Keleti Ujság, 1930. november (13. évfolyam, 243-267. szám)

1930-11-28 / 265. szám

s SÉUBHrii 2111. Uff. 3«, SZÁM. felelős szerkesztő: SZÁSZ ENDB& a 9 — Barabás Béla jubileuma. Aradi tudósí­tónk jelenti: Az aradi magyarság nagy ünnepsé­gekre készül december 12-ére, amikor is fényes külsőségek között fogja megünnepelni ősz politi­kai vezérének, dr. Barabás Bélának hetvenöt éves születésnapját. Ez alkalomra megfestettették Ba­rabás Béla arcképét Bállá Frigyes festőművésszel és azt a december 12- és 14-iki ünnepségek kereté­ben fogják a Magyar Párt aradi tagozatának dísz­közgyűlésén leleplezni. Ezen a díszközgyűlésen az ünnepi beszédeket Parccz Béla dr. és Purgly László mondják. A budapesti rádióstúdió kérte Barabás Bélát, hogy születésnapján beszéljen a mikrofon előtt. Ennek a felkérésnek Barabás Béla nem tehet eleget az aradi ünnepségek miatt s ezért a jubiláló politikusról Gyula diák fog elő­adást tartani a budapesti rádióban december 12-én este negyed nyolckor. — Bukaresti küldöttség megy Máramarosba. Buka­restből jelentik: A napokban több interpelláció hang­zott el úgy a kamarában, mint a szenátusban a mára- marosi lakosság nehéz helyzetéről. Az interpellációk eredményeképpen Mironescu miniszterelnök bizottságot küldött ki Máramarosba a helyzet tanulmányozására és az azutáni jelentéstételre. A bizottság tagjai Andrei volt kamarai alelnök képviselő, Lázár Ilié képviselő, továb­bá a földművelésügyi minisztérium, a vasút és az utak autonom központjának egy-egy megbízottja. Lázár Ilié képviselő kijelentette, hogyha a bizottság jelentéstétele után sem segítenek az országrész helyzetén, úgy Mára- maros népe kénytelen lesz panaszával a királyhoz for­dulni. Anyák, akarjátok, hogy gyermekeitek egészségesek, erősek, vidámak legyenek? Ad­jatok nekik a reggeli és uzsonnatejhez 2—3 kávéskanál Ovomaltine erősítő tápszert. — A váradi rendőrség magyar detektivje fíibelőtte magát egy elbocsátott kollégájának mulasztása miatt. Nagyváradról jelentik: A nagyváradi rendőrség egyik detektivje, Tarsoly Dániel ma délelőtt a Rulikovszky temetőben sógora (sírjánál szolgálati revolverével ha­lántékon lőtte magát és azonnal szörnyethalt. Az el­hunyt detektív 22 év óta áll a rendőrség szolgálatában, ahol a bűnügyi osztályban dolgozott és a bűnjeleket kezelte. A temesvári rendőrségtől az elmúlt napkoban megkeresés érkezett, hogy egy régebbi ügyben lefoglalt hatezer lejes betétet utaljanak át. A bűnügyi osztály főnöke erre kérdőre vonta Tarsolyt, aki azzal védeke­zett, hogy a pénzt Tirbus nevű volt detektivnek adta át. A szembesítésnek tegnap délelőtt kellett volna meg­történnie, de Tarsoly nem jelentkezett, hanem a teme­tőben fő'beló'tte magát. Az öngyilkos tisztviselő búcsú­levelében azt Írja, hogy a pénzt tényleg átadta Tirbus- nak és kéri, ne boncolják fel. A rendőrség a levél alap­ján őrizetbe vette Tirbust és az öngyilkos detektívet saját halottjának tekinti. A szerencsétlen embert fele­ségén kívül hét gyermeke gyászolja. * A Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetségének igazgatósága ezúton közli az érdekeltekkel, hogy a Szö­vetség eddigi irodahelyiségéből mai nappal Unió ucca 12. szám alá költözött. Telefon: 8—78. — Hadirokkantak figyelmébe. A kolozsvári kato­nai körletparancsnokság ezúton szólítja fel azokat a hadirokkant tiszteket és altiszteket, akik ugyan rok­kantakként vannak elkönyvelve, de még nem kerültek revizió alá és nem voltak értesítve sem a revízióra való jelentkezésről, hogy november 20. és december 5. között okvetlenül jelenjenek meg a bukaresti katonai kórház­ban müködö revíziós bizottság előtt, ahol jelentkezés esetén megkapják nyugdíjigényük hivatalos megállapí­tását, valamint a vasúti utazási igazolványt. — Sípos Domokos özvegye férjhezment. Érdeklő­désre tarthat számot az a budapesti hír, amely arról számol be, hogy a pár évvel ezelőtt elhunyt kiváló iró, Sipos Domokos özvegye november huszonnegyedikén a budai Krisztinatéri róm. kát. templomban házasságot kötött Leitner István budapesti vámszaki tiszttel. 2 zensafbumot kap majdnem egynek az árában, ha megvásárolja az ,uj M*»i*av©tz— Bárd 1931 óvikarácsonyi albu­mot. Kapható mieden könyvkereske­désben, vagy Moravetz-nél, Temesvár. — Az aradi személyazonossági igazolvá­nyok. Aradi tudósitónk jelenti: Élénk beszéd tárgyát képezi Aradon az aradi személyazonossági igazolványok árlejtésének ügye. Az árlejtésre egyetlen aradi nyomda sem adott be árajánlatot és azt, mint legolcsóbb ajánlattevő a nagyszebeni Dacia Traiana nyomda kapta meg, amely 50.000 darab igazolványnak darabonként három lejes szállítását vállalta. Annak, hogy az aradi áraján­latok elmaradtak, az az oka, mivel az igazolvá­nyok nyomtatására előirt papiros ókirályságbeli és a nagyszebeni nyomda előre összevásárolta, hogy ahhoz az aradiak ne tudjanak hozzájutni. — A felirati javaslat — a gyakorlatban Bukarest­ből jelentik: A közoktatásügyi minisztérium egy újabb intézkedésével cáfolt reá a felirati Javaslatnak arra a mondatára, amely méltányos és egyenlő bánásmódot ígér. a kisebbségeknek. Ez a múlj: bét végén kiadott rendelet megvonja a háromszékmegyel Hidvég község református elemi iskolájának működési engedélyét, Hidvégen, ahol mintegy 800 református lélek lakik és körülbelül 150 a magyar Iskolaköteles gyerekek száma, a különböző inspektorok a régi iskolaépületet nem ta­lálták megfelelőnek és ezért az ottani református egy­ház ereje teljes megfeszítésével a modern követelmé­nyeknek mindenben teljes mértékben megfelelő iskola- épületet emelt, amelyet most, az iskolai év elején adtak át rendeletésének. Azóta több iskolalátogató f jrdult meg Hidvégen és valamennyien hangoztatták, hogy az isko­laépület valóban megfelel a követelményeknek. Annál meglepőbb ez a mostani miniszteri rendelet, Fábián -szenátor minden, az iskolaépületre vonatkozó bizonyító okiratokat összegyűjtötte és ezekkel felszerelve, csü­törtökön meg fog jelenni a közoktatásügyi 'miniszternél, hogy a hídvégi iskola ügyében interveniáljon. Agy- és szivérelmeszesadesben szenvadö egyé­neknek a természetes Ferenez József kese­rüviz megbecsülhetetlen szolgálatot lesz azáltal, hogy a bél tartalmát kíméletesen távolítja el. — Tudományos tapasztalatok kétségtelenné tették, hogy « Fcrencz Józsel víz számos féloldali hüdésben fekvő betegnél is megtette a kellő ha­tást s így nagy megkönnyebbülést okozott. A Feröl&CZ József keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható. Autósok használjanak állandóan Anacot pasztillát, hogy meghűlés ellen védekezhesse­nek. Egy fiola ára 37 lej. Ékszerárak, órák és ezüstáruk engedélyezett wéiitiárusiása FENYŐNÉL, Cíuj-Kolozsvár, P, Unirii 23, ahol az üzlet végleg feloszlik. í A rendes bélmiiködés alapja az egészség­nek. Este 2—3 szem Artin dragée, reggelre normális ürülést biztosit. Kérje orvosától. Olcsó! — A rendőrkvesztor könyve. Talán Európa egyet­len országában sincs az ember annyi hatósági kellemet­lenkedésnek kitéve, mint nálunk. A törvények es kü­lönböző szabályrendeletek intézkedései nem jutnak el a nagyközönségig. Ennek viszont az a szomorú következ­ménye. hogy amikor a hatóságok minden kákán csomót keresnek, az állampolgár nem tudja komoly érvekkel azokat visszautasítani. Most Haţieganu Simon kolozs­vári rendőrkvesztor és .helyettese, dr. Clonţa Jenő cso­korba szedték mindazokat a törvényeket és más ható­sági intézkedéseket, amelyek végrehajtásával minden­nap találkozunk. Könyvük részletesen tárgyalja az ál­lampolgárság megszerzésének és elvesztési lehetőségei­nek a problémáját. Az idegen ellenőrzéssel kapcsolatban megirja, mi az idegen állampolgár kötelessége. Alapos tájékoztatót nyújt az emigráció, a konzulok hatásköré­nek kérdéséről stb. : A hasznos könyv ára 80 lej. Idegen nyelveket tanulók és tudók figyelmébe! Idegen nyelvek elsajátítására, gyakor­lására az eddig szerzett tudás felfrissítésére, meg­tartására, elméleti és gyakorlati továbbfejleszté­sére, gyors és biztos eredménynek játszi könnyed­séggel, szórakozva, mulattató módon való eléré­sére a legalkalmasabb az összes nyugati nyelve­ket felölelő „Der Fremdsprachler“ nagy terjedelmű havi folyóirat, ára 30— lei és az angol, francia, német nyelvű heti „Deutsche Fremdenzeitung“, ára 15— lei. Előfizethető Dr. Mandel Forditó Iro- dâban, Cluj-Kolozsvár, Strada Memorandului 12 — Wattzdorf bá;ó ellen újabb büntető­feljelentés érkezett. Budapestről jelentik: Wattzdorf Könrád báró ellen Nyári Erigyes gróf hitelezési csalás címén feljelentést tett a budapesti főkapitányságon. Wattzdorf bá­ró, akinek neve az Eszterházy Tamás-féle váltóügyből ismeretes, 7UU0 pengőt kért tőle kölcsön és garanciaként egy váltót mutatott fel, amelyet gróf Széchenyi Endre irt alá. A pénzt azután . Wattzdorf nem fizette vissza. A főkapitányság azonnal megkezdte a kihall­gatásokat. Megállapították, hogy a Széche- nyi-féle váltók értékét Wattzdorf feleségével, Török Liával együtt vette fel. Wattzdorf je­lenleg az egyik budapesti szanatóriumban kezelteti idegeit. A közeli napokban őt is ki fogják hallgatni a főkapitányságon. hW-W Valutapiac 1930. november 26. Zürich Bükaresl Budapest Becs Prága London WOäSU: nyitás zárlat utó Zürich ___ ____ 81205 3268­11070 13749 65305 25072 3276 Newyork 51640 51645 51645 4195 16840 57180 71025 337225 48558 16860 London 250775 2508V8 2508 20371 81750 277675 344875 163745 — 81875 Páris 202850 202925 2029 16476 66250 224650 2789 13250 12361 665 Milánó 270275 270250 270250 2195 88250 299250 371687 17G515 9277 866 Prága 1531 1531 1531 12440 5 169550 210562 — 16376 501 Budapest 9025 9025 9025 7335 2948 — 12479 589550 2776 2955 Belgrád 91280 91285 91285 — 299 101025 125537 5961 — 301 Bukarest 30625 30636 30636 2189 — 33937 42132 200212 818 — Bócs 726750 7269 7269 59055 2349 804375 — 47460 3449 2380 Beriin 12313 12315 123VS — 4013 1363750 16931 804 20363 4022 Száz lej árfolyama: Zürichben 30636 Londonban 818 Budapesten 33937 Erdélyi Leszámítoló és Pénzváltóbank Részvénytársaság Kolozsvár, Plata Unirii (Főtér) 9. Bánffy palota. Foglalkozik a banküzlet összes ágaival :f Előnyös feltételek mellett I kölcsönt nyújt belterületen fekvő városi házakba § I. h. bekebelezés mellett I , „

Next

/
Oldalképek
Tartalom