Kelet-Magyarország, 2014. április (74. évfolyam, 76-100. szám)

2014-04-24 / 95. szám

2014. ÁPRILIS 24., CSÜTÖRTÖK Nézőpont PaUcz István Marasztalt rozsdafoltok Becses kincs számomra az első „komoly” biciklim, ame­lyet ma is hajtok. Az első fize­tésemből vettem, ennek már vagy 15 éve. Diákmunkában, bolti kisegítőként kerestem meg rá a pénzt egy nyáron: még más a szabadidejét töltöt­te gondtalanul, én az üresedő polcokat nagy gondossággal. Ma is azt mondom, megérte, mert megtanultam becsülni a munkát, beosztani a pénzt, és végül enyém lett a szakbolt­ban kinézett, minőségi kiegé­szítőkkel felvértezett, márkás, króm színű kétkerekű, ami - két defekttől eltekintve - sosem hagyott cserben. Nem sajnáltam a pénzt a több ezer forintos (egyébként motorok­ra szánt), speckós kulccsal nyíló, vastag lakatra sem, tud­ván, hogy az ördögi szarkák soha sem alszanak. Évekkel később felajánlot­ták, hogy jó pénzért „teto- váltatják”, sőt a hatóság is anyakönyvezi, ha gondolom, így könnyebben előkeríthe­tő, ha netán meglovasítják, végül azonban nem költöttem egyedi azonosítóra. A mahol­nap nagykorúvá cseperedő kerékpárom mára sokat ve­szített a régi fényéből. Immár nem a szépségével, hanem a szeplőivel és jellegzetes csiripelésével rí ki a városban cirkáló drótszamarak sorából. Már csak számomra igazán értékes, de nem értéktelen annyira, hogy bárhol, bármi­kor felelőtlenül, lezáratlanul magára hagyjam. Idén, a tavaszi felkészítés alkalmával meghívtam a közeli benzin­kúthoz egy frissítő zuhanyfür­dőre, felfújtattam a kerekeket, beolajoztam a láncot, ellen­őriztem a fékeket és a világí­tást, sőt, egy tubus „fiatalító krémet” is beszereztem, hogy eltávolítsam a rozsdafoltokat. Végül - mérlegelve a bűnügyi kockázatokat és mellékhatá­sokat - nem kentem rá, így maradt kicsit korrodált, kicsit öregecskedő, de az enyém... istvan.palicz@kelet.hu Kelet kvíz 1B45 májusában Vörösmarty Mihály is járt a településen Deák Ferenccel, s ekkor néhány napig Bónis Sámuel házában vendégeskedtek. a) Ramocsaházán b) Kótajban cjTuzséron d) Nyírtéten A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el. Minden ok a közmunkához vezet Hatalmas az eltérés a megyén belül: van, ahol 1 százalék, és van, ahol 32 százalék a munkát keresők aránya. NYÍREGYHÁZA. Az összesítés szerint Tisztaberekén a mun­kanélküliek aránya 30,1 száza­lék. Kónya Géza polgármester szerint meglepően alacsony ez a szám: úgy véli, ha nem lenne lehetőség a közfoglal­koztatásra, magasabb lenne a mutató.- Tisztaberekén a munkaké­pes lakosság fele végez köz­munkát, ami az aktívan dolgo­zók 10-12 százalékát teszi ki. Távol vagyunk a megyeszék­helytől, ide már nem szívesen jönnek el a beruházók, így helyben kell megoldanunk a problémát. Van két tehenésze­ti telepünk, de ott nem tudunk mindenkit alkalmazni. Nem titok, hogy magas a roma la­kosság aránya, közülük sokan az általános iskolát sem fejez­ték be. Pozitívum, hogy egyre többen termesztenek uborkát. A téesz biztosítja a hozzávaló­kat, a földmunka költségeit a fizetésekből vagy segélyekből fogjuk le, hogy ne kiadással kezdjék a tavaszt. Ezeket a csa­ládokat arra kértem, mondják el a többieknek, mennyi pénzt Márciusilegek Ahol a legkisebb az álláskeresők száma Tlszacsácse: 1.21 százalék, 2 fő Gelénes: 1,48 százalék, 6 fő Cégénydányád: 2,71 százalék, 12 fő Csaroda: 2,84 százalék, 12 fő __ Szamoskár 2,87 százalék, 9 fő Tlszaadony: 3.04 százalék, 13 fő Vállal: 3,38 százalék, 24 fő _______ Nagyhódos: 4 százalék, 3 fő keresnek, hátha kedvet kap a munkához az a réteg is, ame­lyik eddig nem akart dolgozni - ecsetelte Kónya Géza.- A közfoglalkoztatottak nagy részének a szerződése a múlt hónap végén járt le, de április 30-áig feltöltöttük az üres helyeket, így a 220 segé­lyezettből 134 dolgozik - ez­zel visszaálltunk a közel har­mincról egy 10 százalék körüli arányra - korrigálta az adato­kat Tajthy Péter paszabi pol­Ahol a megyében legtöbben keres­nek állást Tuzsér: 24,53 százalék, 572 fő_______ Hodász: 25,18 százalék, 599 fő______ Rohod: 26,94 százalék, 240 fő ____ Paszab: 28,21 százalék, 257 fő Darnó: 29,06 százalék, 34 fő _______ Kishódos: 32,08 százalék, 17 fő Rápolt: 30,53 százalék, 29 fő_______ Tisztaberek: 30,16 százalék, 133 fő gármester, s hozzátette: per­sze az aktív korúak között még így is van állástalan. - A legna­gyobb foglalkoztató az önkor­mányzat, valamint az óvoda, háziorvosi rendelő és tájház, az iskolában is sokan dolgoz­nak, bár az állami fenntartású. A szomszédos Ibrányban több száz új munkahelyet hoztak létre a betelepülő cégek, me­lyek innen is felszívják a mun­kaerő egy részét - mondta. Akiket noszogatni kell A 260 lakosú Tiszacsécsén 64 embernek biztosít megélhe­tést a közmunka-program, az adatok szerint itt él a legke­vesebb (2 fő) regisztrált mun­kanélküli. - Saját kecskénk, disznónk, veteményesünk és fóliasátrunk van. Ezeket mind a közmunka-program révén hasznosítjuk - közölte Szabó Károly polgármester, aki hoz­A pénz miatt sokan lelke­sednek a közmun­káért. FÖLÖPKÁROLY zátette, hogy a fiatalok egy része ódzkodik a közmunká­tól. - Vannak, akiket noszo­gatni kell, na de mondjon egy olyan települést, ahol ez nincs így! A közmunkások kilencven százaléka örül, hogy nem a 22 500 forintos segélyt viheti haza. Nálunk nincs magyar-ci­gány megkülönböztetés, csak olyan, hogy ki akar és ki nem dolgozni - mondta Szabó Ká­roly, aki hozzátette: „rendes” állása kevés embernek van. Saját csomagolóüzem Fülöp Károly gelénesi polgár- mester is a közmunkában lát­ja a fő okát annak, hogy csak 6 álláskeresőt tart nyilván a munkaügyi központ. - 119-en vannak bejelentve a program­ba, de hál’ istennek dolgoznak gelénesiek a naményi adatfel­dolgozóban és a varrodában, néhányan a rendőrségnél és a határrendészeten. A pénz mi­att sokan lelkesednek a köz­munkáért, mert látják, hogy több pénz marad a zsebükben, mintha segélyből élnének - fogalmazott. A polgármester szerint az elsődleges álláspia­con is szükség lenne munka­helyekre, ám bízik a közmun­ka-program folytatásában is. Cégénydányádon 12 regiszt­rált álláskeresőt tartanak nyil­ván. - Megmondom őszintén, én még ennyiről sem tudok, de biztos vannak olyan végzős középiskolások vagy főisko­lások, akik nem kerültek még „képbe” az önkormányzatnál - kezdte Kelemen Róbert cé- génydányádi polgármester, aki szerint mindennek a titka a közmunka-program.- Ha mindent számba ve­szek, negyven millió forint hasznot termelt a program a településnek. Most épült fel a csomagolóüzemünk, ahol az önkormányzati földekről szár­mazó zöldségeket fogjuk be­csomagolni, majd értékesíteni. Nálunk aki akar, tud dolgozni, ha máshol nem is, a közmun­ka-programban - mondta Ke­lemen Róbert. km-csa,tg A program negyven mil­lió forintot termelt a te­lepülésnek. KELEMEN RÓBERT Pótolhatatlan az állomány nyíregyháza. - Nem tudjuk, mi történt - mondta lapunk­nak Nagyné Bősze Katalin, a Sóstói Múzeumfalu program- szervezője. - Hajnali fél egykor kaptuk a riasztást, hogy lángra kaptak a gerendák, egyelőre nem tudni, mi okozhatta a tü­zet. A megégett faanyag a mú­zeumfalu területén korábban felépített épületekből maradt meg, ezeket az időközben elö­regedett gerendák pótlására használtuk volna. Az elégett farönkök között sajnos vannak olyanok is, melyek az újonnan épülő magtárunknak lettek volna a részei, de ezeket a tűz­oltók oltás közben elvágták. Azt az elvet, hogy mindig ere­deti anyagokat építünk be az épületeinkbe, sajnos mostan­tól nem fogjuk tudni tartani, mert ez a gerenda-állomány pótolhatatlan - mondta Nagy­né Bősze Katalin. km-rt Négy helyett két keréken a munkába Lapunk munkatársai is a bringázás hívei fotó: sipeki Péter A BAM! kampány célja, hogy minél többen ülje­nek kerékpárra, amikor dolgozni indulnak. NYÍREGYHÁZA. - A Nyíregyházi Főiskola öt éve csatlakozott a Bringázz a munkába! kam­pányhoz. A résztvevőket el­sősorban belső motiváció, a környezet védelme, az egész­séges életmód és nem utolsó­sorban a közösségépítő célzat ösztönzi.- Az intézményben ez idő alatt közel harminc csapat ala­kult, azonban ennek egy része csak fizikálisán aktív, azaz a megtett kilométerekről, az el­égetett kalóriáról és a megspó­rolt benzinről már keveseknek van kedve statisztikát vezetni, illetve a honlapon regisztrál­ni - tudatta lapunkkal Nagy Balázs, a Nyíregyházi Főiskola sajtóreferense, s hozzátette: az intézmény területén több száz kerékpár számára áll ren­delkezésre tárolóhely, s bár mindenki saját maga gondos­kodik kétkerekűje megfelelő lezárásáról, remélhetőleg a rossz szándékkal közeledőket a biztonsági szolgálat jelenléte és a kamerák figyelő szeme is távol tartja. Sportos iskola Reggelente mintegy tucatnyi pedagógus és több mint fél­száz diák érkezik kerékpár­ral a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumba.- Évről évre azt tapasztaljuk, hogy a kollégáink és a tanuló­ink körében is egyre népsze­rűbb lesz a biciklizés - erősíti meg az intézmény igazgatója. Kovács Ágnestől megtudtuk: saját forrásból megteremtet­ték annak a feltételét, hogy egy fedett és őrzött kerékpár- tárolót építsenek az iskola elé.- Már látjuk, hogy szükség lesz a bővítésre, éppen ezért abban bízunk, kiírnak olyan pályázatot, amely a tárolók létrehozását támogatja. Arra a kérdésre, hogy miért csat­lakozónak a BAM! kezdemé­nyezéshez, az igazgató azt válaszolta: hívei a kerékpá­rozásnak, sportos iskolaként szívesen állnak olyan progra­mok mellé, ami az egészséges életmódot népszerűsíti és a környezet védelmét is szol­gálja. KM ■> Dolgoznak a földeken Szorgosan rója a hosszakat a munkagép Beregsurány hatá­rában, a mögé rögzített tárcsasor gyorsan fellazítja a földet. Az idő ugyan nem sürget, de a gondos gazda akkor nyugodt, ha minden rendben halad. fotó: pusztai Sándor Megkérdeztük Szokott kerékpárral menni munkába vagy iskolába? Szabó Szandra Kislétán él, de a megyeszékhelyen tanul, így elég macerás lenne kerékpár­ral iskolába járnia. - Odahaza szívesen pattanok nyeregbe, de az Egészségügyi Főiskolá­ra már busszal járok be nap mint nap. Léránt Szabolcs Nyírbogdányban lakik, volt már rá példa, hogy betekert onnan Nyíregyházára. - Azért minden nap ezt nem vállal­nám be, csak ha olyan az idő­járás. így inkább busszal köz­lekedem. Hriczkó László István - munkába menet és vissza - napi nyolc kilométert kereke­zik. - Ahová tehetem, kerék­párral járok. Egészségesebb is és a pénztárcám is kíméli. Sza- nyi János igazi sportember, hi­szen minden nap kibiciklizik Nyírtelekre. - Nyíregyházi va­gyok, de ott dolgozom. Nem számít milyen az idő, ha esik, ha fúj, én biciklivel közleke­dem - mondta a fiatalember. Szűcs Zsuzsa Debrecenben él. - Itt tanulok Nyíregyhá­zán, így kissé megterhelő lenne kerékpárral suliba jár­nom, ám amikor otthon va­gyok, gyakran felpattanok a kétkerekűre - mondta a fia­tal lány. Barátnője is hasonló cipőben jár, ő Heves megyé­ben (Bélapátfalván) lakik. - Szűkebb pátriámban szíve­sen indulok el akár egy kiadó- sabb kerékpártúrára is a ba­rátokkal - válaszolta Dallos Dóra. KM-TG SZABÓ SZANDRA: LÉRÁNT SZABOLCS: Kislétán örömmel Előfordult, hogy bete­pattanok nyeregbe. kertem Bogdányból. SZANYI JÁNOS: Ha SZŰCS ZSUZSA: Itt esik, ha fúj, én kerék- nem tudok, de otthon párral járok dolgozni, szívesen biciklizem. HRICZKÓ LÁSZLÓ IST­VÁN: A kerékpárom a fő közlekedési eszköz. DALLOS DÓRA: Szíve­sen részt veszek egy kerékpártúrán. KELET Sok település saját gazdaságot működtet illusztráció: thinkstock

Next

/
Oldalképek
Tartalom