Kelet Magyarország, 2016. január (73. évfolyam, 1-25. szám)

2016-01-09 / 7. szám

2016. JANUÁR 9., SZOMBAT KELET Háttér 3 „Beszélgessünk városunkról!” nyíregyháza. A Nyíregyházi Városvédő Egyesület a „Be­szélgessünk városunkról!” sorozatában a január 13-án 16 órakor nyíló kiállításra in­vitálja a nyíregyháziakat. A tárlat címe: Alföldi szecesz- szió. A Kiskunfélegyházáról induló vándorkiállítás első állomása a szabolcsi a megye- székhely, ahol több gyönyö­rű, szecessziós épület látható (elég végigsétálni Széchenyi utcán). Ezeknek az épületek­nek a fotóit is tartalmazza az a húsz tabló, amelyet a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 3. emeletén láthat a közönség. KM ■ Tökéletesebb kép a magzatról A Jósa András Oktatókór­ház szülészet-nőgyógyá­szati osztályán az elmúlt évben több mint 15 ezer 500 ultrahangvizsgálatot végeztek el. A legmoder­nebb készüléket dr. Angyal Géza főorvos, az ultrahang­labor vezetője mutatta be egy, a várandóssága 28. hetében járó kismamán. A berendezés tökéletes képet és adatokat ad az anyaméhben fejlődő magzatról. A márciusban világra érkező baba egész­séges és jól fejlődik. FOTÓ: RACSKÓ TIBOR Pénzt osztottak a településeknek Megyénk települései 870 millió forintot meghaladó támogatást kaptak decemberben. KÁLLÓSEMJÉN, TISZALÖK, RÁPOLT, MÁRlAPÓcs. A rendkívüli támo­gatásból részesült Kállósem- jén önkormányzata is, a köz­ség 16 millió forintot kapott.- Nem láthattuk előre, hogy megnövekednek a szociális ki­adásaink, egyrészt ezt fedezi a decemberi állami támogatás - tájékoztatta lapunkat Belicza László, Kállósemjén polgár- mestere. - A Nagykállóban működő térségi orvosi ügyelet költségeihez mi is hozzájáru­lunk, ennek a kötelességünk­nek is eleget teszünk a kapott támogatással. A 16 millió fo­rintot nem lehet bármire el­költeni, a Belügyminisztérium szigorúan meghatározta, hogy mire fordíthatjuk. Számlatartozásra adják- Ezt pénzt nem költhetjük el akármire, hiszen kötöttek a felhasználás lehetőségei - kezdte Gömze Sándor, Tisza- lök polgármestere, amikor a város által elnyert 28 milliós támogatásról kérdeztük.- Alapvetően városüze­meltetésre, rezsiköltségekre, kisebb részben az élelmezés területén felhasználó tételek kiegyenlítésére kaptuk. Tud­valevő, hogy ezt a rendkívüli településfejlesztési támoga­tást olyan önkormányzatok igényelhetik, akik a működés­hez forráshiánnyal küzdenek. Mi egy meglehetősen komoly intézményhálózatot működ­tetünk - annak ellenére, hogy kisváros vagyunk -, s nálunk is mutatkoztak esetenként mínuszok. A pályázatban 50 millió forintra nyújtottuk be igényt, amiből 28 milliót megkaptunk. A forráshiány­nyal küzdő önkormányzatok egy évben többször is kérhe­tik ezt a kormányzati segítsé­get, nekünk szerencsére csak így év vége felé volt rá szük­ségünk. Kötöttek a rendkívüli támogatás felhasz­nálási lehetőségei. GÖMZESÁNDOR- Fontos tudni, hogy a pénz­ből csak a 60 napon túli szám­latartozást szabad kiegyenlí­teni. Az évközi működésünket nem veszélyeztette semmi, de az év második felében a vá­ros kiadásai is megnöveked­tek, jól jött a kormányzati segítség. így most a városnak nincsenek tartozásai, amit a saját kintlevőségeinkről saj­nos már nem mondhatok el. Ha a helyi adónemekből ösz- szegyűlt többéves felhalmo­zódást szép lassan kifizetnék nekünk, az jelentősen meg­könnyítené a dolgunkat, de látva az elfogadott költségve­tésben megjelenő tételeket, úgy gondolom, gond nélkül tudunk tervezni 2016-ra ezen túlmenően is - tájékoztatta la­punkat Tiszalök első embere. Határokon belül mozoghatnak Rápolt 232 ezer forint rendkí­vüli önkormányzati költség- vetési támogatást kapott, a megyében a legkevesebbet. Petri István polgármester érdeklődésünkre elmondta: bár az összeg alacsony, sokkal többre nem is lett volna szük­ségük, mert jól gazdálkodtak az előző évben.- Ha a feladatfinanszírozás során valamire nem futotta, legyen az orvosi ügyelet, gyer­mekjóléti vagy egyéb olyan szolgáltatás, amiben kistérsé­gi szinten közösen vállalunk részt a környező települések­kel, lehetőségünk van és volt pályázni kiegészítésre, amit nagyjából meg is kaptunk. Sajnos, szabad felhasználásra nem lehet ilyen támogatást igényelni, pedig vannak terüle­tek, ahol nagyobb szükségünk lenne a segítségre, ilyenek az épületvásárlás vagy a kiegészí­tő beruházások, fejlesztések.- A legtöbb településhez hasonlóan mi is csupán bizo­nyos határokon belül mozog­hatunk, hatványozottan igaz ez a társulásokra, mivel egy normatívát kapunk a szociális ellátásokra, ez az összeg pedig nem elég mindenre - jegyezte meg Rápolt első embere, km ' Alacsony az összeg, de sokkal többre nem is lett volna szüksé­gük. PETRI ISTVÁN Tizenötmillió jutott Máriapócsnak Máriapócs az elmúlt év végén 15 millió forint rendkívüli tá­mogatást kapott a működőké­pesség megőrzése érdekében.- Ez az összeg úgy osz­lott meg, hogy az óvodánk működésére hatmilliót, a Pócspetrivel közösen fenntar­tott hivatalra hárommilliót, az önkormányzat egyéb kötelező feladataira további hatmillió forintot fordíthattunk - mond­ta Papp Bertalan, Máriapócs polgármestere. - Ez az önkor­mányzatok életében nem rend­kívüli dolog, az előző években is kaptak a települések ilyen tá­mogatást. Év közben ugyanis vannak különböző változások, az előre betervezett forintok kevésnek bizonyulnak, de az önkormányzatnak a kötelező feladatokat el kell látnia - tette hozzá. Megkérdeztük: Mit tervez a hétvégére? IJ-JOBBÁGY ANDRÁS: ÚJ-JOBBÁGYNÉ NIKO- RÓZSA ZOLTÁN: Szerettünk volna egy LETT/ Marad a kiadós Elnézek valahova a nagyot szánkózni. séta. haverokkal. Csevegésre hív a várdai könyvtár KISVÁRDA. A magyar kultúra napja alkalmából Reminisz­cenciák a Himnuszban címmel Veres Miklós irodalmár tart előadást január 21-én, csütör­tökön 15 órától a kisvárdai Vár- day István könyvtárban, km Kelet kvíz A település templomkertjében áll a Luby Géza kezdeményezésére a község lakosainak adakozásából, 1896-ban emelt millenniumi Kossuth-emlékmű, amelynek átadásán Kossuth La|os fia, a szintén politikus Kossuth Ferenc is részt vett. a) Nagyarban b) Rozsályon c) Kemecsén d) Nyírkátán A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el. Nézőpont Györke Rendkívüli „önhiki” A települési önkormányza­tok a költségvetési törvény alapján kivételes esetek­ben kérhetnek rendkívüli támogatást működőképessé­gük megőrzése érdekében. Ez az „önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került” önkormányzatok esetében a mentőöv, melyet röviden „önhikinek” becéztünk ed­dig. Mostani neve: „rendkí­vüli támogatás”. A lényeg, persze, nem változott. Jobbára olyan települési önkormányzatok pályázhatnak, melyeknek szinte alig, vagy csak elha­nyagolható mértékű helyi (adó)bevételük keletkezik. Magyarán: helyzetüknél fog­va képtelenek bevételt ter­melni a jobbára kis létszámú települések önkormányzatai. Ez persze nem jelenti azt, hogy a nagyobb települések ne kerülhetnének szorult helyzetbe. Sőt! De vajon mikor sikeres egy települési önkormányzat? Ha úgy gazdálkodik, hogy nem halmoz fel tartozást, ám nem is nagyon fejlődik a község vagy város? Vagy akkor, ha minden eszközt megragad, hogy elmozduljon valahogy arról a bizonyos holtpontról, és vonzóvá tegye a telepü­lést például a beruházók számára? Összetett, bonyolult kérdés ez, hiszen a semmiből nem­igen lehet csodát teremteni. De az sem jó, ha a pénz vak­vágányra fut. (Vagy ki tudja?) Még rosszabb, ha vissza kell fizetni a támogatást. Mint például karácsony előtt, amikor a Belügyminisztéri­um adminisztrációs hibája miatt olyan önkormányzatok is kaptak rendkívüli támoga­tást, melyek nem is pályáz­tak, vagy melyek több tízmil­lió forinttal nagyobb - vagy éppen kisebb - támogatást kaptak, mint amit kértek... laszlo.gyorke@kelet.hu HEILICH LÁSZLÓNÉ: A piacra mindenképpen kimegyek. IGNÁCZ DÓRA: A tanuláson lesz a fő hangsúly. TIMÁK FANNI: Megyek a bátyámnak szur­kolni. A kótaji Új-Jobbágy András és felesége, Új-Jobbágyné Oláh Nikoletta abban reményked­tek, hogy esni fog a hó, éppen. ezért sajnálattal hallották, amikor a meteorológusok fel- melegedést prognosztizáltak a hétvégére. - Jó lett volna, ha a kisfiúnkkal tudunk egy nagyot szánkózni, de így csak egy kiadós sétát tervezünk - mondta a férfi, majd a fele­sége hozzátette: szerencsére a férjének ezen a hétvégén nem kell dolgoznia. Rózsa Zoltán szombat este lazít egy kicsit, kiengedi a fáradt gőzt, mint mondta, „elnéznek a haverokkal valahova”. - Va­sárnap este azért egy kicsit tanulok is, mert azt is kell va­lamikor - tette hozzá a bakta- lórántházi fiatalember. Heilich Lászlóné sokat olvas majd. - A Kelet-Magyarországot is vé­gigböngészem, de a bulvár­újságok között is szemezget­ni fogok, ahogy a piacra is kisétálok - sorolta teendőit a hölgy. Ignácz Dóra a tanulásra fekteti a hangsúlyt, de egy kis „barátnőzésre” is futja majd az idejéből. Timák Fanni sem hanyagolja el a tanulást, de egy kis kikapcsolódásra is szakít időt. - Elmegyek a Filo-csamokba. Rendeznek ott egy focitornát, melyen a bátyám is pályára lép. Egy kis buzdításnak biztosan örülni fog - válaszolta a fiatal nyír­egyházi lány. KM-TG Rendkívüli támogatást kapott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések Település Összeg Hodász 941719 Ajak 1200 000 Ibrány 4200000 Apagy 1200 000 Jármi 428 030 Baktalórántháza 80000000 Jéke 4600 000 Balsa 2000000 Kállósemjén 16000000 Barabás 390 527 Kék 2111769 Beregsurány 10 000 000 Kékese 1709281 Berkesz 1000 000 Kemecse 90 000 000 Besenyőd 2337 667 Kérsemjén 1556180 Beszterec 2026537 Kisar 1283292 Botpalád 2 000 000 Kishódos 1048 069 Bököny 10000000 Kisléta 6 000000 Búj 6000000 Kispalád 1726 286 Csaholc 10000 000 Kisszekeres 1513 683 Csegöld 2 803905 Kocsord 3900000 Csenger 60000000 Komlódtótfalu 1100 000 Csenge rsima 11300 000 Kömörő 2491669 Csengerújfalu 2 000 000 Laskod 1000000 Darnó 1365787 Levelek 2598258 Demecser 4000000 Lónya 1493 866 Dombrád 2 311395 Lövőpetri 1188 974 Dögé 4 033 400 Magosliget 4520 682 Eperjeske 1514423 Mánd 955975 Fehérgyarmat 21598338 Máriapócs 15000 000 Fülpösdaróc 2000000 Mátészalka 60 000 000 Gacsály 1457414 Mátyus 691876 Garbolc 2281108 Mérk 4600000 Gávavencsellő 4000000 Mezőladány 3735 844 Gé bérién 970 897 Milota 4081480 Gégény 5764311 Nábrád 3 286808 Gemzse 3009804 Nagyar 1599301 Györtelek 770 000 Nagyecsed 6300000 Gyüre 2452445 Nagykálló 60000000 Hermánszeg 1500000 Nagyszekeres 4481365 Nagyszekeres 1000000 Szabolcsbáka 1000 000 Nemesborzova 511144 Szamosangyalos 2800000 Nyírbéltek 8 600 000 Szamosbecs 2 800000 Nyírbogát 32 000 000 Szamostatárfalva 1700 000 Nyírcsaholv 2 000 000 Szamosszeg 3000000 Nyírcsászári 2Ú 000000 Szatmárcseke 4 947 487 Nyírderzs 3 000 000 Székely 983463 Nyírgyulai 7000000 Tarpa 10 000 000 Nyíriákó 2700 000 Tiborszállás 2000000 Nyírkárász 9759762 Tiszabecs 8000000 Nyírmeggyes 2 600 000 Tiszabercel 4500000 Nyírmihálydi 7000000 Tiszabezdéd 2122 628 Nyírparasznya 6500000 Tiszacsécse 1144 082 Nyírpazony 1000000 Tiszakerecseny 3 005 748 Nyírtét 1884 868 Tiszakóród 3800 067 Nyírtura 1000000 Tiszalök 28 000 000 Olcsva 3 980 654 Tiszamogyorós 709 099 Olcsvaapáti 1314546 Tisza rád 1830 835 Ópályi 5400 000 Tiszarád 2 027775 Ököritófülpös 2 900000 Tiszaszalka 1366 681 Omboly 6000 000 Tiszaszentmárton 736638 Panyola 3074428 Tiszatelek 1500 000 Papos 2900000 Tiszavasvári 10000 000 Paszab 2000000 Tunyogmatolcs 844921 Pátroha 2000 000 Túristvándi 4638032 Pátyod 514614 Túrricse 3000000 Piricse 8300000 Tyúkod 3100 000 Pócspetri 8000000 Újdombrád 1500 000 Porcsalma 1600 000 Uszka 1000000 Pusztadobos 6400 000 Vaja 5800000 Rápolt 232435 Vámosatya 346695 Rétközberencs 1510979 Zsarolyán 1000000 Sényő 2705404 Összesen: 870215162 Sonkád 6189812 (forrás: www.kormany.hu)

Next

/
Oldalképek
Tartalom