Kelet Magyarország, 2012. július (69. évfolyam, 153-178. szám)

2012-07-25 / 173. szám

2012. JÚLIUS 25.. SZERDA KELET Háttér 3 Pénz a felzárkóztatásra Balkány önkormányzata egy traktor beszerzésére fordft|a az elnyert pénz egy részét illusztráció: hbn Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében 104 településünk közel 510 millió forintot nyert el. NYÍRBÁTOR, BALKÁNY, TUZSÉR. Több mint 3,5 milliárd forint­tal támogat 837 települést a Belügyminisztérium (BM) az önkormányzati felzárkózta­tási támogatás keretéből; a pénzt napokon belül megkap­hatják az érintett önkormány­zatok. A támogatást 1446 hát­rányos helyzetű település kérhette, közülük 887 ön- kormányzat nyújtott be pá­lyázatot. Az elnyert összeg két célterületre használható fel. Az egyik az önfenntartó képességet segítő, önkor­mányzati tulajdonú ingatla­nok felújítása, átalakítása, bővítése, az önfenntartást segítő gépek, kisgépek, esz­közök felújítása, beszerzése, valamint közfoglalkoztatás megvalósítását szolgáló me­zőgazdasági célú beszerzés. A másik felhasználási lehe­tőség közfoglalkoztatás kere­tében nem tervezett beltéri és kültéri építőanyag-szükség­letek biztosítása, valamint Tuzsér 7 miihó 692 ezer 387 forintot nyert el. Lapunkat dr. Szép Béla jegyző tájékoztatta. - Szeretnénk ebből a pénzből a hivatal udvarán álló rak­tárépületünket felújítani és kibővíteni. Itt a közszolgál­tatást végző eszközeinket, a mikrobuszt, egy traktort, pótkocsit és a közmunkához szükséges egyéb szerszámo­kat és eszközöket tárolnánk. Mindezt persze a lehető leg­Folylk a munka az Országzászló téren fotó: racskó tibor közfoglalkoztatás keretében nem megvalósítható szolgál­tatások díja. A legtöbb pénzt kapták Szabolcs-Szatmár-Bereg me­gyében a legnagyobb támo­gatási összeget Nyírbátor ön- kormányzata nyerte el, ők a teljes pályázati összeget meg­ésszerűbb módon igyekszünk kivitelezni. Óvodafejlesztésre és a szociális ellátó épületünk felújítására vannak beadott, elbírálás alatt álló pályázata­ink, szeptemberben pedig az orvosi rendelőnk korszerűsí­tésére szeretnénk pályázatot beadni. Jól jönne a település­nek egy térfigyelő kamera is, de ilyen pályázatot legutóbb két éve láttam - közölte a jegyző. A főkertész a fák kivá­gásáért is felelősséget vállal. NYÍREGYHÁZA. Ahogy arról beszámoltunk, a négy évvel ezelőtt indult Integrált Város- fejlesztési Stratégia részeként zajló Belvárosi terek funkció­bővítő fejlesztése elnevezé­sű projekt során felújítják az Országzászló teret és a Hősök terét is. Az előbbi városrészen zajló munkák kapcsán v@rosvitás levelezőink arról számoltak be, hogy „az indokoltnál széleseb­ben rakták le a díszkövet, köz­vetlenül rávezetve azt a fákra, átvágva a fák gyökereit, ame­kapják, azaz 35 millió 96 ezer 351 forintot várnak a Belügy­minisztériumtól. A pályázatot a városfejlesztési és vagyon­gazdálkodási osztály adta be, Szilvási Judit irodavezető adott részletes tájékoztatást arról, mire költi a támogatást a város.- Mi az önfenntartást segí­tő gépek felújítására és be­szerzésére, a közterületi utak rendbetételére és csatorna­tisztítási munkákra igényel­tük a pénzt. A munka megkönnyítéséhez Az irodavezető elmondta: százan dolgoznak a telepü­lésen közmunkában, ők vég­zik majd el az előbb említett feladatokat. Ebből kifolyólag aggregátort, lyukfüró, tuskó­maró, és kőtörő gépet is vesz­nek.- A régi, harminc éves beton­járdákat az új kőtörővei feltör­lyek így pusztulásra vannak ítélve, ráadásul a kivitelezők két fa kivágására is engedélyt kaptak - írta dr. Simon László, s hozzátette: annak idején a közmeghallgatáson fakivágá­sokról nem volt szó.” Egy erős szél kldönthetl A város főkertészétől, Lipcsei Ágnestől megtudtuk, azért nem is lehetett erről szó, mert a fák kivágásának nincs köze a tér átalakításához. - A két nyírfa törzsátmérője 20-30 centiméter, ami alapján meg­állapítható, hogy legalább 15-30 évesek. Első ránézésre úgy tűnhet, hogy a fa egész­séges, de azt tudni kell, hogy jük és a törmeléket használjuk fel majd alapnak a térburkolat­hoz - közölte Szilvási Judit. Balkány 10 és félmillió fo­rintra pályázott, annyit is kapott. - Egy traktort és egy pótkocsit veszünk a pénzből, ezeket be kívánjuk vonni a START közmunka-programba. Jó segítséget jelenthet a csa­tornaépítésben, de a hozzánk tartozó, huszonnégy tanyát magába foglaló tanyavilágban is hasznos segítség lehet. Ösz- szességében elmondhatom, hogy örülünk a pályázat ered­ményének - közölte Pálosi László. KM-TG Segítséget je­lenthet majd a tanyavilá­gunk életé­ben is. PÁLOSI LÁSZLÓ ebben a korban a szövetrend­szerük már laza, ami egy nagy szél esetén törést okozhat. Főkertészként nemcsak a fák megmaradásáért, de a kivá­gásukért is felelősséget kell vállalnom, ezen fák esetében pedig ez volt az egyetlen le­hetőség - mondja a néhány héttel ezelőtt kinevezett fő­kertész, aki azt szeretné, ha a lakókkal és a civilszervezetek­kel közösen beszélnék meg a felmerülő problémákat.- Szeretném, ha mindenki tudná, hogy egy fa kivágása előtt számtalan szempontot figyelembe veszünk és hogy a pótlások legalább ennyire fon­tosak a számunkra. km-sza Bővülhet a raktárépület Nem maradt más megoldás A nyertes települések és Anarcs: 5,5 millió forint a támogatás összege: Hodász: 8 394 700 forint Nyírgyula]: 5 998 807 forint Szamoskér: 2 398 268 forint Aranyosapáti: 6,5 millió forint llk: 1 358 519 forint Nyírlbrony: 6,5 millió forint Szamossályl: 3,9 millió forint Balkány: 10,5 millió forint Jánd: 2 627 930 forint Nyírjákó: 3 591 152 forint Szamosújlak: 2 599 131 forint Balsa: 3 052 101 forint Jánkmajtls: 6 millió forint Nyírkáta: 2,2 millió forint Szatmárcseke: 6,5 millió forint Barabás: 3,6 millió forint Jéke: 3,3 millió forint Nyirkércs: 3 597 053 forint Szorgalmatos: 2 567 849 forint Bátorliget: 3,9 millió forint Kántorjánosi: 6,5 millió forint Nyírmeggyes: 1651 600 forint Tarpa: 6 millió forint BGregdaróc: 3 689 223 forint Kék: 5,5 millió forint Nyirparasznya: 2 960 370 forint Tákos: 2 317 789 forint Beregsurány: 3,6 millió forint Kékese: 5,5 millió forint Nyírtass: 6 millió forint Tlszaadony: 3,9 millió forint Berkesz: 3 599 673 forint Kérsemjén: 2,2 millió forint Ófehértó: 5 999 394 forint Tlszabercet: 5 998 020 forint Bili: 5,5 millió forint Kishódos: 2 476 500 forint Olcsvaapáti: 2,6 millió forint Tlszabezdéd: 5 359 400 forint Bököny: 8,4 millió forint Klsvarsány: 4 757 904 forint Ökörltófülpös: 6 355 033 forint Tlszacsécse: 2 363 958 forint Csaholc: 3,6 millió forint Kocsord: 6 millió forint Ömböly: 2,6 millió forint Tiszadada: 6 492 840 forint Csaroda: 3,6 millió forint Kömörő: 3,9 millió forint Őr: 6,5 millió forint Tiszanagyfalu: 6 millió forint Császló: 2,6 millió forint Levelek: 5,999 millió forint Panyola: 3 5 97 817 forint Tiszarád: 3,9 millió forint Csegöld: 3,9 millió forint Lónya: 3,9 millió forint Paszab: 6 millió forint Tiszaszentmárton: 5 385 638 forint Darnó: 2,4 millió forint Lövőpetrl: 3 440 984 forint Pátroha: 6 286 500 forint Tlszatelek: 6 millió forint Dögé: 5,5 millió forint Magosliget: 2,6 millió forint Pátyod: 3 299 517 forint Tornyospálca: 5,5 millió forint Fáblánháza: 6 199 845 forint Magy: 6 millió forint Plrlcse: 6 499 916 forint Túrrlcse: 3 314 700forint Garbolc: 2 586 990 forint Méhtelek: 3,6 millió forint Pócspetrl: 6,5 millió forint Tuzsér: 7 692 387forint Gemzse: 3,6 millió forint Mezőladány: 5 427 915 forint Porcsalma: 6 millió forint Tyúkod: 6,465 millió forint Geszteréd: 4 849 910 forint Mllota: 3,6 millió forint Pusztadobos: 6 millió forint újdombrád: 3,6 millió forint Gulács: 3,6 millió forint N agyar: 3,9 millió forint Ramocsaháza: 6 millió forint újkenéz: 5,5 millió forint Gyulaháza: 5,5 millió forint Nábrád: 3,3 millió forint Rápolt: 2 574 856 forint Uszka: 2,4 millió forint Gyüre: 5 996 540 forint Nyírbátor: 35 096 351 forint Rétközberencs: 5 997 586 forint Vállal: 6 445 250 forint Hermánszeg: 2,1 millió forint Nyfrbéltek: 6 494 527 forint Szakoly: 7,7 millió forint Vámosorosz!: 3,9 millió forint Hetefejércse: 2,6 millió forint Nyfrcsaholy: 5,98 millió forint Szamosangyalos: 3 867 150 forint Zajta: 1014 300 forint Nézőpont Nyéki Harangok szava Csöndes falvaink vagy épp nyüzsgő városaink némelyike már a déli harangszóról felismerhető. Egyediséget nyernek harangjaik hangjáról: lehet fürgén vékonyabb, s lehet mél­tóságteljesen öblösebb - Disz-hangú mázsástól Fisz-hangú tonnához közelítő súlyos öntvények, megannyi remekmű, ég és föld között. Történelmünk kongó, bongó, zúgó tanúi minden délben megszólalnak. Van, aki ilyenkor megáll egy pillanatra, majd keresztet vet és megy tovább az útján. Hi­szünk vagy sem, másodlagos, mert ez a harangszó az össze­fogást, a megmaradás hősies küzdelmét hirdeti és emlékez­tette a minap erre a világot. A világ emlékezete ugyanis szelektív, hamar feledi azt a dicsőséget, ami nem az övé. Az Európai Unió polgárai közül vajon hányán tudják, hogy valamikor, régen egy magyar főkapitány vezette győzelemre a magyarok és szerbek csapatát Nándorfehérvár, a mai Belgrád várá­nál? Vajon hány tagállam­ban említik meg a tanköny­vek a sorsdöntő ütközetet, s adóznak tisztelettel a tettnek, amely egy idegen kultúrától és vallástól mentette meg a kontinenst? Miközben a költői kérdésre érkezik legyintés, érdekes eljátszani a gondolattal, mi lett volna, ha Hunyadi János azt mondja a terjesz­kedő oszmán birodalom fejének, II. Mehmednek: „Kérem, mi semleges álláspontra helyezkedünk ebben az aktuálpolitikai kér­désben”, majd így érintetlenséget szerezve elegánsan félreáll, s utat enged Bécs, Róma felé. Mondhatta volna, hiszen az imabulla kihirdetésén kívül túl sok segítséget nem kapott, sőt a velenceiek fejenként egy aranyért török katonákat hajóztak a kontinensre - ó, azok a jó velencei kalmárok, a csodált gazdagságukkal... Más is szomorú itt: az igyekezet, ahogy az egykori sorstársak megtagadják a közös múltat, küzdelmet. Amikor Nándorfehérvár várában valaki graffitiként „Hyundai” feliratot pingált, senkit sem zavart. Az­tán ahogy mellé került az újabb graffiti, a „Hunyadi”, azonnal lemosták. Nem szívesen emlékeznek arra, hogy fővárosukat valamikor magyar főkapitány vezetésével védték meg. Ha mi mondjuk, akkor jön a vád, hogy megint túlteng bennünk a magyar virtus, az öntudat. Nem baj, azért időnként mi emlékeztessük a világot - csak méltóságteljesen, ahogy a harangok is zúgnak. nyeki@inform.hu Kelet kvíz Melyik városban található a Szatmári Múzeum? a) Csengerben b) Mátészalkán c) Vaján d) Fehérgyarmaton A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el Más is szomorú itt: az igyekezet, ahogy az egykori sorstár­sak megtagadják a közös múltat, küz­delmet. kéiíiezml Zavaija a feltúrt belváros? OROSZ ORSOLYA: Nem érzem problémának. KÓCS VIVIEN: Felesle­gesnek tartom. KAPOSI NÓRA: Akadá­lyozzák a gyalogosokat. DUDÁS GÁBORNÉ:Nam PÓTA JÓZSEF: Rendbe ILCSIK LÁSZLÓNÉ: vászes a helyzet. teszik a belvárost. Fejlődik a város. Orosz Orsolya nem érzi ezt akkora problémának, mint mondta, nem jár nagy zajjal. - Számomra nem jelent gondot egyáltalán, sőt örülök, hogy megszépül a belváros - vála­szolta. Kócs Vivien sem zavar­tatja magát a felújítások miatt, csak éppen feleslegesnek tartja ezeket. Kaposi Nóra úgy véíi, hogy az átépítések és az útfel­bontások sok esetben akadá­lyozzák a gyalogos forgalmat. - Elég nehézkes a belváros egyik pontjából átmenni a túlsó részre - közölte. Dudás Gáborné egy kicsit zavarónak érzi ezt az egészet. - Néhány szakaszon alig lehet járni a homoktól és a kőtörmeléktől, de összessé­gében nem olyan vészes. Póta József örül annak, hogy vég­re mindent rendbe tesznek a belvárosban és környékén - válaszolta. Ilcsik Lászlóné is pozitívan igyekszik hozzáállni a felújításokhoz. - Legalább tovább fejlődik a város, ami tu­risztikai szempontból gyümöl­csöző lehet. KM-TG

Next

/
Oldalképek
Tartalom