Kelet Magyarország, 2016. augusztus (73. évfolyam, 179-204. szám)

2016-08-03 / 181. szám

855618 2016. AUGUSZTUS 3-, SZERDA 6 Hazai tájakon Együtt nyaralnak sérült és egészséges diákok „Egy csónakban eveztek” FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM nyíregyháza. A nyíregyházi székhelyű Mentor Alapítvány hosszú évek óta szervez 2 tur­nusban nyári tábort a hátrá­nyos helyzetű gyermekeknek, de az idén forráshiány miatt csak egy turnust szervezhet meg - tájékoztatta lapunkat Ágoston László, az alapítvány alapítója. Az utazásra készülő diákok között van Szabó Nor­bert, a Nyíregyházi Ridens Szakképző Iskola 3/13A osz­tályos tanulója is, aki nagyon várja már a tábort.- A Szépalmáskert Erdei Iskola tábora csodálatos he­lyen, a Magas-Bakonyban, Borzavár településen talál­ható. Több társammal együtt még nem voltam ebben a tá­borban, ezért is várjuk nagy izgalommal. A tábor ingyen van a szállástól az étkezésig, a programoktól az utazásig. Ha fizetni kellene, sok diák nem tudna eljutni hazánk szép tájaira, nem látnák a cso­dálatos értékeket. Sokszínű program vár reánk augusztus 7-étől 14-éig: megnézzük a Pannonhalmi Bencés Főapát­ságot, fürdünk a Balatonban, kirándulunk a cseszneki és a sümegi várhoz. A kirándulás mellett fontos célja a tábornak a másság el­fogadása, a társadalmi integ­ráció, amelyre már évek óta nagy hangsúlyt fektet a Men­tor Alapítvány. így a Ridens Szakképző Iskola diákjainak táborprogramját évek óta a Zay Anna Egészségügyi, Infor­matikai Szakközépiskola diák­jai segítik, így megismerik és segítik egymást az egészséges és a sérült fiatalok. km Második alkalommal rendezték meg a mes­terpedagógusok sza­badegyetemét. SONKÁD, TISZASZALKA. Eltelt egy év, s az ország mesterpe­dagógusai újra készülődtek Sonkádra, ahol a közelmúlt­ban rendezték meg a Mes­terpedagógusok II. Sonkádi Szabadegyetemét „Egy csó­nakban evezünk” címmel. Az ötletet megálmodta és lét­rehozta Iszák Tibor, Sonkád polgármestere, aki egyben a csaholci általános iskola igaz­gatója, mesterpedagógus, köznevelési szakértő. Az öreg Túr partján- Mézeskalács szívecské- vel vártak bennünket a te­lepülés lakói a regisztráció során, ezzel is kifejezve a vendégszeretetüket. Jelen­tős számban érkeztünk úgy a községbe, mint visszatérő hallgatók - elevenítette fel lapunk számára az élményeit a tiszaszalkai Szülék Tünde mesterpedagógus, közne­velési szakértő. - A szatmári településre az ország minden részéből érkeztek mesterpe­dagógusok. A tudásmegújító továbbképzés nem a megszo­kott tantermi keretek között, A településre az ország sok részéből ér- keztekpeda- vv-^ gógusok. % SZÜLÉK TÜNDE A rendezvény egyik pillanata hanem az öreg Túr partján, természeti környezetben, barátságosan berendezett sátrakban folyt. A nem min­dennapi ötletet mindenki örömmel fogadta. A mester­Támogatók, előadók A sokoldalú rendezvényt támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Köznevelésért Felelős Államtitkár­ság, az Oktatási Hivatal és a Klebels- berg Intézményfenntartó központ. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte térségünk országgyűlési képviselője, dr. Tilki Attila is. A szabadegyetemen előadást tartott többek között az Emmi-től Sipos Imre helyettes állam­titkár, Thaisz Miklós főosztályvezető, Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánybiztos, Brassói Sándor, OH-elnökhelyettes, Pölöskei Gáborné, állami intézményfenntartó elnök. pedagógusok nemcsak szak­mai megújulást, hanem men­tális feltöltődést is kaptak a kurzus során. Szakmai megújulás- Jól megszervezett kirándu­láson vehettek részt a Szilva út felfedezése keretében azok a hallgatók, akik szerették volna megismerni a szatmári táj szépségét és nevezetessé­geit. A képzés minden napján- Összefoglalva: a képzés négy napján szellemi, lelki és testi táplálékot is kaptunk a tavalyi képzéshez hasonló­an. Ez a kurzus alkalmas volt arra, hogy megelőzzük a szak­mai kiégést. Köszönjük! Vár­érdeklődésünk szerinti téma­szigeteken vehettünk részt, ahol kötetlen beszélgetést folytathattunk a szakembe­rekkel. Mesterpedagógusként, köznevelési szakértőként a következőt kaptam a sza­badegyetem négy napján: szakmai megújulás, tapasz­talatcsere a szakértői munká­ról, szakmai kapcsolati háló kialakítása, feltöltődés. km juk kíváncsian a következőt! Örülök, hogy részt vettem a szabadegyetem programjain, és büszkén őrzöm immár a 2. belépőmet a Discipula Disci- pulus felirattal! - tette hozzá Szülék Tünde. ® Kirándultak a tábor lakói Több kirándulás is várt azokra a diákokra, akik a közelmúlt­ban a zajtai önkormányzat és a helyi német nemzetiségi ön- kormányzat táborában voltak. Az egyik alkalommal Nagyar- ba, a Luby-kastélyhoz látogattak el, amelynek megtekintése után önfeledten játszhattak is. fotó: magánarchívum Szellemi és lelki táplálék A polgár legyen öngondoskodó! Magántulajdoni kár esetén a kormánynak nincsen jogszabályban rögzített helytállási kötelezettsége. ERDŐHÁT, BUDAPEST. A Segély- kiáltások Erdőhátról című írá­sunk július 27-én jelent meg, amelyben bemutattuk, hogy a június 2l-ei jégkár után mi­lyen a hangulat a térségben. A cikkünket több kérdéssel együtt elküldtük a Miniszter- elnökséghez. Kértük többek között, válaszoljanak arra, hol tart most a jégkár ügye. Számíthatnak-e valamilyen támogatásra azok a lakosok, akik nem rendelkeztek bizto­sítással? Választ végül a Belügy­minisztériumtól kaptunk. Először arról írtak, hogy az önkormányzati védekezési többletköltségek és az önkor­mányzati kötelező feladatot ellátó ingatlanokban kelet­kezett károkat a központi költségvetési forrásból, a vis maior keretből támogatják. A vis maior bejelentésre nyitva álló 7 naptári napon belül 8 település (Rozsály, Méhte­lek, Garbolc, Zajta, Kishódos, Nagyhódos, Uszka és Csen- ger) jelentkezett. Veszélyes hulladékok A különösen súlyos természe­ti károk mérséklésére június 27-én 7 település nyújtott be támogatási előleg iránti ké­relmet a rendelet alapján. Az előlegigények vizsgálatát követően június 29-én 7 te­lepülés (Garbolc, Kishódos, Méhtelek, Nagyhódos, Roz­sály, Uszka, Zajta) részére ösz­szesen 34 215 000 forint elő­legtámogatást ítéltek meg és folyósítottak. A BM levelében olvasható a továbbiakban: „A károsodott ingatlanok állagmegóvását a katasztró­favédelem rövid időn belül elvégezte, ehhez jelentős tá­mogatást nyújtottak a men­tőszervezetek, a tűzoltó­egyesületek, az önkéntesek, az önkormányzatok, vala­mint a káreseményben érin­tett állampolgárok. A lakossági terhek csök­kentése érdekében az ön- kormányzatok megkezdték a veszélyes hulladéknak mi­nősülő azbesztpala kezelését (gyűjtését, szállítását és ártal­matlanítását), melyek költsé­gigényét a vis maior pályáza­tokban fogják érvényesíteni. Az önkormányzatok tájékoz­tatása alapján a vis maior pá­lyázatok összeállítása (szál­lítói számlák, helyreállítási költségek összesítése) folya­matban van, azok Belügymi­nisztériumba érkezését köve­tően soron kívüli elbírálásra kerülnek. A magántulajdonban kelet­kezett károk helyreállítására a fentiekben felsorolt szerve­zetek, önkormányzatok már részben segítséget nyújtottak a károsultaknak, a további tá­mogatási lehetőségeket jelen­leg is vizsgálják. A magántulajdonban ke­letkezett károkkal kapcso­latban a kormánynak nin­csen jogszabályban rögzített helytállási kötelezettsége, a magánszemélyek elsősorban öngondoskodás keretében, biztosítás kötésével tudják megelőzni az ilyen jellegű ká­rokat.” KM Orgonapont Nyíregyháza nyíregyháza. Nyári orgona­koncerteket szervez a Fil­harmónia a klasszikus zene népszerűsítése érdekében országszerte. Nyíregyháza is egy ilyen központ, vagyis Orgonapont. Augusztus 5-én 19.30-tól a Magyarok Nagy­asszonya Római Katolikus Társszékesegyházban Sípok és trombita címmel Somo- gyi-Tóth Dániel karmester, orgonaművész, Debrecen város fő zenei igazgatója és Csősz János, a Kodály Filhar­monikusok szóló trombitása ad közös hangversenyt. A programban J. S. Bach, Liszt nagyszabású orgonaművei, valamint Händel és Mozart kamaraművei csendülnek fel. Elővételben jegyek kaphatók az IBUSZ nyíregyházi irodá­jában vagy az előadás előtt a helyszínen. km A természeti katasztrófa után fólia került a tetőre, sok helyen még most is az védi a házat fotó: racskó tibor yar Pénzverő Zrt. Érmebolt: 1054 Budapest, Hold u. 17. • Nyitva: H-P 9-15.30, Cs 9-17.30 Telefon: + 36 1 800 8110 • E-mail: coins@hu.inter.net • Webshop: www.penzvero.hu UJ ÉRMÉK A FORINT 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA 10 000 Ft-os ezüst és 2000 Ft-os színesfém ' emlékérme (38,61 mm) Névértéken 2016. november 1-ig (ezüst), illetve a készlet erejéig (színesfém). Tükörfényes (proof) forgalmi érmesor 50 Ft-os emlékváltozattal, Csak 3000 db! cr Tejlódés / tradíció . : 2S a forint • The Forint is 70 Years Old Verdefényes 50 Ft-os emlékváltozat első napi csomagolásban emlék • befektetés • törvényes fizetőeszköz MAGYAR PÉNZVERŐ ZRT. Kvízmegfejtés Hegymegi Kiss Áron püspök itt született 1815. november 2-án. d) Kisnaményban Székelyföldi nagy körutazás, avagy híres magyar arisztokrata családok nyomdokain oht. 22-28. 89 900 Ft/fő-től Októberre egy igazi nemes programot kínálunk! 7 napos székely- földi utunk során nem csak a legcsodásabb erdélyi tájakat láto­gathatja végig, de arisztokrata családok kastélyaiba is eljuthat. Tartson velünk és találkozzunk híres magyar nemesi családok leszár- mazottaival, hogy felfedezhessük Erdély legendáit, történeteit! Nyíregyháza, Hosöh tere 2. •TeL (36) 42 504 314 /Lf fit fi TrnWPl nyiregyhaza@otptravel.hu• www.otptravel.hu IIUVCI HIRDETÉSEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom