Kelet Magyarország, 2016. augusztus (73. évfolyam, 179-204. szám)

2016-08-16 / 192. szám

2016. AUGUSZTUS 16., KEDD Háttér 3 A félmillió szellemház országa Sok házról egy idő után az „Eladó” tábla is lekerül fotó: racskó Tibor Lakatlan házak: egy friss felmérés kapcsán három megyénkben polgármesternél érdek­lődtünk. DOMBRÁD, KISHÓDOS, PASZAB. Magyarországon egyre több az üres lakás egy közelmúlt­ban megjelent felmérés sze­rint. Ezek aránya a nagyobb városoktól a kistelepülések felé haladva emelkedik, az 1000 főnél kisebb lélekszámú településeken már 23 száza­lékos, emellett az 5000 lakos alatti településeken található az összes üres lakás 44 száza­léka. Körképünkben azt kutat­tuk, miként mutatkozik meg ez a tendencia Szabolcs-Szat- már-Bereg megye egyes tele­pülésein. Nem lesz szellemtelepülés Kishódos 30 házából 23-ban laknak.- A megélhetési gondok mi­att a fiatalok máshová költöz­nek, ezért ha valaki meghal, a háza üresen marad - vála­szolta az okokat firtató kér­désünkre Krakkó Zsigmond, a község első embere. Hoz­zátette: a lélekszám mégsem csökken, mostanában két házba is kárpátaljai magyar családok fognak beköltözni. A Túr-parti településen azt sem hagyják, hogy az üres porták rontsák az összké­pet - egy mindenki számára előnyös megoldást találtak a problémára. Megyei adatok A KSH megyénkre vonatkozó adatai: Év lakott Lakás nem laki 1949 126 095 1362 1960 142 991 1552 1970 153456 4109 1980 169 433 7864 1990 181658 11280 2001 190985 16 853 2011 198 873 19211- A lakatlan házak udvarán konyhakerti növényeket, ku­koricát termesztünk a köz­munkaprogram keretében, amivel három legyet ütünk egy csapásra: nem burjánzik el a „dzsungel” az elhagyott portákon, munkát biztosí­tunk, és a terményekből egy kis bevétel is származik. Bár arányaiban sok az üres ház Kishódoson, mégsem kell attól tartani, hogy szellem­településsé változik a leg­utóbbi természeti csapás, a júniusi jégeső nyomán, amely az összes tetőt megrongálta.- Az itt élőkben még él az igény az öngondoskodásra, segítenek magukon és a kö­zelben élőkön. Nem mástól várják a támogatást, és a baj­ban ez különösen kidombo­rodott: mára csak egy házat fed fólia, a többin elkészült a tető. Mi több: az ország min­den részéből hazatértek a tulajdonosok, hogy rendbe hozzák szüleik házát, még ha lakatlan is. Átmeneti üresedés Paszabon A lakáspiac normális műkö­dése önmagában is feltétele­zi több-kevesebb üres lakás jelenlétét, mivel minden lak­helyváltoztatás átmeneti üre­sedéssel jár. Paszab jó példája ennek a jelenségnek.- A település 400 háza kö­zül mintegy 15 vár vevőre. Némelyiket évekbe telik el­adni; most éppen felgyorsult ez a folyamat, többek között a CSOK-nak köszönhetően - tudtuk meg Tajthy Péter polgármestertől. - Ezen kí­vül tucatnyi romos ház is áll Paszabon, sorsuk jellemzően a bedőlt hitelek miatt ala­kult így. Az önkormányzati hasznosítást ezek esetében az hiúsította meg, hogy az ingatlanok értéke jelentősen alacsonyabb, mint a hitel ösz- szege, így nagyon rossz üzlet lenne a megvásárlásuk.- Annyit tehetünk, hogy felszólítjuk a tulajdonosokat a területük rendezésére, a ka­szálásra, illetve életveszélyes épületek esetében az építési hatósághoz fordulhatunk a lebontás ügyében - tájékozta­tott Paszab polgármestere. Fellendülőben Kistiszahát Dombrádra nem jellemzőek a lakatlan házak, a város elnép­telenedett településrésze pe­dig már túl van a mélyponton - tudtuk meg Kozmáné Kasza Veronikától.- Az elmúlt 38 évben - ami­óta Dombrádon élek - 300-ról 30-ra csökkent Kistiszahát lakosainak száma. Ahogy fogyott a közösség, sorra megszűnt az élelmiszer- és italbolt, az iskola, a közössé­gi ház - emlékezett vissza a város polgármestere.- Ugyanakkor vannak, akik épp azért költöztek oda, mert olcsón juthattak házhoz. Kis­tiszahát fellendülése mégis inkább annak köszönhető, hogy a gazdasági funkció került előtérbe - méhészek, juh-, baromfi- és sertéstar­tók hasznosítják a területet, és később további - jelenleg elbírálásra váró - pályázatok révén fejlődhet ez a dombrádi külterület. km-hp A fővárosban alig hét százalék az arány A Központi Statisztikai Hiva­tal felmérése 516 településen csaknem tízezer háztartás közreműködésével készült tavaly ősszel. Az adatokból egyebek mel­lett kiderül: az üres lakások aránya Budapesten és Kö- zép-Magyarországon a leg­alacsonyabb (nem éri el a 7 százalékot), az országos átlag alatti a mutató Közép-Dunán- túlon, az ország többi régió­jában viszont 15 százalék fö­lötti, Észak-Magyarországon pedig a 18 százalékot is meg­haladja. Az üres lakások ará­nya - amely az 1980-as évekig az 5 százalékot sem érte el - a rendszerváltás óta folya­matosan nő: 2001-ben 9,2, 2011-ben 10,9 százalék volt, 2015-re pedig 12,7 százalékra emelkedett, vagyis a lakatlan lakások száma ma már 560 ezerre tehető. A felmérés szerint az üres lakások nagyobb aránya általá­ban szerkezeti problémákat je­lez: a lakások nem ott vannak, ahol szükség lenne rájuk, eset­leg nem olyanok, mint amilye­nekre igény mutatkozik. " Baleset a 4-es főúton Hétfő délután Nyíregyháza belvárosa felől tartott Nyfrpazony irányába egy Opel, amely tisztá­zatlan okból nem tudott megállni a Család utcai jelzőlámpánál várakozó teherkocsi mögött. A rendőrök a felelősség megállapítása érdekében mindkét féllel megfúvatták a szondát, ami az egyik vezetőnél - úgy tudni - ittasság gyanúját vetette fel. fotó: pusztai Sándor Újkenéz: költségvetési csalás miatt nyomoznak ÚJKENÉZ, NYÍREGYHÁZA. Egy magánszemély tett feljelen­tést a Kisvárdai Járási Ügyész­ségen június 30-án, amelyben az Újkenézen 2016-ban meg­valósult közmunkaprogram­mal kapcsolatos aggályait fo­galmazta meg. Az ügyészség elrendelte a feljelentés kiegészítését, és előírta, hogy a nyomozóható­ság hallgassa meg részletesen a feljelentőt, illetve szerezze be a szükséges okiratokat. A rendőrség ezt megtette, és azt állapította meg, hogy költségvetési csalás bűntetté­nek gyanúja áll fenn, ezért az ügyet áttette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóságához. A nyomozást költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt rendelte el ez utóbbi hatóság. Részletek később A nyomozás folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás nem történt - tájékoztatta la­punkat dr. Szilágyi László saj­tószóvivő, és hozzátette: az eddig elvégzett, illetve a ter­vezett nyomozati cselekmé­nyekről egyelőre nem adhat bővebb felvilágosítást. km Nézőpont Száraz Ancsa Szomorú sorminta Üres, üres, eladó, üres, eladó, üres - szinte bármelyik kistelepülésen megyünk végig, ez a sorminta. Én is sokszor állok meg egy-egy összedőlőben lévő ház előtt, és ha visszapörgetem az idő kerekét, látom az egykori lakókat. A nénit, akitől gye­rekkoromban tojást vettünk, az idős házaspárt, akiknek az udvarát minden hétvégén benépesítették az unokák, az öregurat, aki az almafáit dédelgette. Meghaltak, és a gyerekeik már nem akarnak visszatérni - örülnek, hogy egyszer sikerült elhagyniuk a falut, ahol nincs munka, nehezen látható a jövő. Sokan az ország másik pontján, má­sok a határokon túl kerestek és találtak boldogulást, a régi házról pedig egy idő után már a tábla is lekerül: eladó. Még potom áron sem kell senki­nek, és annak, aki, hála a sok gyereknek, mégis megvenné, ők nem adják szívesen. így egyre nő az üres házak aránya: amíg 2001-ben ki­lenc, tavaly már 12,7 százalék volt, és ha ezt konkretizáljuk, egészen döbbenetes számot kapunk. Összesen 560 ezer (!) lakás várja kulcsra zárva, hogy szépen, lassan az enyé­szeté legyen, miközben több tízezren tengődnek ember­hez nem méltó körülmények között szállásokon, utcákon, tereken, padokon. Nem azt mondom, hogy azoknak, akik eddig a kötelezettsége­ikkel (és leginkább a szám­láikkal) nem törődve, vagy éppen másokra várva éltek bele a nagyvilágba, utaljunk ki egy üres lakást, de bizto­san sokan vannak, akiknek ahhoz, hogy helyrehozzák az életüket, csak egy kis segít­ség kellene. Például egy ház formájában. Természetesen nem ingyen, de úgy, hogy amit és akit lehet, mentsünk meg a jövőnek. anita.szaraz (glkelet.hu Kelet-kvíz Görögkatollkus temploma Közép-Euró- pa legnagyobb belső terű templomépü­lete, amelynek freskóit Takács István mezőkövesdi festőművész készítette. a) llk b) Timár c) Penészlek d) Kisar A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el. Megkérdeztük: ön mit kezdene az üresen álló házakkal, lakásokkal? ROHÁLY TIBOR: Fbe- BALOGH TIBOR: Fel- BEREZNAI BOGLÁRKA: tőképes rászorulóknak vásárolnám, és olcsón Vidéken szívesen élő adnám. kiadnám albérletbe. fiataloknak adnám. MOLNÁR ANNA: Szé- KATRINYÁK PÁLNÉ: A MITRU JÁNOSNÉ: A pen felújítva vinném a hitelek miatt hajlékta- megoldás az önkor­lakáspiacra. tanná válóknak adnám, mányzatoknál van. Rohály Tibor odaadná a rászo­rultaknak. - Persze lényeges, hogy a kedvezményezett fize­tőképes legyen, nehogy az tör­ténjen, mint a Guszevben, amit ahányszor felújítottak, annyi­szor tönkre is tettek - mondta. Balogh Tibor albérletbe adná minimális díj ellenében. - Ha gazdag lennék, a Jósavárosban megvennék két tömbházat, és a lakásokat meghirdetném. De a vidékiekre nincs ötletem- árulta el. Bereznai Boglárka maga is örülne egy saját ház­nak, de vidékre nem költözne.- Olyan fiatalokat költöztetnék oda, akár térítés nélkül is, akik kapnának a lehetőségen - je­lentette ki. Molnár Anna előbb felújíttatná ezeket, talán úgy «< kelendőbbek lennének a lakás­piacon. - Az biztos: egy önkor­mányzatnak ezen is el kellene gondolkodnia, mivel sokan szívesen költöznének vidék­re - morfondírozott. Katrinyák Pálné a rászorultaknak, azok közül is olyanoknak adná oda, akik a hitelek miatt elveszítet­ték a sajátjukat. - A szociális bérlakások rendszere régen jól működött, talán most is meg­oldást jelentene - mondta. Mitru Jánosné nyírtassiként jól ismeri a helyzetet, s szerinte a megoldás az önkormányzatok kezében van. - Meg kellene venniük, a közmunkások feú j újítanák, és szociális alapon, de szelektálva kioszthatnák - vélekedett. km-mj ■> Jobb, mint új korában A megyeszékhely megkopott burkolatfestéseit többek kö­zött a Széchenyi utcán is újjávarázsolták az apagyi Szaba­dos-Ok Kft. munkatársai. fotó: sipeki Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom