Kelet-Magyarország, 2017. július (74. évfolyam, 151-176. szám)

2017-07-12 / 160. szám

2017. JÚLIUS 12.. SZERDA KELET Háttér 3 „Néhány hét után hazajönnek” A vidék előnye, hogy olcsóbbak a telkek, ingatlanok, mint a városban illusztráció: km-archIv Az elvándorlás megtor­pant - főként az elöre­gedés jelent gondot. BERKESZ, KISHÓDOS, USZKA. Ahogy arról néhány nappal ezelőtt beszámoltunk, úgy a megyeszékhelyen, mint a beregi és szatmári kisváro­sokban folyamatosan növek­szik a lakosságszám. A kérdés csupán az, hogy ha a nagyobb települések lélekszáma évről évre emelkedik, vajon ezzel párhuzamosan a községeké, falvaké csökken?- Jelenleg stagnál a lakosság száma, de nem volt ez mindig így. Volt egy időszak nem is olyan régen, amikor a fiatalok a tanulmányaik végeztével már nem jöttek haza, hanem a főiskola, egyetem után az adott városban kerestek és ta­láltak munkát. Emiatt érezhe­tően nőtt az elöregedés mér­téke Berkeszen, megugrott az elhalálozási arány. Jó hír azonban, hogy a betelepülés nem szűnt meg, minimálisan, de vásárolgatják a lakásokat - mondta el érdeklődésünkre Szidor Attila. A nyírségi község polgár- mestere hozzátette: az új la­kók között akadnak kettős ál­lampolgárok, akik Ukrajnából költöztek át. S hogy miért Ber- keszre esett a választásuk? A település első embere szerint ennek oka egyrészt az, hogy közel van hozzájuk Nyíregy­háza és Kisvárda is, másrészt olcsóbbak a telkek, nem sza­ladtak el úgy az ingatlanárak, mint a környező városokban. Lenne igény a CSOK-ra Dr. Sértő-Radics István uszkai polgármester az utóbbi idő­ben nem tapasztalt elvándor­lást a községben.- El ugyan nem mennek az emberek, de jó lenne, ha a Csa­ládi Otthonteremtési Kedvez­ményt igénybe tudnák venni, ugyanis tíz olyan közművesí­tett telkünk van, amit próbál­tunk értékesíteni - akár a pi­aci ár alatt is. A gond csak az, hogy az uszkaiak nagy része közmunkás, emiatt nem felel­nek meg a CSŐK feltételeinek. Intézményesen is próbáltuk hozzásegíteni őket, felvettük a kapcsolatot a családsegítő szolgálattal, a bankokkal, ta­karékszövetkezetekkel, de ki­derült, hogy aki épített volna, valamiért nem veheti igénybe a kedvezményt - jegyezte meg a településvezető.- A természetes elvándorlás minimális, ami összefügghet a lakosság összetételével, alul­képzettségével, viszont ész­revettem, hogy egyre többen vállalnak idénymunkát a Du­nántúlon, sőt külföldön is. A tapasztalat azonban az, hogy rövid időn belül visszatérnek Uszkára, mert valami miatt nem találják meg a számítá­sukat máshol. Sokszor kihasz­nálják a tájékozatlanságukat, nehezen tudnak törvényes keretek között megélni, így néhány hét után hazajönnek. Dr. Sértő-Radics István el­árulta: a környező falvakban egyre több kettős állampol­gár érdeklődik. Nem építési telkeket, inkább olcsóbb in­gatlanokat keresnek, amiket átköltözés után felújítanak. Főként ukrajnai magyar nyugdíjasok élnek ezzel a le­hetőséggel. KM-CSA, HP Az uszkaiak nagy része közmunkás, emiatt nem felelnek meg a CSŐK feltételeinek. DR. SÉRTŐ-RADICS ISTVÁN Egyensúlyban a születés és a halál Kishódoson száznál is ke­vesebben élnek; korábban a négyszáz főt is élérte a lakos­ságszám, ami az 1970-es ár­víz következtében csappant meg jelentősen. Mint Krak­kó Zsigmondtól megtudtuk, manapság stagnál, illetve kis mértékben nő a Kishódoson élők száma.- A településen alig van munkahely, az egyedüli fog­lalkoztató az önkormányzat - válaszolta érdeklődésünkre a polgármester, aki hozzáfűzte: ennek ellenére nem jellemző az elvándorlás, mégpedig az ingatlanárak miatt.- A születések ellensúlyoz­zák a halálozások számát, ezenfelül Kárpátaljáról egy, Magosligetről két család köl­tözött ide a közelmúltban. A lakható ingatlanok sorban el­kelnek - ezeket elsősorban a szomszédok vásárolják meg -, már csak ezért sem számít­hatunk nagyobb népesség- növekedésre - vont mérleget Kishódos első embere. Az EU-kártya adu lehet a kezünkben A szükséges plusz... fotó: racskó tibor AZ ELŐFIZETŐ KÉRDEZ A KELET VÁLASZOL Ha uniós országba uta­zunk, érdemes kiválta­nunk az EU-kártyát. nyíregyháza. - Az idén nyá­ron Angliában töltünk egy hetet a családommal. Egyre többet hallok az ingyenesen igényelhető EU-kártyáról. Szeretném tudni, hol lehet kiváltani, milyen szolgálta­tást nyújt - fordult lapunkhoz előfizetőnk, Budai Imréné. Megtudtuk: az Európai Egészségbiztosítási Kártyát a Magyarországon egészségügyi ellátásra jogosultak kérhetik a lakóhely szerint illetékes, me­gyeszékhely szerinti járási hi­vatalban személyesen, illetve a kihelyezett ügyfélszolgálati pontokon. A kormányabla­koknál benyújtott igényt to­vábbítják a járási hivatalnak. A postán beérkezett kérelmek­nél, ha a tényállás tisztázott s az EU kártya kiadható, az ügyintézési határidő 8 nap. A kiadása térítésmentes, ám ha megrongálódik, elvész vagy ellopják, igazgatási szolgálta­tási díjat kell fizetni. Kiskorú esetén csak a szülő járhat el ez ügyben. Ha EU-s országba utazunk, érdemes kiváltanunk a kár­tyát, mivel így az ott tartóz­kodásunk idején az orvosilag szükséges szolgáltatásokat azonos feltételekkel kaphat­juk meg, mint az adott ország biztosított állampolgára. Ha például eltörjük a lábunkat Angliában, s be kell gipszel­ni, akkor azért annyit kell fi­zetnünk, mint egy helybeli biztosítottnak, vagyis sem­mit, ám ha egy kezelés oda­kint költségtérítéses, akkor Magyarországon hiába lenne ingyenes, a pénztárcánkba kell nyúlnunk. Ha már Ma­gyarországon is fennállt egy probléma, csak abban az esetben kezelik, ha az adott külföldi országban vált súlyo­sabbá. A kártya 36 hónapig érvé­nyes, kiállításához TAJ-kár- tya és személyi igazolvány szükséges. km-pi Nézőpont Nyéki Zsolt Átkok nélkül, de... Amikor a focipályát felszántották, épp csak sóval nem hin­tették be. Amúgy minden másban teljes volt a pusztítás, mely hosszú időre megnyomorította egy kis nyírségi falu életét. Az igazságnak azonban van egy masszív tulajdonsá­ga: előbb vagy utóbb, de győzedelmeskedik. így történt ez Pócspetriben is. Csaknem hetven év után kísérték a megnyugvás remé­nyében végső nyughelyére a kivégzett mártírt. Különös nap volt ez: nehéz szívvel, de mégis ünneplő emberek szorítot­ták meg egymás kezét a templomban, a püspöki szentmise után. Aztán a műsort hol elborzadva, hol megrendülve hallgatta, nézte még az is, aki van olyan szerencsés, hogy számára távoli régmúlt mindaz az iszonyat, ami itt történt, a történelem sötét korszakával együtt. Egymást váltották akkor a gyilkos eszmék és rendszerek: a nácizmust legyőző kommunizmus békét ígért, de polgárháborúba taszította az országot. Olyan időket hozott, amelyben állampárti játékszer lett vagyon, emberi méltóság , H l és élet; amelyben iparos segéd QG mindig KG VG- vezethetett egy országot, és ;ebb támogatás fodrászsegéd vérbíróként 1 ltntr PPV áfbanq hozhatott halálos ítéleteket. UIU n egy d lldgUo Ma már hitetlenkedve kérdez ­lyírségi kiStGlGpillGS zük: hogy lehetett az iszonyat ■"7Íntión com \/nlt világát elviselni, túlélni? A hit jZiníJGn SGm VOII erejével - válaszolják csönde­nód fejlődni. sen a még élő szemtanúk, a családtagok. No meg a szere­tet... Az életfogytig tartó fegyházra ítélt, tizenöt év múltán szabadult fiatal tanító, Som István, és a rá kitartóan váró Sárika néni, a felesége fogalmazták meg együtt ezt a legne­mesebb tisztasággal: „Soha nem átkoztunk senkit. A szeretet és a türelem erőt ad; ha ez van, mindenünk megvan”. Ez a falu nem adta fel, nem néptelenedett el - pedig nehéz volt. Ezzel szembesült például Kovács János Csaba, a helyi művelődési ház 1980-ban kinevezett igazgatója is. Ma már az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub elnökeként emlékezik és emlékeztet rá, az akkori tanács és pártvezetés hogyan akadályozta, tette lehetetlenné a helyi közösségi életet. Még a focipályát is beszántatták... A „rendőrgyilkos falu” bélye­gét a szocializmus alatt végig cipelve ide mindig kevesebb támogatás jutott, egy átlagos nyírségi kistelepülés szintjén sem volt mód s lehetőség fejlődni - e külső elnyomásban vált meghatározó erővé a helyi összefogás, közösség. Minél inkább fokozódott a mellőzöttség a hagyományos értelem­ben vett társadalmi színtéren, annál inkább erősödött a hit és a hitre épülő élet. Nem véletlen, hogy a település több papot és egy püspököt is adott az egyháznak, amely máris új tartalommal jelenik meg - még az ateisták előtt is. Pócspetri megint írt egy fejezetet a magyar történelem lapjaira, s e pillanatra méltó módon készültek az itt élők. Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub „Pócspetri (múlt, jelen, jövő)” címmel megjelent kiadványában a versek, idézetek, kordokumentumok, fotók irodalmi igényességgel és törté­nelmi hűséggel vezetnek vissza vészterhes időkbe, hogy a vádak alól szabadult jelen bemutatásán át engedjenek bepillantást a jövő terveibe. Ünnepi műsorával könnye­ket csalt a szemekbe az Iránytű Klub zenekar, a Nyugdíjas Egyesület Népdalköre, a Katolikus Énekkar, a Mohos-menti Vadászdalárda és a Királyfalvi Miklós Általános Iskola ének­és tánckara. Mindannyian segítették átélni, feldolgozni és elengedni a fájdalmat. Ám a fülekben visszhangzik még Tóth Bálint Magyar litániájának átköltése: „ De véssük gránitba, bazalttömbbe, minden időre, minden bűnös nevét, jegyez­zük fel, s legyen ennyi elég”. zsolt.nyeki@kelet.hu Kelet kvíz A település régi helynevei közül a 20. század elején is ismert volt Ördögár­ka, Havafa és Vashegy neve. a) Kék b) Nyíribrony c)Tiszadob d) Petneháza A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el ■ Kertrendezés Évente legalább egyszer megigazítják a fák koronáját a vásá- rosnaményi Tomcsányi-kastély udvarán. fotó: sipeki Péter Megkérdeztük: Önt mennyire viselik meg a frontok s a hirtelen időváltozás? Batai Jánosné Jó ideje nagyon megvisel, mivel érrendszeri betegség­ben szenvedek, s műtötték is korábban. Kiver a víz, hasogat a fejem, rossz a közérzetem. Régebben nem volt ilyen szélsőséges az időjárás. Nagy Máté Zsolt Frontérzékeny vagyok, s nem csak a fejem fáj, de a műtött karom is. Ráadásul gyengébb­nek, fáradékonynak érzem magam, s egy nappal koráb­ban megérzem, ha megválto­zik a légnyomás. Kenéz Adrienn Nem vagyok érzékeny a frontokra, ritkán fáj a fejem vagy sajog a korábban sérült bokám. Engem nem zavar egy-egy zivatar, a meleget is imádom, egyedül a szeles időt viselem nehezen. Vig Erika Szülésznőként azt tapaszta­lom, hogy megnő a szülések, a koraszülések száma. Én pedig hamarabb elfáradok, az éjszakázást is nehezebben viselem. Valószínűleg ehhez is hozzá kell szoknunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom