Kelet-Magyarország, 2003. augusztus (63. évfolyam, 178-202. szám)

2003-08-04 / 180. szám

2003. augusztus 4., hétfő Kel§t*18&fjf«rorsiág HAZAI TÁJAKON /4 HÍREK 0 Véradások megyénkben. Augusztus 4- én Pócspetriben a művelődési házban 8 órától 11.30 óráig, Kislétán a művelődé­si házban 13 órától 16 óráig, Tarpán a művelődési házban 9 órától 13 óráig lesz véradás. Tarpán a polgármesteri hivatal­ban ad vért 10.30 órától Gulács lakossá­ga, 11.30 órától Tivadar lakossága. 0 Közös koncert. A könnyű zene kedve­lőinek igazi csemegét jelent majd Csen- gerben az a koncert, amelyen fellép Vö­rös István és a B Project zenekar is. A zenei rendezvény augusztus 20-án 21 óra­kor kezdődik majd Csenger város főterén. 0 Új szolgáltatás. A vakok és gyengénlá- tók számára új könyvtári szolgáltatást vezetett be a nyíregyházi Vasutas Művelődé­si Ház és Könyvtár. Braille-nyomtató, scan­ner, olvasó- és beszédfelismerő szoftverek, hangoskönyvek várják az érdeklődőket. Örömkoncert nyíregyháziakkal Nyíregyháza (KM) - Több mint négy­ezer énekes és mintegy kétszázötven ze­nész működik közre a budapesti Hősök terén augusztus 19-én tartandó Örömkon­certen. A kormány többek között ezzel ün­nepli meg, hogy Magyarország az Euró­pai Unióhoz való csatlakozás mellett dön­tött. A fővárosi nagyszabású koncerten az énekesek között ott lesz a nyíregyházi Ko- dály-iskolából a Napsugár Gyermekkórus, a Cantemus Fiúkórus, a Cantemus Gyer­mekkar és a Cantemus Vegyeskar. Nyeregbe! címmel nyílt meg a Népraj­zi Múzeum vendégkiállítása, a Jósa András Múzeumban. A kiállításhoz dr. Gráfik Imre etnográfus fűzött gondola­tokat. Fotó: Sipeki Péter TÜSKÉS SAROK Napsugár, vízsugár... Ladányi Tóth Lajos e-mail: lada@inform.hu Ha hétágra süt a nap, aligha lehet átélni, hogy egyes emberek mennyire ág- rólszakadtaknak érezhetik magukat a sza­kadó esőben. Ki meggondolatlanságból, ki kényszer­ből szorul ki az utcára felhőszakadáskor, és egyszerűen nem tud elmenekülni a vil­lámgyorsan megnyíló égi csatornák elől. Az elmúlt héten a megye (sőt, az ország) lakosai a saját bőrükön tapasztalhatták meg: milyen az, amikor az aszályos idő­járás hirtelen égzengéssé, földindulássá alakul át. Hömpölygött a víz az utcákon, bokáig gázoltak a csapadékban a járóke­lők, riasztó volt a látvány. Megteltek a csa­tornák, nem bírták elnyelni a hatalmas mennyiségű esővizet. Nagyhalászban pél­dául egészen más volt a probléma, a főút- ról nem tudott elfolyni az égből érkezett folyadékzuhatag, amit a járművek ember­magasságban zúdítottak a parkoló autók­ra, az utcán rekedt honpolgárokra és a há­zak falára. Ha már annak idején hibásan épült ki a rendszer, legalább ne tromfoljanak rá az autósok! A lassabb, körültekintőbb vezetés jelentheti a mentőövet azok számára, akik szeretnék megúszni a kínos helyzetet. Új idők szele a határokon elégedett a határátkelőhelyek korszerűsítésével A beregsurányi határátkelőhely avatásán magas rangú diplomaták, ha­tárőr- és vámtisztek Is részt vettek Fotó: a szerző A V.P.O.P parancsnoka Kovács Bertalan Beregsurány (KM) - Az el­múlt héten pénteken - azok után, hogy már július 15-étől fogadja az utasokat - ünne­pélyesen is felavatták a Beregsurány-Luzsanka (Asztély) közötti határátkelő- helyet. Az ünnepségen részt vett Nagy János vezérőrnagy, a V.P.O.P. országos parancsnoka is. Az avatás napja véletlenül egybeesett az úgynevezett kishatárátlépők megszűnésével, ezért a vám- és pénzügyőrség vezetőjével készült interjúban ennek hatását is firtattuk. Forgalomnövekedés Nagy János: Tudjuk, hogy kü­lönösen ukrán oldalon viszonylag nagy problémát okoz az útlevelek beszerzése, ám a forgalomszámlá­lási adatok azt jelzik: nem okozott W..................................................... ...nemcsak a jogsértő cselekmények gyakoriak, hanem ezek felderítésének száma is magas. Nagy János verérőrnagy .............................ff gondot az egyszerűsített határát­lépők megszűnése. Sőt, az utasfor­galomban - bizonyára a beregsu­rányi korszerű infrastruktúrának köszönhetően - mintegy 50 száza­lékos növekedést tapasztaltunk. Fontos megjegyezni, hogy az au­gusztus 1-je előtt kishatárátlépő- vel a szomszédos országba érke­zők még a dokumentum megszű­nése utáni tíz napig igazolványuk­kal hazatérhetnek. KM: Szavaiból kitűnik, egy da­rabig még jellemző lesz a jöve­déki termékek illegális behoza­tala, ezen belül az üzemanyag­turizmus sem szorul háttérbe. N. J.: Természetesen tisztá­ban vagyunk vele, hogy itt az utasforgalom jelentős részét (mintegy 95 százalékát) jellem­zően az üzemanyag-behozatallal foglalkozók köre teszi ki, a klasszikus turistaforgalom mini­mális. Ez persze fontos kérdés, már csak a költségvetési forintok megkurtítása miatt is. Mindebből az is következik, hogy a beregsu­rányi határátkelőhelyen nemcsak a jogsértő cselekmények gyako­riak, hanem ezek felderítésének száma is magas. KM: Elég ütemesen halad a ke­leti határátkelőhelyek korsze­rűsítése, illetve bővítése? N. J.: Az EU küszöbén olyan kulcsfontosságú helyzetben mint hazánk, legfeljebb csak Lengyelor­szág van és lesz a csatlakozás után, tekintettel arra, hogy mi négy unión kívüli országgal le­szünk határosak. A vám- és pénz­ügyőrségnek és persze a határőr­ségnek óriási lesz a felelőssége. Az átkelőhelyi korszerűsítések erre a kihívásra adott válaszok, hiszen a V.P.O.P. felelős a mindenkor szük­séges infrastruktúra megteremté­séért is. Két hónappal ezelőtt nyi­tottuk meg a vállaji határállo­mást, a héten adjuk át a csenger- simai beruházást, de a záhonyi munkával sem túl régen végez­tünk. Azon vagyunk, hogy az EU- hoz történő csatlakozásra (schen- geni határként) valamennyi átke­lőnk megfeleljen az uniós szabvá­nyoknak. Kétségkívül e téren Ló- nya és Barabás sorsának rendezé­sével még adósak vagyunk, ám azt megígérhetem, hogy amennyiben a két ország illetékesei megegyez­nek jövőjükről, mi rövid időn be­lül megkezdjük a két átkelő kor­szerűsítését. Angolt hoznak Nyíregyháza (KM - Cs. K.) - A Learning Enter­prises program keretében amerikai egyetemista lá­nyok érkeztek megyénk több településére, hogy angolt és számítástechni­kát tanítsanak vidéken élő gyerekeknek. A háromhetes kurzus már második hete tart Kállósem- jénben, Nyírturán és Sza­bolcs községben. A foglalko­zásokon településenként kb. 20-20 gyerek vesz részt. Családoknál laknak A programok java a tele­püléseken zajlik, de szervez­nek kirándulásokat is. A na­pokban - teljesen véletlenül- épp Sóstón, az állatpark­ban futott össze két csoport- a turaiak és a semjéniek -, így boldogan üdvözölhet­te egymást a két messze föld­ről érkezett egyetemista lány, Irina Lisker és Amanda Hamilton. Irina New Yorkban bioló­gia-spanyol szakos egyetemis­ta. Őt a kál- lósemjéni gyerekekhez osztották be, s remekül érzi magát köztük. Érdeklődésünkre elmondta: először jár Magyarországon, nagyon megkedvelte az em­bereket, az országot, tetszett a főváros. Ha itt befejeződik a kurzus, szeretne néhány napra még Erdélybe elláto­gatni. Ugyanezt tervezi Amanda, aki azt tartja érde­kesnek, hogy nem szokvá­nyos turistaként lehet itt. Mivel családnál lakik, így megismerkedhet az életük­kel, ami csodálatosan izgal­mas. Leveleket írnak A hetedik osztályba készü­lő, kállósemjéni Lipkovics Szabolcs közben lelkesen me­sél arról, milyen kedves Iri­na, mennyit tanulnak tőle, s nemcsak a nyelvet, hanem az internet használatát is. A talpraesett kisfiú - bizonyí- tanó tudását - lelkesen vál­lalkozik a tolmácsolásra is. A nyírturai teleházban - ez a tábor főhadiszállása - az internetről letöltött képekről írnak fogalmazásokat a gye­rekek, s küldik e-mailen Amandának, aki egyébként újságírónak készül. Segítsé­gével angol játékokkal és amerikai süteményekkel - melyeket közösen készítenek el, receptekkel ismerkednek meg. ARCKÉP Dajka Tibor vállalkozó-fuvarozó Sényő (KM - P. S.) - Dajka Tibor az elmúlt 13 évben, Európa szinte minden orszá­gában járt, és úgy érzi, mos­tanra leginkább az otthon melege jelenti a legnagyobb értéket számára. A sényői kamionsofőr bejár­ta az öreg kontinens csaknem valamennyi országát, ha fel akarná sorolni, akkor könnyebb a dolga, ha azt számolja ki, hol nem járt. Svédország és Norvégia még fehér folt a térképen, de fuva­rozóként nagyon valószínű, hogy az is marad. A nagylány már 15 éves, a két lurkó közül a kicsi szépen rajzol, a nagyob­Dajka Tibor Fotó: Pusztai Sándor bik már be tudja indítani a ka­miont. Belföldi fuvarozásra vál­tott, hogy többet legyenek együtt, így a feleségének is tud segíteni. Ahnak idején hely­hiány miatt nem került abba az iskolába, ahol szíve szerint er­désznek tanulhatott volna. Később Budapestre került, ahol műszerész volt, de két hó­nap után hazatért, megnősült, majd 13 éven keresztül, a ka­mion kis fülkéjéből nézte a vi­lágot. Látta, hogyan változik ha­zánk megítélése más népek kö­rében. Úgy érzi, nem lehet min­dent, ami máshol, más körülmé­nyek között alakult, teljes egé­szében lemásolni. Talán a ha­gyományok, és a neveltetés miatt is kevés a magyar ember önbizalma. Amikor a döntő lé­pés következik, megremeg a kéz, a láb, mert azt hallottuk mindig, kis nép vagyunk. Pedig szorga­lom, tehetség, életre valóság dol­gában tőlünk is tanulhatnak azok, akik ma előrébb járnak. Óvatos derűlátással tekint az uniós csatlakozás elé, hiszen Portugáliát járva ismeri a mo­dernizáció nem mindig sima út­ját is. Kevéske szabad idejében horgászni szokott, a gyerekek­kel közösen. Irina tanárnak készül VENOEGSOROK Nyári „örömök” az üdülőnegyedben Oláh Gábor Sok országban az a szokás, hogy a kutyát pórázon vezetik és szájkosár van az állaton. A gazdi táskájában egy kis lapát és zacskó is van, hogy a kutya ne piszkítson a járdára, vagy a játszótérre, s hogy lehessen sétálni a parkban is. Ezekben az országokban nem kell félni, hogy elszabadul és megharap a kutya, vagy hogy gyer­mekem, unokám egész életre szóló sokkot kap, ha rávi­csorog két lépésről az állat. Nálunk ha a kutya kicsi, a bokád van veszélyben, ha amerikai bulldog vagy terrier, a térdedet veheti célba. Fél­reértés ne essék, nekem mint állatbarátnak nem a kutyákkal, hanem a gazdikkal van bajom. Mert a kutya honnan is tudná, mit tehet, nekünk kell vigyázni rá. Rendet kellene tenni ezen a területen. Csak azt nem tudom, kinek és hogyan. Kötelezővé kellene tenni a szájkosarat, a pórázt, és a kislapátot. A mulasztókat felelősségre kellene vonni. De ki tegye, kinek a tiszte, felelőssége és milyen eszközökkel. Talán meg kel­lene nézni, hogyan csinálják az említett országokban. Számtalan üdülőhelyen meg­fordultam már a világban. Ter­mészetesen hatott, hogy az üdülőövezeteket sebességkorlá­tozó táblák vették körül. Azért, mert ezeken a helyeken pihenni vágyó gyerekek, fiatalok, öregek fordulnak meg. A napokban az egyre szépülő üdülőövezetünk egyik főutcáján kerékpározó kisfiút ütött el egy motoros. Nem történt komolyabb baj, de lehet, hogy maradandó sérülés igen. Az összefutott emberek mindegyike felháborodottan követelte - állítólag hivatalos helyeken többször is kérték -, hogy állítsák meg sebességkorlá­tozó táblákkal a száguldó motorosokat, autósokat. Addig míg nem késő. Nem kellene várni rá a következő nyárig. Sok pénzbe sem kerülne, s lehet, hogy életeket mentene. A szomszéd nyaralóból a cseh vendégek három nappal hamarabb a tervezettnél hazau­taztak. Pedig ömlött az égből a meleg. Kérdésemre, hogy miért, előkészített mondattal a szájuk­ban válaszoltak: az éjszakai zaj miatt. Közelből, az egyik szórakozóhelyről minden éjjel ordító hangerővel bömböl a zene, ittas fiatalok hajnalig ran­dalíroztak a környéken. Mindegyik szórakozóhely elé nem lehet rendőröket állítani. Nekünk, állampolgároknak kel­lene kulturáltan viselkedni, jobban figyelni embertár­sainkra. A szórakozásnak is van etikája, ezt kellene minél hamarabb elsajátítanunk. A szerző közíró

Next

/
Oldalképek
Tartalom