Kelet Magyarország, 2012. december (69. évfolyam, 281-304. szám)

2012-12-21 / 298. szám

2012. DECEMBER 21., PÉNTEK KELET „Ekkora segítséget még nem kaptunk” Dr. Kovács Ferenc és Orbán Viktor a nyíregyházi városházán fotó: racskó tibor Nyíregyháza közel húsz- milliárdos adósságállo­mánya egyszámjegyűre csökken. NYÍREGYHÁZA. Orbán Viktor arról beszélt, hogy a közfel­fogással ellentétben Nyíregy­háza nem szegény és gyenge, ellenkezőleg: erős és gazdag, ahol a komoly beruházások és a vagyongyarapodás aránya is számos hazai nagyvárost megelőz.- A megyeszékhely és a tér­ség az ország szempontjából nélkülözhetetlen, mely ko­moly mutatókkal járul hozzá az ország teljesítményéhez. Két évvel ezelőtt a városveze­tés nehéz helyzetben vette át a várost, az akkori 25-26 milli­árdnyi adósság és kifizetetlen számla maga volt a reményte­lenség, amibe bele lehet ful­ladni. Nagyon komoly teljesít­mény, hogy ez a szám ma már 20 milliárd alatti, amiért köszö­net jár a város vezetésének és a helyi vállalkozóknak egyaránt. Ez a megfeszített munka je­lenti az erkölcsi alapját annak, hogy jó szívvel vállalhatja át az adósság egy részét az állam, mely Szabolcs megye kistele­püléseitől összesen 23 milliárd forintnyi tartozást vett át. Nem dolgoztak hiába Két évvel ezelőtt azt vállal­tuk, hogy a széteső országból egy erős Magyarországot ho­zunk létre, ennek pedig az is bizonyítéka, hogy az adósság­kimentés mellett megemel­hetjük a minimálbért, csök­kenthetjük a gáz-, áram- és távhőárakat. Ez azt mutatja, hogy nem dolgoztunk hiába - fogalmazott a miniszterelnök, aki azt mondta, kemény évek vannak az ország mögött.- Nehéz úgy felújítani egy lakást, hogy közben benne vagyunk - az ország átalakí­tása éppen ilyen. Semmi nem volt a helyén, mindent meg kellett mozgatni, miközben élni is kellett. De túlvagyunk a nehezén, ezért is kerülhet sor a tartozások átvállalására, mely Nyíregyháza esetében azt jelenti, hogy a közel 20 milliárdos adósságállomány egyszámjegyűre csökken. - Az ország önkormányzatai éven­te 150 milliárd forintot fordí­tottak tőke- és hitelkamataik törlesztésére - ez a bevételük harmada! Ha azonban a terhe­ket az állam átvállalja, ezt az összeget sportra, kultúrára, fejlesztésekre fordíthatják - mondta Orbán Viktor. Megkeresik a helyét Lapunk a Nyíregyházi Főisko­la jövőjét érintő kérdésére a miniszterelnök úgy fogalma­zott: volt egy olyan koncepció, mely az intézményt a Debrece­ni Egyetembe integrálta volna, de ezt senki sem fogadta volna el, így elvetették. Ám az tény, hogy a Nyíregyházi Főiskola nagy bajban van. - Tönkretet­ték a főiskolát, és ellopták a pénzt, ami vérlázító. A PPP-s beruházással kockára tették az ott dolgozók és tanulók jövőjét, de felülvizsgáljuk a szerződéseket. A felsőoktatás rendszerében megkeressük a Nyíregyházi Főiskola helyét és megpróbáljuk megmenteni - tette hozzá. KM-sza Támogatás az önkormányzatoknak Mátészalka közel 130 millió forint támogatást kapott FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR Szabolcs-Szatmár- Bereg megye települé­sei több mint 4 milliárd forintot kapnak. NYÍREGYHÁZA, VÁSÁROSNA- MÉNY, nemesborzova. Az or­szágban 1637 önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzat kapott támo­gatást a Belügyminisztéri­umtól 27 milliárd 996 millió forint értékben. Ebből az összegből 198 Szabolcs-Szatmár-Bereg me­gyei település több mint 4 milliárd forintot kap. A leg­magasabb összeg, 150 millió forint Baktalórántházának ju­tott, Mátészalka 129, Kemecse 109, míg Vásárosnamény 108 millió forint támogatásban részesül. A megyében a legki­sebb összeget, 528 ezer forin­tot Nemesborzovának ítélték oda. Kötött támogatás- Csütörtökön reggel már a számlánkon volt a 108 millió forint - tudtuk meg Filep Sán­dortól. Vásárosnamény pol­gármestere elmondta, hogy 165 millió forint „önhikis” tá­mogatást igényeltek, a kapott összeg megfelel az átlagos, la- kosonkénti 12 ezer forintnak. - Megvan a helye a pénznek, hiszen az átadott, megszűnő intézmények gazdálkodá­sához kapcsolódó szállítási tartozásokat kell kiegyenlí­teni, ami elviszi a támogatás 2 /3-át. A fennmaradó részt a közoktatásban felmerült kö­telezően kifizetendő, eddig nem rendezett költségek ren­dezésére - ilyen az ösztöndíj, munkabér valamint a köz­foglalkoztatással, és társulá­sokkal összefüggő kiadások fedezetére fordítható, ugyan­is ez kötött támogatás.- A 108 millió forintból nem tudunk mindent kifizet­ni, azonban elég arra, hogy a szállítóink is fellélegezzenek. A hiányzó összeg forrását a következő évi költségvetés tervezésekor kell „megtalál­nunk” - tette hozzá Filep Sán­dor. Nem volt hitelük A19 hektáros kis szigeten fek­vő 94 lakosú Nemesborzova 528 ezer forint önhikis, állami dotációt kapott.- A fogunkhoz vertük ed­dig is minden garast, nem költekeztük túl magunkat. Nem éltünk hitelekből, sem működési, de még munkabér tartozásunk sem volt, ezért az állami adósságkonszolidá­cióból kimaradtunk - jegyez­te meg az Árpád-kori telepü­lés első embere, Nagy Gábor Zsigmond. - Három községgel közösen körjegyzőséget mű­ködtetünk, intézményeket tartunk fenn, azonban a nor­matíva nem fedezte a költsé­geket, itt volt egy kis elmara­dásunk. Erre igényeltünk 528 ezer forintot és meg is kaptuk a támogatást - mondta Nagy Gábor Zsigmond. km ■ Ajándékot vittek A Móricz Zsigmond Színház színészei és a Bohócdok­torok vittek ajándékokat a kórházban gyógyuló gyer­mekeknek. FOTÓ: RACSKÓ TIBOR Kelet kvíz A településen az első kőből épült, cseréppel fedett épületet 1905- ben építtette Staudinger Béla. Ez a kastély, amely napjainkban a Művelődési Háznak ad helyet. a) Vámosoroszi b) Nyírkáta c) Nagydobos d) Napkor A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el. Nézőpont Dankó Mihály Enyhülő nadrágszíj Évek óta a legtöbb település képviselő-testülete „forrás- hiányos” költségvetést fogad el. Az önkormányzatok látják, tudják, hogy a normatívák messze nem fedezik a kiadá­sokat. De tervezni és működni kell! Mindenki bízik abban, hogy majd hozzájutnak az év folyamán valamilyen plusz­pénzhez. Ez így van, amikor megérkezik az önhiki formá­jában nyújtott állami támoga­tás. Csakhogy a legtöbbször kiderül, ez messze nem fedezi azokat a kiadásokat, melyeket terveztek. De legalább felléle­geznek. Nem volt és ma sem könnyű a települések vezető­inek. Az igény többszöröse a lehetőségeknek. Nem véletlen az a sok hitel sem. Igaz, az állam most ebben is segít. Az, hogy miért jutottak ebbe a helyzetbe az önkor­mányzatok, külön megérne egy „misét”. Bizonyosan oka a kényszer, esetleg a tapasz­talatlanság is. De jelentős szerepe van a mindenkori kormánynak, az ország veze­tésének. Arról nem is beszél­ve, hogy megjelentek azok a bizonyos „kényszer pályázati lehetőségek”, melyek sokszor nem azt támogatták, ami létfontosságú lenne. Vissza­térve a „felsőbb szervekhez”, sokszor az volt az érzése az embernek, akik „fent” ülnek, nincsenek tisztában a valósággal. A megállapított kvóták messze nem fedezték a kiadásokat. Tudom, ilyenkor jön a „titkos fegyverként” em­legetett helyi adó. Csakhogy egy párszáz lelkes szatmári településen ki fog vállalkozni és helyi iparűzési adót fizetni? A kiszámíthatóság helyett marad a hazardírozás: majd csak lesz valahogy! Aztán vagy összeér az a nadrágszíj, vagy nem! Most ez az önhiki jelent enyhítést ezen a bizo­nyos nadrágszíjon, de egyszer tiszta vizet kellene önteni a pohárba. Lerendezni mindent. S akkor jogos lehet a számon­kérés is. danko@inform.hu Az önhiki legutóbbi köréből részesült Szabolcs megyei települések, a lakosságszám és az elnyert összeg forintban Szaholrs mpffvp 198 telenülése több mint A mii­Geszteréd 1.878 17,2 millió Márlapócs 2.173 81,317 millió Nyírvasvári 2.008 14,4 millió Terem 673 16 millió liárd forintot kaDott Gulács 925 19 millió Mátészalka 17.673 129,471 millió Őfehértó 2.616 20,4 millió Tiborszállás 1.094 17 millió Ajak 3.979 27,523 millió Győrietek 1.731 9,7 millió Mátyus 321 6 millió Olcsvaapáti 330 6,5 millió Tiszaadony 645 6 millió Anarcs 2.024 14,4 millió Gyügye 255 6,825 millió Méhtelek 783 11 millió Ököritóf ü Ipös 1.902 27,2 millió Tlszabecs 1.135 39 millió Apagy 2.370 8,4 millió Hermánszeg 270 4,208 millió Mérk 2.310 27,4 millió Panyola 617 9,153 millió Tlszabercel 1.937 27,2 millió Aranyosapáti 2.062 27,4 millió Hetefelércse 315 6 millió Mezőladány 1.088 14 millió Pap 1.938 22,694 millió Tisza bezdéd 2.019 6,842 millió Baktalórántháza 3.783 150 millió Hodász 3.434 24,5 millió Mllota 965 28 millió Papos 858 5,725 millió Tlszacsécse 263 5,5 millió Balkány 6.637 43 millió Ibrány 7.067 38 millió Nábrád 962 19 millió Paszab 1.357 26 millió Tiszadada 2.408 29,4 millió Balsa 837 21 millió llk 1.344 14 millió Nagyar 724 8,373 millió Pátroha 3.081 50,5 millió Tlszadob 3.003 12,5 millió Barabás 787 7 millió Jánd 821 19 millió Nagycserkesz 1.895 20,2 millió Pátyod 696 25,5 millió Tiszaeszlár 2.743 22,4 millió Bátorliget 697 16,5 millió Jánkmajtis 1.769 22,2 millió Nagydobos 2.169 24,278 millió Penészlek 998 19 millió Tlszakerecseny 963 26 mililó Benk 461 2,5 millió Jármi 1.330 14,897 millió Nagyecsed 6.864 48 millió Penylge 795 18 millió Tlszakóród 818 29,107 millió Beregsurány 591 13 millió iáké 768 7,614 millió Nagyhalász 5.911 48 millió Petneháza 1.887 34,2 millió Tlszalök 5.748 20,682 millió Berkesz 824 15 millió Kállósemjén 3.943 24,5 millió Nagyhódos 128 2,170 millió Piricse 1.900 13,2 millió Tlszanagyfalu 1.910 12,2 millió Besenyőd 719 21 millió Kántorjánosl 2.195 10,4 millió Nagykálló 9.996 48 millió Pócsoetri 1.760 44,2 millió Tlszarád 623 3,944 millió Beszterec 1.100 10,83 millió Kék 2.023 12,4 millió Nagyszekeres 592 10 millió Porcsalma 2.771 27,4 millió Tlszaszalka 962 Í7 millió Botpalád 662 9 millió Kékese 1.638 17,2 millió Nagyvarsány 1.522 15 millió Pusztadobos 1.449 25 millió Tiszatelek 1.504 15,5 millió Bököny 3.422 24,5 millió Kemecse 4.953 109,475 millió Nemesborzova 91 528 ezer Rakamaz 4.987 39,5 millió Tlszavasvárl 13.630 37 millió Búi 2.366 26,4 millió Kérsemlén 328 4,405 millió Nyírbátor 12.860 30 millió Ramocsaháza 1.577 16 millió Tisztaberek 686 7,438 millió 670 8 millió Kisar 1.060 26,291 millió Nyírbogát 3.240 50,646 millió Rápolt 162 1,549 millió Tivadar 215 5,004 millió Csahoic 536 32,283 millió Kishódos 93 1,452 millió Nylrbogdány 3.061 39,5 millió Rétközberencs 1.158 14 millió Tornyospálca 2.675 7,4 millió Csaroda 579 15 millió Kisléta 1.747 22,2 millió Nyírcsaholy 2.314 35,4 millió Rohod 1.295 17 millió Tunyogmatolcs 2.607 32,4 millió Csegöld 669 9 millió Klsnamény 330 11,334 millió Nyírcsászári 1.269 23 millió Rozsály 811 27,683 millió Túristvándi 745 53 millió Csenget 5.174 73 millió Kispalád 579 7,565 millió Nylrderzs 658 5 millió Sényő 1.461 17,495 millió Túrricse 671 18,849 millió Csengersima 760 8,5 millió Kisvárda 17.826 225 millió Nyírgyulaj 2.056 12,4 millió Sonkád 766 16 millió Tyúkod 2.076 20,73 millió Csengerújfalu 842 10,867 millió Kisvarsány 1.037 7,315 millió Nylribrony 1.126 7,226mmillió Szabolcs 386 10,5 millió Uldombfád 716 6 millió Demecser 4.431 24,5 millió Kisszekeres 599 4,822 millió Nyírj jákó 871 15 millió Szabolcsbáka 1.278 12 millió Újfehértó 13.521 39,304 millió Dombrád 4.268 24,5 millió Kocsord 3.010 21,964 millió Nyíri karász 2.414 33,418 millió Szabolcsveresmart 1.625 7,2 millió Újkenéz 1.086 7,575 millió Dögé 2.210 17,4 millió Komíódtótfalu 120 4,5 millió Nyírkáta 1.917 41,467 millió Szakoly 3.029 45 millió Ura 689 8,959 millió Fáblánháza 1.906 20,2 millió Komoró 1.417 7,756 millió Nylrkércs 814 8 millió Szamosangyalos 550 7 millió Uszka 394 17,5 millió Fehérgyarmat 8.125 99,223 millió Kótaj 4.537 8,5 millió Nyírlövő 723 5,158 millió Szamosbecs 376 5 millió Vaja 3.724 23,608 millió Fülesd 488 18,764 millió Kölese 1.338 13 millió Nylrlugos 2.983 72,4 millió Szamoskér 441 5 millió vállal 1.019 25 millió Fülpösdaróc 355 10,087 millió Kömörő 587 18 millió Nylrmada 4.983 34,5 millió Szamossályi 752 6 millió Vámosatya 579 2,569 millió Gacsály 927 18 millió Laskod 1.059 17 millió Nyírmeggyes 2.747 33 millió Szamostatárfalva 316 4,084 millió Vámosoroszi 552 13 millió Garbók 150 3,098 millió Levelek 2.964 13,4 millió Nylrmihálydi 2.062 27,4 millió Szamosújlak 416 3,104 millió Vásárosnamény 8.919 108 millió Gávavencsellő 3.804 21,917 millió Lónya 794 7 millió Nyírparasznya 997 24,864 millió Szamosszeg 2.020 34,400 millió Vasmegyer 1.733 11,2 millió Géberjén 553 26 millió Lövőpetri 500 5,951 millió Nyírtass 2.127 9,4 millió Szatmárcseke 1.562 30,2 millió Záhony 4.429 18,599 millió Gégény 2.032 14,4 millió Magosliget 283 13,5 millió Nyírtelek 7.156 27 millió Székely 1.094 11 millió Zajta 438 6,068 millió Gelénes 582 5,918 millió Mánd 272 15,583 millió Nyírtét 1.127 5,729 millió Tákos 363 6,739 millió Zsarolyán 438 5,979 millió Gemzse 873 9,889 millió Mándok 4.549 12,5 millió Nylrtura 1.863 19,02 millió Tarpa 2.206 30 907 millió Zsurk 766 5,129 millió

Next

/
Oldalképek
Tartalom