Kelet Magyarország, 2007. április (64. évfolyam, 77-100. szám)

2007-04-02 / 77. szám

Ma: Tátj^'j^íiji élet oldal - k ■ beszámolók. üSn NAPIÓ MAGYARORSZÁG Független napilap LXIV. évf., 77. sz. Ára: 89 Ft, előfizetőknek: 58 Ft 2007. április 2. Hétfő Meleg, száraz, napos idő várható, gyenge széllel. Reggel Délben Este Megkezdődött a nagyhét. Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékére ünnep­li az egyház a virágvasárnapot, melyhez hozzá tartozik a barkaszentelés szertartása. A nagyhét kezdetét jelentő virágvasárnapon, a nyíregyházi görög katolikus templomban is megszentelték a tavasz első bimbózó ágait. Az áldozatra | Váradi emlékeztek i aláírás Tokaj (FH) - Keresz­tet állítottak a hétfő éj­szaka brutálisan megölt biztonsági őr emlékére szombaton Tokajban. A megemlékezésen a meg­gyilkolt pénzszállító ro­konai és barátai vettek részt - értesült a Függet­len Hírügynökség. A 21 éves biztonsági őr és a pénzszállító autó vezető­je - aki jelenleg már elő­zetes letartóztatásban van - barátok voltak. Az áldozat hozzátartozóit ezért is döbbentette meg a tragédia, hiszen a gya­nú szerint a sofőr össze­játszott a rablókkal. /8. Nyíregyháza (KM) - Bihor Megye Prefek­tusi Intézménye és az Észak-alföldi Regioná­lis Közigazgatási Hiva­tal között együttmű­ködési megállapodás aláírására kerül sor április 3-án Nagyvára­don. Ilié Bobján pre­fektus és dr. Kerekes Edit immár kinevezett hivatalvezető a rend­szeres együttműkö­dést és tapasztalatcse­rét több területen sze­retnék megvalósítani, többek között az EU-s jogharmonizációban, a törvényességi el­lenőrzés területén. KELET-MAGYABORSZÁG S3 4401 Nyíregyháza, Postafiók 25 ® (42) 501-510 Szarvasmarha-állomány Az országban, augusztusi adatok, ezer darab Grafika: Kelet-Magyarorszég, forrás: KSH Gyógyszerek ára is változott ■ Április elejével az élet több területén is változások léptek életbe. Nyíregyháza (KM) - Módo­sult a szabadságkiadások rendje. Az idén még szeptem­ber végéig ki lehet venni a ta­valyról maradt szabadnapo­kat, de azután a bennrekedt szabadságot a következő év március 31-éig ki kell adni. Drágább lesz a cigaretta a jö­vedéki adó 2,7 százalékos eme­lése miatt. Ezer gyógyszer té­rítési díja, átlag 16 százalék­kal csökken, 141 medicináért viszont többet kell fizetni. A teherautósoknak már nem csak autópályán kell út­díjat fizetni. Lakott területen kívül, ahol az út arra alkal­mas, 90 km/óránál nagyobb sebességgel is lehet haladni. Több változás van az egész­ségügyben is. Az eltartott kö­zeli hozzátartozók is csak ak­kor szereznek jogot az ellátás­ra, ha ők vagy helyettük egy családtagjuk fizeti a járulékot. Az egészségügyi járulék össze­ge általában a minimálbér 9 százaléka lesz. A gázfogyasz­tók visszakaphatják a túlfize­tés összegét. A vendéglőknek, szállodáknak üzembentartási díjat kell fizetniük a televí­ziókészülékek után. Moziban a Kelettel. Nyíregyhá- 1 zán, a NyírPlaza moziban a hét végén azok a szerencsések, akik jegyet nyertek Ú a Kelet-Magyarország napilap játékszel- vényével, a Robinson család titkai című filmet tekinthették meg. (Fotók: Olajos Tamás) >■' Rákóczi szülőházánál tisztelegtek ■ Magyarország törté­nelme egyik legnagyobb alakjának születési év­fordulóját ünnepelték. Borsi (KM) - Népes magyar küldöttség tagjaként Fülöp Ist­ván, a megyei közgyűlés elnö­ke is részt vett és beszédet mondott vasárnap a szlovákiai Borsiban, a II. Rákóczi Ferenc születésének 331. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepsé­gen. Az elnök kitért a fejede­lem életpályájára, szólt a Rá­Fülöp István a fejedelmet mél­tatja (Fotó: amatőr) További képek t£l WWW.SZOn.hu kóczi- és Zrínyi-örökségről, s arról a személyes példamuta­tásról, ahogy föláldozta vagyo­nát, kitartott elvei mellett, s inkább a száműzetést válasz­totta. Az ünnepségen megjelen­tek, köztük több magyar tele­pülés (Debrecen, Sárospatak) és civil szervezet (Rákóczi Szö­vetség, a Magyar Kultúra Lo­vagrend) megkoszorúzták Ma­gyarország vezérlő fejedelmé­nek szobrát, majd az 1938-ban - a megyék adományaiból ké­szült - emléktáblának a máso­latát avatták fel, mivel azt ké­sőbb összetörték. Az új emlék­tábla elkészítéséhez megyénk is hozzájárul anyagiakkal. Van öttalálatos Nyíregyháza (KM) - Volt telitalálatos a szomba­ti ötöslottó-sorsoláson. Egyelőre nem tudni, hogy a szelvényt hol és ki adta fel, így azt sem, hogy egy ember vagy társaság ját­szott a nyertes számokkal - mondta a Független Hír- ügynökségnek Szomorai László, a Szerencsejáték Zrt. szóvivője. A nyer­tesiek) 18 hete halmozódó nyereményt, 1 789 757 064 forintot vehetnek fel. HÚSVÉTI BETETAKCIO 9°/o éves kamattal AJÁNDÉK CSOKITOJÁSSAL ‘Folyamatos elhelyezéssel nyitható betét. A harmadik periódusban a kamat mértéke 9%. EBKM csak abban az esetben kerül feltüntetésre, ha az eltér a meghirdetett kamatlábaktól. |_22564_ Polgári Takarékszövetkezet Nyíregyházi fiók Szarvas u. 7., tel.: 42/504-486 www.polgaritksz.hu HIRDETÉS Jubileum Harmincéves ju­bileumát ünne­pelte a Prima- vera Balett­együttes. /10.

Next

/
Oldalképek
Tartalom