Kelet-Magyarország, 2017. május (74. évfolyam, 100-125. szám)

2017-05-05 / 103. szám

2017. MÁJUS 5., PÉNTEK KELET Egy új élettel nyer értelmet a halál betegség, de szervspecifikus okok is lehetnek. Példaként említette, amikor minden vizsgálati és laboreredmény azt mutatta, hogy a máj alkal­mas az átültetésre, a kivétel­nél mégis kiderült - ez a végső döntés -, hogy túlságosan el- zsírosodott, így nem használ­ható fel. A legfontosabb céljuk, hogy meggyógyítsák a betegeiket, ez határozza meg minden percüket fotók: sipeki Péter Magyarországon aki az életében nem tiltja meg, az szervdonornak minősül. NYÍREGYHÁZA. - Ez egy abszo- lút csapatmunka, az Anesz- teziológiai és Intenzív Terá­piás Osztály (AITO) minden dolgozójának aktív szerepe van abban, hogy az „Életet ajándékozó kórház” címet a szervátültetésekhez adott donációs tevékenységünkért ismét megkaptuk - hangsú­lyozta dr. Szűcs Attila. Az AITO osztályvezető főorvosa elmondta: az a legfontosabb céljuk, hogy meggyógyítsák a betegeiket, ez határozza meg minden napjukat és percüket.- De ha eljön az agyhalál pil­lanata (az agy - beleértve az agytörzset is - működésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnése, amit minden esetben egy háromtagú, füg­getlen bizottság állapít meg a törvényi előírásoknak meg­felelően), azért teszünk meg mindent, nagyon-nagyon sok órában, mert szintén az életet tartjuk szem előtt, és azokra gondolunk, akik szervátülte­tésre várnak, s a munkánkkal hozzájárulunk az életük meg­mentéséhez. A halállal talál­kozva is az élet a célunk, mert így tudunk értelmet adni az elmúlásnak - fogalmazott az osztályvezető főorvos. Egy elhunyt öt-hat beteg­nek adhat szervet - két ve­Egy elhunyt több betegnek is adhat szer- gäftä vet és ment- rmA hét életet. DR. SZŰCS ATTILA JH8 sét, májat, szívet, tüdőt és hasnyálmirigyet, ez utóbbit azonban nem külön, hanem legtöbb esetben a vesével együtt ültetik át és egy ember kapja, valamint a szaruhártya szövete is átültethető. Nem lehet hibázni A veséért Debrecenből, a májért, a tüdőért és a szívért Budapestről, de miután az Eurotransplant tagja hazánk, akár Németországból és Ausztriából indul el helikop­terrel, repülővel a speciális team, amely kizárólagosan jogosult a szervek kivételére. Volt, hogy egyszerre öt csapat 18 tagja volt a műtőben. Szűcs Attila hozzátette: kül­földre csak akkor kerül szerv, ha az itthoni várólistán nincs olyan beteg, aki megkaphatja azt. Ez igaz fordítva is, hiszen nemrég egy súlyos májbeteg két nap alatt kapott megfele­lő szervet Németországból, a transzplantáció sikeres volt, a beteg jól van. A családtagok, amikor azt látják, hogy a gép még lélegez­teti a szerettüket, nehezen ér­tik meg: az agyhalál azonos az egyén halálával. Ezért mon­danak el nekik mindent pont­ról pontra, mi miért történik, hiszen az AITO felelőssége, hogy a team megérkezéséig Az amerikai filmekben azt lát­juk, hozzá kell járulni ahhoz, hogy valaki donor legyen, itt­hon ugyanakkor más a szabá­lyozás.- A jelenleg hatályos törvé­nyek szerint az a magyar ál­lampolgár, aki életében nem tiltja meg, az Magyarorszá­gon szervdonornak minősül, kivételt a gyermekek jelente­nek, esetükben a szülők bele­egyezése szükséges - mondta- ez lehet akár 16-18 óra is - a lehető legjobb kondícióban, átültethető állapotban tartsák a szerveket. Ez állandó fel­ügyeletet, precizitást és ma­gas szakmai felkészültséget igényel, nem lehet hibázni. A főorvos kitért arra is, nem minden szerv alkalmas transzplantációra, kizáró ok többek között a daganatos a törvényi háttérről dr. Szűcs Attila. - Arra azonban nem ad módot a szabályozás, hogy itthon külföldi állampolgár donor legyen, akkor sem, ha az állandó lakcíme, munka­helye itt van, de nem vette fel az állampolgárságot. így for­dulhatott elő, hogy a baleset­ben nálunk elhunyt amerikai kisfiú szerveit, bár a szülei azonnal felajánlották, Bécs- ben operálták ki. Az életmentő hívás- Hajnalban csörgött a tele­fon, csak annyit mondtak, elindult értem a mentő, transzplantációs műtétem lesz - idézte fel lapunknak az 1 első riasztás emlékét Értei Ist­ván. Akkor meghiúsult az át­ültetés, a másodiknál minden óraműpontossággal történt, és a kétórás műtét után Ist­vánt úgy tolták ki a debrece­ni transzplantációs centrum műtőjéből, hogy működött az új veséje.- Szerencsés vagyok, hiszen | csak négy hónapot kellett az új szervre várnom; sajnos vannak, akik nem alkalmasak az átültetésre, és olyanok is, [ akik évek óta abban remény­kednek, egyszer megcsörren az ő telefonjuk is - utalt a sorstársakra István, aki 2010 februárjában már túl volt az átültetésen. Azóta is fegyel­mezett életet él, betartja az { orvos utasításait, élete végéig J szednie kell a kilökődésgátló- j kát.- Nem akarom tudni, hogy kitől kaptam a vesét, de amíg élek, hálás szívvel gondo­lok rá - jegyezte meg és el­ismerte, először nem akarta a transzplantációt, ma már nagy ajándéknak tartja az új vesét, ezért nagyon vigyáz J rá. A hozzátartozóknak pedig mindig az adhat erőt, hogy családtagjuk a halála után éle­tet ment. KM-BM A jogszabályi háttér Megkérdeztük: Felajánlanád a szerveid? SZABÓ GÁBOR: Szive- HORVÁTH DÖME: Én NAGY MELITTA: Aki sen segítenék másokon, is örömmel venném a tud, annak segítenie ha megtehetném. segítséget. keli. NAGY LÁSZLÓ: Meg- FEKETE ESZTER: Bor- SZABÓ LÍVIA: Tá­menteném a hozzátar- zongok a vérvételtől is, mogatom ezt a fajta tozóm életét. de ez nem tart vissza, beavatkozást. Szabó Gábor idősebb korában szívesen felajánlaná szerveit. - Ha olyan helyzetbe kerül­nék, hogy szerveimmel se­gíthetnék másokon, szívesen megtenném - adta tudtuk Horváth Döme szerint a szerv- átültetés remek lehetőség a rászoruló, súlyos betegek­nek. - Ha valami rossz történ­ne velem és csak ezen az egy módon gyógyulhatnék meg, én is örömmel venném a se­gítséget - nyilatkozta. Nagy Melitta egészségügyi szakmát tanul. - Azt gondolom, hogy aki tud, annak segítenie kell. Én is felajánlanám szerve­imet, ha a szükség megkö­vetelné, hogy ezáltal esélyt adhassak másoknak a teljes életre - mondta kérdésünk­re válaszolva a ramocsaházi lány. Nagy László szívesen se­gítene másokon. - Ha ezzel a beavatkozással megmenthet­ném az egyik hozzátartozóm életét, bátran tenném meg - tette hozzá. Fekete Eszter tart az orvosi beavatkozásoktól. - Már a szimpla vérvételtől is borzongok, azonban ez nem tartana vissza a segítségnyúj­tástól - árulta el érdeklődé­sünkre. Szabó Lívia szívesen lenne szervdonor. - Úgy tu­dom, nagyon sok beteg embe­ren segített már ez a fajta mű­téti beavatkozás, s magam is támogatom. Fordított esetben én is örülnék egy életet mentő szervnek - közölte. km-or Kelet kvíz Itt született Harsányi Juhász Ferenc (1915-1997) pedagógus, a) Nagyhalászban b)Kemecsén c) Demecserben d) Kótajban A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el. „Imre bácsi” kérése teljesült A mindennapos testne­velésnek köszönhetően ma 1,2 millió gyermek sportol rendszeresen. csenger. - A fiatalok egészsé­ges életmódra nevelésének ügye Magyarország első szá­mú, nemzeti ügye: nincs en­nél fontosabb. A sport erre a legalkalmasabb eszköz, mert kitartásra, aktív életre és be­csületes versengésre tanít, egyben közösséget teremt. A mindennapos testnevelésnek köszönhetően ma 1,2 millió gyermek sportol hazánkban rendszeresen - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütör­tökön Csengerben, a járási tan­uszoda átadásán. Hozzátette: a cél az, hogy minden gyermek megtanuljon úszni, hogy spor­toljanak - ez mindannyiunk érdeke, ugyanis ők a legfonto­sabbak. Ha nincsen gyermek, akkor nincsen jövő, és ha a gyermek nem egészséges és erős, akkor a jövő sem lesz az.- A tanuszoda megépíté­sével valóra vált egy négy évtizedes álmunk - árulta el a szalagvágást megelőzően Fórján Zsolt csengeri polgár­A fiatal úszók a szalagvágás után birtokba vették a medencéket FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR mester. Kifejtette: amikor Makovecz Imrével 2010-ben a településfejlesztési koncep­cióról beszélgettek, az építész azt kérte, hogy egy impozáns épülettel zárják le a városköz­pontot. „Imre bácsi kérése most teljesült.” A 354,8 mil­lió forintból épült, egyszintes létesítményben helyet kapott egy hatpályás medence és egy kisebb tanmedence is. Kitért a Csengerben épülő büntetés-végrehajtási intéz­mény szükségességére is. El­mondta: a beruházással 250 munkahely létesül a telepü­A miniszterelnök szava- Csengerben is egy erős Ma­gyarországot építünk, ami csak erős és egészséges em­berekkel képzelhető el. Hogy ez teljesüljön, már a legkiseb­beknek is biztosítanunk kell a lehetőséget a rendszeres spor­tolásra - világított rá Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője beszédében. Hoz­záfűzte: sokat gondolkodott arról, mit szeretne a minisz­terelnöktől a térség nevében, s arra jutott, azt kéri, hogy még sokáig kérhessen.- Hamarosan leülünk negy­vennégy település vezetőjé­vel, s remélem, kiderül, mi az, amihez egy miniszterel­nök ígérete, szava szükséges. lésen, 82, a későbbiekben ott dolgozó fiatal már megkezdte tanulmányait. Szóbeli megállapodások Fórján Zsolt és Orbán Viktor az ünnepség előtt több meg­állapodást is kötött. Közösen döntöttünk egy 650 millió forintos iparipark-fejlesztésről és -bő­vítésről. A város főterén áll egy oda nem illő épület, amit el­bontanánk, és buszpályaudvar létesülne a helyén. Felmerült, hogy a határ túloldalán a ve­tési ipari parkot össze kellene kötni Csengerrel, így a határig vezető utat meg fogjuk építe­ni, emellett egyeztetést kezde­ményezünk a román kormány­nyal egy határmetszési pont létrehozásáról. Nemrégiben Szatmárnémetiben megegyez­tünk az ottani polgármester­rel a települést Mátészalkával összekötő M49-es főút négy- sávosításáról, és hamarosan elkezdjük a csengeri szakasz tervezését is - jelentette be a miniszterelnök. km-csa Levél a jövőbe ­az életért Kedves ismeretlenek! Nem tudom, kik vagytok, azt sem, hány évesek, hogy fiú- vagy leánynevet adtak nektek a szüléitek, amikor a világra jöttetek. Soha nem fogom megtudni, hol éltetek, milyen iskolákba jártatok, voltak-e barátaitok, kimondtátok-e a boldogító igent, hallottátok-e a gyermeketek első szavait, sírtatok-e a ballagásán, eljegyzésén. Mégis hálás vagyok, hogy mindenemet nektek adhatom, mert a földi pályafutásomat befejezve nekem már nincs szükségem ezekre. Adom a szívemet, hogy a vért jól pumpálja, dobbanjon ütemesen, szerelmesen verjen kicsit hevesebben. Két vesét, meg a májat, hogy méregtelenítsenek, kiválasszanak, értékes, a szervezet számára nélkülözhetetlen anyagokat termeljenek, hogy az életetek már ne a dialízisről, a várakozásról, a fájdalomról, a reménytelennek tűnő reménykedésről szóljon. Tüdőt, hogy nagyot szippanthassatok a friss levegőből, és éltető oxigénnel teljen meg minden sejtetek, sétálhassatok, kocoghassatok, szülinapi tortán gyertyát elfújhassatok. A szaruhártyaszövetet is, hogy tisztán láthassatok, napot, holdat, csillagot kémlelhessetek, verset, regényt olvashassatok. Míg éltem, vigyáztam mindre - amennyire lehetett -, cserben soha nem hagytak, működtek tisztességesen. Szolgáljanak benneteket is, mert a ti jobb életetek ad értelmet nemcsak az én életemnek, de a halálomnak is, jöjjön az bármikor, tudni fogom, ezért (is) megérte élni! Éljetek boldogan! monika.bednarik@kelet.hu- TáncaVMKK-ban „Megidézett Kárpátalja - hágókon innen és túl" címmel a Magyar Állami Népi Együttes előadása volt látható csütörtökön a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. FOTÓ: SIPEKI PÉTER Nézőpont Bednárik Mónika

Next

/
Oldalképek
Tartalom