltényeit is felhasználta, hősi el­vezér Paulus vezérezredest, Sztálingrád vé­dőjét, a 6. hadsereg főparancsnokát vezér- tábornaggyá nevezte ki. A sztálingrádi hő­sök önfeláldozásukkal rendkívül fontos fel­adatot teljesítettek. Föltartóztatták az el­lenség egy nagy támadó csoportját, hatal­mas bolsevista erőket kötöttek le és semmi­sítettek meg, de előre látható volt, hogy a túlerő végül Is diadalmaskodni fog. Már hosszabb idő óta légi utón látták el őket utánpótlással s természetes, hogy igy leg­hatásosabb fegyvereiket nem igen tudták használni. Az utolsó rphamoknál a város romjain át minden oldalról előre furakodtak a szovjet páncélosok, miután a szovjet tü­zérség órákig lőtte a német férfiak által elszánt makacssággal védett romokat. így is a bolsevisták gyalogsági hullámai egy­másután omlottak össze a védők tüzében s amikor a déli harccsoport egyes részei el­használták utolsó lőszerüket is, sor került az ember ember elleni védekezésre, amely­ben azután érvényesült a túlerő. Sztálingrád hősi védelme az európai hare céljaiért hozott áldozat. Hősi példakép az európai hadseregek minden katonája szá­mára a teljes kitartásban a közös célok ér­dekében. * - 1 ‘ ' ÉSZAK AFRIK AB AN az utóbbi órákban rendkívül megélénkült a harci tevékenység és mind Déltuniszhan, mind Tripollsz nyn-> gáti részében erősebb harcok alakiiltak ki. A Nemzetközi Tájékoztató Iroda szerint Zuarra mellett Montgomery csapatai meg­indították Rommel vezértábornagy utóvédéi ellen a támadást s az angol páncélosok megismétlődő hullámokban megkísérelték a tengelyállások lerohanását. .4 kísértet a támadók súlyos veszteségei mellett Wl egész vonalon meghiúsult. Tunisz déli részén Antim tábornok német és olasz csapatai kezdtek támadást az el­múlt hét végén erős páncélos gépesített és gyalogos egységekkel. A harc Sfaxté! nyu­gatra, mintegy 100 kilométerre folyik. Ezt a területet főként francia csapatok tartot­ták megszállva. A támadás már az első nap fontos eredménnyel zárult: a teugeiycsnpa- tok mélyen behatoltak a francia állásokba. lenállás után most már nem folytatja tovább a harcot, Sztálingrád északi ré­szében a déli csoportnál jóval nagyobb német harciegység a bolsevikiek tömeg­támadásával szemben továbbra is ellen­állást tanúsít. A déli csoport legutóbbi harci cselekményeiről Berlinben még nem közöltek részleteket, de a birodal­mi főváros illetékes köreiben erélyesen állást foglalnak azokkal a szovjet állítá­sokkal szemben, amelyek szerint Paulus vezérezredes és törzskara foglyul estek. Német részről kijelentik, bogy ez a hir ellentmond más ellenséges hírügynöksé­gek jelentéseivel, amelyek arról szólnak, hogy Paulus tábornoknak törzskarával együtt sikerült volna elmenekülnie. Az utolsó hir, amely a sztálingrádi német déli csoport harcairól Berlinbe érkezett azt mondja, hogy Paulus vezértábomagy a harcban súlyosan megsebesült, A keieíi csata gyújtópontjain nem csökkenő hevességgel fogynak a harcok Berlin, február 1. (MTI.) A Führer fő­hadiszállásáról jelentik a Német Táv­irati Irodának: A véderő főparancsnoksága közli: Sztálingrádban az ellenséges túlerő a Paulus vezértábornagy vezetése alatt álló VI. hddsereg déli csoportját több mint két hónapig tartó hősi védekezés után harcban legyőzte. A Strecker gya­logsági tábornok vezetése alatt álló észa­ki csoport még mindig helytáll. E cso­port részben ellentámadással erős ellen­séges támadásokat hárított, el. A nagy keleti elhárító csata többi gyújtópontján is nem csökkenő heves­séggel tovább folynak a harcok. Meg­hiúsultak azok az ellenséges kísérletek. amelyek a Kaukázus nyugati részén el­hárító arcvonalunk áttörésére irányul­tak. A Kaukázus és a Don alsó folyása kö­zött csak utóvéd-csapataink és az azokat lanyhán nyomon követő ellenség között került sor harcra, anélkül, hogy csapa­taink zömének menetmozdulatait zavar­ták volna. A doneci arcvonalon és Voronyezstől délnyugatra súlyos harcok folytak, ame­lyek még ma is tartanak. A Ladoga-tónál az ellenség az előző napon szenvedett súlyos " veszteségei után csak kisebb erőkkel támadott. Min­den támadást visszavertünk. Hitfer vezér vezértábornaggyá nevezte ki Pau’us tábornokot, a sztálingrádi hőst

Next

/
Oldalképek
Tartalom