Kelet Magyarország, 2012. december (69. évfolyam, 281-304. szám)

2012-12-28 / 302. szám

2012. DECEMBER 28., PÉNTEK KELET Chipet kapnak a négylábúak FF 1 V % R « >< Chipbeültetés dr. Orosz Enikő rendelőjében FOTÓ: SIPEKI PÉTER Új sorozó A világnak nem lett vége december végéhez közeled­ve, így senkinek sem hozott sajátos megoldást problémá­ira. Az egyetemi és főiskolai hallgatóknak tanulniuk kell a vizsgákra, az állással ren­delkezők előtt ott tornyosul­nak a munkahelyi feladatok, a politikusoknak pedig to­vább kell keresniük a bölcsek kövét. A gondokkal sajnos a karácsony meghitt ünnepe is szembesített: a külföld­re szegődött tehetséges fiataljaink hazatértek erre a pár napra, hogy aztán újra felkerekedjenek, és a szülő­földtől távol kamatoztassák tudásukat. Az itthon maradók meg­szenvedik hiányukat, aggódva tervezik a jövőt, de napi aggályokból sincs hiány. A röghöz kötött magyarok csaknem mindegyike azzal számol, hogy a megélhetés kiadásai növekednek, vagyis a háztartás több pénzt nyel el. Megtakarítás viszont csak minden negyedik ember­nek jelent kisebb-nagyobb biztonságot, akinek pedig nincs mihez nyúlni, jobb, ha megfontoltabban költ, és hitelt csak akkor vesz fel, ha azt meg is tudja adni. A hazai munkaerőpiac szí- ne-javát adó diplomás, ide­gen nyelvet beszélő fiatalok elvándorlására visszatérve, ez olyan kényszerhelyzetet teremt, amelyben a hátrá­nyos helyzetű, legnehezeb­ben foglalkoztatható társa­dalmi csoportok bevonása kerül a középpontba. Ők a 25 év alattiak, a képzetlenek, a nem piacképes képzettséggel rendelkezők, a nyugdíjkor­határ előtt állók, a gyerekvál­lalást tervező nők, a megvál­tozott munkaképességűek - sorsuk rendezése már rég nem csak szociális kérdés, hanem gazdasági érdek, mindannyiunk érdeke. nyeki@inform.hu Kelet kvíz Melyik településünk volt 1880-ban a Kaszonyi járás székhelye? a) Sonkád b) Pátroha c) Tiszaszalka d) Nagyvarsány A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el. Január elsejétől min­den négy hónaposnál idősebb kutyának kötelező beültetni a transzpondert. nyíregyháza. - Nagyon nagy a hajtás - ismeri el pár nappal a határidő lejárta előtt dr. Orosz Enikő állatorvos. - Sok gazda hagyta az utolsó pillanatra a chip beültetését, most szinte egymásnak adják a rendelő ki­lincsét, hogy a mindössze rizs­szem méretű transzpondert az állatorvos elhelyezze a ku- tyus nyakának bal oldalán, a bőr alá. - Sokan drágállják a chip és a munkadíj árát, többen pedig attól tartanak, hogy a néhány másodperces beavatkozás traumát okoz az állatnak - mesél a tapasztala­tokról a nyíregyházi állator­vos, s megnyugtat mindenkit: megrázkódtatásmentes, biz­tonságos a beültetés, az üveg­kapszula sem szöveti reakciót, sem allergiát nem okoz. Ami Nem ért volna rá ez a kötelező eboltáskor? KÁLMÁNCHELYI JÁNOSNÉ- A kutya az ember legjobb ba­rátja! A barátairól pedig gon­doskodik az ember, nem igaz?- kérdezett vissza Bálint István, aki szerint a chip megkönnyí­ti az azonosítást, ha ellopják vagy elszökik a négylábú. Bar­na Sándorné is támogatja az új rendeletet. - Nemrégiben ta­lálkoztam egy asszonnyal, aki a kutyáját kereste. A chipben bizonyára nincs nyomkövető, de segíthet az eb azonosításá­ban... Bokor Gabriella szerint a szegények nem fogják vál­hosszabb időt vesz igénybe, az adminisztráció, mert az adat­lapon a kutya becenevétől a szőre színéig mindent fel kell tüntetni.- A kutya adatai bekerülnek egy központi adatbázisba, így a chip legnagyobb előnyé­nek azt tartom, hogy így az elveszett, elkóborolt ebek ha­marabb visszakerülhetnek a gazdájukhoz - mondja Orosz Enikő. Hozzátette: csak egész­séges kutyába ültethető chip, és később tilos azt kiműttetni. Kutyaazonosító- Az egyedi azonosítóval még nem rendelkező állatok gaz­dáinak január elsejéig kell elvégeztetniük a viszonylag gyors és egyszerű állatorvosi beavatkozást. A néhány per­ces művelet lehetővé teszi a kutyák azonosítását, meg­könnyítve ezzel a nyilvántar­tásukat. Nagyobb esély lesz az elveszett, ellopott állatok nyo­mára bukkanni, és várhatóan csökkenhet a kóbor kutyák száma, valamint országosan is egyszerűbb lesz a kutyák számának meghatározása - tájékoztatta lapunkat dr. Kása Brigitta, a nyíregyházi polgár- mesteri hivatal Hatósági Fő­osztályának vezetője.- Az állatok védelméről és lalni a chipeltetés költségét, inkább utcára teszik majd a kutyájukat. Dr. Bírta Aliz úgy véli, a 3500 forintos egyszeri költség kigazdálkodható és jó célt szolgál. Machlik Gábort ir­ritálja, hogy kötelezővé tették az ebek chipezését, szerinte elegendő lett volna választási lehetőséget adni a gazdiknak. Vékony Szilárd nem lepődne meg, ha a jövőben ebadót vet­nének ki a gazdikra a szüle­tendő chipnyilvántartás alap­ján. KM kíméletéről szóló törvény ma­ximálja a chip beültetéséért elkérhető díjat, így az állator­vos legfeljebb 3500 forintot kérhet az állat gazdájától. A rendelet betartását a jegyző és az állategészségügyi hatóság ellenőrzi - áll a főosztály köz­leményében. A városban mű­ködő állatorvosi szolgáltatók felkészültek a beavatkozások elvégzésére. Jövőre „kutyanépszámlálás” Egy 2012-ben hatályba lépett szabályozás szerint az ön­Az egymilliárdos állami tűzifa-vásárlási támo­gatás negyedét a me­gye települései kapták. nyíregyháza. A Belügymi­nisztérium idén már második alkalommal ítélt oda szociális alapú tűzifavásárláshoz tá­mogatást. Az erre a célra for­dítható több mint egymilliárd forintból 1625 önkormányzat összesen 63 ezer erdei köbmé­ter tűzifához jut. A döntés alapján Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében 154 településen több mint 18 ezer erdei köbméter fa vásárlásá­hoz nyújtottak 282 millió 513 ezer forint támogatást. A Bel­ügyminisztérium 26 telepü­lésnél átvállalta a szükséges önkormányzati önerőt is, így erdei köbméterenként nem 12, hanem 14 ezer forint plusz áfa dotációt adott a tűzifa be­szerzéséhez. A minisztérium sajtóosztályának tájékoztatása szerint a november 29-én ha­tályba lépett rendelet értelmé­ben a támogatást legkésőbb de­cember 20-áig egy összegben kormányzatoknak 3 évente ebösszeírást kell tartaniuk. Az állatok védelméről és kíméle­téről szóló törvény új szabályai szerint a helyi önkormányzat ebrendészeti feladatainak el­végzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járvány­védelmi vonatkozásaira tekin­tettel végzi el az ebösszeírást, amely a kutyatartóknak külö­nösebb költséggel nem jár. Az önkormányzat továbbra sem tervezi az „ebadó” beve­zetését, a kutyák összeírását kizárólag a jogszabályi köte­folyósította az államkincstár, az önkormányzatok ezt 2013. február 15-éig használhatják fel. - A szociálisan rászoruló emberek köréről a helyi ön- kormányzatok döntenek - em­lékeztet a közlemény. Január 10-éig lehet igényelni- A támogatás már megérke­zett a számlánkra, 100 köbmé­ter fát a Nyírerdő leszállított és ki is fizettük - tudtuk meg Kiss Gyulától. Demecser pol­gármestere elmondta, hogy a mintegy 4 millió forintos tá­mogatásból 262 köbméter fát tudnak vásárolni, az önerő és a szállítási költség pedig csak­nem egymillió forintot tesz ki.- A múlt héten fogadtuk el a rendeletet, a demecseri lako­sok január 10-éig igényelhetik a tűzifát, s az elbírálást köve­tően kezdjük kiosztani azt. Legkésőbb február 15-éig sze­Az önerő és a szállítási költ­ség egymillió forint. KISS GYULA lezettség miatt kell elvégezni 2013-ban - nyomatékosította Kása Brigitta. Hűséges előfizetőnk, Kál- mánchelyi Jánosné leve­lében így kommentálta az ebrendeletet: „Újabb kötelező kiadás, amire ki kell szorítani a pénzt. Bármilyen szegény legyen is az ember, ha fontos neki a kutyája - mint nekem Aliz, a németjuhász -, ki fogja fizetni. De praktikusabb lett volna összekötni a chipezést a soron következő kötelező eboltás időpontjával.” km retnénk, ha mindenki meg­kapná a fél köbméter tüzelőt- sorolta az elkövetkező hetek menetrendjét a polgármester. Valódi segítség lesz- Összesen 1400 köbméter tű­zifa vásárlásához kértünk tá­mogatást - tájékoztatta lapun­kat Kálmán Béla, Nyírmada polgármestere. Végül 283 köb­méter fa megvételéhez nyert a település 4 millió 312 ezer fo­rintot. - Köbméterenként 2000 forintos önerővel pályáztunk, február 15-éig kell felhasználni a támogatást, de szeretnénk minél hamarabb kiosztani a fát. Több helyről kérünk ár­ajánlatot, s a legkedvezőbbet fogjuk elfogadni - folytatta a település első embere. Nem lesz könnyű az elosztás, hiszen sokkal nagyobb az igény, mint amit kioszthat az önkormány­zat. - Úgy számolunk, hogy 250 családnak tudunk 1-1,5 köbméter tüzelőt adni, s ha valóban a legrászorultabbak kapják meg a tűzifát, akkor az nagy segítséget jelent nekik - mondta a polgármester. km Ön egyetért a chiprendelettel? BÁLINT ISTVÁN: Mag- BARNA SÁNDORNÉ: BOKOR GABRIELLA: könnyíti az azonosítást. Tetszik a rendeleti Több lesz a kóbor kutya. far«-» DR. BÍRTA ALIZ: Egyszeri MACHLIK GÁBOR: Jó öt- VÉKONY SZILÁRD: Nyll- összeg és Jó célt szolgál, let, de miért kötelező? vántartás7 Ebadói Negyed milliárd jut tűzifára Szociális alapú tűzifavásárlá! Önkormányzat Mennyiség Támogatás Alak 119 1 813 560 shoz támogatást kapott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések Gelénes 87 1 325B80 Máriapócs 120 1 828 800 Szabolcsbáka 37 563 880 Zajta 71 1 082 040 Gemzse 133 2 026 920 Mérk 69 1051 560 Szabotcsveresmart 246 3 749 040 Zsarolyán 60 914 400 Apagy 113 1722 120 Geszteréd 263 4008120 Milota 56 853 440 Szakoly 2 30 480 Zsurk 32 487 680 Aranyosapáti 317 4831080 Gulács 158 2 407 920 Nagycserkesz 56 853 440 Szamosangyalos 90 1 371 600 A Belügyminisztérium az önerőt is vállalta: Baktalórántháza 510 7772 400 Győröcske 4 60 960 Nagyszekeres 35 533 400 Szamosbecs 65 990 600 Érpatak 84 1 493 520 Balsa 41 624 840 Gyüre 61 929 640 Nagyvarsány 12 182 880 Szamostatárfalva 59 899160 Fábiánháza 93 1 653 540 Barabás 121 1 844 040 Hetefejércse 44 670 560 Napkor 108 1645 920 Szatmárcseke 294 4480 560 Garbolc 31 551 180 Bátorliget 108 1645 920 Hodász 538 8199120 Nyirbéltek 405 6 172 200 Székely 30 457 200 Gyűrtetek 47 835 660 Benk 65 990 600 llk 197 3 002 280 Nyírcsászári 182 2 773 680 Tákos 15 228 600 Gyulaháza 123 2 186 940 Beregdaróc 139 2 118360 Jánkmajtis 249 3 794 760 Nyírderzs 94 1432 560 Terem 140 2 133 600 Kishódos 16 284 480 Beregsurány 36 548 640 Jéke 19 289 560 Nyfrgelse 58 883 920 Tiszabecs 210 3 200 400 Kisnamény 19 337 820 Berkesz 42 640 080 Kállósemjén 108 1645 920 Nyírlövő 40 609 600 Tiszadada 128 1 950720 Komlódtótfalu 20 355 600 Besenyőd 109 1661 160 Kálmánháza 44 670 560 Nyfrlugos 454 6 918 960 Tiszakerecseny 196 2 987 040 Komoró 36 640 080 Beszterec 174 2 651760 Kántorjánosi 335 5105400 Nyírmada 283 4312920 Tiszakóród 133 2026920 Méhtelek 144 2 560 320 Biri 71 1082 040 Kék 109 1661 160 Nyírpazony 28 426 720 Tiszarád 95 1447 800 Nagyar 158 2 809 240 Botpalád 137 2 087880 Kisar 192 2 926080 Nyírtass 276 4 206 240 Tisza szentmárton 67 1021080 Nagydobos 102 1 813 560 Bököny 149 2 270760 Kisléta 100 1524000 Nyírtura 44 670 560 Tiszatelek 76 1 158 240 Nagyhódos 16 284 480 Csaholc 108 1645 920 Kispalád 92 1402 080 Oicsvaapáti 59 899160 Tisztaberek 128 1 950 720 Nyfrkáta 118 2 098 040 Csaroda 29 441 960 Kisvarsány 50 762 000 Ópályi 155 2 362 200 Tivadar 31 472 440 Nyirkércs 38 675 640 Csegöld 122 1 859 280 Kisszekeres 33 502 920 Ököritófülpös 246 3 749 040 Tornyospálca 132 2 011680 Nyírmeggyes 117 2 080 260 Csengersima 116 1767 840 Kótaj 140 2 133 600 Ömböly 71 1 082 040 Túrlstvándl 148 2 255 520 Nyírtét 199 3 538 220 Csengerújfalu 100 1524000 Kölese 215 3 276600 Őr 198 3017520 Túrrlcse 112 1 706 880 Nyirvasvári 274 4 871720 Darnó 33 502 920 Kömörő 121 1 844 040 Panyola 91 1 386 840 Tuzsér 170 2 590 800 Ófehértó 351 6 240 780 Demecser 262 3 992 880 Laskod 205 3 124 200 Pap 86 1 310640 Újdombrád 108 1645 920 Penyige 121 2 151380 Dögé 101 1 539 240 Levelek 172 2621 280 Plrlcse 39 594 360 Újkenéz 63 960 120 Rakamaz 97 1724 660 Encsencs 113 1722 120 Lónya 110 1676400 Pócspetri 50 762 000 Ura 102 1554 480 Ramocsaháza 67 1 191260 Eperjeske 178 2712720 Lövőpetri 83 1 264920 Porcsalma 132 2 011680 Uszka 22 335 280 Rohod 66 1 173480 Fütesd 77 1 173 480 Magosliget 52 792 480 Rápott 22 335 280 Válíaj 24 365760 Szorgalmatos 32 568 960 Gacsály 123 1874 520 Magy 162 2 468880 Rozsály 111 1691640 Vámosoroszi 85 1 295 400 Tarpa 105 1866 900 Géberjén 26 396 240 Mánd 54 822 960 Sényő 37 563 880 Vasmegyer 103 1569720 Tyúkod 405 7 200 900 Gégény 84 1 280160 Mándok 250 3810000 Szabolcs 20 304 800 Záhony 76 1 158 240 Összesen: 18039 282 513 253

Next

/
Oldalképek
Tartalom