Kelet Magyarország, 2006. október (63. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-03 / 232. szám

2006. október 3., kedd HÁTTÉR /3 JL\ ff 9,^ A megyei közgyűlés ta*ai ,*\» 7L r •£ KI % & <*,T 4# «■* 4^ ujosné ®r- Stele Ildikó Kovács Csaba *- %V* &V 4 lá!a> is 1% E * <-FJ W oS o ~S c 5 S-9­§‘S. /# 4 4 N c# R- •»< *3S* «£ *í>* ❖ Ot.Hel- „ nveay Dr.WjJ)* László l'^°r fcták György Dr.toiako László 1998 CjS#5' VSt^" tásdd tó,pi® S«"*' °#*s Ví Fidesz- Füg- jH* MDF- getlen %y * ÉHI MKDSZ ............................ Független Polgármesterek a Megyéért % Kisgazdapárt Itt Élünk MSZP Tvóot Sales Hona /Ser s*>*»dos-'«séf St% % M -3 flf ’f #| # "Hl -s ^ JL «S'-5 A %> í Sás fi i «V# V <% ** ** fe 4 <2 Vsf %% B II a A * #%\%l‘%,7^ ^ ❖ 8* Iá II & S­\% Féky taszfe Fuf/;isfné Belinafy ■*M* Margi, Docsa ,,_ Tóth 2002 '«y % 19« Miklós Koá* *„*45 6*W ,0\^ Ftdesz­* S7ltf4h MDF­- MKDSZ Fodor János füg- ff%ós ■ys^> Független Itt Élünk Polgármesterek a Megyéért MSZP ÖK.ifos %r GKiW TW* íaváji Jenei Lto'o Sándor Sulyok •Átesef József Dr. Karakó U3>ó Foná1' Zsott mA° fr* */*? ?' A stóp x»0* 2006 g$ rwi Béla Fúlóp István ’ Fidesz- Magosz- Nemzeti Fórum MDF Ä ay*. U?* * h Össze­fogás Megyénkért MSZP Grafika: Kelet-Magyarország. forrás: www.vaiasztas.hu Egyet aludva a vasárnapi választásokra a megyei közgyűlés elnökjelöltjei a következőképen vélekednek, _____________ Fülöp István (Fidesz-Magosz Nemzeti fórum): - Hittem abban, hogy legalább 25 képviselő kerül be a megyei testületbe és ez sikerült is. Ennek érdekében folytattunk kor­rekt kampányt. A jövőben számítunk mindazokra akik együtt tudnak gondolkodni velünk, az MSZP-től pedig azt várjuk, hogy korrekt ellenzékként segítsék majd a megyei önkor­mányzat munkáját. Gazda László (MSZP): - A demokrácia alapelve, hogy négy évente választanak az állampolgárok. Az, aki ezt tiszteletben tartja, az elfogadja a választások eredményét. Én tisztelet­ben tartom és tudomásul veszem, és azon dolgozom majd, hogy segítsem az új megyei vezetés munkáját a Szabolcs-Szat- már-Bereg megyében élő emberek érdekében. Helmeczy László (Összefogás Megyénkért): - Az Össze­fogás Megyénkért szervezet szempontjából vasárnap kétféle eredmény is született. Az egyik negativ, hiszen megyei köz­gyűlésbe kevesebb képviselő jutott be mint korábban, de ennek oka, az országos politikai földcsuszamlás, mely a Fidesz irányába ment. A másik viszont sikeres. Ma a megyében fél­száz olyan polgármester van, akik a szervezet támogatásában indultak. Róka fogta csuka Nagy István Attila nagyia@inform.hu Politikai válság, gazdasági csőd, hazug­ság, alkotmányossági problémák, kormány- menesztés, stabilitás, megsemmisítő vereség, proteszt szavazatok. Ilyen és ehhez hasonló kifejezések minősítik a most lezajlott önkor­mányzati választásokat. Az mindenesetre tény, hogy szembesülni kell az eredmények­kel és a sikerekkel, ami legalább olyan ne­héz lesz a győztesnek, mint a vesztesnek. A színházi előadásokkal kapcsolatban szokták mondani, hogy a közönséget nem lehet leváltani. Ha nem képes a gondolatok és a szándékok magasába emelkedni, lehet­séges, hogy a gondolatok megfogalmazásá­val volt a baj. A magyarországi politikai kul­túra egy kicsit más, mint a színházi, de itt is helyesen és érthetően kell megfogalmazni a mondanivalót. Hiába van biztos többsége a koalíciónak a parlamentben, a szavazók nem törődtek vele (volt már-rá példa), azt mondták, csak ők ne! A jelenlegi helyzetnek lehetnek hasznos következményei. A politikai elitnek alig van hitele a választók körében, ezért vagy vál­toztatnak ezen a magatartáson, vagy elsöpri őket a választói akarat. Másrészt az ellenzék hatalomátvétele után az önkormányzatokban létrejött egy kényszerű egyeztetés: ha a tele­pülés hozzá akar jutni (miért ne tenné?) a különböző támogatásokhoz, szüksége van a kormányra. És fordítva. Ady Endre versét mormolgatom: „gyalázatunk, keservünk/ Már ezer év óta rokon. / Mért nem találko­zunk süvöltve / Az eszme-barrikádokon?" Miért is? V1LLÁMV0KS ön részt vesz valamilyen őszi szüreten? Szavazók száma: 407 2006. 10. 02. 17 óra Igen 36,36% Nem 63,64% Következő kérdésünk: Ön szerint konstruktív lesz az ellenzék a megújult megyei közgyűlésben? Szavazzon! Aktuális kérdéseinkre Ön is leadhatja szavazatát. * Két héten belül ösz- sze kell ülniük, a kifo­gások vizsgálata után kezdődhet a munka Nyíregyháza (KM) - A te­lepülési, megyei, kisebbségi önkormányzatok képviselő­testületeinek a választást kö­vetően 15 napjuk van arra, »................................................................. A megyei közgyűlést még a jelenlegi elnök, Gazda László tiszte összehívni. Borbély Károly .......................................M hogy megtartsák alakuló ülé­seiket és hivatalosan meg­kezdjék munkájukat az új cik­lusban. - tudtuk meg Borbély Károlytól, a Területi Válasz­tási Iroda vezetőjétől, aki ar­ra is kitért, hogy a választás eredménye ellen három na­pon belül lehet benyújtani jogorvoslati kérelmet. Ezek le­folytatása, illetve jogerős elbí­rálása után zavartalanul meg­kezdhetik munkájukat a tes­tületek. Összehívják a testületet A főjegyző kitért arra, hogy a települési önkormányzat képviselő-testületét már az ok­tóber 1-jén megválasztott pol­gármester, a kisebbségi ön- kormányzat képviselő-testüle­tét a Helyi Választási Bizott­ság elnöke hívja össze alaku­ló ülésre. A megyei közgyű­lést még a jelenlegi elnök Gaz­da László tiszte összehívni. mandátumok száma alapján figyelemmel a minősített többségi támogatás elvére, várhatóan Fülöp István a Fidesz-Magosz Nemzeti Fó­rum jelöltje lehet a közgyű­lés elnöke. Összeférhetetlenség Borbély Károly szólt arról is, hogy a képviselői összefér­hetetlenségekre is érdemes odafigyelni, hiszen az esküt tett képviselőknek 30 napjuk van arra, hogy a velük szem­ben keletkezett, vagy fennálló összeférhetetlenségi okot meg­szüntessék. Arról hogy ki lesz a megyei közgyűlés elnöke, titkosan szavaznak majd. Az elnyert Érvek, ellenérvek - ahogy Ön látja. Várhatóan Fülöp István lesz a közgyűlés elnöke Nyírderzsi döntetlen Nyíregyháza KM - Nyír- derzsen az a sajátos helyzet állt elő vasárnap este, hogy két jelölt (Figula István és Kozma Zsolt, mindketten függetlenek) is azonos szava­zatszámmal (125-125) zárta a vasárnapot. Amennyiben az eredmény hivatalossá válik, és egy esetleges újraszámlálás után sem dől el a választás egyetlen jelölt javára sem, úgy időközi választásokat kell tartani a településen négy hó­napon belül, ahol megis­métlődik a választás. Addig a jelenlegi polgármester áll a te­lepülés élén. HÉTFŐI SZÁMDNKBŐli KIMARADTAK Lapunk hétfői számából adathiány miatt kimaradt polgármesterek nevét és eredményeit most adiuk közre. Aranyosapáti: Kozma Erika, független, 494 szavazat 52,22 % Kérsemjén: Márton Miklós, független 99 szavazat 50,77 % Kisszekeres Szigeti Bertalan Árpád, független 275 szavazat 75,14 % Kömöro: Juhász András, független 296 szavazat 84,81 % Méri Kárpáti István, független 405 szavazat 43,88 % Nábrác Varga Attila, független 202 szavazat 33,33 % Nagydobos: Balogh József, független 517 szavazat 48,77 % Őr Hódi Miklós, független, 536 szavazat 70,62 % Szamosújlal özv. Bajnay Sándorné, független 64 szavazat 57,54 % Tiszaeszlár: Nagy Tibor, Tiszaeszlárért 683 szavazat 42,77 % A z eredmény, amely megszületett a va­sárnapi helyhatósági választásokat köve­tően, teljes mértékben várható volt. Az el­múlt egy hónapban a hazai politikai élet tel­jesen megváltozott. Úgy konkrétan még nincs véleményem az új testülettel kapcsola­tosan, de az elvégzett munkájuk után majd derül ki, hogy jól vá- lasztottunk-e? A közelmúltban ki­robbant hangfelvé­tel botrány, az elmúlt hónap politikai esemé­nyei előre vetítette ezt az eredményt. A köz­gyűlésről csupán hallo­másaim vannak, de konkrét véleményt majd csak később tud­nék mondani. Azt re­mélem, hogy az embe­rek tudomásul veszik a többség akaratát, és mindenki inkább a sa­ját életét rendezgeti. A megyei közgyűlés összetétele várható volt. Szerintem sokan csalódtak a baloldali politikusokban a hangfelvételes botrány után. Valószínűleg szükség van a megye- rendszerre, de vélemé­nyem szerint a régió­ban gondolkodó Euró­pai Unióban jobban boldogulnak azok az országok, amelyek ré­giókra vannak feloszt­va. S zerintem várható volt az eredmény, hiszen a mostani poli­tikai helyzet egyértel­műen a Fidesznek kedvezett. Ez nem csak a megyében volt jellemző, hanem orszá­gos szinten is. Azt gondolom, gyakran nem is az alapján vá­lasztanak az emberek, hogy a jelölt milyen színekben indul, ha­nem a személyére voksolnak. A zt gondolom, az országos politika képeződött le a me­gyei önkormányzatok­ban. Bebizonyosodott, hogy hazugságokkal és semmittevéssel nem lehet egy orszá­got, de még egy me­gyét sem négy éven át kormányozni. A meg­szorítások és a beval­lott hazugságok miatt a polgárok megbüntet­ték a kormánykoalí­ciót. Mátis Józsefné, Nyíregyháza Lucza Sándor, Nyíregyháza Balogh Attila, Nyíregyháza Erdei Lászlóné, Mátészalka Borkő Károly, Kisvároa Chevrolet Csősz Nyíregyháza, Rákóczi u. 60. Tel.: 42/597-666 484 Ft/nap NYÍREGYHÁZA HELYI CHEVROLET MENETJEGY A négyajtós Aveo már napi 4 buszjegy áránál olcsóbban is az Öné lehet! HIRDETÉS Nyugdíjasügy Nyírbátor (KM) - A me­gyei nyugdíjbiztosítási igazga­tóság kihelyezett ügyfélszolgá­latot tart október 5-én Nyír­bátorban a polgármesteri hivatalban 8.30 és 10 óra kö­zött nyugdíj és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátási ügyekben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom