Kelet-Magyarország, 2016. november (73. évfolyam, 257-281. szám)

2016-11-17 / 270. szám

2016. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK KELET Tűzifára pályáztak - s nyertek Kétszázegysza- bolcs-szatmár-beregi település több mint 470 millió forintot kapott. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG.. Ösz- szesen 2289 önkormányzat nyert a Belügyminisztérium által meghirdetett szociálistü- zelőanyag-pályázaton, a nyer­teseknek február 15-éig kell kiszállítaniuk a tüzelőanyagot - mondta Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkor­mányzati államtitkára. Akárki nem pályázhatott Az önkormányzatok min­den igényjogosult után leg­feljebb két köbméternyi fát igényelhettek. A támogatásra az ötezer lakosnál kisebb te­lepülések pályázhattak. Az elbírálásnál figyelembe vették a 2015-ben átlagosan foglal­koztatott közfoglalkoztatottak számát, illetőleg a településen élő nyolcvanévesnél időseb­bek számát. A hátrányos helyzetű tér­ségekben lévő önkormány­zatoknak egyáltalán nem kell önrészt fizetniük, a többinek pedig köbméterenként ezer forint plusz áfa önrészt kell biztosítania. A Belügyminisztérium kere­téből fa esetében összesen 15 ezer forint plusz áfa támoga: tást kapnak köbméterenként a települések. A megvásárolt tűzifa szállítási költségeit az önkormányzatnak kell állnia. Az idei pályázaton a Bel­ügyminisztérium által készí­Egy árva galy- lyat sem kap, aki koráb­ban pénzzé tette a fáját! BÁN GYÖRGY A támogatást néhány napon belül megkapják az önkormányzatok, a tüzelőanyagot február 15-éig kell kiszállítani FOTÓ: ÉKN-ARCHiV tett anyag szerint 2291 önkor­mányzat pályázott, az igényelt támogatás 6,1 milliárd forint volt, és csak két pályázat nem felelt meg a jogszabályi felté­teleknek. Kemény lombos tűzifa vá­sárlására 2072 önkormányzat nyert támogatást, lágy lombos tűzifa vásárlására 35. A nyertes önkormányzatoknak a tűzifát a kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai által nyilvántar­tott erdőgazdálkodóktól kell megvásárolni. Köszönet a támogatásért A támogatást néhány napon belül megkapják az önkor­mányzatok, amelyeknek saját rendeletben kell szabályoz­niuk, hogy a tüzelőanyagot milyen módon osztják szét. A tűzifát legkésőbb február 15-éig kell kiszállítani, és a tá­mogatással április 15-éig kell az önkormányzatoknak elszá­molniuk. Szamossályinak nem kell önrészt tennie a pályáza­ton elnyert összeghez.- Köszönettel tartozunk a tá­mogatásért, ami - ha csak idő­legesen is - sokat segít a lakos­ságnak - mondta lapunknak Bíróné dr. Dienes Csilla pol­gármester. - Településünkről tavaly egy névtelen bejelentés érkezett a Belügyminisztéri­umhoz: valaki nem volt elége­dett a tűzifa mennyiségével.- A vizsgálat nem talált hiá­nyosságot, de az idén inkább szénre pályáztunk, hogy fel se merülhessen hasonló panasz. A pályázatot 732 mázsára nyújtottuk be, 384-et tudunk majd szétosztani. Akárcsak tavaly, a közmunkaprogram­hoz rendelkezésre álló traktor segítségével házhoz szállítjuk a szenet - tette hozzá Szamos- sályi vezetője. Tiszadobon 216 család ott­honát melegítheti az idén szo­ciális fa, az arra jogosult ház­tartások „fejenként” egy erdei köbmétert kapnak.- Kimondottan rászorultak­nak jár az ingyenes téli tüze­lő, amely egy-másfél hónapra lesz elegendő. Száz idős és 116 nagycsaládos rászoruló­ra esett a választásunk. Ko­rábban volt rá példá, hogy egyesek túladtak a szociális tűzifán, nem élve, hanem visz- szaélve az állami segítséggel. Az idén ők egy árva gallyat sem kapnak - jelentette ki Bán György, a település polgár- mestere.- Hozzátette: az önkormány­zat (is) tisztában van vele, hogy ez a szociális támogatás „nem tart örökké”, sőt, ezért december-január hónapok­ban saját forrásból további 84 köbméter fával segítik a falu szegényeit. Kocsord először pályá­zott, és 2,2 milliót nyert téli tüzelőre. ' V IFJ. FÖLDI ISTVÁN K# Kocsord első embere, Földi István arról számolt be, hogy most először pályázott, és 2,2 millió forint támogatást kapott a falu szociális tüzelőanyag­ra. - Hogy kinek és mennyi jut majd, azt még tárgyalja a szociális bizottság, de egy em­berként örülünk a várva várt segítségnek. km-mj,pi,hp Több pálvázó a tavalyinál Tavaly és tavalyelőtt a szoci- álistüzelőanyag-támogatás- sal 180-185 ezer családnak sikerült egy-másfél havi tü­zelőanyagot biztosítani. A pá­lyázó önkormányzatok száma nőtt a tavalyihoz képest. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az igényjogosultak szá­ma nőtt volna, inkább arról van szó, hogy az önkormány­zatok aktívabban pályáznak, összességében a szegénységi mutatók javulnak 2013 óta. Brazilos lesz a hálaadó ünnep NYÍRBOGDÁNY. Különleges há­laadó ünnepség helyszíne lesz november 19-én, szom­baton 10 órától a Nyírbogdá- nyi Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Kezdésként a helyi öregfi­úkkal játszik a brazil kereszté­nyekből álló vendégegyüttes bemutató mérkőzést. Déltől az intézmény tor­natermében bizonyságté­telek hangzanak el, melybe bekapcsolódnak a brazilok, Szabó Balázs gospel zenész, Egri-Nyári Barnabás iskola­lelkész, a nyírbogdányi iskola tanulói és nevelői, valamint a dolgozói is. KM Megkérdeztük: Ön szerint elegendő szociális tűzifát kapnak a rászorulók? TOLDY KÁLMÁN: Nem IGNÁCZ REGINA: KI SZEKERES ANDRÁS: halat, hanem hálót kellene szűrni a potyá- Kevés jut, mivel sok a kellene adni! zókat. rászoruló. BALOGH ANITA: KI a KOROTKIDORINA: Ml- LAKATOS FANNI: kicsit nem becsüli, a nőségileg és mennyi- Hamar hamuvá lesz a nagyot nem érdemli I ségileg sem az igazi. szociális fa.- Nem halat, hanem hálót kel­lene adni a szegény emberek­nek! Elegendő munkahely és tisztes jövedelem esetén nem lennének rászorulva erre az állami könyöradományra - vé­lekedett a Vásárosnaményban élő, iparfejlesztésben jártas Toldy Kálmán. - Ha rajtam múl­na, jelentősen megemelném a szegény családok „fejadag­ját”, de előtte ki kellene szűrni a potyázókat, akik valójában nem rászorulók, csak lusták dolgozni, és azért szűkölköd­nek - fejtette ki álláspontját Ignácz Regina. Szekeres András így válaszolt: - Kevés jut, mi­vel sok a rászoruló. Amit kap­nak, legfeljebb pár hétre elég, de tudok olyan jogosultakról is, akiknek dudva nőtte be a kertjükben az adományfát, mert nem voltak hajlandóak felhasogatni a tüzelőt. Balogh Anita (Nagycserkesz): - Ki a kicsit nem becsüli... - idézte a közismert szólást a fiatal lány, ugyanakkor elismerte: pár nap alatt hamuvá ég az ajándék fa, mivel három szobát fűtenek. Korotki Dorina minőségileg és mennyiségileg is elégedetlen a szociális tűzifával. - Ennyivel képtelenség kihúzni a telet - szögezte le. Lakatos Fanni (Má- riapócs): - Négy helyiséget fű­tünk, három cserépkályhánk és egy kandallónk van. Mind­egyik „szereti a hasát”, hamar elhamvad a szociális fa a nagy hidegben. km-pi Rőzse a rézsűn Azt hiszem, a szomszédos országok idős és rászoruló lakosai méltán irigykedhet­nek honi sorstársaikra, akik még téli tüzelőre is pályáz­hatnak. (Ebben az erdőkben „gazdag” országban.) Akár két köbmétert is kaphat egy-egy rászoruló család. A becsélések szerint azonban ez csak egy-másfél hónapra elegendő. A többit másként kell előteremteni. Hol van ez ahhoz, mint amikor gémberedő kézzel szedték össze a rozsét az erdőben a szegény emberek, magukkal vitték gyermekei­ket is, hogy minél több tűzre- valót tudjanak hazavinni. És még arra sem ártott figyelni, nehogy találkozzanak az erődkerülővel. Mert, ugye, ki tudja...? Nem önkormányzati lehetőség és feladat volt, ha­nem mindenki a saját bőrét vitte vásárra. Nem kívánom senkinek azt az állapotot! Az is hírlik, hogy a hátrá­nyos helyzetű térségekben lévő önkormányzatoknak - feltéve, ha ötezernél keve­sebb lakos él az adott telepü­lésen - még önrészt sem kell fizetniük, a többiek számára viszont köbméterenként ezer forint plusz áfa a taksa. Sajnos, nem vitás, jóval több a hátrányos helyzetű telepü­lés, mint a jobb sorú. Ennek ellenére mindössze 2107 önkormányzat nyert szociális tűzifa vásárlására pályázatot. Az is lehet, hogy akad olyan önkormányzat - bár ezt nehéz elhinni -, mely nem él a pályázati lehetőséggel. Hiszen a megvásárolt tűzifa szállítási költségei is az ő büdzséjüket terheli. Különö­sen, ha távolabbi erdészetből kell utaztatni a tűzrevalót. Ne feledjük, kis lélekszámú települések önkormányzatai­ról van szó. laszlo.gyorke@kelet.hu Kelet kvíz 1085-ben Szent László király a tele­püléshez közel győzte le a kunokat és besenyőket. a) Nagyarhoz b) Panyolához c) Bökönyhöz d) Rakamazhoz A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el. A szociális tűzifa pályázaton nyertes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések (forrás: www.kormany.hu ) Település Elnyert összeg Dögé 4419600 Kálmánháza 1635760 Méhtelek 2275 840 Nyirmihálydi 4 095750 Rozsály 1619250 Tiszakóród Ajak 4605020 Encsencs 3886200 Kántoijánosl 3714750 Mérk 3 505 200 Nyírpazony 2364740 Sényő 1932305 Tiszamogyorós 1367790 Anarcs 2114550 Eperjeske 2853690 Kék 2606040 Mezőladány 2381250 Nyírpilis 3 867150 Sonkád 2613660 Tiszanagyfalu Apagy 4569460 Érpatak 2171700 Kékese 4914900 Milota 2495550 Nyírtét 2209800 Szabolcs Tiszarád 1581150 Aranyosapáti 2606040 Fáblánháza 2194560 Kérsemjén 693420 Nábrád 1866900 Nyírtura 1724 660 Szabolcsbáka 2038350 Tiszaszentmárton 2213610 Baktatórántháza 9220200 Fülesd 1137920 Klsar 3058160 Nagyar 1676 400 Nylrvasvári 4572000 Szabolcsa resmart 1459230 Tiszatelek 2209800 Balsa 1390 650 FOlpösdaróc 480060 Kishódos 495300 Nagycserkesz 2571750 Ófenértó 3314700 Szakoly 4818380 iszavid Barabás 1524 000 Gacsály 1447800 Kisléta 2647950 Nagydobos 2000250 Olcsvaapátl 857250 Számosán .alos 2000250 Tisztaberek 1295400 Bátorliget 1422400 Garbolc 933450 Kisnaménv 1028700 Nagyhódos 800100 Ópályí 3798 570 Szamosbecs 728980 T. idar Benk ___________681990 Gávavencsellő 2 556510 Kispalád_________2571750 Nagyszekeres 1200150 Okőritófülpös 3810000 Szamoskér______1076 325 Tornyospálca 5227320 Beregdaróc 2000250 Géberlén 835660 Kisvarsány Nagyvarsány 1165860 Ömbőty 1403350 Szamossályi 1463040 Tunyogmatotcs 4591050 Beregsurány 1760220 Gégény __________1314450 Kisszekeres 1390650 Napkor 2844 800 őr 1798320 Szamostatárfalva 1276350 Túrtstvándl 3200400 Berkesz 2364740 Gelen« 1884680 Kocsord 2110740 Nemesborzova 647700 Panyola Szamosújlak 419100 Túrricse Besenyőd 2190750 Gemzse 2552700 Komlódtótfalu 675640 Nytrbéttek 579121- Pap 3147060 Szamosszeg 3162300 Tuzsér 2842260 Beszterec 3009900 Geszteréd 3733B00 Komoró 842010 Nyírbogát 3929380 Papos 834390 Szatmárcseke 2571750 Tyúkod Blrl 1813560 Gulács 3219450 Kótal 2552700 Nyírbogdány 1095375 Paszab 3790950 Székely 1562100 Újdombrád 609600 Botpalád 2 628900 Győröcske 657 860 Kölese 1849120 Nylitsaholy 2633980 Páti Szorgalmatos 733425 Újkenéz Bököny 5619750 Györtelek 2724150 Kömörő 1524 000 Nyírcsászári 1504 950 Pátyod 1066800 Tákos 1297940 Ura 2247900 2 453640 Gyulaháza 2933700 Laskod 2 038350 Nyírderzs 1047750 Penészlek 1524 000 Tarpa 3257550 Uszka Cégénydányád 990600 Gyüre 2190750 Levelek 3981450 Nyírgelse 1297940 Penylge 1085850 Terem 1847 850 Vaja 3931920 2781300 Hermánszeg 635 000 Lónya 1371600 Nyfrgyulaj 2266950 Petneháza 3562 350 Tlborszáltás 1902460 Vállaj Csaroda 1422400 Hetefejércse 1543050 Lövőpetrl 749300 Nyíribrony 2590800 Plrlcse 3467100 Tiszaadony 2560320 Vámosatya 1314450 Császló 1333500 Hodász 6819900 Magosliget 1529080 Nyfrjákó 2346960 Pócspetri 2571750 Tiszabecs 2114550 Vámosoroszi 2382 520 Csegöld 1657350 llk 3695700 Magy 2305050 Nyírkárász 2305050 Portsaimé 5791200 Tiszabercel 3771900 Vasmegyer 2209800 Csengersima 1706 880 jénd 1714500 Mánd 1181100 Nyírkáta 2743200 Rakamaz 5 529 580 Tiszabezdéd 1729740 íony Csengeni jfalu 3295650 Jánkmajtis 3429000 Mándok 2659380 Nyírkércs 1795780 Ramocsaháza 3162300 Tiszacsécse 1351280 Zajta 1493520 Darnó 914400 Jármi 1564640 Máriapócs 3 067 050 Nyírlövő 1657350 Rápolt 838200 Tiszadob 4114800 Zsarolyán Demecser 7645400_ Jéke ________638175 Márokpapl 1137920" Nyirlugos _______4996180 Rétközberencs 1455420 Tiszakanyár _______ Zsurk__________1390650 3379470 Kállósemjén 4648200 Mátyus 838200 Nyírmeggyes 2524760 Rohod 4 057650 Tiszakerecseny 3429ÖÖÖ Összesen: UnV j Nézőpont Györke László ™

Next

/
Oldalképek
Tartalom