Kelet-Magyarország, 2003. szeptember (63. évfolyam, 203-228. szám)

2003-09-01 / 203. szám

Sajtófesztivál Idén is hangulatos volt az Inform Média hagyo­mányos kerti partija./8. Jövőre jön az ápolási biztosítás A kormány tervei szerint a befizetett járulékból új ellátási formákat vezethetnek be./3. SZABOLCS-SZATMAR-BEREG Záporok várhatók. r . J) '0229"3004 "Móricz Zsigmond" Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza rorszag ÁRA: 64 Ft, előfizetőknek: 42 Ft lx. évf., 203. $z. NAPLÓ 2003. szeptember 1., hétfő Szatmári kiadás A pápa Európáért. II. János Pál pápa I egy kisfiút áld meg a vasárnapi misén Cas- tel Gandolfói nyári rezidenciáján. A pápa arra kérte Szűz Máriát, segítsen Európá­nak a nemzetek szimfóniájává válnia. Fotó: EPA HÍREK 0 Dávid Ibolya szerint ha egy ország elindul az eről­tetett kétpártiság felé, an­nak hosszú távon kárát látja a nemzet. Az MDF el­nöke szombaton Sopron­ban úgy vélekedett: ha egy országnak két politikai elitje van, ak­kor hamar megjelenik egy olyan gazda­sági elit, amelyik megkeresi mindkettő­höz a maga bejárását. A kiépített kap­csolatrendszer arra szolgál, hogy bárki van kormányon, a felelősségre vonást elkerülhesse - hangoztatta. 0 Pártja listavezetőjeként indul a jövő tavaszi karintiai tartományi választáso­kon Jörg Haider, az osztrák Szabadság- párt volt vezetője, aki ismét szeretné megszerezni a tartományi elöljárói címet. Haider döntését vasárnap jelentették be Klagenfurtban. 0 Lakáshivatal. Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal szeptember 1-jén kez­di meg működését a belügyminiszter irá­nyítása alatt, az intézmény vezetője Fegyverneky Sándor volt XIII. kerületi épí­tész lesz. KELET-MAGYARORSZÁG KI 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 ® (42) 501-510 lpaiosotltink Az ipari parkok száma az Eszak-AifoMon A szatmári fesztivál több volt evéswásnál A rendezvénysorozat záróeseményén: a milotai diófesztiválon is több ezren vendégeskedtek Milota (KM - K. N.) - Édes ízekkel, kiváló hangulatban zárult a fehérgyarmati tér­ség falvainak összefogásával rendezett V. Szatmári Feszti­vál az elmúlt hétvégén. A 7 helyszínen zajlott, változa­tos kikapcsolódási lehetőséget kínáló rendezvénysorozat utol­só eseménye: a milotai Nemzet­közi Diófesztivál az előző talál­kozókhoz hasonlóan több ezer érdeklődőt vonzott a helyszínre. A település világhírű termésére, a papírhéjú dióra alapozott fesz­tiválon a környező községek kép­viselői kínálták a dióval vala­mint hagyományos receptek sze­rint készített népi ételeiket. A színpadi műsor és a vetélkedők vidám percei alatt kemencében és szabadtűzön sütött és főzött fi­nomságok, levesek, sültek és édességek bizonyították a térség­ben élő háziasszonyok tudását. Folytatásra érdemes A milotai fesztivált Kiss Pé­ter kancelláriaminiszter nyitot­ta meg, aki hangsúlyozta: azért szeret ebbe a megyébe jönni, mert itt az emberek nemcsak ki­találnak mindig valamit, hanem akarnak is. Örvendetesnek tar­totta, hogy főleg Szatmárban jár­va tapasztalja: minden település megragadja a tájegység egy-egy jellegzetességét, hogy arra épít­ve az idegenforgalmat jövedelem­hez juttassa az embereket. Hang­súlyozta: ezt a törekvést folyta­tásra érdemesnek és példaérté­kűnek tartja./5. Nagy sikert arattak a szlovákiai Presovból (Eperjes) érkezett mazso- rettek a Fúvószenekari Fesztiválon, Nyíregyházán. Fotó: Balázs Attila Véget ért a szünidő, kezdődik az új tanév 12 millió forint értékű számítógép a speciális szakképző iskolának Gyurcsány Ferenc miniszter ismerkedik a Microsoft ajándékával Fotó: Balázs Attila Nyíregyháza (KM) - Mint­ha a természet együtt érzett volna diákokkal, vasárnapra, a nyári szünet utolsó napjára ősziesre fordult az időjárás. Az általános és középiskolai tanulók ünnepi ruhája is azt je­lezte tegnap, hogy véget ért a számukra egy fejezet, megyénk legtöbb oktatási intézményében ugyanis vasárnap tartották meg a 2003/2004-es tanév tanévnyitó ünnepségét. Nyíregyháza két iskolája eb­ből az alkalomból díszvendéget kapott, hiszen Gyurcsány Fe­renc, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium vezetője tisz­telte meg jelenlétével a rendez­vényeket. Felelősen egymásért A Nemzeti Gyermek és Ifjú­sági Közalapítvány Szakképző, Speciális Szakképző Iskolájában tartott ünnepi beszédében arra hívta fel a figyelmet a miniszter, hogy mindnyájan fogyatékkal élünk, ki többel, ki kevesebbel. Mindenki szenved valamitől, esetleg valamilyen vágytól. Az iskolában és a kollégiumban is azonban olyan természetesen kell élniük az iskola diákjainak, mintha otthon lennének. A kol­légiumban élők felelősek egymá­sért, s meg tudják mutatni, hogy az egészségesek és a fogyatékkal élők együtt tudnak élni. A spe­ciális szakképző iskola nemcsak szakmára tanítja a fiatalokat, ha­nem emberségre is. Mint han­goztatta, ez nagy dolog, hiszen megtanít arra, hogy emberek maradjunk. Beszéde végén a szü­lőket kérte arra Gyurcsány Fe­renc, hogy figyeljenek jobban a gyermekeikre, vegyék észre raj­tuk a változásokat, a gyötrő lel­ki problémákat.. A szakképző iskola számára azért is emlékezetes marad ez az évnyitó, mert Vityi Péter, a Mic­rosoft Magyarország Kft. ügyve­zető igazgatója 12 millió forint értékben adott át számítógépeket és különböző kiegészítőket az is­kolának. Gyurcsány Ferenc ezt köve­tően a Wesselényi Miklós Szak- középiskola és Szakiskola tanév­nyitó ünnepségén is mondott be­szédet, hangsúlyozva a diákok­nak a tudás fontosságát. Tízéves kapcsolat Nagykálló (KM - MML) - Hivatalosan 1992-ben kö­tött testvérvárosi szerződést egymással Nagykálló és Metzingen. A tízéves évfor­duló alkalmából tavaly a német városban, szombaton pedig a nyírségi településen rendeztek ünnepséget. A két város közötti együttműködés, kapcsolat- tartás nagyon tartalmasnak bizonyult, hiszen az elmúlt évtized során emberek, csa­ládok, kulturális és oktatá­si intézmények kötöttek egymással tartós barátsá­got. Mindezt az eredményt a két város polgármestere, Dieter Hauswirth és Terdik János is hangoztatta szom­baton a művelődési köz­pontban azon az ünnepé­lyes testületi ülésen, ame­lyen megerősítették a test­vérvárosi szerződést./5. Terdik János aláír Fotó: M. Magyar László

Next

/
Oldalképek
Tartalom