Keleti Ujság, 1941. február (24. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-18 / 40. szám

JBjttJMHrflklÜÜS SL ■1941* FEBU UAH 18 minitator ur SnagyméltÓaágátíaí: nevében t iftTţ -«yii kho' ezennel beiktatom, kérem a ro»- ayarok Istenét: segítse, irányítsa, és véséssé a kolozsvári és a többi erdélyi, ipart estisetek munkáját a Kormányzó Ur őfőmiltósága hó• dolatárix ás n ’magyar haza dicsőségén! Demeter Ferenc elnök! székfoglalója Ezután Demeter Ferenc ipartestületi elnök emelkedett szólásra. — Megilletődéseel állok «seu a történetei helyen. kezdte beszédét — amelynek Mas között a magyar sameszét apostolai hosszú évtizedeken keresztül édes anyanyelvűnkön hirdették a magyar müveflődést. Megilletődé-; sem annál nagyobb, mert iparos testvéreim» he? és igaz barátainkltoz 22 évi megaláztatás után bátran és sextbadon édes anyanyelvűmen szólhatok. A* Tsten különös kegyelme mám ruházta azt a dicsőséget, hogy a hajlottadból feltámasztott iportestület első, egyelőre még Mzonytaían lépéseit én irányítsam. Barátaink támogatásával a bizonytalan lépésekből las­sanként a kitűzött cél felé határozott hala­dás lesz. Visszapillantást vetett ezután az erdélyi iparosság" régi harcos időszakára, amikor az iparosok karddal védték meg városaikat. Ezeknek az eseményeknek tenni a céhzászlók, 4 kolozsvári ipart estit!er tSQfi-ba* ■ alakult meg. Akkor a* ipairteetületek létesítése nem volt kötelező, de Kolozflzár régi iparosai be­látták az egyesü!é= hasznos voltát. Sokat kel­lett küzdeniük a közömbössége!.' a nemtörő­dömséggel s még" a rosszaikarftttal is. Nem a maguk hasznáért, hatnom a jövő iparos nemzedék érdekében harcoltak. Beszéde további részében me yent Léke jeti az ipartestület volt elnökeiről: ítoményik Ká­rolyról. Tóth Józsefről. Aekesznwnn Albert­ről, TTubay Károlyról!. Amdufeovseky Daná­ról és Hevesi. József: iparosegyleti diszelnök:- rfi, mint a« ipe.rtestület volt alelnökéről e a« ipartestüket, többi hűséges munkásairól, akik áldozatosan szolgálták az iparosság érdekeit. Nevük ismert volt o szőkébb erdélyi határa­in hímül tg 'és a román főhatadom éppen mun­kásságuk eredményei miatt támadta inog az ipart* staffelet és vette él annak a magyar iparosság által összehozott vagyonát. Ehe­lyett a mnnkakamaxát kényszeritotte be abba az intézményt«, amelynek a* <?olt a célja, hogy kizsarolja és elnémítsa a. kisiparosságot. A rminksikanrara. tagjainak többsége munkás és tisztviselő volt. A magyar munkásság is a késmüiparoBsággal együtt állotta meg he­lyét a 22 éves elnyomás alatt és vele együtt álmodott a szebb jövendőről. A munftakamura magyarellenes tevékenysége mellett az aj ro­mán ipartörvény és a vele kapcsolatos rendel­kezések szomorú aratáét végeztek a magyar iparosság soraiban. Több mint 40.000 kisipa­ros adta be iparát és ebből 90 százalék ma­gyar volt. Több magyar iparosnak kellett munkát keresve a Regátba mennie, vagy kénytelen volt kontárként dolgozni. Nagy részük azonban kitartott és állotta a harcot..- Mindez nem panasz akar Imni — mon­dotta. Demeter elnök — hanem ar. elmúlt helyzet vázolást'. A bécsi döntés visszaadott minket -magyar hazánknak. A magyar kézmü- veáparosság visszakapta önkormányzati szer­vét, irányíthatja Ms iparosság életét, meg- s tüntetheti a múlt sereim fit és ssotgálhatja « haza közös érdekeit. Sok kérdés vár megol­dásra nagy részűket nem is lehet előrp lát­ni és igy programot sem adhat. Az én és •munkatársaim, programija csak az lehet és lesz, hogy azt a fogadalmat amit most le­tettünk. mindenben megtartsuk. Keiedy Tibor dr. polgármester: Az önök gondja ax én gondom ! Általános figyelem közepette Keiedy Ti­bor dr. Kolozsvár város polgármestere üd­vözölte legelsőként az Ipartestületet.-7- Kolozsvár *5. kár. város nevében — mondotta — meleg szeretette! és őszinte nagyrabecsüléssel üdvözlöm a Kolozsvár és vidéke újra magyarrá lett Ipar testületét . Mint iparhatóság rövid«® összefoglalva a követüsezőkben v&aodom álláspontomat az ipartostület irányában. A törvényben előirt felügyeleten kívül, azon ml é- azon félül első­rendű kötelességemnek tartom az Tpnitestü- Isfcneft. és minden tagjának érdekeit élőbbre vinus. Programom röviden, egy mondáikba®' « köretfcesaőfcbe® fogtólbató össze -. Az önök gondja a* én gondom! A polgármester kijei«: étec tomboló hel- kesedéssol fogadta a cEskűMr közönsége. — Ar önök. öröme — folytatta a polgár- mester — az én örömöm. Tudatában vagyok annak, hogy gondjaik még súlyosak és ozófc a> súlyos gteidók a/. én élőlelfciismeretem fúr- daiásai. Célom még az is, hogy azt a szere- totet és megbecsülést, amelyet önök a társa­dalom és a hatóságok részéről él vernek, a? önök részéről a. magyar közigazgatás ;zárná ja is megszerezzem! Papp Jérnef I FOK elnök beszéde Papp József dr., m ipariestüietei, orszá­gié központjának elnöke, köszöntötte ez- atám az ünneplőte:. —- Mint a magyar kessmuipajossag orszá­gos törvényes szervének elnöke, nagy öröm me! jöttem ide, hogy kézén, szorítsak a ko­lozsvári testvérekkel ünnepélyes fogad® lom- tételük atolmából. Ay. iparért ülőt működést számára jóakanatomait, jószivemet ígérhetem és n/t a kijelentés: tehetem, hogy ugyan olyan gondoskodással leszünk irányukban, mint az anyaországi ipartestületek iránt. ■Most «unca határ a* erdélyi és anyaországi iparosok között. Valamennyien iparosok va. fynnk. A magyar iparos szeretet ével. jöttem ide, hogy felajánljam együttműködésünket és arra kérjem önöket, hogy hasonló szere-' tettel támogassanak a magyar kérmüiparos- *áe ügyének szolefálatábam­A* iparkamarák és társegyesületek üdvözlete Biró József dr., a magosváaárhelyi keres­kedelmi és rptwkrmara, főtitkára a ma.rosvá- sárhelyi és nagyváradi kereskedelmi és ipar kamarák üdvözletét tolmácsolt». — A kereskedelmi és iparkamarák — mondotta — függvényei és őrei voltak min­dig a gazdasági életnek ée működésük csak az ipartestületekkieí való együttműködéssel lehet eredményes. A mai ünnepség" azt mu­tet ja, hogy ez a® összhang Kolozsvárt is meg va», akárcsak Marosvásárhelyt és Nagyváraidon. Isten áldáeát kéri a kolozsvá­ri fcárskanmra és ar. ipartestület munkájára. Torda Balte dr., a dehreoepi kereskcdel- tró ás iparkamara üdvözletét tolmácsolta — Nyolc anyaorazágbeli kereskedelmi és iparkamara nevében — mondott« — meleg saraxetertitel. magyar szívvé! köszönitöm Kó iozsvár és Vidéke Ipartestületit., Az elmúlt 22 év alatt Debrecen a hfttáuraemtó város sze­repét töltötte be és a« volt a, törekv«*, hogy gazdasági erejét ás kultúráját kisngároztassu a határon túlra ie. Most Debrecennek c* a szerepe megszűnt s helyette a határmenti városok nehéz feladat® Kolozsvárra, Maros- vásárhelyre és Nagyváradra hárult. Az or­szágnak ezek a városok gazdasási és szeli p-. má.' végvárai. Mimi Debrecen kiküldötté, nem kivárhat jobbat, mint hogy te a nehéz, szc- sepet, amelyet az alföldi nagy metropolis­nak 22-éven át kellett, viselnie, ar uj halár* .menti városoknak inét 22 héten út se. kell­jen befőtt «niök. A kolozsvári beiokedeimii és. iparkamara; körzetéh ez tatrtozó vidéki ipartestőle tok ne­vében Teltjser Antal tanádi kiküldött, be­szélt. Ettél a naivtól — - iBondwittt többek fő­zött —, miimt uj koi'szaktól várjuk az ipáros- sáü újraéledését. Most már újból megbecsü­lés tárgya les* a bfecsiileies iparos munka; Erdély és az anyaország iparosságának egy be kell forrnia a haza közös szolgálatában. Most már ennek a hazának édes gyermekei­ként és ríjam számkivetett" mostoha gyerrae- kekéut dolgozhatunk. Kérte az Ipariigyi mi nisKter kilküldöttét, liogy tolmácsolja a . mi- msz'ter ur élőt-t a« erdélyi iparosság ragapz- kodását és szeretetét. Szabó Káittnáu, a niagyváaadi ipartest;tiké elnöke meg-envlékezet-t amróf. hogy a kolozs­vári ípartestület volt az első áldozata az erőszakos oománizálásnak és nem .is kapcso­lódhatott bele ae Aradon székelő országos iparfestűlet "munkájába.. Ma ezeknek az idők­nek már vége és szabiidon swrithatjufe meg már egymás kezét. Az oTszác ipmvssága egyetértésied szolgálja mindem erejlveil a haza ügyét és részt, kér a nemzeti újjáépítés nagy munkájából. Ehhez a munkájához kér" tetem áldását a kolozsvári ipartes ületre. Bustya Béla, a maros vásárhelyi ipart,efe­f ület elnöke a székelyföldi iparosság üdvSa let-éf bozéa d. Hangoztatta, hogy az erdélyi iparosság a román uralom alatit sem dolgo zott megosztotta», az együttműködés ás az együttérzés ölökké fennállott, amennyire a«t. a körülményeik megengedték. Annál erő­sebb lesz ez az együttműködés most, amikor elkövetkezett a fölszabadulás és a lomáu ura lomnak a legnagyobb elnyomással sem si­került elérnie célját, annak s vallomásnak a, Hesikarfeát. lvoi>y nem vagyunk magyarok. Most ffflimde» magywi- Jparorni-alr kötdességt a teljes erőkifejtés, a "minden igyekezettel való munka. Egyetlen politilká.ja is csak ez lehet, a gazdasági fejLődée,”» munka hiivoi­Galamb Feaene, a debreceni . iparf-estület elnöke, az ország legnagyobb ipatte"tüLefce nevébe® köszöntötte a Jsoflosssváti testvér in­tézményt. Megérti at kolozsvári testvérek örömét, mivel önmaga is hazeuló helyzetet Ht már át. Sóik szép ígéret hangzott d s tu­datába® is? van annak, hogy7 a felelős ténye­zők a legnagyobb mdegséegel karolják fel és lámtognt-jálk a kéraHŰiparossásr Ügyét, Nagy örömmel üdvözM Keiedy dr. jjolgármester ki­jelentését és meg van győződve, hogj" a ko­lozsvári ipartest,ület a legjobb kilátások és reménységek között kezdi meg újból munká­ját. Kohlner István, a hódmezővásárhelyi ipartestület dnöfee köszöntötte ezután a ko- JoOTvéíri testténegj-esilletet. Az Alföld ipa­rosság» testvér üdvözletét. küldi az. erdélyi és » székely testvéreknek. Nagy Bercsényi Miklós városa a történelem folyamán éppen úgy. mint az erdélyi részen sok szenvedésen anent kewteii s ezekből Erdélyhez hason­lóan megacélosodva került ki. Biztosan re­méli, hogy a nemzet mândien tagját össze­fogjál a közös magyar haza iránti szeretet és az ipawiéwág bf «nar«k jegyében fog munkál k»dwi. A sryál-iparosok üdvözlete Böszörményi Sándor dr.. az Erdélyi Gyár­iparosok Szövetségének igazgatója a gyár­ipar együttérzésérő! és együtt mmikálkodási sí^indékéxS biztositotta az ipartes+iiletel. A nagy*, közép- és kisipar egyarámt a civilizá­ció és a Mtura zászlóvivője. Tökéletesebb6 teszik az emberi munkát ás .lob# életet akar­nak biztosi tani Hilndonkinek. Éppen ezért támadta annyira a román uralom, meg akarta fojtani a magyar iparosságon ke resztül a magyar kultúrát és civilizációt. Törvényeivel meg akarta osztani az ípstnas- iárssnWom erejét. Az a kérése,- hogy az ipa MAROSVÁSÁRHELY r e p fi i ő q é p p e i i A Haqyar légiforqalmi Rt. bel- és külföldi járatai télen ír közlekednek. i! eivüágositás. MÁTYÁS KIRÁLY TÉR 7 SZ. TELEFON: 85- 06: K*s«ág egy piU-anat-ig se felejtse ed. femtoe hi­vatását most sem, amikor már nem keü any- nyif küzdená és a nragyair hasa védő és ssse- reitő támogatásában részesül. Lehöcz József, n Baross Szövetség kmíoas- vári caopoif.jániak nevébe® üdvözölte az ipair- testületot fe laté® áldását kérte munkájára. Arra kérte az ipartestület tagjait, hogy kap­csolódjanak bele a Baros-s Szövetség nnrokó jába, mert hisz«® ennek a í®övetségn«k * cél ja ugyanaz, mint az iparosságé, m, hqgy a mag,par iparos és kereskedő tánsadalom en'ősödjék és a ma,gyár fillérek magy»T ke­zekbe kerül jenek. Deák Ferenc, 3- Székely Társaság üdvözle­tét tolmácsolt? és az uj iparos nemzedék nevelésének fontosságára és a Szé­kely Társaságnak ebben a* hányba® ki­fejtett, tevékenységére hívta fel » figyelme*. A románok által kiürített iparosfcanoooott- howt az »j nemzedék benépesítheti * kéri az ipartestületet, tegyen lépéseket a tanoncott- hon újbóli megnyitása iránt. Az elnöki záróbeszéd Az iidvöKiésok elhangzása után Demeter ipartestületi elnök zárószavai következtek: Ijelkom szere totó" szeretném kiárapBtaai, — 'mondotta — amikor köszönetét moudok a Kótesvár és Vidéke Ipíirtestiilete nevé- beu, azért a gyönyörű • ünnepségér. amely­ben betiDl'mket részesítettek. Külön-külön íréi»-kívánom felsorolni mindazokat, akik az iparosságauaik erre » gyönyörű üuwepségéro eljöttek és tolmácsolták azt- a szvretotet és ragaszkodás , amely nekünk biztatást, ad a további munkára. É® a magiam nevében is, a kolozsvári ijortestület nevében is igeiem azt, hogy azt a immkásságot, atme!vet célul tűztünk ká ttuaguaik' elé, minden erőnkkel, minden igyekezetünkkel keresztül fogjuk vinni. Mélyen meghatottak a poOgérmester ur szavai, amelyben tóztositott minket, hogy mindig a leanagyobb bizalommal méheiüwk bajaink és séieltncdnlk orvoslására s üveg va­gyok győződve, hogy a. vármegyénél is ugyan oly a® szives és kedvező fogadtatásra fogmajk találni. Nem tudom elmulasztani, hogy a kolozsvári iparfca.uui.va agiüs főtitká- uáóák és munkatármátrak köszönetét ne mondjak azért a fáradságos m-anSráért, aroollyel ezt a.z muiepségiet egészítették. A mwltthiat is a paszta! tűk az ő segítő tá- mogat-áptkat és arra kérjük a főtitkár urat és a jelenlevő iparhatóság! biztos urat és minden egyes szervet, akik aa ípartestület fölött állanak, hogy minket munkánkban segítsenek és ne nézzék azt. ha némelykor esetleg botlunk. Legyenek meggyőződve, hogy ez a. botlás nem. szándékos. Mi teljes munkánkat ajánlják M s azt akarjuk, hogy ez * munka olyan legyen, amely az egész magyarágnak az érdekeit fogja szolgálni. Hálával, és köszönettel zárom be a mai disz- ülésünfeef és bérem az ünneplő közönséget, hogy aárja szivébe ezt a mi számunkra any-. nylra felejthetetlen ünnepet, -amely életünk kitörölhetettpn élménye marad. Kérem, hogy s/álljon eiTC a munkára Isten áldása. A disstebód szárnyaló pohárküszöntői A lélekemelő ünnepség után 400 terítékes diszebéd volt az Iparosegylet helyiségeiben. Sdez Mihály felsőházi fcis". iparosegyleti el­ÉRTESÍTÉS ! Szives tudomásukra homok igen tisztelt teleinknek, hogy a FRANCO-ROMANA biz­tosítási állományát a GAZI»AK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZET® veeri át. — rllffiaetések további Intézkedésig változatlanul teljesitendíjk. — Kérjük igen tisztelt üg> teleinkét, hogy díjfizetési kötoezettségiiknek hnladék nélkül tegyenek eleget, nehogy a kirendelt gond. nők máiként legyen kénytelen intézkedni FRANCO.ROMANA ALT, BIZTOSÍTÓ BT., rjíZERKEPnSELETK KOLOZSVÁR. nők Magj'arorsrég Kormányzójára, mondott« a?, első pohárköszöntőt. Ütáúa Inczédy- Joksman Ödön -főispán mondott nagyhatású tó-7.tof s abban art fejtegette, hogy korunk az erő kultuszának- jegyében él, amelyeket » kultúra szolgálatába igyekszik állítani. — Nekünk magyaroknak —-' mondotta bizonyos misztikus erőkre, van szükségünk, amit szenvedések árán fejleszthet ki ben­nünk az Úristen, ezek egyike pedig a ma­gyar nemzeti öntudat. Nem kedves nekem az, hogy most ebben a. tisztes társaságban sebeinket tárjuk fel, de mégis ej, kell tinón- dánom, hogy a magyarság és abban éppen a magyar iparosság az ö magyar mivoltát 22 éven keresztül nem úgy hordozta, •mint bokrétát a kalapja mellett, nem is úgy, mint király a koronáját, hanem úgy, mint a, már­tír a töviskoszorut, műit anya a gyermekét, amelyet fájdalommal fog megszülni, fts én art; tartom, hogy akkor eszméltünk rá arra, hogy magyarnak lenni nem véletlen, nem szégyen, hanem egy gyönyörű, felséges föl. adat. Figyeltem & láttam a magyar kisipa­rosságnak lelki tusakodását, lelki gyöt.rődr. sét és aa a véleményem, hogy ezekben « szenvedésekben talált igazán önmagára, ta­lálta meg az Ux Isten kegyelméből ezt a misztikus erőt: a nemzeti öntudatot, A főispán a Kolozsvár és Vidéke Ipar­testület boldogulásáig, sikeres munkájára ürítette poharát. A nagy tapssal és éljenzéssel fogadott po­hárköszöntő után Tichy Kálmán dr. minisz­teri osztályfőnök mondott pohárköszöntőt, Hangoztatta, hogy as Iparosegylet szikla­bástya volt, amelyben és amelyből a magyar­ság érdekeiért küzdöttek az idegen impérium alatt. Ez az egyesület példája annak, hogy az egy foglalkozáshoz tartozók szorgalma, kitartása micsoda erkölcsi és anyagi tőkét tud állítani a. köz szolgálatába. — Az iparügyi miniszter úrtól egy üzene­tet hozok — mondotta a továbbiakban- — Bármilyen ügyes-bajos dolga is van az er­délyi iparosságnak, az iparügyi miniszter ur, az iparügyi minisztérium tisztviselői, bármilyen sok dolguk, lesz is és van is, min­denkor készséggel meghallgatják bajait, mindig bsz annyi idejük, hogy szeretettel. megértéssel intézzék el az erdélyi iparosok panaszait —- Az iparügyi miniszter ux nevébe® me­leg szeretettel ürítem poharamat a kolozs­vári Iparosegylefere és dicső múltjához illő még szebb jövőt kívánok Dr Bereesky Ernő, a kolozsvári Kereske­delmi és Iparkamara főtitkára hangoztatta, hogy az erdélyi kisiparosok teljes erővel fogják támogatni a hatóságokat munkájuk, ban Ar; erdélyi kérinüipárosság hálás üd- vöaletéí 'tphnáceoKa' dr, Kocóondy Mihály mi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom