Keleti Ujság, 1941. február (24. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-01 / 26. szám

✓KáPViaELŐMAZ -:ö‘.Y MA: teljes1 Ungar in. vxmum BUOAPE ŞTo mbat — 194U feb r*Mi r 1. !»•« T2 miár (4 lei) ELŐFIZETÉSI ARAK: I hóra 2,73 , negyedévre 8 P„ félévre 16 T, égé« évre 82 P. Előfizetést elfogad lapunk minden bizományosa és körzeti megbízottja. X X I V - I K ÉVFOLYAM. 26 . I K S Z A M KIADÓTULAJDONOS? LAPKIADÓ RCSZVÍKTTÍBSAS16 Törvényszéki be jegyzési számi 47—198» — Aktaazám: 895. Pel, igazgató; Dr SOMODI ANDRÄ8, l’e| szerkesztő: NYIBÖ JÓZSEF, KÉZIRATOKAT NEM ADUNK VISSZA, Szerkesztőség, kiadóhivatal ép nyomda; Kolozsvár, Brossai utca 8 szám, — T*s- lefonszám; 15.08. — Pnstafiók; 71 szám {• Uj Furc a felé Á német birodalom vezére a Németorszá­got megújító nemzeti mozgalom diadalmas «ralomrajutásának nyolcadik évfordulóján **» az európai történelem egyik legnagyobb összecsapásának várakozásában nagy beszé. det mondott s szerte mindenütt a rádiók előtt feszült figyelemmel, mondhatni léleg­zetvisszafojtva hallgatták mondatait, hogy azokból útmutatást olvassanak ki a világ sorsára és abban mindenki saját, jövőjére vonatkozóan A világ az eljövendő események feszült. Bégében él és szinte percről-percre várható az a pillanat, amikor egymásra támadjanak a csaknem elképzelhetetlen mértékig felké­szült erők, hogy azután ebből az apolkalipti- kus küzdelemből szülessen meg Európa, sőt az egész világ uj arca. A titáni készülődés lélegzetvisszafojtó pillanataiban hangzott el a német vezér szava és így igazán érthető, hogy mindenki jóslatokat keres abban, a jő. vő talányának megfejtését. Kétségtelen, hogy senki sem hivatctj any- nyira a jövő fejlődéséről beszélni, mint Hit­ler, aki népe élén az elmúlt év folyamán Olaszországgal együttműködve állandó kéz deményezéssel alkotta meg az európai tör­ténelem fejezetének bevezető tetteit és a né­met heverő acél vésőjével formálta Európa uj arcának vázlatát. Hitler vezér a nagy küzdelem előtt — ez beszédének legjcllegze. t-esebb vonása —, a kétségtelenül bekövetke­ző értékpusztulásokon túl mutat és azt han­goztatja hogy a háború csak szükséges rossz, Németországra és a vele együttműkö­dő hatalmakra reákényszeritett, harc a jobb és igazabb jövő megvalósitására, Németország nem akarta a harcot. A ma­ga részéről mindent megtett, hogy az euró- pai fejlődés, a világfejlődés szükségszerű útja pusztulások nélkül tétessék meg, An­glia és barátai azonban nem voltak hajlan­dók a békés együttműködésre a hatalmi helyzethez való görcsös ragaszkodás és talár, ellenfelük lebecsülése nem engedte me-1, hogy elfogadják a tengelyhatalmak békés megegyezésre kinyújtott kezét és Európa nyugati részén végiglobbant a háború tüze. A tengelyhatalmak a háborút elfogadták, vállalták, de abban a tudatban, hogy ennek a háborúnak célja: építés, a nagy revízió megvalósítása. Enélkiil, a versaillesi és a vi- láhábomt követő többi igazságtalanságok jó­vátétele nélkül nem képzelhető el Európa megnyugvása, fejlődése, nj rendje. A revízió szükségszerűsége az, amiért a nagy háború folyik és a revizió maradéktalan megvalósi: tása régi rendszerek csökönyös hatalomra, gaszkodásával és az általuk teremtett rend­del szemben az a vezérszólam, amely min­dennél erősebben kicsendül a német vezér szavaiból. Érthető, ha a régi világ, a régi Európa csökönyös szerelmesei körömszakadtaig ra- gaszkodnak hosszú évszázadokon át meg­szerzett hatalmi helyzetükhöz, mindez azon­ban nem fogja megakadályozni az életre fel­törő erőket abban, hogy a történelmi fejlő, dés által megkövetelt, és parancsoló erővel előre megrajzolt átalakulást ne hajtsák vég­re. Az ezzel szembefordulás legyőzése pa- rancsoló szükségesség és a Vezér beszéde bejelentette, hogy most már minden előké­szület megtörtént s a háhoru, amely már lé­nyegében a mult évben eldőlt, hamarosan el­jut végkjfejléséhez és ebből a yégkifejlésböl kialakul az uj Európa. . A magyar nép lelkében mély visszhangot keltett a berlini Sportpalotában elhangzott . beszéd. Egy állam sem szenvedett olyan sú­lyos megaláztatást az 1918 utáni rendszer összekovácsolásánál, mint Magyarország és így egy nép sem követelte annyi benső erő­vel és igazsággal a módosítást, mint a ma­gyar. A mi törekvéseink mindig békések híSVfer vezér erélyes faancpu választ küldőit Pe! asm üzenetére Kiétassdött a német-francia helyzet. — Á német nehéztüzérség é'lcmdóan lövi az angol partokat. — Amerika egyre erősebb támogatását ígérte meg Roosevelt elnök Halifaxnak I Á* európai szárazföld jövő története szempontjából kétségtelenül rendkí- vüli fontossága vau a német—francia viszony alakulásának. Nemrégiben híre járt annak, hogy cbbpii a kérdésben nagyjelentőségű tárgyalások foly­tak Berehtesgadenben és Salzburgban. Most azután Vichyből azt jelentik, hogy Abetz német nagykövet visszaérkezett németországi útjáról és átadta Hitler vezér válaszát Petain marsall izenetére. A Vichyből érkező jelenté­sek szerint Hitler válaszát súlyosnak tartják. Bár nem ismerik az üzenet tartalmát, jólértesült körökben úgy vélik, hogy az igen rövid és igen é'es- hangu. Remé’ik, hogy a válasz beható vizsgálata alapján megoldást talál­nak a fennálló feszült-ég enyhítésére és remélik, hogy Petain tábornagy a válasz megvizsgálása után ugyano’yan jóhiszeműséggel jár el, mint a fegy­verszüneti megállapodás nontos betartásánál. R i Lőszerraktárakat, vasútvonaladat, gy,'raP at és repülő­tereket semmisítenek meg Angliában a németek Berlin, január 31. (DNB) A ríé-net véderő főparancsr ’ -áad közli: Egyik tengeralattjárónk. 20.000 tonna ellensé­ges hajóteret süllyesztett el. Hcrcire- nülőgépeink a csütörtöki nap folyamán is egymást követő hullámban támadták London háborús fontosságú célpontjait romboló és gyuitóbombákkal. Egyes harcirepülőgépeink egészen ala csonvan szállva merész, egyéni vállalko­zásból támadásokat hajtottak végre De! Anglia reoülőterei, gyakorlótéréi, lég védelmi ütege’, gyártelepei és vasútvo­nalai ellen. A támadás során csapat­szállító gép:ármüveket is géopuskáztak. Több telitalálatot értek el földön vesz­teglő ellenséges harcirepiilőgipekent Londontól északkeletre az egyik gya­korlótéren bombatalálattal levegőbe rö­pítettünk egy lőszerraktárt. Romboló repülőgépeink legnehezebb bombái teli­találattal értek két gyártelepet a cabrid- gei körzetben, Nuthinghamnél. Harci- repülőgépeink a Dohegal-öböltől nyu­gatra elsüllyesztették a 3677 tonnás „Austward" brit kereskedelmi hajót, valamint a Humbert torkolatától délre is megsemmisítettek egy kisebb hajót. Hadseregünk messzehordó parti üte­gei csütörtökön folytatták a tüzelést Défkelet-Anglia hadi fontosságú cél­pontjai ellen. Berlin, január 31. (DNB.) Harlinghausen vezérkari repülő alezredes, akit a Führer január 30-án a Vaslíereszit lovagkc resztjé­hez adományozott tölgyfalombbal tüntetett ki, húsz kereskedelmi hajót, és ezzel több, mint 100.000 tonnányi hajóteret süllyesztett el harci repülőgépével. (MTI.) Berlin, január 31. (DNB.) Csütörtökön egy német harci repülőgép a Humbert torko­lata előtt bömbatámadást intézett egy brit. kereskedelmi hajó ellen. Amikor a német re­pülőgép másodszor visszatért, a hajó már el­tűnt a viz. felszínéről.'A ledobott bombák a szó szoros értelmében széttépték a nagy ha­jóteret. i , Egy német távolsági repülőgép az Atlanti- óceámon, az ir partoktól 380 kilmétert-e nyu­gati irányban bombákkal' árasztott el egy körülbelül 4000 tonnás brit kereskedelmi ha­jót. Két bomba olyan súlyos találattal érte Az ellenség nem repült be sem biro- dnl 'i, sem megszál’ott terület fölé. A !c marások során Dover fölött 5, London felett 7 zárólép gömböt lelőt­tünk. Egy repülőgépünk nem tért vissza. Az újabb jelentések arról számolnak be, hegy a német harcireoülőgépek csü­törtökön egész sor önálló vállalkozást hajtottak végre Dél- és Délkelet-Anqlia háborús fontosságú célpontjai ellen. Cambridge közelében egy gyártelepet súlyos bombatalálatok értek. Az egyik csarnokban hatalmas robbanás és tűz keletkezett. Nagy pusztításokat okoztak harcirepülőink a nnthinghami körzetben, a Bishops mellett fekvő gyártelepben is. Repülőgépeink egészen alacsonyan száll tak. úgyhogy a célpontok egészen tisz­tán láthatóik voltak. A bombák által okozott robbanásokon kívül nagy tüzek keletkezését is megfigyelhették. Londonnak külön is nyugtalan napja volt csütörtökön, Délelőttől alkonyaiig német harci gépek szünet nélkül röpköd­tek az angol főváros felett és támadták, úgyhogy egész nap légi riadó volt. A német gépek igen sok bombát dobtak le. Visszarepüléskor időnként angol vadász gépekkel találkoztak, ennek ellenére valamennyi gép sértetlenül hazatért. (MTI.) a hajót, hogy az 5 percen belül elsülyedt. Egy német harOrrepülőgép csütörtökön si­keres támadást hajtott, végre Anglia délke­leti részén egy katonai gyakorlótér ellen-. Jólirányzott bombáival felgyújtott egy lő­szerraktárt, amely néhány pillanattal a bom­batalálat után a levegőbe repült-. (MTI.) Roosevelt egyre fokozódó támo­gatóssal kecsegteti Halifaxot WASHINGTON, jan. 31. (DNB) A külügyminisztérium közleménye sze­rint Roosevelt elnök lord Halifaxot meg­bízólevele átadása alkalmából, január 24-én, biztosította arról, hogy az Egye­sült Államoknak elhatározott szándéka állandóan növekedő mértékben végre­hajtani az Anglia megsegítésére irányu­ló tervet. (MTI.) O esz e’lentT nrr dós készül Kelei-Af lilában Zürichi jelentés szerint Graziani friss csapatukat küld a Benghase fel® tartó legnagyobb részt ausztráliai és ujzélandi csapatokból á’lá brit haderő feltartóztatására. Úgy látszik a tábor- nagy elérkező Hack látja az időt arra, hogy Bardia eleste óta követett feltár- fázható taktikával szemben most ellen­támadásba menjen át. Athénből jelenti a Politika: Az albán harc­térről érkezett jelentések, azt mondják, hogy a hadmozdulatokban ismét nagy élénkség ta­pasztalható. Olaszországból Svájcba érkezett hírek sze­rint Bndoglio tábornagy, a vezérkar főnöke megbetegedett. „valahol Olaszországból", január 31. (Şte­fani.) Az olasz főhadiszállás 233. száma köz­leménye: A görög harc-téren tüzérségi te%é- kemység volt. Harcirepülőgépeink és vadász­repülőgépeink eredményes támadásokat haj­tottak végre ellenséges ütegek, útvonalak és hidak ellen. Ellenséges csapattesteket és gé­pesített osztagokat földközelben árasztQitaS el kisméretű bombákkal és géppuskáin/zel. Egy repülőgépünk nem tért vissza. Szuezt és fzmoiliát bombázták a német repülő« Cirenaikában a Dema körüli állások főpa­rancsnoksága elrendelte a város kiürítését A csapatok nyugatra és délre fekvő állásokba • vonultak vissza és itt gyorsoszlagair.k azon­nal megtörték az ausztráliai gépesített oszta­gok támadását. Légi alakulataink ellenséges gépjármüveket bombáztak. Vadászrepülőgé­peink két ellenséges gépet lég [harcban lelőt­tek. Ellenséges repülőgépek légitámadást in­tézték Cirenaika egyik községe ellen és csekély anyagi káijokat okoztak. A támadás következ­tében három személy életét vesztette, néhá- nyan megsebesültek. Kelet-Afrikában az északi arc vonalon Ví­vott csatározások során visszavertük a táma­dásokat és érzékeny veszteségeket okoztunk az ellenségnek. Bomba vető alakulataink és vadászrepülőgépeink élénk tevékenységet fej­tettek ki ellenséges ütegek, csapattestek és gépjármüvek bombázásával. Egy ellenséges repülőgépet lelőttünk. Egy másuk angol re­pülőgép kényszerleszállást végzett repülőte­rünkön. A gép személyzetét foglyul ejtettük. A német légiliadtest alakulatai eredménye­sen bombázták Szuezt és Izmailiát. (MTI.) A londoni rádió trieszti tréfája Trieszt, január 31. (Ştefani.) A Piccolo írja, hogy a londoni rádió tegnap este azt a hirt terjesztette, hogy Triesztben sztrájk tört ki és ezeknek halottal és .sebesültjei voltak. Ez a hír élénk derültséget keltett egész Olasz­országban, mert mindenki maga- láthatja a mindenütt uralkodó nyugalmat és fegyelmet. Minden Ids és nagy. üzem zavartalanul foly­taiba a munkát, senki sem törődik az angol rádió fecsegéseivel. A mfei munka befejezése után a munkásság külön felhívás nélkül cso­portokba verődött és a főutcákat bejárva el­énekelte a szövetséges tengelyhatalmak him­nuszait, éltette államfőiket, és vezető szemé­lyiségeiket. A tüntető csoport német és, ola«z zászló alatt vonult fel. A Duee és Hitler ne­vének említését mindenkor viharos lelkesedés­sel fogadták. A tömeg gyalázó és gúnyolódó biipjezéa.el iltette m angol zaü&tókat, jjűU voltak és most, hogy a módosítás utján meg­indulhatott, Magyarország a tengelyhatalmak oldalán, bizalommal tekint arra az utra» amelyet a Vezér szavai kijelölnek, a dolgo zó, fejlődő, erí, s, uj és igaz bb Európa meg teremtése el4 Százezer tonnányi ha’óteret sü!yesztett el Harlinghausen német alezredes

Next

/
Oldalképek
Tartalom