Kelet-Magyarország, 2003. augusztus (63. évfolyam, 178-202. szám)

2003-08-04 / 180. szám

2003. augusztus 4., hétfő Kelet m Magyarország HÁTTÉR /3 HÍREK 0 Komolyzene a gáton. Tiszabercelen a III. Gátszfnházi Napok keretében augusz­tus 4-én 19 órától a Tiszavasvári Felnőtt Énekkar mutatkozik be. Ezt követően 20 órától a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar koncertjét hallhatják az érdeklődők. 0 Ügyfélszolgálat. A megyei nyugdíjbiz­tosítási igazgatóság augusztus 5-én Ti- szavasváriban a polgármesteri hivatal épületében kihelyezett ügyfélszolgálatot tart 9 órától 12 óráig. NÉZŐPONT Halványzöld a régióknak Lezárult a közigazgatási szolgáltatások reformjáról szóló - felső szintű - társadal­mi vita, a tapasztalatok felhasználásával készülő kormány-előterjesztést várhatóan e hét szerdáján tárgyalja a kabinet. A kor­mány elé kerülő javaslat hét magyarországi területfejlesztési, közigazgatási régió kiala­kítását tartalmazza, amelyek a jelenlegi hét, úgynevezett statisztikai régió alapján jönnének létre. A Belügyminisztérium ve­zetői rendre azzal indokolják a reform szükségességét, hogy az állampolgároknak akarnak jobb szolgáltatásokat nyújtani. Eh­hez pluszként jön, hogy az Európai Unió szorgalmazza az erősebb régiók létrejöttét. Kétségtelen, a polgárok hálásak lenné­nek, ha az igazgatási szolgáltatások való­ban gyorsabbak, ügyfélbarátibbak lennének, ám ez nem a régiótól függ a jövőben sem, hanem a városi, községi ügyfélszolgálatok­tól, okmányirodáktól, felkészült helyi szak­emberektől. Az uniós csatlakozáshoz job­ban közeledve pedig már tudjuk: az EU- támogatások fogadására alkalmas régiónak nem feltétele, hogy választott testülettel rendelkezzen, az unió az erős adminisztra­tív, szakmai kapacitásokkal és megfelelő pénzekkel rendelkező régiókat tekinti önál­ló fejlesztési terv készítésére és a közösségi források közvetlen fogadására alkalmasnak. M a úgy tűnik: a fő cél a megyei képvi­selő-testületek megszüntetése, hogy helyet tűk régiós szintűek jöjjenek létre. A siker teljességét azonban eleve megkérdőjelezi, hogy a reformot középen akarják kezdeni - nem pedig alulról vagy felülről -, így pedig nagyon nehéz bármilyen építkezés. A kor­mány eltökéltnek látszik, ám ez kevés: a valóságos változtatáshoz kétharmados par­lamenti többség szükséges, és a megyéket is jobban be kell vonni a döntés előkészíté­sébe, hiszen létük a tét. Mellesleg még em­lékszünk: kierőszakolt, zsarolással felérő volt az ideiglenesnek mondott „statisztikai" régiók létrehozása. Amelyek most lesznek valódiak. A KSH ELEMZÉSEIBŐL Költségvetési bérarányok Nyíregyháza (KSH-Malakucziné Póka Mária) - Az év első öt hónapjában Magyaror­szágon az alkalmazás­ban állók havi bruttó átlagkeresete 130 ezer forint volt. A költségvetési szférában dolgozók átlagkeresete összes­ségében 29 ezer forinttal meg­haladta a versenyszféra átla­gát. A költségvetésben dolgo­zó szellemi foglalkozásúak kereseti hátránya azonban a vállalkozói szféra szellemi foglalkoztatottjaihoz mérten változatlanul jelentős, közel 20 ezer forint. +25% nettó A havi nettó kereset nem­zetgazdasági átlaga 85 ezer fo­rintot tett ki, ami az előző év azonos idősza­kához képest 18 százalékos emelkedést je­lent. Tekintet­tel a fogyasz­tói árak Malakucziné Ugyanezen Póka Mária időszakra jel­lemző jóval kisebb ütemű emelkedésére, a keresetek reálértéke az előző évhez ha­sonlóan számottevően, 13 szá­zalékkal növekedett. Áthúzódó hatás A múlt év őszén végre­hajtott alkalmazotti adóked­vezmény-módosítás a mini­málbéren foglalkoztatottak­nál okozott jelentősebb reál­érték-emelkedést. Mivel e foglalkoztatottak döntően a vállalkozási szférában van­nak jelen, így ott a nettó ke­resetek növekedése (15 szá­zalék) jóval meghaladta a bruttó keresetekét, de ki­sebb volt, mint a költség- vetési szerveknél. A költségvetési szférában döntően a múlt évi közpon­ti intézkedések áthúzódó hatása eredményezett igen figyelemre méltó, mintegy 25 százalékos nettó kereset- növekedést. A padlás Fehérgyarmat (KM) - A Man­dala Dalszínház előadásában Fehégyarmaton láthatják a szín­házbarátok A padlás című nép­szerű musicalt. Az előadás au­gusztus 8-án 20.30 órakor kezdő­dik a fehérgyarmati művelődési ház szabadtéri színpadán. Települések hátrányos helyzetben Feladatuk, hatáskörük folyamatosan növekszik, a pénzek pedig alig Mátészalka: a jelentős támogatás ellenére még mindig nagyon sok pénz hiányzik Fotó: Balázs Attila mányzatok többsége immár ruti­nos pályázónak számít, s a sza­bályok ismeretében sikerrel igényli az állam segítségét. Új forma Ebben az évben az úgyneve­zett bérkiegészítő támogatás volt az új pályázási forma, amelyet a közalkalmazottak átlagos ötven százalékos béremelésének kom­penzációjaként igényelhettek az önkormányzatok közül azok, amelyek a béremelés fedezetét nem tudták előteremteni. Talán mondani is fölösleges: megyénk­ben igencsak nagy számban lé­teznek ilyen önkormányzatok, az e célra tartalékolt állami forrás­ból azonban mégis mindössze 26 megyebeli településnek jutott. Ki mire költötte? Kishódos polgármestere, Czövek Zoltán lapunk számára így fogalmazott:- A kapott 482 ezer forint tel­jes mértékben segélyezésre ment. Településünk nyolcvankét lakója közül mindössze kettőnek van állandó munkája, a többiek vagy munkanélküliek, vagy öre­gek. Az önkormányazt összesen tizenöt családot támogat rendsze­resen, ezt is csak úgy teheti, ha a kormánytól erre pénzt kap. Ne­künk ugyanis nincs olyan bevé­telünk, amiből ilyesmire futhat­ná. Örülünk, hogy élünk. Dr. Szabad Katalin Mátészal­ka aljegyzője:- Jelentős összegű működé­si forráshiánnyal küzdöttünk, ezért pályáztunk a pénzre. Pá­lyázatunk sikerének azért örü­lünk nagyon, mert így végre kö­telező és önként vállalt felada­tainkat teljesíthetjük, a koráb­binál jóval biztonságosabban működtethetjük az alap- és kö­zépfokú intézményeinket, ame­lyekben bizony eddig igencsak feszített volt a pénzügyi helyzet. Sajnos, az átutalt támogatás el­lenére továbbra sem jut elegen­dő pénz a városüzemeltetési feladatokra, a köztisztasági teendőkre, úttisztításra és javí­tásra. Nem könnyíti a helyze­tünket, hogy az árak folyamato­san emelkednek, most például a villanyáram díjának növelése hoz bennünket ismételten nehéz helyzetbe. Kovács Éva Nyíregyháza (KM) - Jó ide­je annak, hogy az anyagiak tekintetében nincsenek túl rózsás helyzetben az önkor­mányzatok. Ennek oka, hogy amíg feladataik, hatáskörük folyamatosan növekszik, a teljesítésükre jutó pénzek ily mértékben korántsem növe­kednek. Szabolcs-Szatmár-Bereg me­gye 230 önkormányzata közül például 165 forráshiányost tar­tanak nyilván, ennyien vannak azok, akik az államtól kiegészí­tő, központi támogatást kapnak. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű nyírségi önkormányza­tok együttesen 2 milliárd 801 millió forint segítségben része­sülnek. Az egész országból benyújtott 1149 igénylés 15,4 százaléka volt szabolcs-szatmár-beregi, me­gyénkből összesen 168 önkor­mányzat pályázott. Csak konkrét feladatra Lingné Rajz Borbála, a Ma­gyar Államkincstár Területi Igazgatósága igazgató-helyettese mondja:- Mivel a támogatást kizáró­lag a működési forráshiányos te­lepülések igényelhették, ebből következően a kapott pénz kizá­rólag ilyen célokra fordítható: W..................................................... A pályázaton nyert pénz kizárólag működtetésre fordítható. Lingné Rajz Borbála .....................................................W intézményfenntartásra, iskolák, óvodák működtetésére, szociális ellátásra, és kisebb karbantartás­ra. Rendkívül fontos tudni, hogy a pénz nem használható felhal­mozásra, utat építeni, felújítani tehát nem lehet belőle. Ahol ezt mégis megteszik, azoknak a jö­vő évi önhikijük veszélybe ke­rül, sőt, a már megkapott pénzt is vissza kell fizetniük. Ennek a szigornak az oka igen egyszerű: az államkassza is véges, ezért ki­zárólag a törvényben előírt mű­ködési feladatokat tudja támogat­ni a kormány. Lingné Rajz Borbálától meg­tudtuk azt is, hogy az önhibáju­kon kívül hátrányos helyzetben lévő települések által benyújtott idei igények a tavalyihoz nagy­jából hasonló nagyságrendűek, a támogatás jelen formájában pe­dig 1991 óta létezik. Ebből pedig az következik, hogy az önkor­Számok, adatok, települések Az országosan sikeresen pályázó 1 074 önkormányzat között összesen 14 milliárd 680,7 millió forintot osztottak szét, ennek az összegnek vé­gül 19,1 százaléka kerülhet Szabolcsba. A legnagyobb összeget, összesen 108 millió forintot Mátészalka helyható­sága kapja, a legkisebb mér­tékű anyagi támogatásban pe­dig Kishódos önkormányzata részesül: az aprócska falu szá­mára összesen 482 ezer forint érkezik a központi költségve­tésből. A nagyobb, háromezer lakosú forráshiányos szabol­csi települések 25-35 millió fo­rint közötti támogatásban ré­szesülhetnek. Faggyal dacolt az intenzív málna A gépek mikroporlasztásos elven működnek Piricse (KM - Ny. Zs.) - Iskolában jártak a kertészek nemrégiben Piricsén, ugyanis a szakmai tanácsko­zás mellett a település hatá­rában faiskolai szemlét is tartottak. A szakmai összejövetel házi­gazdája a Holland Alma Kft. és a Kert-Tész Szövetkezet volt, ter­mészetes tehát, hogy a cég veze­tői bemutatták tevékenységüket az ország különböző pontjáról ér­kezett vendégeknek. Kávássy Pé­ter előadásában összehasonlító elemzések hangzottak el a régi és új gyümölcsfajták termeszté­si tapasztalatairól, technológiai eljárásokról. Kései szüretek A gyomirtást például merőben új alapokra helyezi a Mantis vegyszerező gépcsalád, melynek tagjai mikroporlasztásos elven működnek és a tömény formá­ban kell szerrel feltölteni. A gé­pek glifozát hatóanyagú készít­ményekkel működnek, s a tech­nológiának köszönhetően már egyéves ültetvényekben végezhe­tők gyomirtási munkálatok. A rendezvényen az Agroker Rt. képviselője a gyümölcstermesz­tés aktuális problémáiról fejtet­te ki véleményét, kitérve az ér­tékesítés szervezettségében ta­pasztalható hiányosságokra. E témához kapcsolódott a Szurex Kft. és a Euroy Joice Kft. tájékoztatója, melyből kitűnt: a gyümölcslé és a fagyasztott ter­mékek piacán kiegyenlített ér­deklődés tapasztalható. A részt­vevők megtekintették a vendég­látók intenzív málnaültetvényét, amely a Fertődi zamatos fajtával a téli mínusz 25-30 fokos fagyok ellenére hektáronként 80 mázsa termést produkált. A szövetkezet által forgalmazott új fajta, a Polana érdekessége, termése a fagyok beálltáig szüretelhető. Faiskolai szemlén a kertészek Piricse határában Fotó: a szerző Marik Sándor e-maii: marik@inform.hu Lehúzható Rajz: Ferter János

Next

/
Oldalképek
Tartalom