Kelet-Magyarország, 2009. október (66. évfolyam, 230-255. szám)

2009-10-28 / 252. szám

2009. október 28., szerda KELET • Előadás. A „Dr. Jósa András a polihisz­tor" című városismereti programsorozat következő eseményét ma 16 órától tartják a Jósavárosi Fiókkönyvtárban, ahol az érdek­lődők dr. Jósa András orvosi, régészeti, kór­ház- és múzeumalapító tevékenységéről hall­hatnak előadást. Mi lett a 70 millió forint sorsa? Nyíregyháza (KM) - A hétfői közgyűlésen több kérdés is felmerült az Örökösföldön épü­lő futballpályákkal kapcsolatban, ám a Fidesz frakció képviselői úgy érzik, nem kaptak kielé­gítő válaszokat. - Nem tudjuk, mikorra készül­nek el a pályák, azt sem, hogy mennyiből épül­nek, és azt sem, hogyan lett az eredetileg ter­vezett 260 millió forintos költség 190 millió - mondta keddi sajtótájékoztatóján Marinka Vik­tor önkormányzati képviselő.- Szeretnénk tudni, hogy mi lett a két összeg közötti különbözet, mintegy 70 millió forint sorsa, és azt is, mi folyik a háttérben - mondta Marinka Viktor. Fesztóry Sándor arról beszélt, hogy 2005-2006-ban az a Szabolcs Kézilabda SE, melyben az önkormányzat tanácsosa, Holp János ügyvivő volt, 30-30 millió forintos támo­gatást kapott az önkormányzattól, egy APEH- határozatból azonban kiderül, fiktív számlázás történt a Central Credit Kft. felé, melyben Holp János ugyancsak vezető tisztséget töltött be. A képviselő elmondta: a Nyíregyházi Kézilab­da Sport- és Reklámszervező Kft., melyben a tanácsos ugyancsak érdekelt volt, a Nyírségvíz Zrt.-től 2006-ban tízmillió forintos támogatást kapott, annak ellenére, hogy a szerződésben az szerepel: a pénzt a támogatott, azaz a kft. férfi­csapata kapja - ennek a társaságnak azonban semmiféle kézilabdacsapata nem volt. 2005- 2006-ban azok a cégek, melyekben Holp János érintett, összesen 120 millió forintot kaptak - tette hozzá Fesztóry Sándor. Holp János válasza F. Sándor, M. Viktor és P. György képviselő urak melo­drámája nem akar véget érni. Bár ezekben az ügyekben az igazságtól messze járnak, ez alkafmas arra, hogy mást a nagy nyilvánosság előtt rágalmazzanak. Az egyetlen dolog, ami igaz az okfejtéseikből, az, hogy egy saját tulajdonú cégben néhány hónapig igazgatósági tag vol­tam. Olyan cégben, melynek nem volt köze az önkor­mányzathoz: szerződés nem kötötte, támogatást nem kért és nem kapott. F. Sándortól kérdezem: honnan jut hozzá olyan adótitkot tartalmazó dokumentum, mely­ből egy példány az APEH-nél iktatva, a másik példány az érintett szervezetnél van? Mutassa meg, milyen jegy­zőkönyv tartalmazza az általa említett fiktív számlázást. Olyan valóban létezik, ami szerint az érintett társaság támogatást nyújtott a sportegyesületnek, melyet helyte­lenül nem vállalkozási bevételnek, hanem támogatásnak könyveltek el, de ez a könyvelő hibája, nem feltétlenül az érintetteké. Az egyesület az érintett időszakban az utolsó fillérig elszámolt az önkormányzat támogatásá­val, az Ön által lobogtatott dokumentum csak azt tar­talmazza, hogy nem különült el megfelelően a vállalko­zói tevékenységből származó reklámbevétel és az alap- tevékenység bevétele, ezért kellett létrehozni a reklám­ból származó bevételek kezelésére egy kft.-t. S végül: a tulajdonomban lévő társaság 2005-2007 között több mint 5 millió forint támogatást nyújtott Nyíregyháza kézi­labda sportjára. Utólag azt mondom, sajnos! A kérdés az, mit tettek önök bármilyen közös ügyért? A NAP BABAJA A tunyogmatolcsi Veress Balázs 2009. június 22-én szü­letett Fehérgyar­maton. Édesany­ja neve: Kiss Judit (Veress Róbertné), édesapja: Veress Róbert. A pályaudvaron tiltakoztak Zajta (KM) - Nem bezárásra, fejlesztésre len­ne szükség - értettek egyet a tiltakozók ked­den délelőtt a zajtai vasútállomáson, ahol a tele­pülésről és környékről érkezők azért emel­ték fel a szavukat, mert a megszűnő mellék­vonalak között szerepel egyebek mellett a Fehérgyarmat-Zajta és a Kocsord-Csenger vas­útvonal is.- Az érintett vonal nélkülözhetetlen a mun­kába és az iskolába járók számára - emelte ki Zajta polgármestere, Pintye Albert, aki hozzátet­te: Fehérgyarmatig telve a vonat, a személyszál­lítást buszközlekedéssel nem lehet megoldani. A Fehérgyarmati Kistérség Fideszes országgyűlé­si képviselőjeként dr. Tilki Attila arról beszélt: a legnagyobb probléma, hogy a kormány nem egyeztet, koncepció nélkül veszi el az emberek­től a közlekedésnek ezt a lehetőségét. MEGYEI TÜKÖR /4 Mozivásznon a bunkerember ■ Zsigmond Dezső megyénkben forgatja Árpádról és Szalacsiról szóló filmjét. Kishódos (KM - Matey Ist­ván) - Öt év előkészítés után a napokban láttak neki Zsigmond Dezső új játékfilmje forgatásá­nak, amely a kocsordi bunker­építő, Fogarasi Árpád történe­tén alapszik. A mozifilmben feltűnik Szalacsi Sándor is, de innentől a film mondanivalója más irányt vesz. Zsigmond Dezső nem tagadja, hogy a szatmári táj szerelmese, így A rózsa vére című alkotá­sa után a Bunkerembert sem tudta máshol elképzelni, mint ezen a tájegységen. A Fogarasi Árpád építette bunker valójában Kocsordon található, a forgatás helyszíne mégis Kishódos lett. A társforgatókönyv-író egykori kollégánk, Balogh Géza, aki már a kezdetektől fokozott érdeklő­déssel kísérte a kocsordi bun­kerépítő történetét. Kultuszfigura- A film csak részben köve­ti a valóságot, amely egyszer­re abszurd, vígjátéki és drámai. A színészek szeretik a forgató- könyvet, a stáb remek összhang­ban lévő társaság, de ezt láthat­ják is - mutat körül Zsigmond Dezső. - Sokat gondolkodtunk A forgatás egy pillanata (Fotó: Matey István) azon, miként jöhetett Árpádnál a bunkerszindróma, de jobban belegondolva, az idős emberek a háború szelét érezve mindig is gyűjtötték az élelmet, a leve­gőben volt a rettegés. Amikor Árpád kijelenti, hogy „Az a hülye, aki házat épít és nem bunkert” - valójában igaza is lehet. Arról szól a történet, hogy ennek az embernek alapjában véve igaza van, de mi másként értjük meg ezt az igazságot, hiszen mi nem érezzük ezt a rettenetes fenye­getettséget. Az internetezők körében kul­tuszfiguraként ismert Fogarasi Árpád története mellett a színé­szek játéka is garancia lehet a sikerre. Árpádot a debreceni Csokonai Színház művésze, Trill Zsolt formálja meg, akinek külön kihívást jelentett a színházi és a filmes munka összeegyeztetése.- Én már régen is hallottam Árpádról, hiszen nagyon nagy téma volt ez a kilencvenes évek­ben. Amikor Zsigmond Dezső elmondta, hogy miről és kiről szólna a film, szívesen vállal­tam a szerepet - meséli a fősze­replő. - Árpád egy kultuszfigu­Szóljon hozzá cikkünkhöz SMS-ben! Küldje el véleményét a fenti telefonszámra! rája az internetnek, de én más­ként látom őt. Sokan nevetnek rajta, de ő egy egész életet adott ezért a bunkerért, még ha ott is lapul benne valamilyen szinten az őrület. Ugyanakkor van ben­ne egy nagyon erős hit - gondol­junk csak bele, egy család éle­te ment tönkre a bunker építé­se közben. <D 06*20/964-66-66 Kisebbségi panasznapok lesznek ■ Az ombudsman három napig a megyé­ben tájékozódik a kisebbség helyzetéről. Nyíregyháza (KM) - A nem­zeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, dr. Kál­lai Ernő és kollégái panasznapot tartanak megyénkben - tájékoz­tatta lapunkat Herczku Tünde. Az Esélyek Háza megyei irodave­zetője hozzátette: az ombudsman országjáró körútja során novem­ber 3-5. között a helyszínen tájé­kozódik a megyében élő kisebb­ségek helyzetéről.- Megyénk a hivatal munká­jában jelentős figyelmet kap, köszönhetően annak, hogy iro­dánk az országban talán a legak­tívabban működteti a panaszfel­vételi rendszert, a hivatal pedig lelkiismeretesen járja körül a beérkező panaszokat. Munkájuk során szoc.polos visszaélések­re, az iskolai szegregáció kap­csán intézményi érvekre, rend­őri intézkedések problémáira, uzsorások és a romák helyzetét kihasználó vállalkozók megál­lítására vonatkozó vizsgálatok indultak el.- Ha bárki úgy ítéli meg, hogy valamely hatóság, közszolgálta­tást végző szerv részéről kisebb­ségi jogaival összefüggésben sérelem érte a panasznapokon, személyesen kérheti a hivatal 9.00- 12.00 _______- Demecser, Polgármesteri Hivatal: 14.00­17.00 __________- Kisvárda, Polgármesteri Hivatal: 9.00­12.00 ________________________________- Nagyhalász, Polgármesteri Hivatal: 14.00- 17.00 ____________________-Nagyecsed, Polgármesteri Hivatal: 9.00- 12.00.- Nyírbátor, Polgármesteri Hivatal: 14.00­17.00 munkatársainak segítségét. Az országgyűlési biztos nem segít­het akkor, ha az ügyben bírósá­gi eljárás van vagy már meg­született a bírósági határozat; vagy az ügy 1989. október 23-a előtt indult - sorolta Herczku Tünde. November 3-án háromnegyed 3-tól a megye kisebbségi önkor­mányzati és a civil szervezetek vezetőinek részvételével fóru­mot tartanak a Megyeházán. 12.00 ___________________________- Nyirbéltek, Polgármesteri Hivatal: 14.00­17.00 _______________________________ November 5-én:- Rakamaz, Polgármesteri Hivatal: 9.00­12.00 __________________________- Tiszalök, Polgármesteri Hivatal: 9.00­12:00 ___________________________- Balkány, Polgármesteri Hivatal: 9.00­12.00 _____________- Nagykálló, Polgármesteri Hivatal: 9.00­12.00 Tudásdepó­Expressz Nyíregyháza (KM) - Csaknem 100 millió forin­tos beruházás kezdődik a megye hét könyvtárában a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gesztorsá­gával - hangzott el a ked­di projektindítón. Az Euró­pai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásá­val megvalósuló fejlesztés megteremti a feltételeket egy összehangolt, minősé­gi, helyi és megyei könyv­tári szolgáltatásrendszerhez - mondta Gosztonyi Enikő programfelelős. További cél a könyvtá­rak oktatás-képzési szerepé­nek erősítése, új, egységes, integrált könyvtári rendszer alkalmazása, közös megyei helyismereti katalógus inf­rastrukturális hátterének megteremtése. A panaszfelvétel helyszínei November 4-én: - Kocsord, Polgármesteri Hivatal: 9.00­- Aranyosapáti, Polgármesteri Hivatal: TOPAUKCIO TTfry j YT^TTTT^nyfj. ■ Már csak pár nap, és újra kezdetét veszi Magyarország legizgal­masabb árverése. Az Inform Média Kft. ismét egy kiemelkedő lehetőséget kínál a napilapjai (Hajdú-Bi­hari Napló, Észak-Magyar- ország, Kelet-Magyaror- szág) és hetilap­jai (Szuperinfó és Apró) olva­sóinak, illet­ve hírpor­táljai (HAON, BOON, SZÓN) látogató­inak. November 4-én (szer­dán) 9.00 órakor veszi kez­detét Magyarország tizenöt megyéjének részvételével a legizgalmasabb, leglátványo­sabb, ugyanakkor legbiztonsá­gosabb on-line árverése, a Top­aukció ( www.topaukcio.hu ). Szeretne márkás termékek­hez, nagy értékű szolgáltatá­sokhoz kedvező áron hozzá­jutni? A licit 50%-ról indul, és széles körű termékválasz­tékot kínálunk Önnek. A Topaukció látogatók ezre­inek nyújt lehetőséget, hogy az internet segítségével ked­vezményesen jussanak a meg­szerezni kívánt termékhez. A kikiáltási ár 50%-ról indul Az immáron ötödik Top­aukció szabályai nem változ­tak, erről bővebben tájékoz­tatjuk Önt a napilap hasábja­in és a www.topaukcio.hu így működik menüpont alatt. Az ajánlat ismét rendkívül sokol­dalú: márkás és modern szá­mítástechnikai termékektől a szórakoztató elektronika leg­újabb vívmányain át egészen a legkülönfélébb autós- és nyelv- tanfolyamokig terjed a paletta. Oldalainkon találhat wellness- hétvégéket, autókat és már­kás órákat, ékszereket, ame­lyek akár eredeti áruk feléért is megvásárolhatóak. A kiki­áltási ár tehát a kereskedelmi ár fele. A napilap hasábjain a mai naptól kerülnek bemuta­tásra a termékek. A böngészés­től a Topaukció árverésre való regisztrációig csak egy kattin­tás az út, és Ön máris tizen­öt megye legnagyobb virtuá­lis árverésén találja magát. Regisztráljon és licitáljon, az aukció november 4-én 9.00 óra­kor indul! Egy kis szerencsé­vel kényelmesen, az interneten vásárolhat, és ezzel még pénzt is spórolhat. Tehát: licitáljon és profitáljon szenzációs árak­kal! Az aukció november 16-án 18.00 órától folyamatosan zárul 22.00 óráig, bővebben tájéko­zódhat a kiválasztott termék mellett. A licitáláshoz ezúton is jó szórakozást és sok sze­rencsét kíván a Topaukció csapata! Varga Krisztina, a Topaukció projektmenedzsere Már csak pár nap és újra indul a Topaukció! HIRDETÉS 597192

Next

/
Oldalképek
Tartalom