Keleti Ujság, 1934. október (17. évfolyam, 224-249. szám)

1934-10-04 / 226. szám

6 XVII. ÉVFOLYAM. 226. SZÁM­Kummsnr. IRODALOM is MŰVÉSZ ET Felállították Sípos Domokos síremlékét (Dicsőszentmárton, október 2.) Vasárnap ünnepet tartott Di- csöszentmárton magyarsága a Sipos Domokos tiszteletére fel­állított emlékoszlop leleplezése alkalmával. Már a kora dél­utáni órákban megindult a vá­ros közönsége a dicsőszentmár- toni szegények temetője felé, ahol Sípos Domokos örök álmát alussza. A temetői ünnepség 4 órakor kezdődött. Hatalmas tömeg vette körül, a temető egyik legszebb kilátó pontján a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság által felállított emlékoszlopot. A ref. egyházi dalkör ének­száma után Adorján Gábor ref. lelkész tartott szívből jövő rövid imát, melynek végeztével Szentimrei Jenő szerkesztő lépett Sipos Domokos síremléke mellé és szép beszédben méltatta Sipos Domokos kivételes egyé­niségét, majd átadta a dlcsöszentmártoni közönségnek a síremléket. Este a színházteremben nagyszabású müvészestély volt a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság rendezé­sében, A színpadra, szemben a közönséggel zöld asztalt állítottak s itt foglaltak helyet a szereplők. A diszülést báró Kemény János elnök nyitotta meg, majd Moltcr Károly „Néphangszer" cimmel tartott emlékbeszédet, részletesen ismertette Sipos Domokos Írói pályafutását és írói küzdelmeit. Ezután Sz. Ferenczy Zsizsl Kodály- dalokat adott elő dr. Láni Oszkár zongorakisérete mel­lett. Báró Bornemissza Elemérné Sipos Domokos „Rettenetes angyal" cimü novelláját olvasta fel, dr. Autalffy Endre szabadelöadást tartott „Vecsernye az én templomomban“ cimmel. Z. Szentgyorgyi Mária Si­pos Domokos verseiből adott elő, K. Vojtekovits Olga nagy hatás mellett énekelt. A diszülés Kemény János báró elnök zárszavával ért véget. A dlcsöszentmártoni magyar közönség nevében id. Gvidő Béla unit. esperes mondott keresetlen sza\|akkal (Köszönetét a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság el­nökségének. A sikerült előadás után társasvacsora volt. Kilenc kommunistát ítéltek halálra Szófiában (Szófia, október 2.) A haditörvényszék kilenc kommunistát halálra Ítélt, de büntetésü­ket királyi kegyelem folytán életfogytiglani tégy házra változtatták. Harminchárom vád­lottat 1—12 évi fegyházra harminckilenc vád­lottat 2—4 évi fogházra ítéltek és negyven­kettőt felmentettek. Az elítéltek mindnyájan aktiv katonák voltak. Lezuhant és szörnyet halt Lemoine a világhírű franc'a pilóta (Páris, október 2.) Amiensből jelentik, hogy Lemoin, világhírű pilóta, aki 1933-ban meg­javította a magassági világrekordot, tegnap ejtőernyővel kiugrott egy négymotoros nagy gépből, amikor az a föld. felé kezdett zuhanni. Az ernyő azonban nem nyilt ki és Lemoin ha­lálra zúzódott a földön. A gépből még egy mechanikus is kiugrott, akinek ejtőernyője jól működött és sértetlenül földet ért. A gép­ben maradt másik szerelő a géppel együtt le­zuhant és súlyosan megsebesült. Angliában lezuhant egy utasszállító repülőgép. (London, október 2.) Ma délelőtt Abridge- ből egy utas-repülőgép szállt fel. A gép Fol- kestonetól 5 kilométernyire lezuhant a ten­gerbe. A Biarritz angol gőzös segítségére sie­tett, de csak a gép roncsát és az 5 utas holt­testét tudta kiemelni a tengerből. Nincs rossz üzletmenet, ka a Keleti Újságban hirdet (*) Maróth Annie zongora- és előadóestje. Páratlan érdeklődés előzi meg Maróth Annie csütörtöki estélyét, amely olyan választékos művészi nívót reprezentál, egészen különleges zenei és irodalmi műsorával, hogy méltán fo­kozza fel a klub tagjainak érdeklődését. Ez al­kalommal éppen azért, hogy a művésznő tel­jesítménye minél szélesebb társadalmi réteg­hez eljusson, a klub tagjai vendégeket is hoz­hatnak magukkal. A zene legkiválóbbjainak, Bach, Beethoven, Chopin és Bartók müveivel a legkiválóbb magyar, román, francia és an­gol költők szerepelnek Maróth Annie műso­rán. Különös érdeklődésre tarthat számot az a tizenhetedik századbeli magyar hangulat- kép, amit Bartók népdalaival együtt ad elő, továbbá Gerardy és Chopin zenés- és vers-je­lenete. Általában az egész estély műsora iga­zolni fogja a forró sikert, amelyet a művésznő budapesti fellépése alkalmából aratott. (*) N. Szele Irén és Kollár Károly szona­tina-estélye. Szele Irént ritkán üdvözölhet­jük a nyilvános dobogón. Pedig kiforrott íz­lésben és kultúrában kiteljesedett zongoramű­vészete nem indokolja meg ezt a szerény el- zárkózottságát. Árnyalatos billentése, általá­ban technikai készsége kiegyensúlyozott arányban áll kifinomult muzikalitásával és előadásbeli művészetével. Kollár Károly, a kolozsvári Opera hangversenymestere a mű­vésznő méltó társa volt. Kollár hegedümüvé- szetének előkelőségét és kiegyenlítettségét elő­nyösen ismeri Kolozsvár közönsége. Férfias erő, tisztaság és minden édeskés szentimenta- lizmustól mentes, puritán művészet jellemzik előadását. A közönség melegen és forró tet­szésnyilvánításokkal fogadta a kitűnő művész pár szereplését, akik Paganini. Schubert és Weber szonatináit interpretálták egymást ki­egészítő művészettel. Sárga liliom A János vitéz diadalmas sikere után szer­dán este ismét nagy eseménye lesz a kolozsvári szánháznak- Olyan előkészületeket tesz a szin- ház a bemutatóra, amilyenek csak a leg­nagyobb művészi és anyagi eredményeket Ígérő daraboknak járnak ki­A Sárga liliom operettváltozatában is Sóly­mosán Magda énekli a primadonna szerepét. A szerep egészen uj oldalról mutatja be Sóly­mosán Magdát, akinek ez a legparádésabb ala­kítása. Partnere a fiatal főherceg szerepében Kovács György lesz. Peredy doktort Balázs Samu, az öreg Peredyt Tóth Elek, Hessen Maxit Tompa Béla, Micát Stefanidesz Illy ala­kítja, Gleichingen őrnagyot Berengh Béla. A legkisebb szerepet is elsőrendű színészekre osz­totta az igazgatóság. Külön eseménye a bemutatónak, hogy a Sárga liliom premierjére készül el a színház hatalmas kör horizont ja, ez az egész kis va­gyonba kerülő uj diszlet, amely az egész szín­padot körülfogja és tökéletes illúziót keltő szín­padképeket tesz lehetővé. A Sárga liliom egyéb­ként is pazar díszletei, ragyogó toalettjei igy teljes szépségükben fognak érvényesülni. A darabot két zenekar kisóri, a huszonnégy - tagu rendes zenekarom kivül Körösi Dudus ban­dája is résztvesz az előadásban, az éjjeli zene és a többi mulató jelenetekben. A Sárga liliom szerda este premier bérlet 2. számban kerül színre. Helyet az ifjúságnak vasárnap délelőtt 11 órakor olcso helyárakkal Az idei szezon első matiné előadása vasár­nap d- e. 11 órakor lesz, amikor a Helyet az ifjúságnak cimü nagysikerű vígjáték lesz a színház műsorán igen olcsó helyárakkal (a leg­drágább jegy 23 lej minden illetékkel együtt). Ez alkalommal lép fel először Harmath Jolán, a színház újonnan szerződtetett tagja- A többi szerepeket Tompa Béla, Kovács György, Tompa Sándor, Balázs Samu, Stefanidesz Illy játsoák. A MAGYAR ŞZINHÂZ HETI MŰSORA: Szerda este fél 9-kor: Sárga liliom. Csütörtök este fél 9-kor: Sárga liliom. Péntek este fél 9-kor: Sárga liliom. (Magyar rapszódia két részben, 12 képben. Biró La­jos színmüve után Írták: Herczeg Géza és Zágon István. Teljesen uj díszletekkel, Sólymosán Magda fölléptével. Teljesen uj beállításban, cigányzenés mulató-jelenetek­kel. Premier bérlet 2. szám-) Szombat d. u- 4-kor: János vitéz. (Ifjúsági előadás. Teljesen az előző előadások szerint.) Szombat es>? 9-kor: János vitéz. (Teljesen az előző előadások szerint.) Vasárnap Tanasc román revn-társulatának .vendégjátéka. MOZI EDISON-MOZGO: Szerda. T. A FEKETE HUSZAR. Vígjáték. Conrad Veidt, Mády Cristian. II. VOROSHAJU ASSZONY. Jean Harlow és Lewis Stone. Friss évszaMwatlapok az 1934—35 év őszére és télé e FRISS DIVATLAPOK AZ 1934-35 ŐSZI- ÉS TÉLI IDÉNYRE KosHutn- és kabát lapok : Costumes et manLaux du [Lei chic pártáit .................. 135 — Nouveaux costumes et manteaux ...................... 150 — Costumes manteaux ........ 155’— London Stylles Manteax et costumes de (Lei promenade .................. 120 — Manteaux costumes Smart 155 — ........ 285'— Ruha-tHvatlapok Revue parisienne... Lei 145’— Smart .................. Lei 150-— Les modes d’hiver ... *... 11f)’— Stella .................................. 110*— Star ....................... ........ 170’— Iris ................................... 150'— Le chic pártáit ............. HO’— La Parisienne............ ... 105'— Grande revue des modes 155'— Sai on parisienne................ 120’— Féminine élégance ... ... 115'— Ullstein Damenkleidung.. 55‘— Gyermek-divatlapok : Kaphatók a L’Enfant.................. „Lei 105 — L’entant élégant ............. HO1— Ullstein Jugend und Kln- Lei derkleidung .................. 40-— Ncs eufants .................. 55'— MINERVA könyvit ereskedésben, Cluj-Kvár, Sfr. Reg. Maria f. Vidékre avonnaLzáLitunkl

Next

/
Oldalképek
Tartalom