Kelet-Magyarország, 2014. október (74. évfolyam, 229-254. szám)

2014-10-14 / 240. szám

2014. OKTÓBER 14., KEDD KELET „Ne hagyd abba, csináld tovább!” A nyolc éve készült fotón Berencsi Béla (balról) és Tajthy Péter (guggol) FOTÓ: M. MAGYAR LÁSZLÓ Az ibrányi Berencsi Bálánál egyedül Veres­egyház polgármestere regnál régebb óta az országban. szabolcs-szatmár-bereg. Ok­tóber 12-én a rendszerválto­zás óta hetedszer rendeztek önkormányzati választást Magyarországon. A legrégebb óta hivatalban lévő polgár- mester továbbra is a 76 esz­tendős Pásztor Béla, aki 1965 (!) óta irányítja a Pest megyei Veresegyházat. Ezúttal a sza­vazók 87 százaléka voksolt rá. Őt követi Berencsi Béla, Ibrány első embere, aki 1975- től tölti be a településvezetői posztot. A négy évvel ezelőtti hely­zethez képest a sajátságos lis­ta harmadik helyéről a máso­dikra lépett előre. Erőt adó biztató szavak- Bevallom, nem volt egyér­telmű, hogy indulok a válasz­táson. Vívódtam, a családom is szerette volna, ha több időt fordítok rájuk, de egyszerű­en a lakosok meggyőztek. Úton-útfélen mondták, hogy „ne hagyd abba, csináld csak tovább!”. Aztán visszatérő kér­dés volt, hogy „ugye, indulsz még?” Végül beadtam a dere­kam 39 év után is - morfon­dírozott Berencsi Béla.- Amikor anno átvettem a település vezetését, nagyon mélyről indultunk. Rengeteg eredményt értünk el a közel négy évtized alatt. Nekem a helyiektől kapott biztatás ad erőt a folytatáshoz.- Úgy gondolom, hogy nem csak a kampány előtt kell talál­kozni az emberekkel, hanem a ciklus minden napján. Soha nem pocskondiáztam az ellen­feleket, nem folytattam nega­tív kampányt, nem vettem fel a felém dobott kesztyűt. A virtuális dobogón két sza- bolcs-szatmár-beregi politikus található, ugyanis Bárdi Béla immár a harmadik helyen áll. Országos csúcstartó Négy éve még a nyiracsádi Katona Gyula volt a második, a csorvási Szilágyi Menyhért pedig a negyedik, ám a poszt­jukat már más tölti be. Orszá­gos csúcstartónak számít Gyu­laháza polgármestere, ugyanis soha nem volt kihívója.- Harmincnyolc éve veze­tem a települést. Azóta egyet­len egyszer sem pályázott senki a posztra. A helybeliek minden egyes nap éreztetik velem, hogy elismerik a mun­kámat - fejtegette a tanácsel­nökként Rákóczi-frizurás te­lepülésvezető. A megyében 43 helységben egyetlen polgármesterjelölt Szabolcs-Szatmár-Bereg me­gyében a legkisebb lélek­számú település Kishódos. A névjegyzékben 52 válasz­tópolgár szerepel, közülük 43-an járultak az urnához. Krakkó Zsigmondra 29-en sza­volt. Ahol legalább ketten in­dultak el, azok között a leg­nagyobb fölénnyel a paszabi Tajthy Péter nyert. A voksok 94,67 százalékát kapta, a nagydobosi Kovács Gábor pe­dig 94,58 százalékkal követi a speciális összevetésben.- Meglepett a különbség. Nem volt viszonyítási alapom, ugyanis két ciklus után lett kihívóm. A 968 választópol­gárból sokan, 587-én mentek el szavazni, közülük 551-en voksoltak rám. Beérett az el­végzett munka gyümölcse - fogalmazott Tajthy Péter, aki tizenkét éve a megye legfiata­labb polgármesterének számí­tott. Azóta kellő rutint szerez­ve irányítja a községet.- A sok beruházás és a látvá­nyos közösségépítés önmagá­ért beszél. A magyar és a roma lakosság egységes, jó irányba halad Paszab - tette hozzá vé­gezetül. ’ KM-LTL vaztak, aki marad a pozíciójá­ban. - Bíztam a választópolgá­rokban, az is számított, hogy huszonéves az ellenfelem, ezt is mérlegelhették. Ez lesz a harmadik ciklusom, folyta­tom a megkezdett munkát. Ahol a legkisebb is számít Nem csak a szavazólapon ikszeltek Igény esetén egy bi­zottsági tag vagy egy közeli hozzátartozó bekísérte őket a szava­zófülkébe. TISZAOOB. - Azok az idős vá­lasztók, akik nem tudnak se írni, se olvasni, a névjegy­zék aláírásakor szimbolikus jelzést tesznek a nevük he­lyére, két bizottsági tag pe­dig igazolja, hogy átvették a szavazólapokat - magyarázta Porkoláb Antal László, a ti- szadobi 1. számú szavazókor elnöke. A voksoló dönt- Ilyen esetben, ha igényelik, egy bizottsági tag vagy egy kö­zeli hozzátartozó bekíséri őket a szavazófülkébe, és felol­vassa nekik az induló polgár- mester- és képviselőjelöltek nevét. Mindössze a tájékozó­dásukat segíthetik, a döntést a szavazónak kell meghoznia - tette hozzá az elnök. Nemzetiségi választás is volt Akik időben regisztrálták ma­gukat, mint valamelyik ma­gyarországi kisebbség tagjai, a helyileg illetékes nemzeti­ségi szavazókörben is lead­hatták voksukat vasárnap a számukra szimpatikus helyi, megyei, illetve országos je­löltre, jelölöszervezetre.- így történt ez Tiszadobon is, ahol a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művé­szeti Iskola egyik tanterme adott otthont a nemzetiségi választásoknak - mesélte Me­zei Ibolya, a szavazatszámláló bizottság elnöke. km-pi © http://www.szon.hu Hfrak. A régió és a világ hírei. Galyas Gáborné a szavazás mene­tét bemutató tábla mellett FOTÓ: A SZERZŐ Megkérdeztük Ön nyomon követte az önkormányzati választásokat? CSEREPES CSILLA: KASSÁK LÁSZLÓ: Nem TÓTH GYÖRGYNÉ: A tévében követtem különösebben érdé- Figyeltem, hogyan nyomon a dolgokat. kelt, ki kerül a székbe... alakul a helyzet. VÉCSEI PETRA: A tévé CSADA FRUZSINA: SAJBEN ZOLTÁNNÉ: A előtt drukkoltam a Érdekelt a lakóhelyem Keletből értesültem az „választottjaimnak”. sorsa, jövője. eredményekről. Cserepes Csilla szombaton egy maratoni hosszúságú szak- szervezeti kongresszuson volt jelen, majd színházban töltötte az estét. - Vasárnap sikerült kipihenni magam, elmentem szavazni, majd a tévében követtem nyomon a szavazatszámok alakulását - válaszolta a pedagógus. - Az országgyűlési választásokon mindig részt veszek, de az önkormányzati választásokon már nem. Bár nyíregyházi va­gyok, nem különösebben ér­dekelt, ki mit ígérget és nem foglalkoztatott, ki kerül a pol­gármesteri vagy a képviselői székbe - fogalmazott Kassák László. Tóth Györgyné (Vasme- gyer): - Egész este a tévé előtt ültem, figyeltem, hol mennyi­re szoros a verseny, és hogyan alakul a helyzet a megyeszék­helyen, illetve a lakóhelye­men. A nyíregyházi Vécsei Pet­rát fiatal kora ellenére nagyon érdekli a politika. - Szavaz­tam, majd a tévé előtt druk­koltam a „választottjaimnak” - mesélte. Csada Fruzsina (Be­senyőd): - Érdekelt a lakóhe­lyem sorsa, jövője, magától ér­tetődő volt, hogy megteszem, ami tőlem telik, és figyelem a történéseket. Sajben Zoltánná a Kelet-Magyarország hétfői számától értesült a választá­sok eredményéről. - Vasárnap este sajnos idejekorán elnyo­mott az álom - mesélte hűsé­ges olvasónk. km-pi Csaholc: 88,9%, Apagy: alig 21% szabolcs-szatmár-bereg. A va­sárnapi voksoláson megyénk választópolgárai voltak a leg­aktívabbak, hiszen a jogosul­tak 52 százaléka az urnákhoz járult. Voltak olyan települé­sek, ahol ezt is jócskán túlszár­nyalták: Nyírpilisen és Uszkán 87 százalékos volt a részvétel, Csaholcon megközelítette a 88 százalékot az arány, de még ezt is felülmúlta Mánd, a maga 88,8 százalékos ered­ményével. Persze nem min­denütt hozta lázba a választás az embereket: Fábiánházán a jogosultak 30,9 százaléka vok­solt, Apagyon pedig csupán minden ötödik választó élt a választás lehetőségével. KM Nézőpont Sipeki Attila Választó választék Vasárnap, a választás napján volt szerencsém a megye több pontján is portyázni. Jó pár településen bekö­szöntünk a szavazókörökbe, nem titkolt célom volt, hogy feltérképezzem, hogyan viszonyultak a választópol­gárok a szavazáshoz, kinek mit jelentett ez a voksolás és mennyire tartották fontos­nak. Már a reggeli órákban azt lehetett hallani, hogy megyénkben az ország más területeihez képest többen indultak útnak, hogy beírják azokat a bizonyos ikszeket. Ezt számomra megerősítet­ték a látottak is, hiszen pél­dául az áprilisihoz viszonyít­va érezhetően nagyobb volt a mozgolódás az urnák körül. Az mondjuk már megint más dolog, hogy a hozzáállás enyhén szólva is felemás volt. Tulajdonképpen három nagyobb csoportra tudnám osztani az általam látott vok­solókat. Voltak azok, akiken látszott, hogy nincs min gondolkodniuk, egyértelmű­en és határozottan a helyére tették a szavazatukat. Voltak azok, akik hosszú percekig dilemmáztak a függöny mögött, érezhető volt tekin­tetükön, hogy ez egy olyan sokismeretlenes egyenlet, amit többször is át kell gon­dolniuk, mielőtt a borítékba zárnák. Hála az égnek, a har­madik csoportba tartozik a legkevesebb ember. Ők azok, akik pillanatnyi megérzés alapján - mintha csak egy lot­tószelvényt töltöttek volna ki - random dobálták a voksokat a vakvilágba. Magyarul a „Ne­kem mindegy, úgysem lesz változás egyhamar, minek törjem magam? Úgyis csak a sort tartanám fel” kategória indulói. Egy dologgal nem tudok vitatkozni. Egyetértek ugyanis azokkal, akik szerint maradjon csendben az, aki otthon maradt vasárnap. attila.sipeki@kelet.hu Kelet kvíz A község elnevezése szláv eredetre vall. A többféle elemzésből talán a legvalószínűbb, hogy a szláv „proso”, „prosnja” köles jelentésű szóból származik. a) Porcsalma b) Nyírparasznya c) Pusztadobos dj Vámosoroszi A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom