Kelet-Magyarország, 2003. augusztus (63. évfolyam, 178-202. szám)

2003-08-01 / 178. szám

Atlétikai bajnokság Kürtinek újra Dívós lesz a nívós ellenfele./9 Sorszámmal a háziorvosi rendelésre A betegek és gyógyítóik érdekeit egyaránt szolgálja, de fegyelmet követel mindenkitől./3. ÁRA: 69 Ft, előfizetőknek: 42 Ft lx. évf., 178. sz. 2003. augusztus 1., péntek Szatmári kiadás A határátlépési engedélyt (balra) a világ­útlevél váltja fel - Nagy János határőr Mától nincs „kishatár” Nyíregyháza (KM) - Tegnap még igen, ma nulla órától azonban már nem használ­ható a kishatárátlépési engedély átkelőin­ken, a kétoldalú megállapodást ugyanis az érintett (ukrán és magyar) kormányok fel­mondták. Aki tegnap még használta az ok­mányt, természetesen ugyanezzel visszaen­gedik, erről a határokon tájékoztatták is az érintetteket - tudtuk meg Ilosvai Istvántól, a nyíregyházi okmányiroda vezetőjétől. Hirdetés KELET-MAGYARORSZÁG ES 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 © (42) 501-510 Innovációs stratégia segíti felzárkózásunkat Nyíregyháza (KM - Ny. Zs.) - Megyénk gazdasági ver­senyképességének fokozását szolgálja az az innovációs stratégiai program, amelyet tegnap fogadtak el. A programalkotó munkát helyzetelemzés és társadalmi vi­ta előzte meg, ennek során nem túl kedvező mutatókra derült fény. Az egy főre jutó GDP a me­gyék sorában itt a legalacso­nyabb, az országos átlagnak mindössze alig több, mint a fe­le. Az egy lakosra jutó befekte­tett külföldi tőke az országos át­lag 11,7 százaléka, a termelé­kenységnél pedig 68,2 százalék ez az érték. Összességében megyénk elma­radott, korszerűtlen gazdasági szerkezettel jellemezhető, s ilyen körülmények mellett a felzárkó­zás egyik leghatékonyabb módja az innovációra építő gazdaságfej­lesztés. Az elképzelések szerint Nyíregyháza a jövőben mint in­novációs központ segítené inno­vációösztönző intézményrendszer kialakítását, a tudásalapú vállal­kozások létrejöttét, az ehhez szük­séges szakemberképzés szervezé­sét. Utóbbi érdekében a megyei Innovációs Tanács (IT) egyeztet a Nyíregyházi Főiskolával. Átalakulás Tegnapi ülésén az IT tagjai közé fogadta a PRIMOM Vállal­kozásélénkítő Alapítványt. A stratégia elfogadása után várha­tóan szeptembertől hozzálátnak a konkrét cselekvési program ki­dolgozásához, melynek végrehaj­tása jövő nyáron kezdődhet el. Mindeközben az IT jogi szemé­lyiségű szervezetté alakul - mondta el Gazda László, a ta­nács elnöke. Újabb romaprogram indul Nyíregyháza (KM) - Elsősor­ban a tartós roma munkanélkü­liek foglalkoztatását elősegítő programok támogatási lehetősé­geiről kaptak tájékoztatást cigány kisebbségi önkormányzatok veze­tői tegnap Nyíregyházán. Az ismertetett pályázat főleg a kör­nyezet-egészségügyi, környezetvé­delmi tevékenységeket, a telepü­lési infrastruktúra fejlesztését, a telepszerű lakókörnyezet felújítá­sát, kiváltását érinti 13 hónapig foglalkoztatás mellett. Leégett. Tegnap délután lángra kapott és leégett a szat- márcsekei katolikus templom tetőszerkezete. A kár jelen- tős./6. Fotó: Molnár Károly Tudásból üzleti haszon Sokan tiltakoznak az állatkínzás ellen Nyíregyháziak is csatlakoztak az országos aláírásgyűjtő kampányhoz Nyíregyháza (KM - Cs. K.)- A nyíregyházi székhelyű Állatbarát Alapítvány is csatlakozott az országos aláírásgyűjtő kampányhoz. Azt szeretnék elérni, az Ország- gyűlés módosítsa a BTK-t annak érdekében, hogy az állatkínzás bűncselekménynek minősüljön. A nyár eleji Fadd-dombori eset (emlékeztetőül: a nyár ele­jén a településen egy biztonsági őr két társával halálra kínzott egy kutyát. Előbb riasztópisz­tollyal lövöldöztek rá, majd ko­csi mögé kötötték, úgy húzták az aszfalton. A kutya keserves kí­nok között elpusztult, hiába ke­rült közben szakértő kezekbe, az állatorvosok már nem tudtak se­gíteni rajta) kiváltotta országos felháborodás vezette arra az ál­latbarátokat, hogy aláírást gyűjt­senek a törvénymódosítás érde­kében. A kezdeményező Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány ívein tegnap Nyír­egyházán, a Hősök terén álló zöld irodaház előtt is megkezd­ték az aláírásgyűjtést. Ötvenezer kell Augusztus 18-áig itt, az iroda­házban, továbbá az Állatkórház­ban, a Nyíregyházi Állatpark­ban, az E-Misszió Egyesületnél (Malom u. 18./a) láthatják el kéz­jegyükkel az íveket az állatba­rátok. Ötvenezer aláírásnak kell összegyűlnie ahhoz, hogy a par­lament napirendre tűzze a tör­vénymódosítást. Sokan már az első nap eljöttek, így Sándor Ju­li, a Móricz Zsigmond Színház művésze 10 éves kedvencével, Arankával együtt. - A védtelen állatokat bántani nem szabad - mondta lapunknak. - Mindenki tudja, hogy mi vagyunk az erő­sebbek, nem hiszem, hogy előt­tük, rajtuk kellene fitogtatni. Ugyanolyan részei a természet­nek, mint mi, csak nem tudnak hangot adni neki. Sándor Juli színművész (a képen balról) Is kutyájával, Arankával ér­kezett Fotó: Cservenyák Katalin Tiszaeszlári vérvádper Nyíregyháza (KM) - Százhúsz éve bejárta a világsajtót a tiszaeszlári vérvádper. A tizennégy éves Soly- mosi Eszter rituális célú meggyilkolásával vádolt zsi­dók a felmentő ítéletet kö­vetően, egyéves fogság után térhettek haza feldúlt ottho­naikba. A meggyilkolt kis­lány síremléke azóta az an­tiszemiták zarándokhelyévé vált. Az Eötvös Károly Ma­gyar-Izraeli Baráti Kör a per lezárásának 120. évfor­dulója alkalmából ünnepé­lyes taggyűlést rendez va­sárnap 15 órától a nyíregy­házi városháza díszter­mében. Zsurk falunap Zsurk (KM) - Holnap 10 órától falunapot rendeznek a zsurki sportpályán. A program majálisi hangula­tot ígér így augusztus ele­jén is. Lesz íjászbemutató, játékos ügyességi vetélke­dők és focimeccsek is színe­sítik a programot. Termé­szetesen a szabadtéren főz­nek is majd a nap során, sőt minden vendégnek egy tál étellel kedveskedik az önkormányzat. Este tánc- mulatság zárja az eseményt a faluházban. Bormenisza Andrea, az Állatbarát Alapítvány elnöke Artúr kutyája előtt elsők között írta alá az ívet sampln 30«c ^ várható

Next

/
Oldalképek
Tartalom