Kelet-Magyarország, 2004. január (64. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-22 / 18. szám

2004. január 22., csütörtök KÖZBIZTONSÁG /6 HÍREK Fiatalkorú lány betörő. Hétfő reggel betörték egy kishódosi ház ajtaját, és 1500 forint értékű cigarettát loptak el. A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság nyo­mozásának adatai szerint egy 16 éves helybeli lány volt az elkövető, akitől az eltulajdonított dohányárut lefoglalták, majd visszaadták a sértettnek. A fiatal­korú ellen lopás vétségének magalapo­zott gyanújával indult eljárás. Szerszámok egymillióért. Egymillió fo­rint értékben tulajdonítottak el kéziszer­számokat egy ófehértói műhelyből január 12-e és 19-e között. A sértett 20-án tett bejelentést, mely alapján a Nyírbátori Rendőrkapitányság ismeretlen tettes el­len rendelt el nyomozást. Iskolai pofon. Garázdaság vétségének megalapozott gyanújával a Záhonyi Rend­őrkapitányság indított eljárást egy 25 éves anya ellen. A 19. feljelentés sze­rint a nő pár nappal korábban bement az eperjeskei általános iskolába, ahol kiabált, és pofon ütött egy másodikos kislányt. A rendőrség információi szerint az anya a szintén másodikos lányát ért sérelem miatt követte el a cselekményt. Két baleset, három elhunyt Záhony, Nyírcsaholy (KM) - Két köz­lekedési balesetben hárman vesztették éle­tüket 20-án megyénkben. A 4-es főúton Zá­hony közelében délelőtt történt tragédiá­ban (erről lapunk szerdai számában ké­pes beszámolót közöltünk) az okozó gépko­csit vezető 27 éves férfi, és 29 éves nő uta­sa halt meg. A személyautóban ülő továb­bi négy tiszabezdédi lakos közül egy 16 éves lány és egy 8 éves fiú, valamint a má­sik személygépkocsiban egyedül utazó 28 éves demecseri férfi került életveszélyes állapotban kórházba. Egy további utas sú­lyos, egy pedig könnyű sérüléseket szen­vedett. A másik baleset Nyírcsaholyban történt 13 órakor. A vizsgálat eddigi adatai sze­rint egy 75 éves helybeli asszony körülte­kintés nélkül akart átmenni az úttesten, és egy személyautó elé lépett. A kocsi elütötte a nőt, majd egy villanyoszlopnak ütközött. Az idős gyalogost súlyos sérülé­sekkel kórházba szállították, ahol már nem tudtak segíteni rajta, és délután életét vesztette. Kihűltén vitték kórházba Nagyecsed (KM) - Fútetlen nagyecse- di lakásából kihűlt állapotban szállítottak kórházba egy 61 éves asszonyt 19-én. A nő az orvosi kezelés ellenére másnap életét vesztette. A Mátészalkai Rendőrkapitány­ság államigazgatási eljárás keretében vizs­gálja a halál körülményeit. Hármas karambol, kettős totálkár Nyírszőlős (KM) - Egy VW Jetta tartott Nyírszőlős irányába, amikor a kocsi ve­zetője azt látta, hogy a szemből érkező Fiat Punto nagyon bizonytalan mozgással ha­lad autója felé. A VW-t vezető férfi meg­próbálta elkerülni a karambolt, de a sí­kos úton nem sok lehetősége maradt a ma­nőverre, azonban a frontális ütközést megúszta. A Fiat súrolta a VW oldalát, majd megpördülve a VW mögött érkező Peugeot elé csapódott. A Peugeot vezetője nem tudta a komoly rongálódással járó üt­közést elkerülni, és a csúszkáló Fiat is to­tálkárosra tört. A benne ülő személyt a mentők vitték el. A körülményeket a rend­őrség vizsgálja. Tanácsos a nyári gumik­kal futó autók esetén jelentősen csökken­teni a haladási sebességet. Egy személy megsérült (Fotó: Pusztai Sándor) Több mint félszáz ember életét mentették meg Két új tűzoltóságon kívül, új árvízvédelmi komplex egységek kerültek létrehozásra Minden helyzetben helyt álltak (Fotók: Fullajtár András) Nyíregyháza (KM - F. A.) - Az elmúlt év februári hó­helyzet kivételével katasztró­fáktól mentesen, a megelőzés jegyében telt az elmúlt év a katasztrófavédelemnél. Ezt is mondta Istenes Sándor pv.-ezredes megyei katasztrófa- védelmi igazgató, amikor a me­gyei katasztrófavédelmi igazga­tóság elmúlt évi tevékenységét értékelte, majd így folytatta:- Számos olyan feladatot kel­lett a katasztrófavédelem terü­letén végrehajtani, mely az eu­rópai uniós csatlakozással áll összefüggésben, így javaslatokat dolgozott ki az igazgatóság köz- igazgatási reformmal összefüggő W........................... A 2004. évi egyik fő tennivaló az EU-csatlakozással kapcsolatos ka­tasztrófavédelmi feladatok végre­hajtása. Istenes Sándor ....................................................w kistérségi és regionális szerveze­ti formák kialakítására, vala­mint felmérésre kerültek a la­kosságra veszélyt jelentő ún. SEVESO II hatálya alá tartozó veszélyes üzemek. A megyében 26 veszélyes üzem található - eb­ből 4 kiemelten veszélyes -, ame­lyek a környezetre és a lakosság­ra is veszélyt jelenthetnek. Közös ellenőrzések- Rendszeressé váltak a köz­lekedési felügyelettel, rendőrség­gel, tűzoltósággal a veszélyes közúti szállítmányok ellenőrzé­se, 57 esetben történt hatósági intézkedés. Az EU-csatlakozással egyidőben ki kell váltani a halonnal oltó tűzoltó eszközöket, gondoskodni kell a jövőben a halonok összegyűjtéséről és cse­réjéről. A megye árvízi veszélyezte­tettsége indokolta, hogy felül kel­lett vizsgálni a polgári védelmi szervezeteket, és a meglévő 10 mellett újabb 6 ún. árvízvédelmi komplex alegység került létreho­zásra, amelyek rövid időn belül képesek erőgépekkel is segíteni a vízügyi szervek munkáját, a szervezett árvízi védekezést. Többet vonultak a tűzoltók Elmondta még az igazgató: a megyében lévő hivatásos tűzol­tóságok 2003-ban összesen 3082 vonulást hajtottak végre, amely a 2002. évi vonulásokhoz képest alig több mint 6 százalékos nö­vekedést jelent. Kiemelkedő volt a februári hóhelyzetben végre­hajtott 345 műszaki mentés, ahol a hóban rekedt járműveket kel­lett elsősorban kiszabadítani. A hóhelyzetet követően az önkor­mányzatok által igényelt védeke­zési költségigények ellenőrzésre kerültek, a vis maior alapból összesen 150 önkormányzat ré­szére 155 millió forint került visszaigénylésre. Két jelentősebb tűzeset történt megyénkben: a vásárosnaményi Interspan Kft.-nél történt robba­nás, valamint a szatmárcsekei templomtűz, ahol jelentős tűzol­tó erőket kellett összevonni. A tűzoltói beavatkozások so­rán összesen 51 személy életét si­került megmenteni a beavatkozó tűzoltó egységeknek. Egyre emel­kedik a tűz- és káreseteknél meg­sérültek, illetve elhunytak szá­ma, amely az elmúlt évben már meghaladta a 400 főt. Jól teljesítettek az önkéntesek Jól vizsgáztak a megyében a köztestületi és önkéntes tűzoltó egyesületek, akik rekordszámú, több mint ezer beavatkozást vé­geztek. Az év végére létrejött a szakolyi, tiszavasvári önkéntes köztestületi tűzoltóságok mellett az újfehértói és ibrányi önkén­tes köztestületi tűzoltóságok, akik ez év januárjában megkezd­ték működésüket. Várhatóan jö­vőre tovább bővül a kör Csen- gerben, ahol a határ menti tele­pülések védelmét tudják majd biztosítani. Tovább folytatódott a 2001. évi tavaszi árvízi helyreállításból, újjáépítésből adódó feladatok végrehajtása, panaszok kivizsgá­lása, amely az ossz esetek alig 1 százalékát teszi ki, a vitás peres, illetve minőségi ügyek miatt. Csatlakozás, lakosságvédelem A 2004. év fő tennivalói kö­zött szerepel továbbra is az EU-csatlakozással kapcsolatos katasztrófavédelmi, a közigaz­gatási reformból és a Vásárhe­lyi Tervből adódó lakosságvé­delmi feladatok végrehajtása, az önkéntes köztestületi tűz­oltóság, önkéntes tűzoltó egye­sületek munkájának, pályáza­tainak segítése, további tech­nikai fejlesztésük. Új feladat lesz a nyírbátori tűzoltó lakta­nya építésének előkészítése, mely várhatóan 2005-ben va­lósul meg. Árral szemben... Most nem kell az árakkal küzdenie: a tavalyiaknál is kedvezőbb árakon juthat hozzá a legújabb Daewoo modellekhez! Daewoo. Nagyszerűbb, mint gondolná. * Plusz forgalomba helyezési költség. A képen látható autók illusztrációk. Daewoo Matiz, 5 ajtós 1 789 000 Ft helyett most 1 649 000 Ft-ért, vagy 49 900 Ft befizetésével elvihető.* Daewoo Kalos, 5 ajtós 1 990 000 Ft helyett______________ most 1 890 000 Ft-ért, vagy 69 900 Ft befizetésével elvihető.* Daewoo Kalos Comfort, 5 ajtós szervokormánnyal, központizárral, elektromos ablakkal 2 155 000 Ft helyett most 1 990 000 Ft-ért, vagy 99 900 Ft befizetésével elvihető.* Daewoo Nubira II, 4 ajtós 3 149 000 Ft helyett most 2 999 000 Ft-ért, vagy 149 900 Ft befizetésével elvihető.* Daewoo Csősz 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 60. Tel.: 42/597-666 ■ Fax: 42/597-667 e-mail: csoszkft@daewoocsosz.hu • www.daewoo.hu DAEWOO Rendőrre támadtak Nyírbátor (KM) - Ked­den a déli órákban egy nyírbátori üzletből kértek rendőri segítséget. A beje­lentés szerint két ittas fér­fi bántalmazott valakit, és a bolt alkalmazottait szidal­mazták. A helyszínre két egyen­ruhás érkezett, de a hangos- kodók ekkor sem hagyták abba a rendzavarást, sőt a rendőröket is trágár sza­vakkal illették. A garázdák nem voltak hajlandóak ma­gukat igazolni, ezért a rend­őrök közölték velük, hogy előállítják őket a városi ka­pitányságra. A két férfi tá­madóan lépett fel a rend­őrökkel szemben, akik gu­mibot és bilincs használatá­val tudták megfékezni őket. A hatvanöt és negyven- nyolc éves kislétai lakosok ellen hivatalos személy el­leni erőszak bűntettének megalapozott gyanújával az ügyészségi nyomozóhivatal kezdett eljárást. Az intézke­dés során az egyik gyanúsí­tott szenvedett könnyű sé­rülést. Halálos áramütés a fürdőkádban Fehérgyarmat (KM) - A Fehérgyarmati Rendőrkapi­tányság folytat vizsgálatot egy 43 éves helybeli lakos rendkívüli halálának ügyé­ben. A férfit 20-án találták holtan fürdőkádjában. Az elsődleges orvosi vé­lemény szerint a férfi kb. két nappal korábban szen­vedett halálos áramütést, amikor elektromos hősu­gárzója a vízbe esett. Bűn- cselekményre utaló körül­mény nem volt. HIRDETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom