Keleti Ujság, 1934. szeptember (17. évfolyam, 198-223. szám)

1934-09-20 / 214. szám

XVII. ÉVFOLYAM. 211 SZÁM. _______________ KElETf'U/SJfG Sipos Domokos sírját exhumálás nélkül is meg Mit mond Halászi Sándor, akinek már három évvel ezelőtt is fel kellett fedezni az elfelejtett sirhantot ­99En pontosan meg tudom mutatni a sírhelyet (Kolozsvár, szept. 38 ) A Keleti Újság leg­utóbbi számában dicsőszemmárloni tudósítást kö­zöltünk, amely szerint nem tudják megtalálni Si­pos Domokos, a fiatalon elhunyt erdélyi iró sír­ját és cxhumálási eljárás megindításáról gondol­koznak, nehogy a felállítandó sirkövet rossz helyre állítsák. Ma benjárt szerkesztőségünkben Halászi Sándor, .akinek három ívvel ezelőtt is valóságos expedieiós eljárást kellett indítania a sírhely után. O azonban megtalálta s mint nekünk mondta megtalálná ma is. — Bizony szégyen, _ jelentette ki Halászi, _ hogy valóságos kutató eljárást kell folytatni sze­gény Sipos Domokos sírhelyének megjelölésére. Ha más nem, akkor én azonnal megmutatom a pontos helyet, de ott van a temető őre, akivel hú­rom évvel ezelőtt együtt kerestük meg a sírhelyet. És Halászi elővette a Keleti Újság 1931. évi nov. 8-iki számát, amelyben ezek a sorok jelen­tek meg: Autónk lassú tempóban ereszkedik a Maros- vásárhely felőli útról Diesőszentmártonba. Az éles kanyarulatok többször megkerülik a kis városka eléggé rendezetlen temetőjét s amint az elhanyagolt sírokat látom, eszembe jut, hogy régi tervemet valóra váltom s felkeresem Sipos Domokos sirját. Amint az agyagos, sáros teme­tői utón felfelé indulok, mindjárt látom, hogy vállalkozásom nem olyan egyszerű. Sehol egy csak valamennyire is járható ut, sehol élő lélek, ki valamelyes útbaigazítást, felvilágosítást ad­hatna. Mintegy órányit barangoltam az elha­gyott temetőben, olvasva a régi és újabb sírfel­iratokat és nem láttam más élőlényt, mint ne­hány kecskét, amelyek a természet által még le nem fagyasztott egyszerű virágokat, akác és szomorufüz-leveleket rágcsáltak. Már szinte fel­hagytam az eredménytelen kereséssel, mikor a hegygerinc túlsó oldaláról gyerek hangokat so­dort felém a szél- Kérdem a fiukat: gyerekek, hol van itt a temetőfelügyelő? Nagy, bámuló szemeiket reám meresztik és kérdik, hát az ki? Próbálom megmagyarázni, hogy akinek a teme­tőt kellene rendbe tartania, a kecskéket elhaj- kurássza, temetések alkalmával a sírokat meg­ássa stb. A kis, 7 éves Jóska előáll és mondja, az a bácsi az utón túl, az aljban lakik, de azt Béres bácsinak hívják. Kézen fogom Jóskát és elvezettetem magamat Béres bácsihoz. Az or­szágút mellett szegényes, de tiszta kicsi házacs­kában lakik Béres János városi hivatalszolga- Nincs ugyan otthon, de értelmes, szolgálatkész Öreg felesége készséggel ad felvilágosításokat kérdéseimre, amint megtudja, mi járatban va­gyok. Elmondja, hogy férje már 20 éve áll a város szolgálatában és csak azért mert az or­szágút választja el a temetőt a házacskájuktól — tehát a közelség miatt — bízták meg őket a temető felügyeletével, mely sem kötelezettség­gel, sem fizetéssel nem jár. Azaz kap évente 300 lejt s ezért a halálozások alkalmával esetről- esetre kijelöli az ásandó sir helyét. Elmondom, hogy néhai Sipos Domokos iró és költő sírját szeretném látni. Kissé tartózko­dóan, de mesélni kezdi, hogy nagyon jól ismerte a Sipos főjegyző urat. Nagyon sok jót tett a sze­gényekkel és volt idő, amikor az egész városban csak nála találtak nyitott ajtóra. Általában nagy barátja volt a szegényeknek és elhagya­tottaknak, nagy szegénységben is halt meg s ezért halála előtt úgy rendelkezett, hogy ne te­messék a tulajdonképpeni városi köztemetőbe, hanem hántolják el az úgynevezett kórházi te­metőben, a teljesen szegények és elha­gyottak közé. E temető a tulajdonképpeni köz­temetőtől egy. kilométernyi távolságra fekszik a dombtetőn. Sok mindent elmesélt még az öreg Béresné a korán elhalt iró életéből, míg megmu­tatta az ösvényt, melyen a kórházi temetőbe juthatok- Felérve a dombtetőre, úgy éreztem magam, mintha rabtemetőben járnék. Apró, gondozatlan, besüppedt sirhantok szorosan, sor­ban egymás mellett, nehány kiásott sirgödör — talán tömegszükséglet kielégítésére. A legtöbb sírnál egy-k-t tenyérnyi deszkácskán alacso­nyan a földbe szúrva, esőtől mosott ceruza-irás, melyen alig olvasható, hogy itt nyugszik X. Y. Élt eunyi és ennyi évet Meghalt a dicsőszent- mártoni kórházban. Egyik-másiknál egyszerű fakereszt, pár szál szerény virág, ennyi az egész. Megdöbbenve állok meg. Lehetetlen, hogy sát kibocsátotta a magyar közönséghez. Azóta lankadatlan buzgalommal teljesiti kötelességét ez az épitő mozgalom, amelynek nemes célja a főiskolai ifjúság támogatása az egyetemi élet súlyos küzdelmeiben. Nyolc évvel ezelőtt még nem volt annyira leromolva a magyar társa­dalom, de már akkor is hivatást töltött be a diáksegélyezés, mert a legérdemesebbeket és legszegényebbeket segített hozzá tanulmányaik folytatásához. De nyolc év alatt a segélyre szorultak száma megsokszorosodott, mert ez­alatt a magyar exisztenciák ezrei jutottak katasztrofális helyzetbe s a szülök anyagi vál­sága az ifjúságot is tragikus szituációba sodorta. A magyar diákok támogatása: a magyar jövendő építése. Ezt kötjük a lelkére mindenki­nek, akinek módjában áll akármilyen kis ösz- szeggel is hozzájárulni a diáksegélyző alaphoz Itt közöljük a mozgalom lelkes vezérének, Inczédy-Joksman Ödönnek nagyhatású felhívá­sát, amelyet az uj egyetemi év küszöbön bo­csátott ki: Pártunk diáksegélyző akciója nyolcadik éve igyekszik a szegénysorsu, de szorgalom­ban annál gazdagabb magyar ifjúságot hozzá­segíteni ahhoz, hogy felsőbb tanulmányait folytathassa és ezzel nemcsak élni akarását, de élni tudását is biztosítsa. Az uj tanév küszöbén a gondoskodás, a szeretet és előrelátás — mely magyarságunk­nak eddig oly lélekemelő összekötő kapcsa volt — ismét meg kell nyilvánuljon és éu ennek biztos reményében ismét minden magyar testvéremhez intézem tlsztéletteljes kérésemet, hogy bármily csekély összegű ado­mányával akciónkat támogatni és ifjúságunk 7 ily jeltelen sirok egyikében pihenjen Sipos Do­mokos, az Erdélyi Helikon első fiatal halottja. Fá jó érzéssel hi vám most már segítségül Béres Jánosnét. ő vele, ki ismerte az írót, aki 1927 de­cember hó 24-én karácsony szombatján délután a temetésén is jelen volt, próbáljuk megtalálni az egyszerű sirt. Sokáig vizsgálgattuk az elha­gyott sirokat, mig végre az asszony megállóit egy sirnál. „Talán ez lesz az“ — mondja. A be­omlott sirhant mögött egy félkarnyi tölgyfaeö- vek áll, valamikor talán kereszt is lehetett. Ol­vasom az elmosódott betűket: Itt nyugszik Sipos Domokos Élt 35 évet. S most tetemre hívom Dicsőszentmárton magyar társadalmát, amelyért annyit dolgo­zott, az Erdélyi Helikont, voft iró társait, ki tudná megtalálni közülök a halott költő sírját? Úgy látszik, Halászi hiába hivta tetemre há­rem évvel ezelőtt a diesőszent már toni magyarsá­got, mégis elf ok jlkeztok a költő sírjáról. De Ha­lászi most megadta a b.ztc-s nyomokat és ő is szí­vesen vállalkozik arra, hegy ismét felfedezi a ma­gyar költő besüppedt sirhantját. Ma, nyolc év után már feleslegesnek vé­lem érveket felsorakoztatni az akció mellett, csupán annyit, hogy féltve őrzött ifjúságun­kat ma már nemcsak az elnemzetlenitő törek­vések fenyegetik, hanem a romboló nemzet­köziség áramlata, mely a mai katasztrofális gazdasági válságban fokozódó erőre kap. Ez az áramlat pedig legelsősorban a tanuló, te­hát az elméletek körében élő, a befolyásol­hatóság és tapasztalatlan lelkesedés korában álló főiskolai ifjúságot környékezi a leg- álkatatosabban! A védelemnek eszköze pedig az lesz, ha ifjúságunkról való gondoskodás e válságos időkben lankadás helyett az eddi­ginél is erősebbé teszi a szeretet ölelő és meg- fartó karjait. A szives adományokat kérjük központi pártirodánkba, Moţilor ut 18 sz. alá küldeni. Kolozsvár, 1934 szeptember hó. Dr. Inczédy-Joksman Ödön, üv. alelnök. Alig mentek széjjel a kérő sorok, máris megszólalt az áldozatkész magyarság szive és a következő adományok folytak be a diák­segélyző akció javára: Csiky Emilia 400 lej Gr. Teleki R-alpb 500 „ Dr. Széli Lajos 100 ., N. N. 500 „ Markovits Manó 500 „ Purgly László 1000 ., A zilahi párttagozat nyári mulatságának jövedelméből 3000 „ Összesen: 6000 lej. Az adományokat, mint eddig is, ezúttal is folytatólagosan fogja nyugtázni a Keleti Újság. ■1 ÉRTESÍTÉS Az Első Erdélyi Általános Biztosító Részvénytársaiság Cluj, ezúton tudatja érdekelt t. feleivel, hogy a sorsolással kapcsolatos életbiztosítások f. hó 16-án közjegyző jelenlétében megtartott nyilvános sorshúzásán a következő betükombinációs kötvények sorsoltattak ki: I. D. K. P. 2 NI.D.C. 3. A. J. O. 4. V.O.L. 5. J. U. O. Az Igazg aKilt) Nyolcadik évébe indul a magyar diáksegélyző akció Inczédy-Joksman Ödön {elhívása a magyar társadalomhoz Az első adományok (Kolozsvár, szeptember 18.) Nyolcadik éve annak, hogy a diáksegélyző akció első felhivá megtartását ezzel biztosítani szíveskedjék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom