Kelet Magyarország, 2016. október (73. évfolyam, 231-256. szám)

2016-10-01 / 231. szám

2016. OKTÓBER 1., SZOMBAT KELET Háttér 3 „A konnektorokból is folyt a víz” A fal színét Berta Dorina Amanda választotta ki, aki az iskola miatt nem volt otthon a sajtótájékoztató idején; köszönetét elérzékenyülve tolmácsolta az édesanyja fotó: a szerző Újabb segítséget kaptak az erdőháti jégkárosul­tak, de közeleg a tél, és maradt még tennivaló... kishódos. Szokatlanul nagy volt a nyüzsgés péntek délelőtt a máskor, csendes Túr-parti községben, Kishódoson. A me­gyei tudósítók a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sajtótájékoz­tatójára sereglettek össze, ahol megismerhették a júniusi jég­verés utáni helyreállítási mun­kák eredményeit, és ami talán még fontosabb: a hátralévő feladatokat. Reflektorfényen kívül- Kishódost és Nagyhódost dolgos, mégis jellemzően szegény emberek lakják. Ez a háztetőkön is látszik, ame­lyek az átlagosnál is rosszab­bul bírták a vihart - válaszolta Adányi László, a szeretetszol­gálat vészhelyzetkezelési munkacsoportjának vezetője arra a kérdésre, miért éppen ezekre a településekre irá­nyult a legutóbbi akciójuk.- A szűkebb térségben 19 családnak tudtunk segíteni. A jégverés hírét a Brexit és a labdarúgó-Európa-bajnokság Nem Kishó­dos került a legreménytelenebb helyzetbe. KRAKKÓ ZSIGMOND is elnyomta, ha pedig egy effé­le katasztrófának kevesebb figyelmet szentel a média, adományokból is kevesebb ér­kezik a segélyszervezetekhez - mondta Adányi László arra utalva, hogy a másfél milliós keret eléggé behatárolta a le­hetőségeiket, holott az esős idő és a tél közeledtével egyre sürgetőbb lenne a károk hely­reállítása.- Kevés helyre jutott az ado­mányokból, de igyekeztünk úgy elosztani, hogy legyen látszatja. Felmérésünk során figyelembe vettük szociá­lis helyzetet; itt például egy asztmás kislány is lakik, akit egészségkárosodás fenyege­tett volna, ha továbbra is pe­nészes falak között kellene él­nie - mutatott a Fő utca egyik házára Sáhóné Lajkó Zsuzsan­na, a szeretetszolgálat prog­ramkoordinátora. - A munkát egy budapesti önkéntesünk, Horváth Rudolf végezte el há­romtagú festőbrigádjával. Települési összefogás- Közmunkából élünk, ezért biztosításra sem futotta - vá­zolta a körülményeket az egyik lakó, az asztmás kislány édesanyja, Konczné Berta Mó­nika. - Az apósom építette ezt a házat, amely az 1970-es ár­vizet is átvészelte. Júniusban még a konnektorokból is folyt a víz, el lehet képzeni, mi min­dent tett tönkre a vihar egy ilyen düledező házban. A jég­verés után a polgármesterünk azonnal fóliát, lécet szerzett, és megszervezte a nyírmegy- gyesi, kölesei, fehérgyarmati cserépadományok ideszállítá- sát is. Gyorssegélyt is kaptunk az önkormányzattól, a köz­munkásokból álló brigád ház­ról házra járt, hogy mihama­rabb fólia kerüljön a megsérült tetőkre - idézte fel a jégverés utáni települési összefogást Konczné Berta Mónika. - Na­gyon hálásak vagyunk a Mál­tai Szeretetszolgálatnak a se­gítségükért. A legfontosabb, hogy Dorina egészségét már nem veszélyeztetik az átázott falak, bár bőven maradt még tennivaló - mutatott az ép cse­repek ellenére is viharvertnek tűnő tetőre az édesanya. Kishódosi kráterek A település polgármesterével az autója árnyékában beszél­gettünk; a Renault tetején mé­retes kráterek idézik a jégverés emlékét. - A kormányhivatal munkatársai felmérték a ká­rokat, de mint tudjuk, nem nyilvánították katasztrófa súj­totta területté a környéket, így tőlük segítséget sem kaptunk. De nem is Kishódos került a legreménytelenebb helyzetbe júniusban: az önkormányzati épületek esetében volt bizto­sítás, és mire a Vöröskereszt léceket, fóliát ajánlott fel ne­künk, ezt is megoldottuk, így oda irányítottam őket, ahol nagyobb volt a szükség. Az Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdéskor támogatta a kishódosi diákokat is, de to­vábbra sem utasítunk vissza semmilyen segítséget - foglal­ta össze Krakkó Zsigmond a település helyzetét. km-hp Kétszer ad, aki pénzt ad A Magyar Máltai Szeretetszolgálat továbbra is várja az adományokat a honlapján olvasható számlaszámra. A pénznek örülnek a legjobban, hiszen az építőanyag raktározása, szállítása megsokszorozza a terheiket, és gyakran van szükség speciális anyagokra is, mint amilyen a lélegző vakolat Dorina szobájában. Az adományokkal mindig szigorúan elszámolnak - tudtuk meg. Nem lógatják a lábukat... Hogyan telnek a nyug­díjas évek? - tettük fel a kérdést az idősek világnapja apropóján. NYÍREGYHÁZA. - Az ENSZ köz­gyűlése 25 éve nyilvánította október elsejét az idősek vi­lágnapjává - hívta fel a figyel­met a jeles jubileumra pénte­ken a Continental Arénában rendezett megyei és városi ünnepségen Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármeste­re, majd rámutatott, milyen sokat tesz a megye és a me­gyeszékhely a kincset érő, ha­talmas élettapasztalattal, sze­retettel és segítőkészséggel rendelkező nyugdíjasokért. Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés alelnöke is elisme­rően szólt az idősekről, akik számára a nyugdíjas kor nem a semmittevés időszakát je­lenti, hiszen családtagok, ba­rátok támaszai, klubközössé­gek oszlopos, aktív tagjai. Fintor Károlyné, a három éve működő nyíregyházi A lelkes tag­ságnak hála, pezseg az élet a nyugdí­jasklubban! LOVÁSZI JÁNOSNÉ Idősügyi Tanács titkára arra buzdította a hallgatóságot, hogy még több előremutató ötlettel, javaslattal „bombáz­zák” a tanács elnökségét, ve­gyenek részt a felkínált prog­ramokon, és a problémákat se rejtsék véka alá. A jelszó; „Ne hagyd el magadl” „Hogyan telnek a nyugdíjas évek?” - szegeztük a kérdést néhány „örök fiatalnak” az idősek világnapja apropóján.- Immár 20 éve nyugdíjas vagyok, előtte a megyetanács nyomdájában dolgoztam év­tizedekig. Az egészségemmel nincs különösebb gond, így el tudom látni a házi- és a ház körüli munkákat, törőd­hetek a családom jólétével. Rendszeresen részt veszek a megyetanács nyugdíjas klubjának összejövetelein, kirándulásain, ahol a lelkes tagságnak köszönhetően mindig pezseg az élet - me­sélte a nyíregyházi Lovászi Jánosné. A Sóstó-Sóstófürdői Nyug­díjasok Társadalmi Szerve­zetének alapító tagja, Újvári Andrásné sem lógatja a lábát. - Ki sem látszom a teendők­ből, de nincs okom panaszra, szeretek mozgalmasan, aktí­van élni. - Az egyesületi fel­adatok, a tánc- és az énekkari próbák, fellépések, a három unokám és a kerti munka a 800 öles földünkön kitölti a mindennapjaimat. Naponta 10-12 kilométert teszek meg Ijt Testileg és lelkileg is jó kondiban á/t/k kell lennünk időskorban. ^ ÚJVÁRI ANDRÁSNÉ ft* kerékpárral, a napokban pe­dig Aggteleken és Edelényben kirándultam a klubtagokkal. Fontos, hogy testileg és lelki­leg is „jó kondiban” legyünk idős korban is - summázta az örökmozgó nagymama. Jól jön a nyugdíj-kiegészítés- Amikor 37 év szolgálat után, öt éve nyugdíjba vonultam a Szabolcs Volántól, nem tud­tam mit kezdeni a rengeteg szabadidőmmel - ismerte el Gulyás Tibor. A sokat látott, rutinos buszsofőr mindmáig szívesen vállal „vezető sze­repet”, ha felkérik rá. - Már nem kell hajnali 3-kor kelni, és nem éjfél után érek haza, mint annak idején. Regge­lente kipihenten, kávéval és a Kelet-Magyarország olvasá­sával kezdem a napot, majd a kertben szorgoskodom - tette hozzá a nagyhalászi nyugdí­jas előfizetőnk. km-pi Reggelente kávéval és a Kelettel kezdem a napot. GULYÁS TIBOR Nézőpont M. Magyar László Nyitott fülek, érző szívek Már reggel hét órakor hívott június 2l-én Zajta polgármes­tere, Kosztya Zoltán, hogy elpanaszolja nekem, illetve az újságon keresztül a nagyvilág­nak az erdőháti települések óriási bánatát: hatalmas jég­vihar verte el a növényeket és a házakat. A szerkesztői mun­kám miatt kollégáim utaztak el a helyszínre, s a beszámoló­ik, valamint az elkészült fotók alapján érthető volt a falu vezetőjének elkeseredettsége: tető nélkül maradt épületek, pozdorjává zúzott palák, kicsipkézett növények, betört szélvédők árulkodtak a súlyos természeti katasztrófáról. Még van bőven tennivaló, így, több mint három hónap elteltével is, de már nem olyan tragikus a helyzet, mint volt a nyáron. A legnagyobb gondot az jelentette, hogy mi legyen azokkal a lakásokkal, amelyek nem rendelkez­tek biztosítással, hiszen a közfoglalkoztatási bérből és az alacsony nyugdíjból élők a saját erejükből nem voltak képesek a házuk felújítására. Szerencsére a segélykiáltások nyitott fülekre és érző szí­vekre találtak, s érkeztek az önzetlen adományok az erdő­háti településekre. Mindenkit lehetetlen felsorolni, de a széles társadalmi összefogást érzékeltetve hadd utaljak töb­bek között a Magyar Vöröske­reszt, több szeretetszolgálat, egy nyírbogdányi és egy gáva- vencsellői civil szervezet, egy borbányai nyugdíjas néni, a cégénydányádi önkormányzat támogatásaira, amelyek révén eltűnnek a házakról a fekete fóliák, s átadják a helyüket ismét a cserepeknek, a palák­nak, a fémlemezeknek. Lassan visszatér majd a megszokott élet az erdőháti falvakba, köszönhetően az emberekbe örökre bekódolt nagyszerű adománynak: az önzetlen segítőkészségnek. laszlo.magyar@kelet.hu Kelet kvíz A jelenleg is szolgálatot teljesítő tiszántúli református püspök, dr. Bölcskei Gusztáv, és az előző püspök, Kocsis Elemér is e község szülötte, a) Szamoskér b) Márlapócs c) Va|a d) Zajta A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el. Megkérdeztük Te hogyan képzeled el a nyugdíjas éveidet? HAJDÚ REBEKA: Aktiv, pezsgő életet szeret­nék élni akkor is. ÁDÁM BIANKA: Külföl­dön „tengetem” majd a nyugdíjas éveimet. BERECZ KITTI: Ahogy mondani szokták: fő az egészség! PÁSZTOR TAMÁS: Időskorban lőhet a |ól megérdemelt pihenés. SZABÓ BENCE: Nem az anyagi jólét a boldog öregkor kulcsa. POCZKODI ROLAND: Addigra meg kell való­sítani az álmainkat!- Eltökélt célom, hogy külföl­dön dolgozzak. Ha bejönnek a számításaim, talán ott is fo­gok megöregedni. Szeretném elérni, hogy időskoromban se legyenek anyagi gondjaim, és úgy tudjak gondoskodni a gyermekeimről, unokáimról, ahogyan azt megérdemlik - válaszolta Ádám Bianka. Berecz Kitti sem szeretne szűkölköd­ni, sem pénzben, sem szere- tetben, sem igaz barátokban, de mint fogalmazott: a lényeg, hogy jó egészségnek örvend­jen, hiszen csak így lehet idő­sen is tartalmas életet élni. - A sok, munkával töltött évtized után bizonyára rám fér majd némi lazítás, semmittevés. Azt vallom, hogy a nyugdíjasok megérdemlik a pihenést, ki- kapcsolódást. Ne dolgozzanak munkahelyen, adják át a he­lyüket a fiataloknak - tanácsol­ta Pásztor Tamás. Hajdú Rebeka hasznosan, tartalmasán sze­retné tölteni a nyugdíjas éveit. - Ha az egészségem és lehető­ségem engedi majd, szeretnék kirándulni, „pezsegni”, mint most - fejtegette. Szabó Bence (Nyírtelek): - Időskoromban is szeretnék jó kondiban len­ni. Nem az anyagi gazdagság a boldogság kulcsa, a lényeg, hogy értékes emberek, szerető család vegye körbe az embert. Poczkodi Roland elárulta: nagy házról, menő autóról, szép fe­leségről álmodik, ha nyugdíjas éveire gondol. km-pi * Születésnap bemutatóval Stílszerűen egy új típus, az S 90-es bemutatójával ünnepelte 15. születésnapját a Vela Autó Kft. pénteken. A tortát együtt vágta fel az alapító-tulajdonos Lakatos Tibor (jobbra), Lakatos Balázs ügyvezető igazgató (balra) és Andrasovszky Zoltán, a Volvo Autó Hungária hálózatvezetője. fotó: sipeki Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom