Kelet-Magyarország, 2010. április (70. évfolyam, 76-100. szám)

2010-04-29 / 99. szám

2010. ÁPRILIS 29., CSÜTÖRTÖK KELET-MAGYARORSZÁG KELET Megújul Kántor- jánosi központja kántorjánosí. Hamarosan megújul Kántorjánosi köz­pontja. Az önkormányzat pá­lyázott az Európai Mezőgazda- sági Vidékfejlesztési Alaphoz, s felújításra nyert 25 millió 985 ezer forintot. Megtartották a közbeszerzési eljárást, a kép­viselő-testület kiválasztotta a kivitelezést végrehajtó céget. Amintaszerdaisajtótékoztatón elhangzott, a beruházás során megszépül a görög katolikus templom környéke, készül a központban díszkőt és par­koló, kihelyeznek padokat és hulladéktároló-szelencéket. A központi park sétányokkal lesz gazdagabb, s a polgármes­teri hivatal előtti emlékmű környezete is megújul. km ; Negyven éves a ■ Kerekerdő Óvoda, az intézmény a kerek jubileumot egészhe- [ tes programsorozat- I tál ünnepelte. Szer- ! dán közel 400 ovis j Harangodon zárta a színes esemény­folyamot: ürgét öntöttek, kirándul­tak, bújócskáztak, s több tucatszor gurultak le a füves dombokon. FOTÓ: SIPEKI PÉTER Elérkezett a plakátáztatók kora A pártok még ki sem heverték a kampány fá­radalmait, máris újabb feladat vár rájuk. NYÍREGYHÁZA. A törvény értel­mében a választásokat köve­tő 30 napig, azaz május 25-éig tekinthetnek ránk a képvise­lőjelöltek a kisebb-nagyobb, közterületen itt-ott elhelye­zett plakátokról. A ragasztott, tűzött színes papírosokat az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, az kö­teles eltávolítani. Úgy tűnik, nem a „patópálos” hozzáállás a divat. Már hozzákezdtek- Már hozzákezdtünk a pla­kátok eltávolításához és re­ményeink szerint 1-2 héten belül sikerül mindenhonnan leszedni a kampányanyago­kat - mondta érdeklődésünk­re Seszták Oszkár, a Fidesz megyei listavezetője. Az ön­kéntesek, akik korábban ki­rakták a jelölteket népszerű­sítő kiadványokat, most azon dolgoznak, hogy a határidőig mindenhonnan leszedjék, szaknyelven „leáztassák” azokat. A megye teljes terüle­tén folyik a nagytakarítás.- Nyíregyházán és vidéken is elkezdtük, sőt Nyírtelken, Nyírszőlősön, Sóstón, Sóstó­W Az eltávolítás költségét ki­számlázzuk a mu­lasztó vétkesnek. DICSŐ PÉTER hegyen már gyakorlatilag be is fejeztük a plakátok eltávo­lítását - tudtuk meg Aranyos Gábortól, az MSZP városi irodavezetőjétől. Úgy látja, két héten belül mindenhol végeznek a feladattal és a kampányidőszakban kihelye­zett több mint 600 választási hirdetményük láthatatlanná válik. A munkájukat segíti, hogy többnyire egy, jól észre­vehető helyen plakátoztak és nem minden villanyoszlopra tettek egyet-egyet. Nem szabálysértés- Amennyiben határidőn túl az ellenőrzéseink során találunk kint felejtett hirdetményt, vagy lakossági bejelentés érke­zik hozzánk, akkor értesítjük a plakát kiragasztatóját - tudtuk meg Tasnádi Jánostól, a nyír­egyházi közterület-felügyelet vezetőjétől. Az elmúlt kam­pányidőszakok tapasztalata, hogy a pártok a falragaszok 80 százalékát időben leszedik, további 10 százalékot a felszó­lítás után távolítanak el. Ami marad, az pedig marad, mert ennek a kötelezettségnek az elmulasztása nem minősül szabálysértésnek, így nincs igazi kényszerítő szankció arra, hogy a választási raga­szok maradéktalanul lekerül­jenek a falakról. - A megye- székhelyen a határidő lejárta után a Nyíregyházi Városüze­meltető és Vagyonkezelő Kft. feladata lesz, hogy a tiltott he­lyeken - például közúti jelző­táblák oszlopain - elhelyezett plakátoktól megszabadítsák a felületet. Dicső Péter ágazat­vezető helyettes elmondta: ilyen esetekben az eltávolítás költségét kiszámlázzák a mu­lasztó vétkesnek. km-bm rara-mm-H.'i A választási plakátok épület­nek nem minősülő eszközökre szabadon és ingyenesen, míg épület falára, kerítésre tulajdonosi hozzájárulással helyezhetőek el. A közút területén, a közút felett, illetve a közlekedés biztonságát veszélyeztető módon plakátok nem helyezhetőek el, továbbá élő fára, növényzetre, országos vagy helyi védett épületre, köztéri szobrokra kihelyezésük is tilos. A törvény értelmében a pártoknak, jelölő-szervezeteknek a választásokat követő 30 napig, azaz május 25-éig kell eltávolítaniuk plakátjaikat illusztráció: sipeki Péter Ha indokolt, több buszjáratot indít el a Volán MárZajtán is alig férnek fel a fiatalok a buszra - panaszolják olvasóink. NYÍREGYHÁZA. Április 2l-én megjelent cikkünkben olvas­hattak arról, hogy a Fehér- gyarmat és Zajta között szüne­telő szárnyvonal mentén élők mindent megtesznek azért, hogy visszaállítsák a vonat­közlekedést, de az ezt helyet­tesítő buszjáratokkal kap­csolatban is fogalmaztak meg észrevételeket. Azt mondják, a Debrecenből érkező vonat 17 óra 35 perckor érkezik Fehér- gyarmatra, és a buszok 17 óra 10 perckor eljönnek a buszpá­lyaudvarról hétközben. Pénte­ken a nevezett vonathoz van csatlakozás 18 órakor, de mi van akkor, ha a kötelező haza­utazás kedden, szerdán vagy csütörtökön van? Vasárnap indul 13.53 órakor Kishódosról az autóbusz, összegyűjtve a térség távoli városokban tanu­ló ifjúságát. Már Zajtán is alig férnek fel a fiatalok a buszra, Jánkmajtison pedig már sen­ki sem tud felszállni, meg kell várniuk a Csenger felől érkező buszt - panaszolták a térség­ben élők. Utasszámlálást Is végeztek A Szabolcs Volán Zrt. válaszá­ban azt írja: a társaság a Köz­lekedési, Hírközlési és Ener­giaügyi Minisztériummal kötött közszolgáltatási szer­ződés alapján közlekedteti a menetrend szerinti helyközi autóbuszjáratokat. „A menet­rend a szerződés melléklete, módosítása a megrendelő egyetértésével lehetséges - fogalmaz dr. Huba Péter, a Szabolcs Volán Zrt. személy- forgalmi igazgatója. - Olyan menetrend szerint közleked­tetjük a helyettesítő járato­kat, amelyre megrendelést kapott. Utasaink észrevétele alapján a szükséges mérték­ben megrendelőnk egyetér­tésével módosítottuk a me­netrendet. Utasszámlálással ellenőriztük az említett, Kis­hódosról vasárnap 13.50 óra­kor induló járat forgalmát is. Az utasok száma az ülőhelyek számát meghaladta, de nem közelítette meg a szállítható személyek számát. Ha a meg­rendelő vagy a menetrend­módosításokat előkészítő iroda vasárnap indokoltnak tartja a járatok számának bő­vítését, nincs akadálya a me­netrend módosításának” - ol­vasható a társaság lapunkhoz eljuttatott levelében. km NÉZŐPONT Palicz István „Buli" után a takarítás ár napja még azon tanakodtunk, mi lesz a pártok első látványos lépése a választások után. Munkahelyteremtés! Az egészségügy meggyógyítása! A korrupció visszaszorítása!- felelték a megkérdezettek. Tévedtünk. A helyes válasz mindvégig itt volt a szemünk előtt: a takarítás. A válasz­tások lezárultával ugyanis egy hónapon át egy újabb „kampány” vette kezdetét: a pártokat és pártkatonákat reklámozó falragaszok eltün­tetésének közös akciója. Lépten-nyomon szem­betalálkoztam a megyében potenciális honatyáink és honanyáink választási hirdet­ményeivel, melyeknek hol rajzokkal, hol rövid szöveges üzenettel adtak új értelmet ismeretlenek. Az elérhető közelségű villanyoszlopokon, lámpatesteken egyes képvise­lőjelöltek - akaratukon kívül - tépett frizurával mosolyogtak ránk, hacsak nem takarta le őket konkurensük portréja. Nem bánom, hogy az el­következendő hetekben el­tűnnek a választási plakátok a közterekről és az óriás hir­detőtáblákról, mint ahogy azt sem, hogy a rádiókban és tévékben már „elzárták a csapot”. De ha arra gondolok, hogy ezeket újra felváltják a Győzike-show-s, a protézis­ragasztós és a hüvelygomba- reklámok, szerintem jópáran visszasírjuk majd a kampány­arcokat, akik jelenleg még önmagukat, később pedig már egymást áztatják... lstvan.palla@lnform.hu Találkozó és fesztivál pócspetri. Sváb települések találkozója és gasztronómiai fesztivál lesz Pócspetriben áp­rilis 30-ától május 5-éig. Május l-jén a római katolikus temp­lomban szentmise lesz, majd a vendégek a máriapócsi kegy­templomba zarándokolnak. Az általános iskola udvarán 16 órakor kezdődik a majális, a műsor keretében köszöntik az édesanyákat is. Május 2-án főzés lesz a Mohos-menti Va­dásztársaság vadászházában, másnap pedig Mezőfénnyel is­merkednek meg a résztvevők. Ö MEGKÉRDEZTÜK: Önt zavarják a választási plakátok? VÖRÖS MIHÁLY: Minél hamarabb el kellene tüntetni őket. JANCSÓJÓZSEFSÁN- DORNÉ: Zavarnak, mert csúf ítfák a városképet. BALOGH NOÉMI: A Jelöltek dolga lenne a plakátok leszedése. RÁCZ ANORÁSNÉ: Én erre egy hetet adnék mindenkinek. ÁCS ARNOLD: Mindenki SERES ÁGOTA: Ezzel takarítsa el maga után a munkanélkülieket a plakátokat. kellene megbízni.- Kultúrálatlannak tartom, hogy sok helyen összefirkál­ták a választási plakátokat. Éppen ezért minél hamarabb el kellene tüntetni a megye- székhely imázsát rongáló hirdetményeket - mondta Vö­rös Mihály. - Zavarnak a kam­pányplakátok, mert csúfítják Nyíregyháza városképét. Szerintem az önkormány­zat dolga lenne leszedetni ezeket - felelte Jancsó József Sándorné. - Nem nyújtanak szép látványt az „életben ma­radt” kampányplakátok. Ha már aktualitásukat veszítet­ték, nincs több keresnivaló­juk a közterületen. A jelöltek dolga lenne, hogy rendezett, tiszta környezetet hagyjanak maguk után - mesélte Balogh Noémi. - Láttam, hogy néhol obszcén szövegekkel és raj­zokkal „torpedózták meg” egyes képviselőjelöltek pla­kátját, ez etikátlan dolog! Én egy hetet adnék a választáso­kat követően, hogy eltüntes­sék mindet - válaszolta Rácz Andrásné. Ács Arnold úgy véli, ki-ki takarítson el maga után.- Hét nap alatt újra tisztává, széppé, kampánymentessé lehetne varázsolni a várost!- tette hozzá. Seres Ágota sze­rint a plakátok eltávolítása az első lépés lehetne a munka­helyteremtés felé. - A munka- nélkülieket kellene megbízni a feladattal! - vetette fel la­punk kérdésére. UUtítí mssmm Szavazók száma: 83,2010.4.28.19 óra Következő kérdésünk: Önt nRTTETOffWEfflíTifTI zavarják a megmaradt választási Szavazzon. Aktuális kérdéseinkre plakátok? ön |S leadhatja szavazatát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom