Kelet Magyarország, 2016. szeptember (73. évfolyam, 205-230. szám)

2016-09-02 / 206. szám

2016. SZEPTEMBER 2., PÉNTEK KEUET ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MB „Nyugi anya, holnap is jövök!” Karakó Viktória immár a lelkes zelkesek népes táborát erősíti. NYÍREGYHÁZA. Napos, ám kissé hűvös volt szeptember első napjának reggele. Hasonló lehetett a nyíregyházi Kara­kó Viktória hangulata is, hisz :sütörtökön már nem az óvo- lába, hanem az iskolapadba zólította őt a kötelesség. Édesanyja, Ágnes hat óra- or ugrasztottá ki lányát a ztonságot jelentő takaró ól, majd ünnepi ruhába öl- ztette őt. A fekete szoknya fehér ing méltó viseletnek tonyult a nap rangjához, Ízen szeptember elsejével ais Viki a Zelk Zoltán An- g-Német Kéttannyelvű Ál- t-nos Iskola első osztályos tolójának vallhatta magát. rendhagyó nap a meg­szórt módon folytatódott. Fiilködés, reggeli, fogmo- sámajd jött a vezércsel: a cs»d nem az oviba, hanem eztal a Zelk-iskola felé vette az ínyt. Óvds léptek Azmyitóra a tantermükből érktek a tanulók. Viki és az Viki zokottnál most tovább időzi a fürdőszobában Nem volt egyszerű az elválás - az első iskolai nap senkinek sem könnyű FOTÓK: JANICS ATTILA újdonsült elsősök még óvatos léptekkel közelítettek az isko­laudvaron a számukra kihe­lyezett padok felé. Bizonytalanságukat osztály- főnökük, Csizmarikné Danes Pálma gondoskodó szavai és iránymutatása mérsékelte, ám az ünnepség alatt még­is sokuknál eltörött a mé­cses. No, nem Medve Róbert intézményvezető (egyéb­ként szívhez szóló) évnyitó beszédének hatására érzéke­nyültek el, hanem az új kö­zeg okozta megilletődöttség jelentkezett könnycseppek formájában. Második otthon A Szózat után Viki és osztály­társai újfent visszatértek osz­tálytermükbe, mely jó ideig második otthonuk' lesz. Ez­után újfent érzelmes percek következtek, hiszen a szülők most már kénytelenek voltak elbúcsúzni gyermeküktől. Viki is öntözte még egy kicsit az egereket, mikor édesanyja és édesapja egy utolsó ölelés kíséretében elköszönt tőle, ám kénytelen volt belátni: kinyílt előtte egy új világ ka­puja, melyen egyedül kell be­lépnie. Csizmarikné Danes Pálma igyekezett gyorsan elterelni a padban kissé magányosan gubbasztó gyerekek figyel­mét, melyet megkönnyített, hogy megérkeztek a tan­könyvek. A fiatalok ezután megismerkedtek a tanterem minden zegzugával, megláto­gatták az ebédlőt, játszottak egy kicsit az udvaron, majd átestek az ilyenkor kötelező balesetvédelmi oktatáson is. Cinkos mosollyal Viki hangulata percről percre javult. Mikor megkérdeztük tőle, hogy van, a rá jellemző cinkos mosoly kíséretében csak annyit felelt, „rosszul”, majd szaladt is gyorsan a töb­biek után, akiknek Czirjákné Sajtos Anikó tanítónő épp azt mutatta meg, hogy „vészhely­zetben” hol találják a mosdót. Az első tanítási nap egy kiadós ebéddel zárult, majd kisvártatva meg is érkeztek a szülők. Viki édesanyja, Ágnes is megnyugodott, mikor sze­me fénye lehűtötte a kedé­lyeket: „nyugi anya, holnap is jövök!”. TARNAVÖLGYI GERGELY gergety.tarnavolgyi@kelet.hu A tolltartó elmaradhatatlan kelléke az iskolatáskának Első lépések az Iskola felé - természetesen szülői segítséggel Vigyázz rám is! Sípos Adrián Alexander Vigyázzunk a gyerekekre! Kitüntették az alezredest NYÍREGYHÁZA. A vezetői állo­mány jelenlétében vehette át csütörtökön két évtize­des szolgálata alkalmából a Belügyminiszter által ado­mányozott szolgálati jelet Bartha Sándor tű. alezredes, a Mátészalkai Katasztrófavé­delmi Kirendeltség Hatósági osztályvezetője. Varga Béla tű. ezredes, a Szabolcs-Szat- már-Bereg Megyei Katasztró­favédelmi Igazgatóság igaz­gatója, eredményes munkája elismeréseként, a belügyi al­kalmazási jogviszonyban töl­tött szolgálati ideje alapján dicséretben és jutalomban ré­szesítette az osztályvezetőt. Az alezredes 1996-ban tűz­megelőzési főelőadóként kezdte hivatásos pályáját a Mátészalkai Hivatásos Ön- kormányzati Tűzoltóságon, törzszászlósként. km Egykori iskolájában ját az alpolgármester nyíriőlős. Ismerősként üd- vözoették az elsősök Jászai Memértet a nyírszőlősi an­gol át tannyelvű általános iskoban, hisz nemrég még óvoasként látogatta meg őketa nyíregyházi alpolgár- mesír, aki csütörtökön la- puanak is elárulta: egykor ma? is ebben az iskolában kezte tanulmányait. Torrval melegítettek A kiűk a hivatalos megnyitó előtt tornával melegítettek, majószavaltak a vendégek­nek, íket a nagyok köszön­töttél majd az igazgatónő ismeette a tudnivalókat. Ezek között megtudtuk: a tanteailet nem változott, ahogyi tavaly bevezetett na- pirent sem. Minden kicsire érvénes biztosítást kötöttek, a taniók pedig 12 osztályban szerzil meg ismereteiket. (A 2., 3-,., 7. osztályokban van „B” ostály is). A lgkisebbek mindjárt ajándélot kaptak, mert cí­Jászai Menyhért osztotta ki az egységcsomagokat FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR merrel díszített sapkát vehet­tek át. A tanteremben először megszeppent csöndben is­merkedtek a tanító nénikkel a kicsik, ám amikor megkapták az egységcsomagokat, amik­ben színes ceruzák, kifestők, olló, és más csodák voltak, egyre hangosabb volt a csi­csergés. KM PÁRTH3EK: © MEGYÉNKBŐL MSZP. „Fagyár, jégkár, meggy, gabona, dinnye, alma... és még sorolhatnám. Ebben a meyében, ahol az országos átlagtól szegényebb embereknek plusz jövedelemfcrást jelent a mezőgazdaság, dől a panasz a károsultaktól” - jelen­tette ki Halni József, az MSZP megyei alelnöke. „A jég nem csak a mezőgazdasá­got tépáztameg, életeket tett tőnkre. Ehhez képest sokaknak ma is rendezetlen j heyzetük A felvásárlási árak roppant szerények. A jégkárosult erdőhátiak íevetsége: áron tudják csak leadni a léalmájukat. Azt az összeget sem kapják 'issa, amt annak idején beleinvesztáltak. Hiába van fizetett érdekképviselet, az igrá kamara csak látszatintézkedéseket tesz. Akkor cselekedne a legjobban Rácz ■nremegyei kamarai elnök, ha venné a kalapját, és távozna a posztjáról. Sajnos, ijelevhető, hogy a mezőgazdaságból élők tényleges érdekképviselet nélkül a idesinostohagyerekei" - fogalmazott Halmi József. Veszélyben a „se hall, se lát” fiatalok A nyírtassi polgárőrök minden évben teszik a dolgukat fotó: km-archív A szülők és a pedagó­gusok is sokat tehetnek a tanévkezdés idején jellemző balesetek elkerülése érdekében. nyíregyháza. - Kevesebb köz­lekedési balesetet szeretnénk tanévkezdés idején? Akkor figyeljünk jobban a gyerekek­re! - mondja Somogyi János, a Nem lehe­tünk jelen a megye minden iskolájánál. SOMOGYUÁNOS megyei polgárőrszövetség el­nöke, hangsúlyozva: tanácsa egyaránt szól az autóveze­tőknek, a kerékpározóknak, a szülőknek és a pedagógu­soknak is. - A polgárőrök és a rendőrök is felkészültek az iskolakezdésre, de nem lehe­tünk jelen a megye valameny- nyi oktatási intézményénél. Fontos, hogy a szülők és a ta­nítók, tanárok is tudatosítsák a gyerekekben az alapvető közlekedési szabályokat. Leselkedő veszélyek- Akár tragédiához is vezet­het a figyelmetlenség vagy a szándékos szabálytalanko­dás! Egy úttestre guruló lab­da után futó óvodás, a gya­logátkelőn is okostelefonját nyomkodó, zenét hallgató, „se hall, se lát” fiatal, vagy a zebra helyett inkább a rövi- debb, de jóval veszélyesebb utat választó, autóbusz ta­karásából felbukkanó diák minden autós rémálma. Akár otthon, akár az osztályfő­nöki órákon szánjanak pár percet arra a felnőttek, hogy egy-két jó tanáccsal ellátják a kicsiket, nagyobbakat! Dicsé­rendő, hogy az évek óta tartó „Vigyázz rám!” kampányával a Kelet-Magyarország napi­lap is sokat tesz a balesetek megelőzéséért - tette hozzá Somogyi János elnök. KM-Pl Megkérdeztük: Ön megadóztatná a lakást bérbe adókat? GERHARD ISTVÁN: BRINDZA EMERENCIA: MEZEI IVETT: Nem saj­Mindenkit élni kell Megadóztatnám, mert nálom azt a kis pluszt hagyni egy kicsit. bevétel az is. senkitől. HOMORÓDIPÁLNÉ: NAGY GÉZA: A bérbe- LENGYELNÉ MOLNÁR Úgy tudom, sokan adók nélkül hol lakna IVETT: A kisembereket eddig is fizettek adót. az a sok ember? nem adóztatnám. Gerhard István szerint minden­kinek jól jön manapság egy kis pluszpénz. - Én is albérletben lakom, érzem is a pénztár­cámon, de úgy .vagyok vele, mindenkit élni kell hagyni egy kicsit - nyilatkozta. Brindza Emerencia megadóztatná, mert az ugyanolyan bevétel, mint bármi más. - Mivel állítólag egyre magasabbak az albérlet­árak, annál inkább származ­hatna ebből is egy kis adóbe­vétel - jelentette ki. Mezei Ivett nem teljesen járatlan a kérdés­ben, mert nemrég majdnem albérletbe költözött Nyíregy­házán. - Nem sajnálom a bevé­telt azoktól, akik így próbálnak meg egy kis pluszjövedelemre szert tenni - árulta el. Homoró­di Pálné úgy tudja, hogy sokan eddig is fizettek adót. - Kocká­zatos kiadni egy lakást, mert nem minden albérlőben lehet megbízni. Én inkább üresen hagynám - tette hozzá. Nagy Géza nem „piszkálná” a lakás­kiadókat. - Akkor hol lakna az a sok ember, akinek nincs saját lakása? Az államnak meg kel­lene köszönni, hogy az albér­lők nem az utcán tolonganak, fedél nélkül - tette hozzá. Len- gyelné Molnár Ivett a lakással üzérkedőket megadóztatná, de a kisemberektől nem ven­né el a kis pluszt. - Egyetlen hátrány, ha nincs a bérbeadás bejelentve, hogy a nem fizetőt nehéz kilakoltatni - fűzte hoz­zá. KM-MJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom