Kelet-Magyarország, 2013. november (73. évfolyam, 255-279. szám)

2013-11-06 / 258. szám

2013. NOVEMBER 6., SZERDA KELET jp. ** gift jk $im j|s » jtjt §— In» aBaBstlflKJKíp^ 5L^Gp®ÍSHifÉ3ws8BwRbi »IW BpBwiSitBBfWRiSJr ■***} FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS Decemberig el kell dönteniük az autósoknak, maradnak-e a megszokott biztosítójuknál, vagy más társasággal kötik meg a kötelező biztosítást Decemberig kalkulálgathatunk Alaposan meg kell fontolni, hol biztosítjuk az autót fotó: ádám János Előrejelzések az új kgfb-ről Budapest. Az új kötelező gép­jármű felelősségbiztosítási feltételek megjelenése előtt, számos „rémhír” borzolta a kedélyeket. Az egyik legmar­kánsabb, hogy jelentősen drágulnak főként az eddigi legkedveltebb, leginkább pénztárcakímélő biztosítási díjak. Az ajánlatok megjelenésével sajnos részben beigazolódni látszanak a sejtések. Több alkusz portál adatait figye­lembe véve megállapítható, az átlagdíjakban új ügyfelek esetén, több mint 5 százalé­kos emelkedés tapasztalható. Ettől még az eddigi kedvező árú biztosítási díjaknál nem kell feltétlenül többet fizetni, de csökkent a kedvezmények köre és lényeges módosulás a károkozó autósok pótdíjának megszűnése, ennek helyébe a felmondás kerül, mely az autótulajdonosok tízezreit érintheti. ékn-pgy Kötelező nélkül a kocsi is ugorhat FOTÓ: ÉKN Közzétették a biztosí­tók a 2014. január 1-jé- től érvényes kötelező gépjármű-felelősség­biztosítási díjaikat. DEBRECEN, NYÍREGYHÁZA, MIS- : kolc. Azoknak az autósoknak, akik a biztosítóváltás mellett döntenek, nem célszerű el­kapkodniuk a döntést, hiszen a jelenlegi kötelező biztosítá­suk felmondásának határide­je december elseje. A MABISZ adatai szerint, az összes gépjármű kéthar­mada még január elsejei évfordulós kgfb-vel ren­delkezik: a segédmotor-ke­rékpárokat nem számítva 4,021 millió jármű közül 2,652 millió tartozik ebbe a körbe. A magánszemélyek tulajdonában álló személya­utók között még magasabb, 69 százalékos ez az arány: a 2,5 millióból 1,78 millió személygépkocsit. érinthet az idei kampány. Ennek el­lenére az idei évben is arra számítanak a szakértők, hogy az autósok túlnyomó többsége - közel 80 száza­léka - nem él a változtatás lehetőségével és fenntartja korábbi kgfb-szerződését. Hogy kezdjünk hozzá? Hogy miként kezdjünk hoz­zá, ha mégis váltani szeret­nénk és netán néhány ezer forintot meg is spórolnánk? Először is keressünk a neten egy kgfb kalkulátort, ahol akár anonim módon is ösz- szevethetjük a biztosítók ajánlatait. Ha pedig regiszt­rálunk valamelyik oldalon, akkor a világhálón akár meg is köthetjük az új kötelezőn­ket! Nem árt természetesen előkészíteni iratainkat (sze­mélyi igazolvány, forgalmi, jogosítvány), ugyanis a kal­kulátor a személyes adato­kon túl kéri a gépjármű- és a kártörténeti adatokat, ugyan­akkor, amikor „eljutunk” a kedvezményekig szintén hasznos, ha képben vagyunk. Hoppá, kedvezmények! De lássunk néhány példát! Egy 50-es éveiben járó Deb­recenben élő egyedülálló férfi bőrébe bújtunk, aki érettségivel és egy 2005-ben gyártott 1,3-as Suzuki Swift- tel rendelkezik és köztiszt­viselő. Ez utóbbiért nem mellékesen 15 százalék ked­vezménynek örülhet. Több kedvezménnyel nem éltünk Összességében kijelenthető, hogy a kötelező biztosítás te­kintetében a fiatal, egyedül­álló fővárosiak vannak a leg­kedvezőtlenebb helyzetben. Ezen belül is a nagy teljesít­ményű autókkal és nem túl fényes bonusz besorolással rendelkezőek. Nem díjazzák pozitívan a jobbkormányos ezúttal, pedig érdemes, ugyanis az érvényes Cas- co-ért, vagy éppen „élő” la­autókat sem, ha a kgfb-ről van szó. Míg a másik oldal: érdemes kalkulálnia azon időseknek, nyugdíjasoknak is, akik akár évek óta nem vál­tottak biztosítót. Egyszerűen azért, mert akár egy tavaly váltott biztosítás újrakötése is hozhat a konyhára! Éves szin­ten akár több ezer forintot is. kosbiztosításért szintén akár kétjegyű-kedvezménnyel számolhatunk. A kalkulátor „hősünk” legolcsóbb éves dí­ját közel 11 ezer forintban ál­lapította meg, ám ehhez jön még valamivel több, mint 3 ezer forint adó. Nemet és várost váltot­tunk: fiktív autósunk egy 1974-ben született házas, nyíregyházi nő, aki 2005- ben szerzett jogsit. Szintén 1,3 nyolc esztendős Suzukija van és ugyancsak nem hasz­nálja 30 napnál hosszabb ideig autóját külföldön. Vi­szont van egy gyermeke, rá­adásul 5-10 ezer kilométert autózik évente. Nem okozott eddig kárt, folyamatosan, megszakítás nélkül becsület­tel csekken, évente fizeti kö­telezőjét. Mivel köztisztvise­lő, jár számára a 15 százalék kedvezmény, mint ahogyan a gyermek után járó 35 szá­zalék is. Ehhez jön még a bankszámla kedvezmény, de ennyi, nem vettünk igénybe több kedvezményt, pedig tényleg vannak! Az éves díj 13004 forint, plusz 3901 fo­rintnyi adó. ém-jli Akik hátrányban vannak Rokker Zsoltti is vált, de csak akkor, ha megéri Rokker Zsoltti néha akkor is vált, ha azt tapasztalja, hogy megpróbálják bolondnak nézni fotó: ém Minden tizedik renintens Szabálysértési eljárás, vagy helyszíni bírság a retorzió fotó: ém-archIvum Még ha olyan remek is a biztosítója, akkor sem iszik vezetés előtt. Miskolc. „Pontosan nem tu­dom megmondani mennyit kerestem, illetve spóroltam meg már a kötelező felelős­ség-biztosítással azon, hogy amikor lehetőség volt rá, biz­tosító társaságot váltottam” - mondta munkatársunknak Erdei Sándor humorista, aki szemmel láthatóan kö­rültekintőbb, mint az általa megformált karakter: Rokker Zsoltti. Reméli, nem húzzák le Erdei Sándornak vannak rossz tapasztalatai is a kü­lönféle társaságokkal, így nem csak akkor szokott váltani, ha megéri, hanem akkor is, ha azt tapasztalja, hogy megpróbálják bolond­nak nézni. „Nem csak a kö­telezőt, de a cascót is ugyan­annál a társaságnál kötöttem meg. Bízom benne, hogy nem csak a pénzt akarják le­húzni rólam, de ha - ne adj’ Isten - szükség lenne rájuk, akkor is ott lesznek” - tette hozzá Erdei Sándor, aki az I. Magyar Erdei és Vadon ter­mő gyümölcsökből készült pálinkák országos verse­nyén előkelő helyezést ér el párlataival: tíz Rokker-pálin- kából kilenc szerzett érmet a versenyen - köztük aranyat és champion díjat - és az „év legjobb bérfőzetője” címet is elnyerte, valamint az össze­sítésben is a legjobb helyen végzett ezen a versenyen. Ennek ellenére, Erdei Sán­dor tartja magát a szabályok­hoz: még ha olyan remek is a biztosítója, akkor sem iszik vezetés előtt, még a saját díj­nyertes pálinkájából sem. ÉM-SZP Minden tizedik jármű­vet felelősség-bizto­sítás nélkül vezetnek - mondják a rendőrök. MISKOLC. Mind a gépjármű műszaki alkalmassági ide­jét, mind a kötelező fele­lősség-biztosítás meglétét ellenőrzik a rendőrök a jár­művezető igazoltatásakor - válaszolta kérdésünkre Pitkó László alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság közle­kedésrendészeti osztályának vezetője. És jön a bírság Amennyiben hiányosságokat tapasztalnak a rendőrök, sza­bálysértési eljárást kezdemé­nyeznek vagy helyszínbírsá­got szabnak ki. Az alezredes fontosnak tartotta megemlíteni, hogy amennyiben a jármű veze­tője és üzembentartója nem azonos, nem csak a vezetőt, hanem az üzembentartót is felelősségre vonják, mert a KRESZ szerint csak a közúti forgalomra alkalmas jármű vezetését szabad átengedni, ami magában foglalja a mű­szaki alkalmasságot és a fele­lősségbiztosítás meglétét is. Amennyiben nincs érvé­nyes felelősség-biztosítás, arról a rendőrség értesíti az illetékes okmányirodát, ahol intézkednek a jármű forga­lomból való kivonatásáról. Sokan próbálkoznak úgyne­vezett kölcsönszerződéssel, A forgalomból is kivonható a biztosítás nélküli gép jármű. PITKÓ LÁSZLÓ amivel általában csak azt igyekeznek megúszni, hogy az év közben eladott jár­műre az új tulajdonosnak is meg kelljen kötnie a kötele­ző felelősség-biztosítást. Becslések szerint Arról is kérdeztük az alezre­dest, hogy tapasztalatai sze­rint körülbelül hány autós közlekedik felelősség-bizto­sítás nélkül, mire Pitkó László elmondta: becslései szerint a gépjárművek egytizedét fele­lősségbiztosítás nélkül veze­tik. ÉM-SZP

Next

/
Oldalképek
Tartalom