Kelet-Magyarország, 2004. január (64. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-16 / 13. szám

2004. január 16., péntek ItM^Hafpföfsiáf MEGYEI TÜKÖR /5 HÍREK 0 Gyógyszálló épül. A sóstói látványfürdő mellett 100-150 férőhelyes gyógyszálló épí­téséről tárgyalt tegnap Csabai Lászlóné, Nyíregyháza polgármestere. A tervezett gyógyszálló munkahelyeket teremt, illetve a város idegenforgalmának fellendítését is szolgálja majd. 0 Nyílt nap. Lassan meg kell hozniuk a dön­tést a maturandusoknak, mely felsőokta­tási intézmény(ek)ben szeretnék folytatni ta­nulmányaikat. A Debreceni Egyetem Egész­ségügyi Főiskolai Karán január 16-án, pén­teken 10 órától nyílt napot tartanak. Az ér­deklődő továbbtanulókat Nyíregyházán, a Sóstói út 2. szám alatt várják. 0 Emlővizsgálat. Január 19-től azoknak az Ajakon élő, január 27-től pedig a szakolyi 45-65 éves korú hölgyek jelentkezését vár­ják vizsgálatra a nyíregyházi mammográfiás emlőcentrumba, akik erről levelet kaptak. Magyar Kultúra Napja Szatmárcseke (KM) - A Kölcsey Társa­ság és Szatmárcseke önkormányzata január 18-án ünnepséget tart a Magyar Kultúra Napja alkalmából a re­formátus templomban. Az ökumenikus isten- tisztelet 11 órakor kez­dődik. Igét hirdetnek: Beer Miklós római ka­tolikus püspök és Bölcskei Gusztáv refor­mátus püspök. Az istentisztelet után Jókai Anna Kos- suth-díjas író beszél a kultúra mai helyzetéről és esélyeiről. A műsorban fellépnek Csikós Sándor Jászai- díjas színművész és a Cantemus énekkar, amelyet Szabó Dénes Kossuth-díjas kar­nagy vezényel. Az ünnepség után koszorú­zás lesz a szatmárcsekei református teme­tőben Kölcsey Ferenc sírjánál. A Kölcsey Társaság január 18-án autó­buszt indít Fehérgyarmatról Szatmárcse- kére. Indulás a postahivatal elől 10 óra 10 perckor, visszaindulás a koszorúzás után. A járaton viteldijat fizetni nem kell. Csíkos Sándor (Fotó: Nagy István Attila) „Székfoglaló” Fényesükén Fényeslitke (KM - K. B.) - Ma érkezik Fényeslitkére az erdélyi Szék nevű község delegációja, hogy eltöltsenek egy hosszú hét­végét a felső-szabolcsi településen. A romániai vendégek látogatásuk során megismerkednek majd a térség idegenforgal­mi nevezetességeivel, s Fényeslitke intézmé­nyeiben és üzemeiben is végigkalauzolják őket. A látogatásnak az országhatárt „lebon­tó” ismerkedésen túl gyakorlati haszonnal is kecsegtető célja is van. Jelesül: a két község - a politikai, az idegenforgalmi, a kulturális együttműködést is elmélyítő - testvér­települési viszonyt kíván ápolni a jövőben. Az erről szóló okiratot a ma 17 órától a község­háza dísztermében rendezendő ceremónián látja el kézjegyével Sallai János Szék, vala­mint Mártha Tibor Fényeslitke első embere. A vendégek holnap felső-szabolcsi, rétközi és bodrogközi kiránduláson vesznek részt. ON SZERINT? wj ^ v' vw'v-'J j Ön szerint van-e élet a Marson? A leadott voksok aránya: igen: 21,44% 681 szavazat alapján 2004. 01. 15. 16 óra Mai kérdésünk: nem: 78,560/0 Ön szerint elkészül-e 2006. őszéig az M3-as sztráda Kelet* Magyarország Szavazatát leadhatja: www.szon.hu Határidőre elkészül az M3-as sztráda Díjmentes lehet a Nyíregyházát délről elkerülő autópályarész a két nagy csomópont között Minisztériumi és megyei vezetők a sajtótájékoztatón (Fotó: Balázs Attila) Mint lapunk első oldalán írjuk: nyíregyházi egyeztető tárgyalásaik után jó hírekről adtak tájékoztatást a GKM, megyénk és a megyeszékhely vezetői. A tárgyalásokon részt vevő to­vábbi szakemberek is több újdonsággel szolgáltak. Szilágyi András, a Nemzeti Autópálya Rt. vezérigazgató-helyettese azt mondta: határidőre, ez év szep­temberére elkészül a Polgár-Gör­beháza közötti, most épülő sztrá­daszakasz. Tavasszal folytatják a Polgár határában létesülő régé­it................* ................................... Az M3-as sztráda Nyíregyhá­zától délre haladó szakasza - a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan - díjmentes lehet. Dr. Kovács Ferenc ................................................. szeti pihenőpark építését, és meg­kezdik a Görbeháza-Nyíregyháza szakasz építését, mégpedig mind­két irányból, s a munka egy egy­séget képez a Nyíregyházát kelet­ről elkerülő úttal. Ez utóbbi és a Nagykálló ha­tárában épülő ideiglenes csomó­pontot már 2006 tavaszán át akarják adni. Már zaljik a köz­beszerzési eljárás a kivitelezők kiválasztására, az első előminő­sítést hétfőn már megtartották. Elkerülő út Nagykállónál Csordás Csaba, az Útgazdálko­dási Koordinációs Igazgatóság fő­igazgatója szerint az idén megkez­dődik a 4-es főút Berkesz és Szé­kely településeket elkerülő főút építése. A nyíregyházi Tokaji úti vásártér közlekedési problémája a vasúti felüljáróval oldható meg, de ezt a jelenlegi ciklusban nem tervezik, a helyzet ideiglenes ja­vítását tehermentesítő sáv építé­sével érik el, hamarosan. A Kelet-Magyarország munka­társának kérdésére a megyei közgyűlés elnöke elmondta: felol­dódott a nagykállói autópálya­csomópont körüli konfliktus, ez már nem fogja akadályozni a be­ruházást. Megépül a Nagykállót elkerülő önkormányzati út, az építés várható kezdete 2007, be­csült költsége 4,7 milliárd forint, és része lesz a román határtól, Vállajtól Nyírbátor és Nagykál­ló érintésével az M3-asig tartó részben új, illetve Phare-támoga- tással korszerűsített útnak. További kérdésre válaszolva a helyettes államtitkár újdonságot említett: az M3-as sztráda Nyír­egyházától délre haladó szakaszá­nak két nagy csomópont közötti része - a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan - díjmentes lehet. Élénk volt a KM-vita tegnap este Oroson Nyíregyháza keleti részén összkomfortosabbá válik az élet Nyíregyháza-Oros (KM - Gy. L.) - Zsúfolásig megtelt az orosi Herman Ottó Általános Iskola rendezvényterme a Ke­let-Magyarország ott rendezett fóruma alkalmából, mely teg­nap ötkor kezdődött, de fél nyolckor még javában tartott. Csabai Lászlóné, Nyíregyháza polgármestere örömmel számolt be arról, hogy tegnap délelőtt a gazdasági minisztérium helyettes államtitkárával tárgyalt; a megbe­szélés témája a M3-as Görbehá­za-Nyíregyháza közötti szakaszá­nak építése volt, mely várhatóan 2006 novemberéig elkészül. Ami Orost közvetlenül is érinti, ugyan­csak 2006 tavaszáig elkészül a Nyíregyházát elkerülő út is Nagyszállás és Nyírtura között. Ez az út Oros határában a halastónál halad majd, tehát igen könnyű lesz ebből a városrészből fölhaj­tani az autópályára. Négysávos út, sztráda Az orosiak számára fontos in­formáció, hogy novemberre elké­szül a 41-es út négysávossá széle­sítése. Hat jelzőlámpás csomópont épül ezen a szakaszon. A másik nagy beruházás a szennyvízhálózat-bővítés lesz, amely mintegy 15 milliárd forint­ba kerül majd, erre az Európai Unió úgynevezett kohéziós alap­jára nyújtanak be pályázatot. Ami az orosiakat, elsősorban a Szállás utcaiakat közvetlenül is érinti: a megye hulladékgazdálkodásának korszerűsítése érdekében beadott pályázat már Brüsszelben van, s ha a 16 milliárdos program zöld utat kap, akkor az orosi hulladék- lerakóhoz külön utat építenek. Nagy György önkormányzati képviselő, az orosi részönkor­mányzat vezetője a tavalyi ered­ményekről beszélt. A hozzászólók elsősorban a buszközlekedés hiá­nyosságait tették szóvá, és többen kifejezték: nagy szükség lenne mű­velődési házra, mert a régit le kel­lett bontani. (A fórumról a jövő héten számolunk be részletesen.) Bájos humor. A Re-flex j Moderntánc Stúdió fiataljai rendre elkápráztatják a kö­zönséget bájosan humoros produkciójukkal, így volt ez legutóbb a Wesselényi Mik­lós Szakközépiskolában is (Fotó: Racskó Tibor) V .............................................. Felújítják a pazonyi összedőlt házat A nyári konyhában húzzák meg magukat, míg elkészül a munka Nyírpazony (KM - L. Gy.) - Mint arról többször beszá­moltunk, az elmúlt év de­cember 8-án erősen megron­gálódott egy nyírpazonyi ház a szennyvízcsatorna árkolá- sakor. A bedőlt hátfalú lakás teljesen lakhatatlanná vált, azóta a nyá­ri konyhában húzza meg magát a 74 éves özvegy Csorna Ferenc- né, és rokkantnyugdíjas fia. Ma­riska néni tavaly vesztette el fér­jét, s az egyik fiát, ráadásul még a háza is összedőlt.- Amilyen rosszul indult, a folytatás, annál elviselhetőbb - kezdte érdeklődésünkre ifjú Cso­rna Ferenc, a kárt szenvedett tu­lajdonos, Mariska néni unokája, aki felvállalta a szükséges teen­» ........................... A kezdést az idő szabja meg, de február elején úgy gondoljuk, bein­dulhat a helyreál­lítás Ifj. Csoma Ferenc .....................................................W dők irányítását. - A család rám bízta az ügy intézését. A munkát végző Kincs Kft.-vel egyetértésben a ház felújítása mellett döntöt­tünk. Időközben elkészültek a ter­vek, amelyet e hét szerdán vehet­tem kézbe. A hátfal mellett a sé­rült közfalakat is kicserélik, illet­ve javítják. A tetőzetet szarufaál­lásonként visszabontják, s ha szükséges, cserélik. A kezdést az idő szabja meg, de február elején úgy gondoljuk, hogy beindulhat a helyreállítás. A kárt szenvedett ingóságokat, amelyről listát készí­tettünk, szintén megvásárolja a cég. A kft. ügyvezetője közvetle­nül az ünnepek előtt megkereste a nagymamát, ajándékcsomagot és pénzt hozott. A nyírpazonyi ön- kormányzat is kezdettől segítette nagymamát a nagy bajban - mondta ifjú Csoma Ferenc. Jogászbál Nyíregyháza (KM) - Idén is megrendezik a jo­gászbált. Az ügyvédek, bí­rák, jogi szakemberek mu­latságára ezúttal a Krúdy Vigadóban, január 31-én es­te 7-től kerül sor. Jelentkez­ni január 22-ig személyesen az 1-es számú ügyvédi iro­dában dr. Kovács Edinánál, vagy a 20/9743-551-es tele­fonszámon lehet, (x) A KSH ELEMZÉSEIBŐL Pfö „ v vVv V v w t v "v V ha i L iWÍ t :ul Törpe* és aprófalvak Szabolcs-Szatmár-Beregben A megye 228 településéből 98 lélekszáma marad ezer alatt Szerződéses katonák Nyíregyháza (KM) - A Magyar Honvédség Sza- bolcs-Szatmár-Bereg Me­gyei Hadkiegészítő Pa­rancsnokságának toborzó­irodája (Nyíregyháza, Bes­senyei tér 15., telefon: 42/418-844) C vagy több ka­tegóriájú jogosítvánnyal rendelkező fiatalok jelent­kezését várja a debreceni, nagytarcsai, tatai, győri, budapesti helyőrségekben teljesítendő szolgálatra szerződéses gép- és harc­járművezetői beosztások ellátására. Nyíregyháza (KSH-Malaku- cziné Póka Mária) - A 2003. év eleji adatok szerint Magyaror­szág 3135 településéből 1708 lé­lekszáma nem érte el az ezer főt. E települések előfordulása Bara­nya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Za­la, Veszprém, Vas és Somogy megyék után Szabolcs-Szatmár- Beregben a legnagyobb. A megye 228 településéből 98 lélekszáma marad ezer alatt. Az itteni szám az alföldi megyéket tekintve egyedülállóan magas, hiszen Dél­és Észak-Alföld ezer főnél kisebb lélekszámú településeinek több mint háromnegyede Szabolcs- Szatmár-Beregben van. A legkisebb Kishódos Dél- és Észak-Alföldön a ma­gyarországi törpe- és aprófalvak csupán tizede található. Héttize­dük a dunántúli, főleg a nyugat- és dél-dunántúli területeken fek­szik, kéttizedük pedig Észak-Ma- gyarországon. Az aprófalvas te­lepülésstruktúra a megye kele­ti határ menti térségeit, a fehér- gyarmati, vásárosnaményi és csengeri kistérségeket jellemzi. A megye legkisebb települése a mindössze 88 fős Kishódos, de 200 fő alatt marad további hét község - Nemesborzova (103), Komlódtótfalu (114), Győröcske (124, Nagyhódos (131), Garbolc (135), Darnó (160), Rápolt (172) - lélekszáma is. 26 Szabolcs-Szat- már-Bereg megyei település lé­lekszáma 200-499 fő, 64 községé pedig 500-999 fő közötti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom