Kelet Magyarország, 2014. március (71. évfolyam, 51-75. szám)

2014-03-27 / 72. szám

2014. MÁRCIUS 27., CSÜTÖRTÖK Érték és becsület A hír igaz: osztogatnak! S ezt most minden mellékzönge nélkül mondom: mert ők megérdemlik! Mégis van igazság! Sokan felkapták a fejüket, amikor először szóba került, hogy a kormány az eladósodott önkormányzatok hiteleit átvállalja. A hír halla­tán sóhajtoztak a jól gazdálko­dók: megérte takarékoskodni? Csaknem 500 település több mint 450 milliárdos tartozását vállalta magára az állam. De mi legyen azokkal a lakóhe­lyekkel, ahol a képviselők megpróbálták „fogukhoz ver­ni a garast”? Nos, a honatyák belátták, adni kell nekik is. Megyénkről annyi rosszat hal­lani, de egy biztos, végignézve a listát, nagyon sok felelősen gondolkodó vezető létezik és dolgozik itt. Sokszor inkább a göröngyös utat választva is, de biztosan kézben tartják azt a bizonyos kocsit. Minden el­ismerésem az övéké. (Azt nem igen lehetett előre tudni - bár a rossz nyelvek szerint igen hogy mi lesz a csőd szélén állókkal.) Ha volt is némi lelki- ismeret-furdalásuk, ha a járda építése elmaradt az éssze­rűség miatt, nyugodtabban aludtak: hisz az ember a saját vagyonával is megpróbál ta­karékosan gazdálkodni, nem hogy a közösével. Elismerem azt is, akik rizikóztak, azoknak bejött, de nem biztos, hogy így lesz ez máskor is. Jól jön a pénz mindig, aminek most nem csak értéke, de becsülete is van. Különösen ha belegon­dolunk: ez valahol az adózók, a mi pénzünk is! Legyen ez mindenki szá­mára a patyolattiszta rajtkő! Mert úgy hiszem: nem lesz többször „Budán kutyavá­sár”. danko@inform.hu Kelet kvíz A település az 1900-as évek elején az Isaák családé, melynek úri laká­ban az egész vármegye református traktusai gyűlésre gyűltek össze. a) Jéke b) Porcsalma c) Nagyszekeres d) Fülesd A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el *> Premier a paravánon A hétvégén Aranykulcsocska címmel mutatta be legújabb darabját a Burattino Bábszínház, mely szerdai előadásával ismét osztatlan sikert aratott a Korzó Bevásárlóközpont emeleti színháztermében. fotó: sipeki Péter Szakellátás Csengerben CSENGER. Kövér László, az Or­szággyűlés elnöke avatta fel a kistérségi járóbeteg-szakel­látási központot szerdán; az egészségügyi létesítmény 450 millió forintért épült fel a kisvárosban. Fórján Zsolt polgármester közölte: az 1400 négyzetméteres, a 11 település 14500 lakosát ellátó központot a legmodernebb orvosi eszközökkel szerelték fel, amelyekre közel 200 mil­lió forintot költöttek. Arday András, az intézmény veze­tő főorvosa elmondta, ápri­lis l-jétől munkanapokon 19 szakorvosi rendelést vehet­nek igénybe a Csenger kör­nyéki lakosok. MTI A hitelek nélkül gaz­dálkodó települések támogatásból fejleszt­hetnek. FÉNYESLITKE, KÉK, GYULAHÁZA. Az első két körben több mint 630 millió forint fejlesztési tá­mogatást kapott 41 olyan Sza- bolcs-Szatmár-Bereg megyei település, amelyek nem vet­tek részt az önkormányzati te­lepülések állami adósságkon­szolidációjában. A jól, hitelek felvétele nélkül gazdálkodó, most nyertes települések polgármestereit kérdeztük arról, mire fordítják a pénzt. Díjazzák az elvet Mártha Mihály Tibor termé­szetesen örül a támogatás­nak, hiszen éveken keresztül felelősen gazdálkodtak.- Díjazzuk az elvet, hogy a kormány fejlesztési forráso­kat biztosít a jól gazdálkodó önkormányzatoknak. Mi nem tartottunk csak kétévente fa­lunapot, de az adót mindig időben befizették a helyiek, sőt, mi sohasem igényeltünk még önhikit sem. A szociális ellátórendszerben részt vevők is megértették, hogy a fele­lős gazdálkodásnak ára van- mondta a fényeslitkei polgár- mester, aki azért annyit meg­jegyzem, hogy egy kissé túlzó­nak érzi azt, hogy a háromezer főnél nagyobb települések majdnem a háromszorosát kapják, mint a 2500 fős Fé- nyeslitke. Mártha Mihály Tibor szerint a 44 millió forint közel kétharmadát a csapadékvíz­elvezető rendszerük bővíté­sére fordítják. - Több járdát és kerítést is felújítunk még a pénzből - tette hozzá. Idősek otthona épülhet- Kéken egy régi álmunk vál­hat valóra, hiszen a fejlesz­tési támogatásból egy idősek otthonát kívánunk felépíteni- mondta el lapunk érdeklő­désére Poór Sándor kéki pol­gármester.- Amikor híre ment, hogy az állam konszolidálja az eladó­sodott önkormányzatokat, a faluban többen is megkérdez­ték tőlem, hogy volt-e értelme a felelős gazdálkodásnak. Ak­kor azt válaszoltam: „remé­lem, hogy volt”. Éppen ezért is örvendetes az, hogy most 44 millió forinttal kompenzál­nak bennünket. Kéken a hiva­talos adatok szerint 2023 lakos él, azaz mi éppen hogy „be­csúsztunk” a második kalapba- tudtuk meg Poór Sándortól. Mint a mesében- Olyan ez mint a mesében, hogy a jó végül elnyeri a jutal­mát - fogalmazott Bárdi Béla, az alig több mint 2000 lelkes Gyulaháza első embere arra, hogy az adósságkonszolidáci­óban nem részesült települé­sek közül ők is a teljes elnyer­hető támogatást megkapták.- Sokszor hallottuk, hogy „na ezért kár volt jól gazdál­kodnotok!”, most mégis azt mondom, ez elismerése an­nak a „gyulaházi csodának”, hogy önhiki és hitel nélkül nemcsak működött a tele­pülés, de minden évben fej­lesztettünk és gyarapodtunk, amire méltán lehetünk büsz­kék - folytatta a polgármes­ter, akinek csak azért van egy aprócska panasza: amíg az adósságátvállalásnál nem mérlegeltek, a támogatásnál konkrétan meghatározták a felhasználási kört.- De nincs ezzel semmi baj, hiszen nekünk ez komoly ösz- szeg és komoly céljaink van­nak. A legfontosabb a volt polgármesteri hivatal egész­ségügyi központtá alakítá­A tócsnifesztiváljáról híres Birl is kapott forrásokat ILLUSZTRÁCIÓ: SIPEKI PÉTER sa, ahol a házi- és szakorvosi rendelő, a védőnői, valamint a gyermekjóléti szolgálat kap helyet. Tervezzük az idősek otthonának korszerűsítését és a művelődési ház felújítását is - sorolta Bárdi Béla. S hogy ez hogyan fér bele 44 millió Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása Darnó 2949 805 2000 fő alatti telepü Benk lések 6499621 llk 19 044589 Nyírgelse 20 000 000 Tiszakanyár 20 000 000 Jánd 10000000 Nyírtét 20 000 000 Tiszaszentmárton 20 000 000 Beregdaróc 10000000 Jéke 10 000 000 Olcsva 10000000 Tiszavid 10000000 Biri 20000 000 Kálmánháza 20 000 000 Omboly 6 500 000 Ura 10 000 000 Botpalád 9 991294 Kékese 20 000 000 Pap 20 000 000 Zsarolyán 6500 000 Cégénydányád 10 000 000 Kishódos 1500000 Rápolt 2949523 Zsurk 10 000 000 Eperjeske Érpatak 20 000000 20000000 Fülpösdaróc Győröcske 6500000 Kispalád _____ Klsvarsány Nagyhódos Nemesborzova 10000 000 19 950644 2950000 500000 Szabolcsbáka 19 997326 Szamosszeg Székely 20 000000 20000000 2 950 000 Nyírderzs 9999 472 Szorgalmatos Tímár 20 000000 20 000 000 2000 fő feletti települések Fényeslltke _________44000000 Gyulaháza 44000000 Kék 44 000 000 forintba? - Csak az anyagkölt­séggel számolunk, a munkát megoldjuk saját embereinkkel (közfoglalkoztatottakkal, al­kalmazottakkal). A hónap vé­géig a támogatási szerződést is aláírják, és a pénz is megérke­zik az önkormányzat számlájá­ra. így hamar „rárajtolhatnak” az engedélyes tervek elkészí­tésére, majd ezt követően a kivitelezésre. km-bm,tg A támogatás­ból végre egy régi álom válhat való­ra. POÓRSÁNDOR Az országot képviselte Megemlékeztek a madarak atyjáról A Tiszavasvári Általános Iskola diákjai is koszorúztak fotó: sipeki Péter NYÍREGYHÁZA. A Nemzetkö­zi Down Világnap alkalmá­ból tizenöt európai ország Down-szindrómával élő kül­döttje találkozott az Európai Parlamentben március 20-án. Magyarországot a nyíregy­házi Kiss Borbála képviselte a brüsszeli találkozón. Bori 14 külföldi társával együtt vett részt azon a flashmobon, melynek keretében mindenki saját hazája zászlaját lobogtat­ta, és így a fiatalok együtt for­málták meg a 21-es számot az Európai Parlament előtt, km A Nemzeti Környezet­ügyi Intézet munkatár­sai is elhelyeztek egy koszorút. NYÍREGYHÁZA. - Herman Ottó szerint minden madárnak meg van a maga haszna - ezt már Vida Viktor, a környezet­ügyi intézet egyik képviselője mondta, mielőtt kollégái­val megkoszorúzták volna Herman Ottó emléktábláját. A szakember hosszasan beszélt a Breznóbányán (mai Szlovákia), 1835. június 26- án született természettudós, néprajzkutató, nyelvész, ré­gész, politikus életútjáról, munkásságáról, és dicsérte a polihisztor szorgalmát és kitartását, valamint egészen kivételes hozzáállását az ál­latokhoz és a természethez. - Fiatal kora ellenére Herman Ottó majdnem beállt az 1848­49-es forradalom és szabad­ságharc idején Kossuth kato­nái közé. Bár nem szerzett diplomát, de önszorgalmának köszön­hetően korának egyik jelentős természettudósa és a kiegye­zés utáni magyar politikai élet fontos közszereplője lett. Újságíróként és országgyűlési képviselőként a polgári ha­ladás útján járt, és Kossuth Lajos eszmei világát követte. Az autodidakta tudós gyűj­tőmunkái mellett rengeteget tanult és eredményeit rend­szeresen közzétette. Több kiadást megért- Talán legnépszerűbb műve „A madarak hasznáról és ká­ráról” című könyv, amely rö­vid idő alatt több kiadást is megért - zárta Vida Viktor. A koszorúzáson részt vet­tek a Tiszavasvári Általános Iskola diákjai is, akik az intéz­mény pedagógusainak kísére­tében érkeztek a megyeszék­helyre. A fiatalok figyelmesen hall­gatták a szakemberek méltató szavait, és lelkesen kapcso­lódtak be az esetenként in­teraktív jelleget öltő megem­lékezésbe, bizonyítván, hogy már eddig is milyen sokat hallottak és tanultak Herman Ottóról, akit a kor a madarak atyjának is nevezett, km-tg ■ Acélidomokat emelt helyére a daru Építkezés miatt lezárták a gyalogos forgalom elöl a Sza­badság teret a Dózsa György utcával összekötő dufartot szerdán. fotó: pusztai Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom